Skip to content

Kategória 2-07.03 Zlepšiť atestačné konanie Všetky podnety

Mar 29

Mária

 • 29. 03. 2017
 • Mária

Hospitácie na vyučovacích hodinách sú vysoko subjektívnym hodnotením zamestnanca inšpekcie. Šikovný učiteľ dokáže zahrať divadlo. Hospitácie ako nástroj hodnotenia kvality výučby treba úplne zrušiť. Ponechala by som len hospitácie medzi kolegami navzájom, aby mali možnosť sa motivovať v metódach práce. Aj bez hospitácií môže SŠI hodnotiť úroveň školy. Mohli by ste zistiť názory a postoje jednotlivých učiteľov? - Prieskum

Apr 09

Danka

 • 09. 04. 2017
 • Danka

Atestácie majú mať právo uskutočňovať len VYSOKÉ ŠKOLY, ktoré majú študijné programy a odbory pripravujúce budúcich učiteľov, žiadne iné organizácie!

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

Zlepšiť atestačné konanie. Do tohto opatrenia bezpodmienenčne zahrnúť, aby sa zaviedol elektronický systém evidencie atestačných prác. Tento systém musí byť schopný komunikovať so všetkými inštitúciami a vysokými školami, ktoré sú oprávnené vykonávať obhajoby atestačných prác. Systém musí vedieť odhaliť originalitu práce, teda vylúčiť plagiátorstvo. Atestačná práca nesmie byť podaná ako už obhájená záverečná práca.
Navrhujeme ďalej, aby preukázanie úrovne profesijných kompetencií bolo viazané na otvorenú hodinu učiteľa - adepta, na ktorej bude prítomná posudzujúca komisia.

Apr 27

Martin

 • 27. 04. 2017
 • Martin

Odporúčam preformulovať opatrenie tak, aby len vysoké školy mohli vykonávať atestačné konanie a nech si vysoká škola nastaví podmienky sama podobne, ako pri štátnej skúške z učiteľského odboru.

Apr 21

Ivana

 • 21. 04. 2017
 • Ivana

Navrhujeme prehodnotiť formu atestačného procesu odborných zamestnancov, nevieme si predstaviť akou formou bude skúšobná komisia posudzovať video, alebo ako bude hospitovať na napr. psychologických intervenciách s klientom ( suicidálny klient). Máme za to, že v CPPPaP je potrebné vymyslieť inú formu ukončenia atestačného procesu.

Apr 29

Ivan

 • 29. 04. 2017
 • Ivan

Zrušiť nezmyselné previazanie kreditného a atestačného vzelávania.

May 15

Miloš

 • 15. 05. 2017
 • Miloš

Návrh na určitý počet hospitácií sa mi javí ako neproduktívny. Dôvodov je viac:
• etická stránka hospitácií (asi by sme pri úvahách o hospitáciách mali myslieť aj na názory a stanoviská žiakov a ich rodičov ...)
• hospitácia nie je „normálna situácia“ ani pre učiteľa, ani pre žiakov (a ani hospitujúceho). Aký má praktický význam snímať nenormálnu situáciu?
• hodnotenie hospitácií pred rokom 1989 sa opierali o jedinú záväznú metodiku (metodický postup). O čo sa budú opierať navrhované hospitácie? Nebude to obdoba terajšej (veľmi subjektívnej) inšpekčnej činnosti?

Apr 04

Viera

 • 04. 04. 2017
 • Viera

Tieto opatrenia majú zatraktívniť profesiu učiteľa? Byť o 20 rokov mladšia, tak keby som toto vedela, nevyberiem si možnosť byť učiteľ. Určite by ma to odradilo, aj napriek tomu, že učím rada a moja práca ma baví. A ešte stále verím, že mám čo žiakom povedať. Dokonca, verím že ma chcú počúvať. Tak nás učiteľov konečne nechajte pracovať a neotravujete takýmito blbosťami.
Učiteľka, ktorá chce učiť.

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

Je potrebné hlavne eliminovať činnosť vzdelávacích „pseudoinštitúcií“.

Apr 28

Peter

 • 28. 04. 2017
 • Peter

Už teraz predstavuje atestačné konanie kopu byrokracie a nevôle, najmä u učiteľov, ktorí vedia byť perfektní praktici a učenie majú v krvi, ale pomenovať postupy, ktoré bežne používajú termínmi je veľmi demotivujúce. Postup, ktorý je opísaný na získanie kvalifikačného stupňa/atestácie, je taký náročný, že bude vyvolávať u učiteľov strach. Nemali by byť učitelia radšej motivovaní učiť a preukazovať výsledky v triede?

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Z praktického hľadiska navrhujeme doplniť ako člena atestačnej komisie učiteľa z praxe z domovskej školy uchádzača o vykonanie atestácie.
Ak bude podmienkou atestačného konania hospitácia atestačnej komisie, tak na Slovensku radikálne klesne počet učiteľov, ktorí získajú atestáciu. Je predpoklad, že bude nedostatok atestačných komisií, zrejme pôjde o ľudí, ktorí budú vykonávať aj iné zamestnanie, čiže budú mať málo času na absolvovanie hospitácií. Otázka je, či je to vhodné riešenie, keďže určité funkcie môžu na škole vykonávať len učitelia, ktorí majú atestáciu (napr. uvádzajúci učiteľ). V budúcnosti preto nastane situácia, že bude málo učiteľov, ktorí budú mať absolvované atestácie.

Apr 08

Martin

 • 08. 04. 2017
 • Martin

Súhlas na atestačné portfólio, ale sú tam úskalia (video z činnosti a ochrana osobných údajov, hospitácie, ktoré by mali vykonávať riaditelia a nie komisia, potreba nejakého druhu akreditácie VŠ na výkon atestácií). Atestácie sa majú konať výlučne na VŠ.

Apr 19

Mária

 • 19. 04. 2017
 • Mária

Navrhujem doplniť: Členom (dočasným) atestačnej komisie je riaditeľ školy, ktorý na základe poznania práce svojho pedagóga
potvrdzuje a zaručuje reálnosť predloženého portfólia. (t.j. spolu s pedagógom príde na obhajobu portfólia jeho vlastný riaditeľ školy).

Apr 27

Jozef

 • 27. 04. 2017
 • Jozef

doplniť: členom atestačnej komisie je riaditeľ školy, ktorej zamestnancom je atestujúci učiteľ.

Riaditeľ sa na základe osobného poznania práce konkrétneho pedagóga vyjadruje k reálnosti predloženého portfólia – potvrdzuje ju. Bez riaditeľa nie je v komisii nikto, kto by predložené portfólio videl fungovať v praxi – šikovný učiteľ s odučeným a poctivo urobeným portfóliom si zaslúži prítomnosť svojho riaditeľa pri obhajobe, okrem toho to zníži hrozbu odovzdávania prác tvorených cudzou rukou, čo je v súčasnosti bežná prax. Vyskladať portfólio z materiálov od kolegov a z internetových zdrojov totiž nie je žiadna veľká robota!