Skip to content

Kategória 2-07.00 Kvalifikačný systém učiteľov Všetky podnety

Apr 24

Združenie zamestnancov CPPPaP

 • 24. 04. 2017
 • Združenie zamestnancov CPPPaP

Popis :Súčasný stav a jeho problémy
Súčasné vypracované profesijné štandardy zohľadňujú gradáciu kariérových stupňov. Nie je nevyhnutné spracovávať nové štandardy, nanajvýš zrevidovať, doplniť.

Je vecou riaditeľa, či vyučujúci s 1. a lebo 2. atestáciou robí a učí tak, ako ostatní učitelia. Mal by vyžadovať uplatňovanie kompetencií nadobudnutých kontinuálnym vzdelávaním alebo atestáciou.

Práve to je nepochopenie obsahu profesijných štandardov. To že v praxi niečo nefunguje, neznamená, že myšlienka nie je dobrá. Realizácia a kontrola nie je adekvátna,je zlá,

Riaditeľ vymedzuje kompetencie, kontroluje ako pedagóg učí a ukladá určité povinnosti. Je priamo zodpovedný za pedagogickú činnosť pedagógov.
To isté realizuje riaditeľ zariadenia: robí personálnu stratégiu, plánuje vzdelávanie a dopĺňanie profesijných kompetencií, ktoré daný zamestnanec má uplatňovať vo svojej činnosti/ vyškolenie v preventívnom programe = používanie programu v praxi/.

Apr 26

Marek

 • 26. 04. 2017
 • Marek

Súčasné vypracované profesijné štandardy pre odborných zamestnancov zohľadňujú gradáciu kariérových stupňov. Nie je nevyhnutné spracovávať nové štandardy, nanajvýš zrevidovať, doplniť.

Mar 29

Mária

 • 29. 03. 2017
 • Mária

Nerušme atestácie a nerozmýšľajme nad tým, že ich treba zdegradovať. Nikto ich nedostal za pekné oči, ale musel ich obhájiť. Okrem toho-takýto učiteľ sa stal nežiadúcim pre školy, lebo je drahý- nie tak ako nám bolo sľubované, že takýto učiteľ zvyšuje kredit školy!!! To isté platí pre kredity. Bolo sľubované, že sa zruší ich sedemročná platnosť a budú platiť stále...a zrazu ich navrhujeme zrušiť úplne?? Je to pre učiteľov, ktorí sa vzdelávali diskriminačné.

Mar 28

Carmen

 • 28. 03. 2017
 • Carmen

Prekáža mi, že dokument uvádza: "nejestvuje dostatočná záruka kvality poskytovania atestácií". Ja som obhajovala prácu pri obhájení druhej atestácie pred komisiou a ešte som bola ústne skúšaná. Nemám pocit, že v komisii boli neodborníci, ani nemám pocit, že som druhú atestáciu získala zadarmo. Učím viac ako 30 rokov a myslím, že získané vzdelanie by nikto nemal spochybňovať a nemala by som o druhú atestáciu prísť. To je ako keby som spochybňovala vzdelanie všetkých, ktorí vyštudovali vysokú školu pred rokom 1989 !!!

Apr 24

Marta

 • 24. 04. 2017
 • Marta

V rezorte MZ SR sa atestácie nahradili špecializačným (3- rokov) a certifikačným štúdium (1-2 roky). Školstvo prevzalo atestácie, ale len formálne - systematickú odbornú prípravu nahradili rôznymi kurzami . Školstvu chýba to systematické sprevádzanie a školenie učiteľa v prvých rokoch jeho výkonu profesie.
Domnievam sa, že agentúra, ktorá prináša prehľad kurzov , to nenahradí. To je dobré pre celoživotné vzdelávanie, niečo ako certifikačné vzdelávanie na vybrané problematiky.
Veľmi by som privítala, keby sa systémy vzdelávania v rezortoch zjednotili.
Domnievam sa tiež, že terajšie vysoké školy - s ich decimovaným personálom a úlohami, ktoré sú pred nimi, to kvalitne nemôžu zvládnuť. Možno by školstvo potrebovalo tiež štátnu univerzitu (ako SZU), ktorá by sa na to zamerala.

Nápad na posielanie atestačných komisií do tried a nahrávanie výkonu učiteľa chápem ako zúfalú snahu dať atestáciám vážnosť a aj prejav starého myslenia - nie podporovať učiteľa, aby sa stal lepším odborníkom, ale viac ho kontrolovať a stresovať. Ak komisia vstúpi do triedy stáva sa jej súčasťou a dianie v triede pod tlakom podať výkon, ktorý bude nafilmovaný, bude iné. Povie viac o komisii ako o schopnostiach učiteľa. Iba ak by sme chceli hodnotiť jeho schopnosť zvládať stres.

May 14

Erika

 • 14. 05. 2017
 • Erika

Nerušte atestácie, kredity. Mnohí učitelia, tak ako aj ja, získali kredity za troj až štvorročné vzdelávanie, ktoré museli ukončiť napísaním práce (podobnej ako diplomová práca), skúšaním a obhajobou pred komisiou. V komisii boli odborníci (projekt MVP - modernizácia vzdelávania, Koordinátor prevencie, atestácie, IKT vo vzdelávaní, ....), preto nespochybňujte naše vzdelanie !!!!!!!
Zrušením atestácií, kreditov, alebo ponechanie sedemročnej platnosti kreditov je dehonestácia našej práce. Chcete tým povedať, že po siedmich rokoch všetko zabudneme ???????????????????????? Neponižujte nás, však týmto spôsobom ukazujete spoločnosti, ako si nás učiteľov "vážite". Ako máme potom učiť deti, že si majú vážiť každého človeka, každú prácu ????????????
Zrušte agentúry, ktoré poskytujú získanie kreditov za pomerne vysoké poplatky, s možnosťou ľahkého získania kreditov - bez vzdelávania, bez práce.

Mar 20

Janka

 • 20. 03. 2017
 • Janka

Dobrý deň. Vy si myslíte ze tym ako sa upraví kvalifikačný system atestácie pre ucitelov nalákate nových mladých perspektívnych ľudí. Za tie peniaze ak nastúpia a budu chcieť dalej rast s tými portofliami tak to bude náročné.
Niej e problém. Nech ostanú vzdelávania. Ale take ktore učiteľovi pomôžu v jeho raste. Nech so vzdelávaním ucitel získa aj súbor pomôcok aby ich mohol využívať na vyucovani.
Nech sa mozno po 20 rokoch závadu hoci aj tretie atestácie. Ale nech ten vzdelávací system učiteľom pomôže v ich raste a zabráni ich vyhoreniu.
Nech je atestacia 1. po piatich rokoch. Druha hoci po 10 ci 12 r praxe ale nech to neodradí ľudí od študovania učiteľstva.

May 15

Danka

 • 15. 05. 2017
 • Danka

Kredity sa nesmú odnímať po 7 rokoch ,hlavne preto, ze skoly neumoznuju ucitelom pokracovat v kontinualnom vzdelavani. Je to nemoralne pri dnesnych platoch.

May 15

Danka

 • 15. 05. 2017
 • Danka

Tvorbu pracovnych listov a pomocok odmenovat kreditmi.

Mar 20

Janka

 • 20. 03. 2017
 • Janka

Dobrý deň. Vy si myslíte ze tym ako sa upraví kvalifikačný system atestácie pre ucitelov nalákate nových mladých perspektívnych ľudí. Za tie peniaze ak nastúpia a budu chcieť dalej rast s tými portofliami tak to bude náročné.
Niej e problém. Nech ostanú vzdelávania. Ale take ktore učiteľovi pomôžu v jeho raste. Nech so vzdelávaním ucitel získa aj súbor pomôcok aby ich mohol využívať na vyucovani.
Nech sa mozno po 20 rokoch závadu hoci aj tretie atestácie. Ale nech ten vzdelávací system učiteľom pomôže v ich raste a zabráni ich vyhoreniu.
Nech je atestacia 1. po piatich rokoch. Druha hoci po 10 ci 12 r praxe ale nech to neodradí ľudí od študovania učiteľstva.

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

Do kvalifikačného, resp. kariérneho systému učiteľov zakomponovať tzv. výskumného učiteľa, ktorého významnou časťou (40-50%) náplne práce i úväzku by bolo pripravovanie, realizovanie a vyhodnocovanie edukačného výskumu - v spolupráci medzi ZŠ/SŠ a VŠ (prioritne s fakultami, ktoré pripravujú budúcich učiteľov). Výskumný učiteľ by mal byť pilierom cvičných (fakultných) škôl, mal by sa významne podielať na výskume a tvorbe nových učebníc a študijných/metodických materiálov, resp. "spojkou" medzi cvičnou(fakultnou) školou a VŠ/metodikom. Zároveň by mohol mať časť svojho úväzku aj na vysokoškolskej inštitúcii. Odporúčame preskúmať zahraničné skúsenosti s možnosťou implementácie do školstva na Slovensku. Vytvorenie takejto pozície, stupňa by si zaiste vyžadovalo aj úpravu platnej legislatívy - aby učiteľ mohol byť "de jure" zamestnancom tak ZŠ/SŠ i VŠ. Jeho prínos vo viacerých oblastich si však zaslúži vynaloženie takéhoto úsilia a energie.

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

Súhlasíme, treba však upresniť dĺžku praxe na výkon atestácií. Je potrebné odstrániť úskalia atestačného portfólia (napr. video z činnosti a ochrana osobných údajov, hospitácie, ktoré by mali vykonávať riaditelia a nie komisia, potreba nejakého druhu akreditácie VŠ na výkon atestácií). Sme za to, aby sa atestácie konali výlučne na vysokých školách.

Apr 28

Miro

 • 28. 04. 2017
 • Miro

Pedagogické fakulty a pedagogické študijné odbory prejdú reakreditáciou, ktorú bude zabezpečovať nezávislý akreditačný proces auditu.
Transformácia ŠPÚ, Metodických centier a ŠŠI bude prebiehať paralelne s ich doterajším pôsobením, avšak postupne sa bude z úrovne centra zabezpečovať ich transformácia. Metodické centrá sa stanú vysunutou platformou koordinujúcou súčinnosť pri realizácii reformných krokov.

Reforma bude okrem formálneho a povinného ďalšieho vzdelávania hľadať cesty ako vytvoriť systém certifikácie učiteľov z hľadiska zabezpečenia naplnenia priorít vzdelávacieho a výchovného reformného programu. Inšpirácia je možná na základe úspešných študijných programov tak, aby systém vzdelávania vytváral predpoklady pre kvalitný, úspešný, a reformne nastavený vývoj smerom k spoločnosti budúcnosti. Tento prístup by mal otvoriť vzdelávanie aj ako atraktívnu kariérnu možnosť pre ľudí bez pedagogického vzdelania, avšak s preukázanou expertízou z oblasti neformálneho vzdelávania, prírodných vied, vedeckého výskumu, či iných oblastí, ktoré by podnietili vedomie vzájomného prepojenia školského a vzdelávacieho procesu s praxou.

Reforma vytvorí priestor pre možnosť získania certifikátu pre takýchto profesionálov a umožní im tak stať sa aktívnymi nositeľmi zmeny. Centrálne bude existovať podrobne popísaný zámer a konkrétne procesy utvárania kvalifikačných požiadaviek učiteľskej profesie pre jednotlivé stupne, ako aj ich merania.

Ak sa v procese certifikácie ukáže, že súčasní pracovníci v školstve nebudú schopní stať sa aktívnymi nositeľmi zmien, dostanú ešte druhú šancu, avšak nesmú byť inhibítormi potrebných zmien a procesov.