Skip to content

Kategória 2-06.05 Zmeniť systém financovania kontinuálneho vzdelávania Všetky podnety

Apr 23

Daniel

  • 23. 04. 2017
  • Daniel

Ak sa ponechá možnosť poskytovať kontinuálne vzdelávanie, ktoré učitelia potrebujú pre postup do vyššieho kvalifikačného stupňa, súkromnými poskytovateľmi za peniaze, nič sa nezmení, zostane z toho biznis s pochybnou kvalitou ako je tomu dnes. Učiteľ si zaplatí, najlepšie tak, aby sa nemusel vzdelávania ani zúčastniť, ani tam preukázať nejaké vedomosti či prácu, dostane certifikát, poskytovateľ si zarobí a všetci budú spokojní. Kontinuálne vzdelávanie by malo byť poskytované výlučne priamo riadenými organizáciami ministerstva (MPC), maximálne vysokými školami, malo by byť bezplatné, resp. financované štátom, a niektoré kurzy pre učiteľov aj v určitej frekvencii povinné. Ale nie cez súkromných poskytovateľov a za peniaze, ktoré dostáva škola v normatíve alebo za peniaze z vrecka učiteľov.

May 01

Jana

  • 01. 05. 2017
  • Jana

Nesúhlasíme. Štát by mal mať svoju vzdelávaciu inštitúciu, ktorá poskytuje vzdelávanie zdarma (terajšie MPC).

Apr 08

Martin

  • 08. 04. 2017
  • Martin

Nesúhlasíme, že sa zmení systém objednávania vzdelávania u rôznych poskytovateľov (opäť sa oslabuje štát a zavádza sa možnosť trhového mechanizmu). Štát má MPC!

Apr 30

Miroslav

  • 30. 04. 2017
  • Miroslav

Úloha metodického centra by sa mala výrazne posilniť v prospech metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, aktualizácie predmetu.
Z hľadiska kvality školy by MPC mohlo zohrávať úlohu kritického priateľa školám , ktoré majú o vývoj, zvýšenie kvality záujem.

May 12

Árpád

  • 12. 05. 2017
  • Árpád

Návrh:
Uznať ocenenie Malej medaily svätého Gorazda za dostatočné kritérium pre dosiahnutie 12. triedy platobnej tarify, tzn. uznať ju za rovnocennú s druhou atestáciou pedagogických a odborných zamestnancov.
Odôvodnenie:
Malá medaila sv. Gorazda sa udeľuje ministrom školstva vedy, výskumu a športu za celoživotnú prácu, mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese (napr. starostlivosť o mimoriadne nadaných žiakov). Týka sa teda vynikajúcich výsledkov niekoľkých desaťročí veľmi tvrdej a systematickej práce učiteľov a vďaka tomu vynikajúcich výsledkov žiakov na krajských, celoštátnych a hlavne medzinárodných kolách predmetových olympiád a iných súťaží, kde reprezentujú Slovensko. Medailu sv. Gorazda udeľujú teda najmä starším učiteľom v poslednej tretine ich aktívneho pôsobenia, tzn. pred odchodom do dôchodku.
Druhá atestácia je väčšinou výsledkom relatívne krátkodobej aktivity ukončenej obhajobou záverečnej práce a týka sa i mladších učiteľov.
Finančné ocenenie medaily sv. Gorazda je zatiaľ jednorazové (100-200 eur), pričom zaradenie do 12. triedy platobnej tarify, získané po 2. atestácii, je vlastne doživotné ocenenie – má pozitívny dopad i na dôchodok. Podobné finančné ocenenie v prípade držiteľov medaily sv. Gorazda by bolo vhodným gestom štátu pre uznanie ich celoživotnej práce vykonanej s mládežou v prospech Slovenska a tým aj pozitívneho zviditeľnenia našej republiky v medzinárodnom meradle.
Počet ocenených pedagógov medailou sv. Gorazda je minimálny (ročne 20-30), kým druhú atestáciu získavajú ročne stovky, ak nie tisícky učiteľov.

Záver:
Realizáciou návrhu by sa mohol odstrániť nepomer medzi ocenením Malou medailou svätého Gorazda a ohodnotením druhej atestácie pedagogických zamestnancov.
Myslíme si, že získanie medaily sv. Gorazda má najmenej takú hodnotu, ako druhá atestácia.