Skip to content

Kategória 2-06.03 Rozšíriť formy kontinuálneho vzdelávania Všetky podnety

Apr 24

Jana

  • 24. 04. 2017
  • Jana

Medzi tieto formy kontinualneho vzdelavania je potrebne zaradit konferencie a zahranicne kurzy (samozrejme na zaklade ich kvality).

Apr 24

Lucia

  • 24. 04. 2017
  • Lucia

V mene Medzirezortnej pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR, pre tvorbu štátnej politiky mládeže, oblasť Vzdelávanie:
Navrhujeme doplnenie textu:
Bude sa podporovať, aby sa kontinuálne vzdelávanie realizovalo prostredníctvom rozmanitých foriem vzdelávania DOPLNIŤ: "(formálneho a neformálneho)", vo väčšej miere však aj prostredníctvom vzdelávania školských kolektívov priamo v školách.
Na formulovaní návrhov sa podieľali: Združenie Informačných a poradenských centier mladých, Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania, SAPIO, Asociácia centier voľného času, Asociácia krajských rád mládeže, Informačné centrum mladých v Topoľčanoch, Trenčianske centrum mládeže, Športový a herný outdoorový klub - Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad Bánovce nad Bebravou - Koordinátor práce s mládežou, Re:Colo, o.z. Nitra, Ministerstvo kultúry SR, Národné osvetové centrum, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Informačné centrum mladých v Partizánskom, Životológia, Protectwork Malacky, Slovak Youth for Travelling and Education, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Apr 27

Tatiana

  • 27. 04. 2017
  • Tatiana

Skutočnosť, že na vzdelanie učiteľa odborných predmetov je kladená, a mala by aj zostať - požiadavka vzdelávať sa na výkon tejto pracovnej pozície o 2 roky dlhšie ako v prípade učiteľov humanitných alebo reálnych vyučovacích predmetov (5 rokov inžinierskeho štúdia v odbore + 2 roky doplňujúce pedagogické štúdium oproti 5 rokov magisterského štúdia) by sa mala odzrkadliť na kvalifikačnom stupni učiteľa odborných predmetov. Riešenie je možné nájsť v našej vlastnej minulosti. Bolo krátke obdobie, v ktorom učitelia odborných predmetov s absolvovaným DPŠ po uplynutí vyžadovanej dĺžky pedagogickej praxe mali priznanú prvú atestáciu. Dvojročné štúdium DPŠ ako nutná podmienka pre získanie príslušnej kvalifikácie učiteľa odborných predmetov výkonovo približne zodpovedalo procesu, ktorý sa požadoval pre získanie prvej atestácie u všetkých učiteľov, aj keď v prípade procesu 1. atestácie sa v spomínanom období nevyžadovalo absolvovať teoretické vzdelávanie sa tak, ako počas DPŠ.

May 14

Mária

  • 14. 05. 2017
  • Mária

Do textu v tejto časti odporúčame doplniť nasledujúce opatrenie:
Podporiť dobudovanie fungujúceho systému vzdelávania a ohodnotenia učiteľov a lektorov v environmentálnej výchove, vzdelávaní a osvete.
Odporúčané požiadavky na riešenie:
a. Zabezpečiť potrebné opatrenia pre ďalšie vzdelávanie pedagógov v oblasti environmentálnej výchovy a k tomu zabezpečiť systémovú podporu, prinášajúcu na školy aj do osvetovej praxe relevantné pomôcky, aktuálne publikácie, metodické a informačné materiály.
b. Zlepšiť postavenia koordinátorov EnV (environmentálnej výchovy) na školách.

May 15

Miloš

  • 15. 05. 2017
  • Miloš

vágna formulácia.