Skip to content

Kategória 2-06.00 Kontinuálne vzdelávanie učiteľov Všetky podnety

Apr 27

Tatiana

 • 27. 04. 2017
 • Tatiana

Kontinuálne vzdelávanie by mali vykonávať iba Metodicko-pedagogické centrá a pracoviská vysokých škôl. Vstupom iných subjektov, ktoré vykonávajú vzdelávanie na komerčnej báze dochádza ku deformácii celého systému. Uvedená skutočnosť sa potvrdila nedávnou praxou v „kreditovom“ vzdelávaní.

Apr 06

anna

 • 06. 04. 2017
 • anna

Ponechať a nepodceňovať získané atestácie. Ani ja si nedovolím pochybovať o získanom vzdelaní iných. Jednoznačne ponechať učiteľom získané kredity, do ktorých investovali čas, energiu a peniaze. Hovorilo sa o nie sedemročnej platnosti, ale o neobmedzenej platnosti. Prečo chcete učiteľom zobrať to, čo si obhájili a majú nato nárok?

Apr 13

Viera

 • 13. 04. 2017
 • Viera

- kreditové príplatky by mali zostať (ako snaha rozvíjať svoje profesijné kompetencie a motivácia ďalšieho vzdelávania) až do obdobia, kým ministerstvo školstva vstúpi do kontinuálneho vzdelávania s vlastnými kurzami, ktoré budú povinné pre cieľové skupiny učiteľov a budú hradené ministerstvom

Odôvodnenie:
- v školách, kde nie sú osobné príplatky (originálne kompetencie), a ani po odpracovaní 32 rokov zatiaľ nie je reálne ďalšie zvyšovanie platov, tam ako jediná možnosť zvýšenia platu je forma získania kreditového príplatku.

Apr 26

Lucia

 • 26. 04. 2017
 • Lucia

Zachovať možnosť finančne ohodnotiť učiteľov prostredníctvom kreditových príplatkov na základe zvýšenia odbornosti a kvalifikácie kontinuálnym vzdelávaním.

Mar 20

Zuzana

 • 20. 03. 2017
 • Zuzana

Dobrý deň. Kontinuálne vzdelávanie učiteľov. V tejto kategórii som čítala príspevok, že sa učitelia nechcú učiť, ale sa naháňajú za kreditmi a že sa majú vzdelávať cez prázdniny. Ďakujem pekne. A čo sa čudujete? Veď každý potrebuje peniaze. Takto si môže prilepšiť k platu. Prečo to tí učitelia robia? Keby sme mali adekvátne platy tak by sme to nerobili. No a koľko je náš ten slávny kreditný príplatok 12%? je okolo 100 eur. Stovečka dobrá. Podľa môjho názoru má učiteľ aspoň v tom kreditnom príplatku záruku, že mu ho riaditeľ alebo starosta zaplatí. Ak by to bolo len na nich a nie zo zákona tak určite učiteľ nedostane ani korunu, pretože riaditeľ ani ,starosta nebudú mať dosť finančných prostriedkov.Stále hovoríme o kontinuálnom vzdelávaní učiteľov, o zyšovaní kvalifikácie o kvalitných pedagógoch, školy robia plány kontinuálneho vzdelávania. Ja to beriem, ak chceme byť lepší a lepší stále musíme získavať vedomosti,nie stagnovať. Ale aký má to vzdelávanie efekt?
Poznám prípad, keď učiteľ s 25 ročnou praxou, ktorý mal 1. atestáciu, absolvoval rôzne vzdelávania , prišiel o prácu pri zrušení školy. Ak si hľadal novú prácu 1. atestácia a ukončené vzdelávania mu boli nanič, pretože patril do 11. platovej triedy a to je vyšší plat. Radšej zoberú takého učiteľa, ktorý ešte nemá nič, ako kvalitného a skúseného pedagóga.A zase sme len pri peniazoch. Toto sa určite musí zmeniť. Budeme pozerať na peniaze a prehliadať kvalitných pedagógov na škodu našich detí.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Navrhujeme, aby kreditové príplatky zostali (ako snaha rozvíjať svoje profesijné kompetencie a motivácia ďalšieho vzdelávania) až do obdobia, kým ministerstvo školstva vstúpi do kontinuálneho vzdelávania s vlastnými kurzami, ktoré budú povinné pre cieľové skupiny učiteľov a budú hradené ministerstvom. V školách, kde nie sú osobné príplatky (originálne kompetencie), a ani po odpracovaní 32 rokov zatiaľ nie je reálne ďalšie zvyšovanie platov, tam ako jediná možnosť zvýšenia platu je forma získania kreditového príplatku.

Apr 26

Karin

 • 26. 04. 2017
 • Karin

Umožniť učiteľom vzdelávať sa podľa svojho záujmu – riaditelia často z finančných či iných dôvodov nedovolia učiteľom ísť na vzdelávanie, najmä ak je v čase vyučovania – napr. informatici to potrebujú častejšie a odpoveď je - iba jeden aj to v čase mimo vyučovania – mnohé vzdelávania mimo vyučovania neprebiehajú.

Apr 03

alica

 • 03. 04. 2017
 • alica

Učiteľ by mal v prvom rade učiť a pripravovať sa na vyučovanie, aby bolo pre žiakov atraktívne. Nemusia byť za všetkým len tablety a počítače. Pokiaľ chce učiteľ odučiť svoje učivo podľa noviniek, ktoré život prináša, musí sa pripravovať a hľadať nové informácie. Pritom to nemusí byť o získanom certifikáte. Uvoľnené peniaze by sa mohli použiť na ich lepšie zaplatenie. Nie všetci učitelia mi vyhovujú, ale pracujú s našimi deťmi a mali by mať pokoj na svoju prácu. Ani ja ako človek nemusím predsa vyhovovať všetkým ľuďom planéty.

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

Nesúhlasíme s udeľovaním akreditácie inštitúciám a nie programom. Akreditácia samotnej inštitúcie nie je postačujúcou zárukou kvality konkrétneho programu.
Nesúhlasíme so zmenou systému objednávania vzdelávania u rôznych poskytovateľov, oslabením štátu a zavádzaním trhového mechanizmu. Treba využívať inštitúciu priamo riadenú ministerstvom školstva – MPC.

Mar 16

roman

 • 16. 03. 2017
 • roman

Učiteľ sa naučil – NEUČIŤ.
Naháňa sa za kreditmi.
Navrhujem , aby sa vzdelávali cez prázdniny, a nie počas školského vyučovania!!!!!!!!!

Apr 26

Marek

 • 26. 04. 2017
 • Marek

Cieľ 2-06, 2-07, 2-08 -Uvedené formulácie cieľov pojednávajú len o učiteľoch - pokladáme za optimálne zakomponovať do nich aj ostatné kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

May 04

Ján

 • 04. 05. 2017
 • Ján

Kategórie : 1-18-00 Vzdelávanie mimo školy ... 1-10-13 Vytvoriť vo vzdelávacich programoch časový priestor na prierezové témy ...
1-16-08 Usilovať o ústretovú komunikáciu a spoluprácu medzi školami a rodičmi ... 3-01-00 Vplyv zmien spoločnosti na odborné vzdelávanie a prípravu ...
3-08-00 Vzdelávanie v pracovnom prostredí ... 3-04-03 Spružniť kvalifikačný systém najmä vytvorením menších kvalifikácii /segmentov/, z ktorých by sa dali
skladať väčšie kvalifikácie a tak cez NSK stimulovať aj tvorbu kratších vzdelávacich programov ... 4-02-10 Poskytovať poradenstvo a metodiku pre miestnu
územnú samosprávu v oblasti riadenia preneseného výkonu štátnej správy a pri plnení zriaďovateľskej funkcie ... 3-09-01 Vypracovať analýzu príčin ...
... neschopnosti udržať si zamestnanie ... 1-11-12 Zvýšiť podiel vyučovania, ktoré prebieha mimo budovy školy ... 1-17-08 Zvýšiť otvorenosť škôl voči
lokálnym komunitám ... a mnohé ďalšie kategória obsahujú veľmi zaujímavé témy. Niektoré iné som citoval už v 2145 podnete.
Okrem toho sledujem správy. Napr. automobilkám sa v duálnom vzdelávaní máli podiel praxe študentov a žiadajú štát o nápravu.
Ja uvažujem inak. V mojej fabrike budú pre odborné predmety mobilné triedy, - niečo ako autobusy aj s podvozkami umožňujúcimi parkovať všetkými
smermi. O takom niečom sa súčasným automobilkám možno ani nesníva. Budujú fabriky na rekordný počet vyrobených aut k počtu obyvateľov, zákonite
majú problém dopĺňať počet pracovníkov a tak o motivácii a stratégii atraktívneho vzdelávania sa dá len ťažko hovoriť. Spoločnosť je vlastne nútená
odolávať rôznym reklamám, ktoré nás chcú presvedčiť, čo je pre život dôležitejšie ... Hoci by bola nulová nezamestnanosť, nemám obavu, že by som
do svojej budúcej fabriky nezohnal potrebný počet ľudí, lebo sa zaujímam najskôr o ľudí až následne o výrobu, ktorá bude "šiť na mieru" a tak nebude
rozumný dôvod mať niečoho viac, kým iní nemajú nič. Budú to výrobky hodné 21. storočia, ale chcem sa k nim dopracovať inak, myslím si lepšie, než je
bežne zaužívaný postup. Z vlastných skúseností viem, že sú ľudia výborne zruční, ale nevedia to správne učiť ... Sú tiež ľudia, ktorí vedia o zručnostiach
výborne hovoriť a vedia aj naučiť, hoci nemajú zručnosti... Dobrý učiteľ učí žiakov, ale zároveň učí aj seba z ich spätnej väzby ! ... Motivácia je dôležitá
podobne, ako vyučovanie odborných predmetov čo najbližšie k praxi. V mobilných triedach vidím výborné riešenie / ako autobus ? /, skôr ako karavan,
aby študenti mohli sedieť v kruhu a prípadne podľa potreby samostatných prác oddelene. Bez zbytočnej straty času môžu komunikovať s výrobou.
Do mobilnej triedy bude môcť prísť pracovník z výroby ako asistent profesora, alebo študenti prísť priamo do výroby. Jednoducho otvoria dvere triedy,
prejdú pár krokov a budú na mieste. Nevidím problém mobilných tried ani v teréne, v prírode. Tak sa zatraktívni aj práca pedagógov.
Nemám záujem uraziť akýchkoľvek výrobcov a nechcem zachádzať do viacerých oblastí. Výrobu aut so spaľovacimi motormi vnímam ako výrobu
na jednu kopu, ktorú už vytláčajú ekologickejšie alternatívy a nebyť rozhodnutia mocných, mohlo sa tak diať pred desaťročiami. Za komunistov som
pracoval na vysokozdvižných vozíkoch, najlepší bol na batérie. Bezpečný, stabilný, silný, detailne presný a nemuseli sa po ňom vetrať dielne !
Do čierneho stropu som vyškrabkal obrazy, ktoré prichádzali obdivovať aj zo vzdialených obcii. Aj škaredé je na niečo pekné. Aspoň niečo.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Terajší systém zlyháva hlavne na kontrole poskytovateľov kontinuálneho vzdelávania. Ich úroveň a teda kvalita vzdelávania je rôzna.

Apr 05

Viera

 • 05. 04. 2017
 • Viera

Zrušiť kreditný systém nakoľko nenapĺňa rozvojové potreby učiteľov, treba zabezpečiť avizované kompenzovanie platov tak, aby v žiadnej etape nabiehania nového systému nikto na plate neklesol. Dominantnou motiváciou sa stal zisk kreditov pre vyplácanie kreditového príplatku, prípadne pre nadobudnutie atestácie. Učitelia si tak vyberajú aj vzdelávacie programy (najmä pre dosiahnutie prvej a druhej atestácie), ktoré majú nízke nároky na absolvovanie. Nezanedbateľná časť programov kontinuálneho vzdelávania dostatočne nespĺňa kvalitatívne nároky a ani dostatočne nezodpovedajú rozvojovým potrebám učiteľov.
Ako chcete motivovať učiteľov, ktorí pracujú v školstve viac ako 30 rokov a majú už najvyššiu kvalifikáciu? Ako by inak prišli učitelia k peniazom ak nie cez kredity? Nijako!!! Je to choré, aj učitelia musia platiť účty a názor, že je to naše poslanie nám nepomôže!

Apr 02

Dušan

 • 02. 04. 2017
 • Dušan

Systém kontinuálneho vzdelávania nepriniesol očakávanú kvalitatívnu zmenu v ďalšom vzdelávaní. Je potrebné oddeliť metodickú pomoc učiteľom od ich ďalšieho vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie. Ďalšie vzdelávanie a atestácie (cieľ 2_07) majú realizovať len vysoké školy, ktoré realizujú kvalitný didaktický výskum.

May 15

Miloš

 • 15. 05. 2017
 • Miloš

Jednoznačne rozlíšiť, čo je možné riešiť centrálne a čo je možné riešiť iba na úrovni školy - rešpektovať bod 4-02.14.

May 14

Darina

 • 14. 05. 2017
 • Darina

V ponuke akreditovaných vzdelávaní takmer neexistuje vzdelávanie v oblasti odborných predmetov. Ako príklad uvediem stavebnú priemyslovku, kde by učitelia každoročne potrebovali aktualizovať svoje poznatky tak, aby vyučovali nové materiály, technológie, softvéry a pod. Konkrétne na tomto type školy si učitelia musia dopĺňať vzdelávanie individuálne, za vlastné financie a vo svojom voľnom čase tak, že sa zúčastňujú školení, organizovanými stavovskými organizáciami za účasti renomovaných odborníkov.
V tomto kontexte mi zo strany školstva chýba impulz na podporu firiem a stavovských organizácií, aby takto zabezpečili skvalitňovanie odborného školstva.

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

Kontinuálne vzdelávanie má prioritne sledovať ciele a zámery edukačnej praxe – reagovať na potreby a snažiť sa o anticipáciu budúcich pomerov a potrieb!!!

Apr 28

Miro

 • 28. 04. 2017
 • Miro

Pedagogický pracovník má podľa rozhodnutia zriaďovateľa nárok na sabatický rok, ktorý môže stráviť podľa vlastného uváženia štúdiom alebo inou formou osobného alebo profesionálneho rozvoja. Výstupom môže byť výsledná práca zameraná na praktickú tému vo svojej alebo inej predmetovej oblasti, ktorá môže tvoriť obsah vzdelávania učiteľov, nový učebný predmet, a pod. Títo učitelia môžu tvoriť školiteľov pre KVU. V súčasnosti málo využívame tých učiteľov na našich školách, ktorí vedia kvalitne učiť. Tento návrh by dal priestor aktivitám tohto druhu.

Keďže za absolvovanie programu neprislúchajú učiteľovi žiadne ohodnotenia na celoštátnej úrovni, ale prípadne len na školskej (vo forme odmeny) ak priniesol kvalitu do vyučovania školy, výber poskytovateľa a jeho kvalita je v rukách tímu školy. Aj v prostredí školských a vzdelávacích inštitúcií už dnes existuje niekoľko uznávaných inštitúcií, ktoré sa dlhodobo snažia o podporu a zvyšovanie úrovne a kvality škôl, učiteľov, a vzdelávacieho prostredia. Kvalitu má garantovať predovšetkým garant a poskytovateľ programu výberom školiteľa a technického zázemia. Iné formy hodnotenia kvality KVU sú úlohou zriaďovateľa a jednotlivých škôl.

Apr 28

Miro

 • 28. 04. 2017
 • Miro

Poskytovateľmi kontinuálneho vzdelávania učiteľa (KVU) môžu byť akreditované vysoké školy a konzultačné firmy s certifikovanými programami osobného a profesionálneho rozvoja. Tím školy alebo jednotliví učitelia si vyberajú programy, ktoré sú súčasťou kontinuálneho vzdelávania. Náklady na KUV znáša škola alebo zriaďovateľ. Po dohovore s riaditeľom si učiteľ môže vzdelávanie zaplatiť aj sám, ale v termíne dohodnutom s riaditeľom. VŠ alebo firmy sú organizátormi, ktorí technicky zabezpečujú proces a najímajú garanta programu a školiteľa. Zodpovednosťou garanta je:
1.Obsahová náplň
2.Výber školiteľa
3.Spätná väzba programu
Garantom KVU môže byť vysokoškolský učiteľ, ktorý má skúsenosť so vzdelávaním v patričnom leveli (ISCED 1,2,3), 15 rokov školskej praxe a preukázateľné úspechy v školskej praxi (odborné konferencie, spolupráca so školou na olympiádach, súťažiach, projektoch, atď.). Ďalej by mal byť autorom používaných učebníc, školských pomôcok, či programov. Nutnou podmienkou je zvýšenie odbornosti vysokoškolských učiteľov predovšetkým na pedagogických fakultách v súvislosti s cieľom vzdelávania ich študentov pre školskú prax. (Dobrým maliarom sa nestane človek, ktorý má v malíčku všetky možné výtvarné postupy a celé dejiny umenia, ale ten, čo vie maľovať. Tak je to do istej mieri aj s učiteľom učiteľa.)
Garantom KVU môže byť aj učiteľ ISCED 1,2,3, ktorý by mal mať skúsenosť so vzdelávaním na patričnej úrovni (ISCED 1,2,3) a 15 rokov školskej praxe, preukázateľné úspechy v školskej praxi (konferencie, olympiády, iné súťaže). Môže byť autorom používaných učebníc, školských pomôcok, či programov. Môže byť aj skúsený učiteľ, ktorý je schopný byť pre svojich kolegov primeranou autoritou po osobnostnej aj odbornej stránke.

Apr 24

Marta

 • 24. 04. 2017
 • Marta

Treba riešiť aj kontinuálne vzdelávanie odborných zamestnancov.
V prípade liečebných pedagógov, ktorí pracujú vo viacerých rezortoch, by bolo zmysluplné medzirezortné uznávanie vzdelania. Napr. , majú špecializačné vzdelávanie v rezorte zdravotníctva, ktoré trvá tri roky. Pomáha im svoju prácu vykonávať lepšie. V rezorte školstva robia s tými istými ľuďmi a problémami. Choré dieťa/rodič je v nemocnici krátko - väčšinu času trávi doma a bežných vzdelávacích zariadeniach. Poznatky získané v jednom rezorte môže uplatniť aj v iných. Napriek tomu sa mu neuznáva ani vzdelanie, ani prax.

May 15

Richard

 • 15. 05. 2017
 • Richard

Stav: absentujúci systém vzdelávania a ohodnotenia učiteľov a lektorov v environmentálnej výchove, vzdelávaní a osvete
Neexistuje systémové ďalšie vzdelávanie pedagógov v problematike environmentálnej výchovy a systémová podpora, prinášajúca na školy aj do osvetovej praxe relevantné pomôcky, aktuálne publikácie, metodické a informačné materiály.

Potreba: environmentálne vzdelávanie pedagógov a zlepšenie postavenia koordinátorov EVV na školách
K zásadnej zmene účinnosti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety je potrebné aj
- vytvorenie koncepčného systému vzdelávania všetkých budúcich pedagógov (environmentálne minimum),
- vytvorenie kontinuálneho, koncepčného a motivačného systému ďalšieho vzdelávania pedagógov v oblasti EVV,
- vytvorenie systémovej podpory koordinátorov EVV na školách.