Skip to content

Kategória 2-05.09 Prípravu budúcich učiteľov obsahovo koncipovať tak, aby niektorí absolventi boli kvalifikovaní na vyučovanie širších vzdelávacích oblastí, nielen jedného či dvoch aprobačných predmetov Všetky podnety

Mar 19

Denisa

 • 19. 03. 2017
 • Denisa

Rozhodne súhlasím s takýmto riešením. Z praktického hľadiska bude mať takýto učiteľ lepšie uplatnenie na základnej škole a škola ho bude vedieť kvalifikovanie využiť.

Za posledné roky sledujem žiadosti, ktoré k nám na školu prichádzajú. Niektorí absolventi majú vyštudované "šialené kombinácie" predmetov, s ktorými sa nijako nemôžu na škole uplatniť. Často ide o kombinácie s malou časovou dotáciu oboch predmetov, čiže zbytok hodín by takýto učiteľ učil nekvalifikovane. To chceme?

Učiteľ je štátny zamestnanec, štátom platený, štát by mal podľa môjho názoru regulovať prílev učiteľov a zároveň by im mal vedieť zabezpečiť uplatnenie. Štúdijné odbory by mali byť premyslené.
Zároveň som za to, aby bolo štúdium učiteľstva magisterské bez medzistupňa bakalár.

Mar 20

Juraj

 • 20. 03. 2017
 • Juraj

1) jednoznačne som v prípade budúcich učiteľov za spojenie 1 a 2 stupňa do jedného (viď. MUDr.). Veď absolvent učiteľstva "Bc" je aj tak pre školstvo nekvalifikovaný
2) jednoznačne som pri príprave učiteľov klásť dôraz na "pedagogicku, psychológiu, metodiku a didaktiku" - veď na diplome mám absolvent túto postupnosť svoje kvalifikácie - 1) učiteľstvo 2) všeobecnovzdelávacích / akademických/umeleckých/ .... 3 a až na koniec aprobáciu ... Žiaľ na vysokých školách (najmä filozofických fakultách) sa príprava budúcich učiteľov stavia na množstve "odborných vecí z aprobačného predmetu" (ktoré mimochodom málokto využije na základnej a strednej škole) a didaktika je na poslednom mieste. Didaktiku učia častokrát ľudia, ktorí v živote reálne nestáli v reálnej triede !!! (vysokoškolská prednáška nie je učenie !!!)
Takže v prvom rade posilniť prax a hlavne prijímať na fakulty pedagogického smeru menej študentov. Pred cca 30 rokmi bolo detí raz toľko ako teraz a boli na Slovensku FF (BA, PO) a 4 PgF (PO, BB, NT, BA) a teraz je detí o polovicu menej fakúlt - BA, NT, ZA, RK, BB, KN, PO, KE, TT, ..... Tragédia ...

Apr 23

Daniel

 • 23. 04. 2017
 • Daniel

Dobrá myšlienka. Veľmi však záleží na tom, aké aprobačné predmety študent študuje. Nemá problém naplniť si úväzok matematikár, či jazykár. Problém sú aprobácie, kde ide o predmety, ktoré sa vyučujú v jedno - dvoj hodinovej týždennej dotácii. Takže jedna z možností je nepovoliť štúdium aprobácii typu biológia-ekológia, náboženstvo-občianska, fyzika-geografia ako aj rôznych nepríbuzných aprobácii, čo niekedy nebolo možné (fyzika-dejepis, chémia-občianska).
Takže buď vyžadovať jeden silný aprobačný predmet (jazyk, matematika) alebo trojkombináciu slabších predmetov (fyzika-chémia-technika, biológia-chémia-geografia, dejepis-občianska-geografia)

Apr 24

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

 • 24. 04. 2017
 • Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

Obmedziť opatrenie 2-05.09 o širšej kvalifikácii učiteľov len na základné školy. Uplatnenie opatrenia na stredné školy by negatívne ovplyvnilo kvalitu vzdelávania na nich.

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

Toto v sebe skrýva riziko vytvárania tzv. všeodborníkov. Kreditový systém štúdia umožňuje vytvárať vlastný profil, ale uspejú iba veľmi talentovaní študenti.

Mar 28

Martina

 • 28. 03. 2017
 • Martina

Myslím si, že ak by mal byť absolvent kvalifikovaný vo viacerých aprobačných predmetoch, bol by určite flexibilnejší pre školu. Avšak v praxi by to znamenalo povrchnejšie štúdium budúceho učiteľa a v konečnom dôsledku aj nižšie nároky kladené na žiakov. Na základných školách by to bolo možné a snáď aj vhodné, hlavne pri aprobačných predmetoch s nižšou dotáciou. Na stredných školách by bolo niečo podobné asi len ťažko aplikovateľné.

Apr 05

Miroslava

 • 05. 04. 2017
 • Miroslava

Vzhľadom na plán vytvoriť možnosť učenia aj pre osoby s iným vzdelaním treba zahrnúť aj to, aké vzdelanie učiteľ predtým dosiahol. Príklad: Človek vyštudoval matematicko fyzikálnu fakultu, odbor fyzika (na Karlovej Univerzite). Keď si pozrieme obsah výučby, tak polovicu štúdia prvých troch rokov tvorí matematika a veľmi náročná. Takýto absolvent sa neskôr rozhodne, že by chcel učiť. Keďže má ale štátnu skúšku len z fyziky, po dorobení si pedagogického minima (ktoré VŠ na Slovensku neúmerne spoplatňujú - od 300,- Eur za semester, pričom dĺžka je 3 roky!!!) môže učiť len fyziku. Prečo by takýto absolvent nemohol vyučovať aj matematiku, minimálne na ZŠ a SŠ? Veď na fyzike sa bez matematiky nič počítať nedá, každý učiteľ fyziky musí vedieť matematiku - podobnosť trojuholníkov, zlomky, mocniny, trigonometrické funkcie, rovnice a pod.

Apr 24

Miroslav

 • 24. 04. 2017
 • Miroslav

Bolo by vhodné vrátiť sa k modelu prípravy učiteľov pre základné školy a pre stredné školy, ako to bolo v minulosti (pedagogické fakulty pripravovali učiteľov pre ZŠ, filozofické a prírodovedecké fakulty pre SŠ). Od toho by sa odvíjala aj náročnosť prijímacích skúšok, samotné štúdium a jeho ukončovania.

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

Študijné programy orientované nie na predmety, ale na vzdelávacie oblasti – do nižšieho sekundárneho vzdelávania – dobrý nápad, ktorý je potrebné experimentálne overiť, resp. využiť skúsenosti zo zahraničia!!!

May 03

Kinga

 • 03. 05. 2017
 • Kinga

- Navrhujeme, aby sa presne definovalo, čo znamená niektorí absolventi, aby sa definovalo, na ktorom stupni vzdelávania sa uprednostňuje vyučovanie širších vzdelávacích oblastí.
- Navrhujeme, aby v rámci študijných odborov učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov bolo umožnené vytvárať študijné programy pre vyučovanie širších vzdelávacích oblastí na druhom stupni základných školách (nižšie sekundárne vzdelávanie).
- Navrhujeme, aby sa toto opatrenie adekvátne premietlo aj do novely zákona o VŠ, konkrétne §53a kodifikuje: Učiteľský kombinačný študijný program sa uskutočňuje ako bakalársky študijný program alebo magisterský študijný program v študijnom odbore, ktorý má v názve slovo „učiteľstvo“ alebo v kombinácii takýchto študijných odborov a vzťahuje sa na dva vyučovacie predmety.
- Zároveň upozorňujeme na to, že znenie opatrenia 2/05/09 je v rozpore so znením návrhu § 53a zákona o VŠ.

May 13

Danka

 • 13. 05. 2017
 • Danka

To nie je správna cesta. Znížime tým kvalitu učiteľov a nezískame do školstva kvalitných ľudí. Takýchto "vševedkov" nebude možné kvalitne pripraviť, aby zvládali aj súťaže ako sú predmetové olympiády a pod. pre viac ako dva predmety. Mali by len " povrchné" poznatky. Neviem si predstaviť takto pripravovaných učiteľov prírodovedných predmetov. Ak chceme kvalitne pripravených žiakov, potrebujeme kvalitne pripravených učiteľov nie "rýchlokvasených " odborníkov na všetko.