Skip to content

Kategória 2-05.07 Vyžadovať, aby každá fakulta pripravujúca učiteľov mala adekvátnu sieť cvičných škôl Všetky podnety

May 09

Jana

  • 09. 05. 2017
  • Jana

Vzhľadom na kvalitu pedagógov a ďalších odborných zamestnancov na špeciálnych školách by bolo vhodné mať medzi cvičnými školami aj takéto školy, aby študenti pedagogiky mali možnosť získať vedomosti a zručnosti, ktoré budú môcť uplatniť aj na bežných školách s integrovanými žiakmi, resp v inkluzívnom systéme vzdelávania

Apr 24

Lucia

  • 24. 04. 2017
  • Lucia

V mene Medzirezortnej pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR, pre tvorbu štátnej politiky mládeže, oblasť Vzdelávanie:
Navrhujeme rozšíriť opatrenie nasledovne:
Vyžadovať, aby každá fakulta pripravujúca učiteľov mala adekvátnu sieť cvičných škôl + DOPLNIŤ: "a sieť subjektov poskytujúcich neformálne vzdelávanie. "

Na formulovaní návrhov sa podieľali: Združenie Informačných a poradenských centier mladých, Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania, SAPIO, Asociácia centier voľného času, Asociácia krajských rád mládeže, Informačné centrum mladých v Topoľčanoch, Trenčianske centrum mládeže, Športový a herný outdoorový klub - Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad Bánovce nad Bebravou - Koordinátor práce s mládežou, Re:Colo, o.z. Nitra, Ministerstvo kultúry SR, Národné osvetové centrum, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Informačné centrum mladých v Partizánskom, Životológia, Protectwork Malacky, Slovak Youth for Travelling and Education, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Apr 26

Gábor

  • 26. 04. 2017
  • Gábor

Cvičné školy by mali byť súčasťou VŠ – realizovať aplikovaný výskum a pokúsiť sa o premostenie sveta verejného školstva a VŠ!!!

May 03

Kinga

  • 03. 05. 2017
  • Kinga

Sieť cvičných škôl by mala byť špeciálne financovaná z úrovne ministerstva školstva ako sieť inštitúcií podieľajúcich sa na príprave budúcich pedagógov ako integrálne súčasti vysokých škôl pripravujúcich budúcich učiteľov. Do tohto financovania treba zahrnúť prostriedky na úpravu materských, základných, stredných a špeciálnych škôl, aby mohli byť cvičnými školami (možnosť vyučovania tak, aby účasť študentov nepôsobila rušivo, priestory na analýzu vyučovania a pod.)

May 11

Pavel

  • 11. 05. 2017
  • Pavel

Sú špecifikované iba dva stupne škôl – základné a stredné. Budú určené cvičné či tzv. laboratórne aj materské školy? Čo kvalita budúcich učiteľov pre materské školy?