Skip to content

Kategória 2-05.06 Zvýšiť rozsah praxe na školách tvoriacej súčasť vysokoškolskej prípravy učiteľov Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Definovať rozsah pedagogickej praxe a spôsob jej realizácie. Zriadiť na tento účel na MŠ pracovnú skupinu, v ktorej budú zastúpení didaktici z pedagogických fakúlt (a odborov s pedagogickým zameraním), fakultní učitelia, študenti pedagogických odborov a ďalší odborníci. Cieľ uviesť do praxe až po úspešnom zavedení cieľov z 2-02 a 2-05.01 až 2-05.05. Nemá zmysel rozširovať prax, pokiaľ nebudú mať študenti skutočný záujem pracovať ako učitelia. Inak by opatrenie predstavovalo zbytočnú záťaž pre cvičných učiteľov, mrhalo by sa časom aj peniazmi.
Jednou z možností pri zavedení súvislej praxe by mohlo byť pôsobenie študenta ako "asistenta učiteľa." Dôležité je, aby prax jedného študenta prebiehala na rôznych typoch škôl.

Apr 12

Margaréta

 • 12. 04. 2017
 • Margaréta

V poslednom ročníku na magisterskom stupni VŠ zaviesť polročnú súvislú prax študentov učiteľstva, ktorí by sa podieľali na bežnom živote školy.
* od pozorovania, cez kooperatívne vyučovanie, po samostatné vyučovanie
* účasť na poradách, rodičovských združeniach a iných školských akciách
* vyplňovanie pedagogickej dokumentácie, plnenie dozorov (možno v spolupráci s učiteľom)
* iné - zastupovanie v iných triedach, v školských kluboch...

Apr 14

Karolína

 • 14. 04. 2017
 • Karolína

Prax v súčasnom podaní je úplne vytrhnutá z kontextu, študent z nej poriadne nič nemá, rovnako ani žiaci, ktorí boli vytrhnutí z bežných koľoají.
Myslím si, že je to skôr prostriedok ako odradiť aj tých pár, ktorý rozmýšľajú, že po skončení školy budú učiť.
Mala by sa zaviesť prax napr. v poslednom roku magisterského štúdia, ktorá by prebiehala celý školský rok.
Finančne odmenený by nemal byť len univerzitný učiteľ, ale aj praxujúci študent. (Vyučovať je omnoho náročnejšie ako si chvíľu odsedieť na prednáške.)
Myslím, že by to pomohlo obom stranám, školy by boli posilnené (jeden učiteľ na 30 žiakov v triede je zúfalo málo) a budúci učitelia by mali reálnu možnosť odskúšať si viesť triedu, vyučovanie, riešili by reálne situácie, s ktorými sa budú aj ďalej ako učitelia stretávať.

Apr 23

Daniel

 • 23. 04. 2017
 • Daniel

Ako je možné zabezpečiť zvýšenie rozsahu praxe pri tom počte študentov učiteľských smerov, aký je dnes? Dnes je problém na ZŠ a SŠ zabezpečiť vôbec prax v tom rozsahu, v akom je dnes v študijných programoch VŠ. Pretože tých študentov učiteľstva je jednoducho obrovský počet. Nemôžu predsa na cvičných školách väčšinu roka učiť len praktikanti. Takže prvým krokom musí byť redukcia počtu študentov učiteľských smerov o 75 % a potom je možné uvažovať o zvýšení rozsahu praxe.

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

V poslednom období bol rozsah praxí už navýšený, ďalšie navýšenie by išlo na úkor odbornej prípravy alebo by sa štúdium muselo predĺžiť, čo je nereálne pri súčasnom spoločenskom a ekonomickom ohodnotení učiteľskej profesie.

Apr 18

Jana

 • 18. 04. 2017
 • Jana

Študent pedagogiky a špeciálnej pedagogiky môže byť v rámci praxe asistentom – úspora financií.

Iniciovať vznik cvičných škôl a školských zariadení vysokých škôl a univerzít a finančne motivovať pedagógov poskytujúcich prax študentom.

Apr 19

Marcel

 • 19. 04. 2017
 • Marcel

Nielen zvýšiť rozsah praxe ale treba vyberať kvalitných cvičiacich učiteľov, ktorí budú za to aj adekvátne ohodnotení. Ďalej treba zviesť kontrolu zo strany univerzity, či študent vykonáva pedagogickú prax a nevyhnutná je aj účasť zástupcu univerzity pri výstupovej hodine študenta. Univerzita si musí vyberať pedagógov, ktorí nie sú len teoretici ale minimálne učili na základnej alebo strednej škole aspoň tri roky!!!!

Apr 19

Martina

 • 19. 04. 2017
 • Martina

Študent pedagogiky a špeciálnej pedagogiky môže byť v rámci praxe asistentom – úspora financií.

Iniciovať vznik cvičných škôl a školských zariadení vysokých škôl a univerzít a finančne motivovať pedagógov poskytujúcich prax študentom

Apr 23

Juraj

 • 23. 04. 2017
 • Juraj

Ano, podporujem.

Apr 23

Silvia

 • 23. 04. 2017
 • Silvia

Študent pedagogiky a špeciálnej pedagogiky môže byť v rámci praxe asistentom – úspora financií.

Iniciovať vznik cvičných škôl a školských zariadení vysokých škôl a univerzít a finančne motivovať pedagógov poskytujúcich prax študentom.

Apr 24

Lucia

 • 24. 04. 2017
 • Lucia

V mene Medzirezortnej pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR, pre tvorbu štátnej politiky mládeže, oblasť Vzdelávanie:
Zvýšenie kvality prípravy budúcich učiteľov nie je možné bez zabezpečenia dostatočného rozsahu priebežnej pedagogickej praxe vo formálnom a DOPLNIŤ: "neformálnom" vzdelávaní.
Ad1: Príprava budúcich pedagógov v oblasti neformálneho vzdelávania by nemala prebiehať nielen v rámci akademického prostredia, ale rovnako by mala byť aj súčasťou pedagogickej praxe.

DOPLNIŤ:
...Práca cvičného učiteľa pritom musí byť primerane odmeňovaná resp. kompenzovaná (napr. zníženým úväzkom). Podporne možno využívať partnerstvá a spoluprácu fakultných, resp. univerzitných cvičných škôl so subjektmi poskytujúcimi neformálne vzdelávanie (napr. centrá voľného času a kluby, mimovládne organizácie, firmy etc).
Ad1: Keď hovoríme o subjektoch poskytujúcich NFV, tak máme na mysli také subjekty, ktoré spĺňajú vopred nastavené kritéria (vypracovanie kritérií predpokladáme v akčných plánoch).
Ad2: Je dôležité, aby budúcich pedagógov vzdelávali nielen odborníci formálneho vzdelávania, ale aj špecialisti v problematike neformálneho vzdelávania. Daná pripomienka je relevantná aj pre cieľ 2-05.07

Na formulovaní návrhov sa podieľali: Združenie Informačných a poradenských centier mladých, Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania, SAPIO, Asociácia centier voľného času, Asociácia krajských rád mládeže, Informačné centrum mladých v Topoľčanoch, Trenčianske centrum mládeže, Športový a herný outdoorový klub - Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad Bánovce nad Bebravou - Koordinátor práce s mládežou, Re:Colo, o.z. Nitra, Ministerstvo kultúry SR, Národné osvetové centrum, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Informačné centrum mladých v Partizánskom, Životológia, Protectwork Malacky, Slovak Youth for Travelling and Education, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Apr 25

Gabriela

 • 25. 04. 2017
 • Gabriela

Zvýšiť súčasné požiadavky na prax študentov zo strany vysokých škôl, zaviesť prísnejšiu kontrolu ich skutočnej realizácie, nakoľko v súčasnosti je prax študentov formálnou záležitosťou (potrebné pre zápočet)
Študent pedagogiky a špeciálnej pedagogiky by mohol byť v rámci praxe na školách asistentom učiteľa

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

Študent pedagogiky a špeciálnej pedagogiky môže byť v rámci praxe
asistentom – úspora financií.
Iniciovať vznik cvičných škôl a školských zariadení vysokých škôl
a univerzít a finančne motivovať pedagógov poskytujúcich prax študentom

Apr 30

Miroslav

 • 30. 04. 2017
 • Miroslav

Pekným príkladom je Nemecko:
Po absolvovaní VŠ sa začínajúci učiteľ stane "súčasťou" školy a metodického centra zároveň. Učí na 1/2 úväzok pod dohľadom metodika, má 1/2 plat. Metodik tiež učí 1/2 úväzok. Po 2 rokoch sa stáva "riadnym" učiteľom.

May 15

Edita

 • 15. 05. 2017
 • Edita

Vytvoriť status "cvičná škola" , pre ktorú platia osobitne pravidlá súvisiace s vykonávaním praxe študentov učiteľstva, tieto školy by mai byť vybrané "akreditované" a patrične financované. Podobne na týchto školách by boli vyberaní učitelia za "cvičného učiteľa" a ich činnosť by mala byť prepojená s fakultami. Napriek niekoľkým projektom a žiadostiam pedagogických fakúlt sa nedarí tento cieľ dosiahnuť. Súčasne prebiehajúca prax budúcich učiteľov je nekvalitná a neúčinná.

May 15

Júlia

 • 15. 05. 2017
 • Júlia

Bolo by možno vhodné uvažovať o začínajúcich učiteľoch, ktorí by do praxe vstupovali na určitý povinný čas ako asistenti učiteľa, čím by sa zefektívnil dnešný drahý a neúčelný systém adaptačného vzdelávania, v ktorom sa začínajúci a uvádzajúci učiteľ takmer nevidia, nakoľko majú poväčšine paralelné rozvrhy.