Skip to content

Kategória 1-02.07 Prepojiť a rozvíjať funkčnosť VIMS PPI (pozri cieľ 1-04) s potrebami inkluzívnych škôl. Všetky podnety

Apr 19

Dana

 • 19. 04. 2017
 • Dana

Prepojenie škôl a metodického vedenia z CŠPP a CPPP a P je legislatívne zakotvené v zákonoch MŠ SR. V školách je možné zamestnávať školských psychológov, špeciálnych pedagógov a školských logopédov, asistentov učiteľa. Títo majú byť metodicky vedení práve centrami výchovného poradenstva a prevencie. V roku 2015/16 bolo integrovaných 37 259 žiakov v MŠ, ZŠ a SŠ. Čo predstavuje 38 % z celkového počtu klientov centier. U všetkých týchto žiakov bola vykonaná podpora smerom k rodine a ku škole o čom svedčia čísla z výkazu o zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. V danom roku poskytli 155 400 diagnostík, 271 243 výkonov poradenstva, 86 769 terapií a 188 829 rehabilitácií. Problém je možnosť rozhodnutia sa riaditela ZŠ, či uvedených odborných zamestnancov zamestná alebo nie. To znamená: systém je legislatívne vytvorený dobrý, ale je na výbere zainteresovaných odborníkov, či ho dieťaťu poskytnú alebo nie. Navrhujeme : Zakotviť v zákone konkrétne povinnosti, ktoré sú potrebné na vytvorenie podmienok pre deti zo ZZ a zabezpečiť dostatok financií na ich pokrytie.

Apr 19

Šarlota

 • 19. 04. 2017
 • Šarlota

Súčasná prax: v CŠPP môžu byť zamestnaní len odborní zamestnanci. Ak tam začne pracovať učiteľ s dlhoročnou praxou s 2. atestáciou a kreditovým príplatkom, riaditeľ mu ani atestáciu ani kredity nemôže uznať, lebo ich získal ako pedagogický zamestnanec. Keď takýto človek príde ako pomoc do bežnej školy, kde je integrovaný žiak a navrhne riaditeľovi úpravu podmienok pre žiaka, riaditeľ nie je povinný žiaden z týchto návrhov realizovať.
Navrhujem vložiť do cieľa vetu: Vo VIMS PPI pracujú učitelia s viacročnou praxou, ktorí majú zákonom stanovené možnosti navrhovať najoptimálnejšie riešenia inklúzie pre žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami a kontrolovať ich dodržiavanie.

Apr 24

Anna

 • 24. 04. 2017
 • Anna

Navrhovaný model VIMS PPI vyžaduje participáciu a podporu viacerých rezortov. V súčasnosti nefunguje na požadovanej úrovni podpora rizikovej skupiny detí so zdravotným znevýhodnením v ranom veku najmä v rezorte zdravotníctva (dlhé čakacie lehoty na vyšetrenia, presúvanie pacientov/klientov, neskoré výstupy diferenciálnej diagnostiky ...), v rezorte sociálnych vecí (pomoc rodinám, neskoré zachytávanie detí s ohrozeným vývinom ...). Do poradenských zariadení CŠPP sa častokrát dostávajú deti v čase, kedy sa už dávno malo začať s pomocou a podporou. Toto však nie je chyba rezortu školstva, ale nedostatočne pripravených iných rezortov. Súčasná sieť školských poradenských zariadení je funkčná, nepovažujeme za potrebnú vytvárať ďalšiu a nadstavbovú. Za dôležité považujeme posilniť existujúcu poradenskú sieť personálne a materiálne. Kontrolnú funkciu nad jednotlivými článkami terajšieho systému pomoci netreba preniesť na novovytvorený inštitút VIMS PPI, ktorý finančne zaťaží rozpočet spoločnosti, ale existujúci model treba posilniť v právomociach a zodpovednosti. Už dnes je vytvorené množstvo pozícií koordinátorov, preventistov a pod., len chýba ukončenie ich pracovnej náplne a povinností, ktorou je zodpovednosť.
Vhodné by bolo presunúť včasnú intervenciu z rezortu sociálnych vecí pod rezort školstva a dôsledne tento systém dobudovať (personálne-logopédi, odborníci v ostatných pédiách, sociálny pedagóg na celé pracovné úväzky, materiálne - diagnostické materiály, kompenzačné pomôcky...).
Podľa jednej z videoprezentácií rámci navrhovaného 4. stupňa VIMS PPI sa uvádza, že špecializovanými zariadeniami pomoci budú špeciálne školy, diagnostické centrá, réedukačné centrá, DSS, detské domovy. Navrhujeme, aby špeciálne školy zostali školami tak ako doteraz zaradenými v sústave škôl a aby tieto školy poskytovali výchovu a vzdelávanie deťom/žiakom podľa skutočných potrieb vyplývajúcich zo zdravotného znevýhodnenia podľa rozhodnutia zákonných zástupcov detí - buď v školách hlavného prúdu, alebo v špeciálnych školách.

Apr 28

Vladimíra

 • 28. 04. 2017
 • Vladimíra

Dobrý deň, prikláňam sa k názoru: Nerušiť sieť CŠPP, lebo sú potrebné v bežných CPPPaP nie je možné vykonávať toľko intervencií, väčšinou sa zameriavajú len na diagnostiku, a časové dotácie na ich vyšetrenia sú časovo kratšie, mentálne postihnuté deti je potrebné diagnostikovať na viac krát. Odborní zamestnanci – špeciálni pedagógovi sú väčšinou učitelia zo ŠZŠ, takže ich odborné skúsenosti sú značné. Pomáhajú si i finančne- v rámci projektom, nákup pomôcok , školenia funguje prepojenie ŠZŠ a CŠPP. Klienti a ich rodičia sa zúčastňujú priamo aktivít počas vyučovania i mimo neho, dochádza k výbornej interakcií napríklad 3 ročných autistickýh detí , ich prvé začleňovanie do kolektívu....akcie Mikuláš, karneval, pobyt na školskom ihrisku...Tieto deti majú normo intelekt a nikdy nebudú navštevovať špeciálnu školu, ale myslím si že v rámci socializácie sú tieto ich prvé skúsenosti veľmi vzácne a v bežnej CŠPP sa takto nezapoja.
Systém vzdelávania učiteľov. Každý z nás absolvoval množstvo školení- kreditové vzdelávanie, prečo sú potom časovo obmedzené, napríklad ako výchovný poradca, či štúdium etickej výchovy. Po siedmych rokoch už nám prepadnú kredity ? To už nebudeme výchovní poradcovia, a či kvalifikovaní učitelia etickej výchovy. Navrhujem prehodnotiť aktualizačné, inovačné vzdelávania, brať do úvahy aj počet odchodených rokov, napríklad niektoré programy aj dva. Taktiež sa prikláňam k ponechaniu I. a II. Atestácie.

Apr 18

Jana

 • 18. 04. 2017
 • Jana

Prepojenie škôl a metodického vedenia z CŠPP a CPPaP je legislatívne zakotvené v zákonoch MŠ SR, preto analyzujme možnosti ich skvalitnenia a kontinuálneho zlepšovania.

V školách je síce možné zamestnávať školských psychológov, špeciálnych pedagógov a školských logopédov, no ich reálne zaradenie je stále obmedzované nemožnosťou tvorby nových pracovných miest a/alebo ich dlhodobej udržateľnosti z dôvodu neexistujúcich rozpočtových zdrojov, na čo spoločne a opakovane upozorňujeme i v tomto dokumente.
Pritom ich zamestnávanie a tvorenie inkluzívnych tímov na školách s prepojením na CŠPP a CPPaP je okamžitým nástrojom na pozitívne zmeny.

V roku 2015/16 bolo integrovaných 37 259 žiakov v MŠ, ZŠ a SŠ, čo predstavuje 38 % z celkového počtu klientov centier, no štatistické vykazovanie integrovania nereflektuje výsledok kvality práce centier a pedagógov. Všetci chceme a prajeme si, aby sa funkčnosť VIMS PPI rozvíjala smerom k deťom raného veku, ktorých stimulácia (nielen diagnostika) podchytila ich potenciál a tak sa dosiahla úspešná a hladká integrácia v škole, kde v súčasnosti majú rovnako zviazané ruky centrá, pedagógovia ako i škola, ktorá žiakov prijíma.

Navrhujeme: Zakotviť v zákone konkrétne povinnosti, ktoré sú potrebné na vytvorenie podmienok pre deti zo ZZ a zabezpečiť dostatok financií na ich pokrytie.

Apr 19

Martina

 • 19. 04. 2017
 • Martina

Prepojenie škôl a metodického vedenia z CŠPP a CPPaP je legislatívne zakotvené v zákonoch MŠ SR, preto analyzujme možnosti ich skvalitnenia a kontinuálneho zlepšovania.

V školách je síce možné zamestnávať školských psychológov, špeciálnych pedagógov a školských logopédov, no ich reálne zaradenie je stále obmedzované nemožnosťou tvorby nových pracovných miest a/alebo ich dlhodobej udržateľnosti z dôvodu neexistujúcich rozpočtových zdrojov, na čo spoločne a opakovane upozorňujeme i v tomto dokumente.
Pritom ich zamestnávanie a tvorenie inkluzívnych tímov na školách s prepojením na CŠPP a CPPaP je okamžitým nástrojom na pozitívne zmeny.

V roku 2015/16 bolo integrovaných 37 259 žiakov v MŠ, ZŠ a SŠ, čo predstavuje 38 % z celkového počtu klientov centier, no štatistické vykazovanie integrovania nereflektuje výsledok kvality práce centier a pedagógov. Všetci chceme a prajeme si, aby sa funkčnosť VIMS PPI rozvíjala smerom k deťom raného veku, ktorých stimulácia (nielen diagnostika) podchytila ich potenciál a tak sa dosiahla úspešná a hladká integrácia v škole, kde v súčasnosti majú rovnako zviazané ruky centrá, pedagógovia ako i škola, ktorá žiakov prijíma.

Navrhujeme: Zakotviť v zákone konkrétne povinnosti, ktoré sú potrebné na vytvorenie podmienok pre deti zo ZZ a zabezpečiť dostatok financií na ich pokrytie.

Apr 23

Silvia

 • 23. 04. 2017
 • Silvia

Prepojenie škôl a metodického vedenia z CŠPP a CPPaP je legislatívne zakotvené v zákonoch MŠ SR, preto analyzujme možnosti ich skvalitnenia a kontinuálneho zlepšovania.

V školách je síce možné zamestnávať školských psychológov, špeciálnych pedagógov a školských logopédov, no ich reálne zaradenie je stále obmedzované nemožnosťou tvorby nových pracovných miest a/alebo ich dlhodobej udržateľnosti z dôvodu neexistujúcich rozpočtových zdrojov, na čo spoločne a opakovane upozorňujeme i v tomto dokumente.
Pritom ich zamestnávanie a tvorenie inkluzívnych tímov na školách s prepojením na CŠPP a CPPaP je okamžitým nástrojom na pozitívne zmeny.

V roku 2015/16 bolo integrovaných 37 259 žiakov v MŠ, ZŠ a SŠ, čo predstavuje 38 % z celkového počtu klientov centier, no štatistické vykazovanie integrovania nereflektuje výsledok kvality práce centier a pedagógov. Všetci chceme a prajeme si, aby sa funkčnosť VIMS PPI rozvíjala smerom k deťom raného veku, ktorých stimulácia (nielen diagnostika) podchytila ich potenciál a tak sa dosiahla úspešná a hladká integrácia v škole, kde v súčasnosti majú rovnako zviazané ruky centrá, pedagógovia ako i škola, ktorá žiakov prijíma.

Navrhujeme: Zakotviť v zákone konkrétne povinnosti, ktoré sú potrebné na vytvorenie podmienok pre deti zo ZZ a zabezpečiť dostatok financií na ich pokrytie.

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

Prepojenie škôl a metodického vedenia z CŠPP a CPPaP je legislatívne
zakotvené v zákonoch MŠ SR, preto analyzujme možnosti ich skvalitnenia
a kontinuálneho zlepšovania.
V školách je síce možné zamestnávať školských psychológov, špeciálnych
pedagógov a školských logopédov, no ich reálne zaradenie je stále
obmedzované nemožnosťou tvorby nových pracovných miest a/alebo ich
dlhodobej udržateľnosti z dôvodu neexistujúcich rozpočtových zdrojov, na
čo spoločne a opakovane upozorňujeme i v tomto dokumente.
Pritom ich zamestnávanie a tvorenie inkluzívnych tímov na školách
s prepojením na CŠPP a CPPaP je okamžitým nástrojom na pozitívne
zmeny.
V roku 2015/16 bolo integrovaných 37 259 žiakov v MŠ, ZŠ a SŠ, čo
predstavuje 38 % z celkového počtu klientov centier, no štatistické
vykazovanie integrovania nereflektuje výsledok kvality práce centier
a pedagógov. Všetci chceme a prajeme si, aby sa funkčnosť VIMS PPI
rozvýjala smerom k deťom raného veku, ktorých stimulácia (nielen
diagnostika) podchytila ich potenciál a tak sa dosiahla úspešná a hladká
integrácia v škole, kde v súčasnosti majú rovnako zviazané ruky centrá,
pedagógovia ako i škola, ktorá žiakov prijíma.
Navrhujeme: Zakotviť v zákone konkrétne povinnosti, ktoré sú potrebné na
vytvorenie podmienok pre deti zo ZZ a zabezpečiť dostatok financií na ich
pokrytie.