Skip to content

Kategória 2-05.05 Zmeniť obsah vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov Všetky podnety

Apr 02

Dušan

 • 02. 04. 2017
 • Dušan

Vo vysokoškolskom vzdelávaní zvýšiť váhu odbornej predmetovej prípravy a pedagogickej praxe z predmetu.
V príprave budúcich učiteľov je potrebné posilniť odborné vzdelanie v tej oblasti poznania, v ktorej má absolvent pôsobiť.

Apr 05

Miroslava

 • 05. 04. 2017
 • Miroslava

V rámci prípravy na VŠ by bolo vhodné, aby sa budúci učitelia pripravovali na svoj výkon povolania spôsobom a obsahom, ktorý im pomôže, keď budú učiť. Napríklad budúci učitelia slovenčiny sa učia rôzne nárečia a rozoberajú rôzne diela, ktoré ale žiaci na ZŠ a SŠ nečítajú. Prečo budúci učitelia nerozoberajú diela, ktoré sa učia aj žiaci, aby sa na konkrétnych príkladoch naučili ako má vyzerať rozbor diela, čo vlastne majú žiakom vysvetľovať a pod? Veľmi podobné to je aj v ostatných predmetoch.

Apr 23

Daniel

 • 23. 04. 2017
 • Daniel

Veľmi ťažko zmeníte obsah VŠ prípravy budúcich učiteľov, keď vyučovať budú odborní asistenti, docenti, doktorandi, ktorí pred žiakmi ZŠ či SŠ nikdy nestáli a sami nemajú potrebnú prax v regionálnom školstve. Ako môžu takí "odborníci" pripravovať budúcich učiteľov?

Apr 23

Juraj

 • 23. 04. 2017
 • Juraj

Ano, podporujem. Od prípravy "predmetárov" prejsť k rozvoju osobnosti pedagóga, ktorý bude vedieť kultivovať žiakov. Pedagogické fakulty dávajú prehnaný dôraz na jediné – aby ich absolvent ovládal svoj predmet. Je potrebné aby omnoho lepšie ovládali aj pedagogiku (umenie výchovy a vzdelávania) a psychológiu (poznanie kognitívnych procesov a afektívnych stavov). A hlavne aby mali podstatne viac pedagogickej praxe, najlepšie od prvého ročníka na VŠ.

Apr 25

Monika

 • 25. 04. 2017
 • Monika

Obsah vzdelavania buducich pedagogov prisposobit dnesnym skolskym vzdelavacim programom- potrebam praxe. Napr. Dnes sa v primarnom vzdelavani vyucuju viacere cudzie jazyky a absolventi skol nie su v tejto oblasti kvalifikovani.

Zvysit pocet hodin pedagogickej praxe uz od 1.rocnika.

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

V poslednom období sa takýmto cieľom prezentovali tzv. pedagogické fakulty, ktoré sa snažili z prípravy učiteľov odstrániť odbornú zložku, na ktorú nemali predpoklady.

Súhlasíme so zmenou prípravy, ale tak, aby bolo jasne vymedzené, na ktorý stupeň vzdelávania môžu jednotlivé fakulty učiteľov pripravovať.

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

Pre kvalitatívne zmeny nestačí zmeniť obsah vo vzdelávaní, ale aj prehľad
vysokoškolských profesorov o najnovších vedeckých poznatkoch,
rešpektujúc podmienky učenia sa a individuálne potreby žiaka, ich odborný
a metodický prístup hlavne v praktickom smere.
Budúci učiteľ nemá byť teoretik, ale praktik – zvýšiť počet praktického
vyučovania budúcich učiteľov

Apr 13

Anna

 • 13. 04. 2017
 • Anna

Pri zmene obsahu vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov by som začala rozborom údajov z inšpekčných záznamov. Za roky praxe som absolvovala niekoľko inšpekcií a viem, že v nich učitelia - absolventi pedagogických vysokých škôl mali hodnotenia pozitívne až priemerné, a učitelia - absolventi iných typov vysokých škôl s pedagogickým minimom priemerné až nedostatočné. Toto naznačuje, že problémom nie sú pedagogické fakulty, ale štúdium pedagogického minima. Tiež si myslím, že sa pedagogickým a filozofickým fakultám krivdí a neprihliada sa na fakt, že nie všetci učitelia sú ich absolventi.

Pri zmenách v obsahu didaktiky na ped. fakultách využiť materiály a poznatky lektorov z národných projektov MVP, AMV a iných

Apr 14

Karolína

 • 14. 04. 2017
 • Karolína

Komentár sa týka z časti aj kategórie 2-05.06

Študujem učiteľstvo Mat-Fyz, čo vnímam ako zásadný problém je, že psychológiu, pedagogiku a pod. máme na teoretickej úrovni prebranú cez celú históriu až po dnes.
Ale, keď sa spýtam na radu ako pracovať s dieťaťom, ktoré je hyperaktívne - tak dostanem odpoveď na štýl: "No, to je náročné"
Myslím, že by mala byť týmto predmetom venovaná nie len pozornosť, ale omnoho viac niečo praktické. Vyskúšať si prácu s talentovanými žiakmi, so žiakmi so zdravotným postihnutím...
Jednoducho, zatiaľ mi učenie sa poznatkov zo všetkých týchto predmetov ani trochu nepomohlo pri práci s mládežou.

Napríklad pri vyučovaní matematiky, by sme mohli mať kurzy ako učiť Hejného metódov a podobne,

Apr 18

Jana

 • 18. 04. 2017
 • Jana

Pre kvalitatívne zmeny nestačí zmeniť obsah vo vzdelávaní, ale aj prehľad vysokoškolských profesorov o najnovších vedeckých poznatkoch, rešpektujúc podmienky učenia sa a individuálne potreby žiaka, ich odborný a metodický prístup hlavne v praktickom smere.

Budúci učiteľ nemá byť teoretik, ale praktik – zvýšiť počet praktického vyučovania budúcich učiteľov.

May 14

Mária

 • 14. 05. 2017
 • Mária

Do textu v tejto časti odporúčame doplniť
Dôraz sa bude klásť na pripravenosť učiteľa vedieť vysvetliť prierezové témy, medzi ktoré patrí aj environmentálna výchova a vzdelávanie. Všetci budúci pedagógovia by mali absolvovať počas štúdia environmentálne minimum, aby vedeli túto prierezovú tému uplatniť vo svojich predmetoch. V súvislosti s tým považujeme za potrebné aktualizovať obsah Prierezovej témy Environmentálna výchova pre ISCED 1-3. Treba pritom nadviazať na všetky doterajšie pozitívne skúsenosti, aktivity a iniciatívy, ktoré sa v tejto oblasti dosiahli.
Budúci učitelia by mali byť tiež pripravení na zavádzanie princípov a cieľov udržateľného rozvoja do riadenia a prevádzky škôl (vrátane posilnenia participácie žiakov, posilnenia praktických činností, zručností a spôsobilostí).

Apr 05

Peter

 • 05. 04. 2017
 • Peter

1. Dosiahnutie najdôležitejšieho piliera – vysokokvalitní učitelia .... je možné bez rozsiahlej reformy vysokého školstva, ktoré pripravuje budúcich učiteľov ?
2. Je možné pri súčasnom vysokom počte vysokých škôl vzdelávajúcich budúcich pedagogických zamestnancov pripravovať kvalitných učiteľov ?

Apr 19

Martina

 • 19. 04. 2017
 • Martina

Pre kvalitatívne zmeny nestačí zmeniť obsah vo vzdelávaní, ale aj prehľad vysokoškolských profesorov o najnovších vedeckých poznatkoch, rešpektujúc podmienky učenia sa a individuálne potreby žiaka, ich odborný a metodický prístup hlavne v praktickom smere.

Budúci učiteľ nemá byť teoretik, ale praktik – zvýšiť počet praktického vyučovania budúcich učiteľov.

Apr 23

Silvia

 • 23. 04. 2017
 • Silvia

Pre kvalitatívne zmeny nestačí zmeniť obsah vo vzdelávaní, ale aj prehľad vysokoškolských profesorov o najnovších vedeckých poznatkoch, rešpektujúc podmienky učenia sa a individuálne potreby žiaka, ich odborný a metodický prístup hlavne v praktickom smere.

Budúci učiteľ nemá byť teoretik, ale praktik – zvýšiť počet praktického vyučovania budúcich učiteľov.

Apr 24

Lucia

 • 24. 04. 2017
 • Lucia

V mene Medzirezortnej pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR, pre tvorbu štátnej politiky mládeže, oblasť Vzdelávanie, Dobrovoľníctvo:

Popri odbornom štúdiu tej oblasti poznania, v ktorej má absolvent učiteľského štúdia pôsobiť, sa bude venovať primeraná pozornosť aj pedagogike, didaktike, metodike formálneho DOPLNIŤ: "aj neformálneho" vzdelávania a ďalším podporným disciplínam..
Argument: navrhujeme zaradiť do textu z dôvodu zdôraznenia vnímania komplexnosti vzdelávacieho systému, ktorý sa skladá z formálneho ako aj neformálneho vzdelávania. Navyše doplnenie slúži na podporu dosiahnutia navrhnutého cieľa 1-18.

Minimálne formou odporúčania: V rámci osvety dopadu neformálneho vzdelávania: Zohľadniť pri výbere študentov na učiteľstvo aj ich neformálne, dobrovoľnícke aktivity v rôznych organizáciach.

Na formulovaní návrhov sa podieľali: Združenie Informačných a poradenských centier mladých, Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania, SAPIO, Asociácia centier voľného času, Asociácia krajských rád mládeže, Informačné centrum mladých v Topoľčanoch, Trenčianske centrum mládeže, Športový a herný outdoorový klub - Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad Bánovce nad Bebravou - Koordinátor práce s mládežou, Re:Colo, o.z. Nitra, Ministerstvo kultúry SR, Národné osvetové centrum, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Informačné centrum mladých v Partizánskom, Životológia, Protectwork Malacky, Slovak Youth for Travelling and Education, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA - Slovenský inštitút vzdelávania

Apr 25

Gabriela

 • 25. 04. 2017
 • Gabriela

Pre kvalitatívne zmeny nestačí zmeniť obsah vo vzdelávaní, ale aj skvalitniť prehľad vysokoškolských profesorov o najnovších vedeckých poznatkoch, rešpektujúc podmienky učenia sa a individuálne potreby žiaka, ich odborný a metodický prístup hlavne v praktickom smere