Skip to content

Kategória 2-05.04 Vytvoriť magisterské učiteľské programy nadväzujúce na predchádzajúce bakalárske či magisterské neučiteľské štúdium Všetky podnety

Apr 22

Drahomíra

 • 22. 04. 2017
 • Drahomíra

Doplňujúce pedagogické štúdium nemožno celoplošne nahradiť magisterskými programami pre učiteľov (súhlasím s ich nahradením iba v prípade učiteľstva akademických predmetov) – čo sa týka odborných umeleckých predmetov, poľnohospodárskych, potravinárskych, technických, ekonomických sa môže realizovať len na tých vysokých školách, kde absolventi získavajú odbornú spôsobilosť na vyučovanie týchto predmetov, teda na umeleckých vysokých školách (VŠVU, VŠMU, Akadémia umení, Fakulta umení TUKE) na technických VŠ (STU, TUKE, TUZVO,..), na poľnohospodárskych (SPU), ekonomických (EUBA,...). Na týchto školách spravidla nie je akreditované magisterské štúdium „v skupine študijných odborov výchova a vzdelávanie“, nakoľko ich súčasťou nie sú pedagogické fakulty, a nemožno očakávať, že sa tu učiteľské študijné programy zriadia. Takéto ponímanie zákona by zablokovalo odbornú prípravu pedagógov pre špecifické odbory vzdelávania. Pracoviská uvedených typov vysokých škôl majú podpísané dohody s cvičnými školami vrámci celého Slovenska, kde frekventanti DPŠ absolvujú pedagogickú prax pod vedením skúsených cvičných učiteľov (profesijných predmetov). Existuje dlhoročná spolupráca s cvičnými školami nielen v oblasti praxe, ale i v oblasti pedagogickej prípravy, ktorá umožňuje skvalitňovať pedagogickú prípravu zodpovedajúcu požiadavkám odbornej praxe.

Apr 21

Katarína

 • 21. 04. 2017
 • Katarína

Pri doplnení pedagogického vzdelania pre absolventov neučiteľských odborov považujem za potrebné zabezpečiť vzdelanie pre odborných učiteľov a majstrov odborného výcviku. Pri všetkej snahe na pedagogických a filozofických fakultách nepripravujú odborných učiteľov pre: fotografický dizajn, sochu, maľbu, scénografiu, reštaurovanie - všetky tieto odbory sa študujú na umeleckých univerzitách. Ak absolventi umeleckých univerzít nebudú mať možnosť nadobudnúť pedagogické oprávnenie, nebude mať na stredných školách kto učiť, a to by bola veľmi veľká škoda. Som si istá, že čo sa týka odborných predmetov, rovnaká situácia je aj na ostatných stredných odborných školách, takže denné pedagogické štúdium je podľa mňa nevyhnutné len pre učiteľov základných škôl.

Apr 24

Timea

 • 24. 04. 2017
 • Timea

ak sa nahradí DPŠ magisterskými programami je otázne akými- budú kombinované alebo aké?!! Bude musiet potom VŠ akreditovať napr.10 učiteľských programov ak pripravuje učiteľov v 10 odboroch?? a koľko študentov bude mať v takýchto programoch?? A ak to má byť iba nejaký univerzálny učiteľský program (najreálnejšie asi na pedagogických fakultách) bude to postačovať pre špecifiká odborových didaktík??? Na pedagogických fakultách nie je materiálne ani personálne zabezpečenie pre rozvoj špecifických odborových didaktík. Bude potom bakalár elektrotechnik pokračovať na Ped. fakulte v Mgr. štúdiu učiteľstvo technickej výchovy alebo bakalár vedeckej výživy ľudí bude pokračovať v Mgr. štúdiu učiteľstvo chémie alebo bakalár záhradníctva bude pokračovať na mgr. štúdiu učiteľstva biológie??Takáto predstava je neprijateľná, keďže sa tým devalvuje odbornosť a nezvýši sa kvalita učiteľov! A bude stačiť aby absolvent bakalárskeho stupňa v odbore pokračoval v inom programe?Nevychováme si tak učiteľov- neodborníkov????V súčasnosti môžu študenti súbežne so svojím denným štúdiom študovať i DPŠ pre prípravu učiteľov profesijných predmetov a nezaťažuje ich to žiadnym predĺžením dĺžky štúdia ani nadmerným finančným zaťažením...je nelogické rušiť takúto formu štúdia, ktorá je osvedčená a na vysokej kvalitatívnej úrovni a vynikajúcu odozvu v praxi stredných odborných škôl (samozrejme uznávame, že nie na všetkých VŠ- preto treba zabezpečiť primeranú kontrolu a hodnotenie tohto typu vzdelávania a nie rušiť ho!) a rovnako je osvedčená i v zahraničí (v ČR). Akceptovateľné sa javí následné Mgr. štúdium iba v prípade učiteľstva akademických predmetov, keďže tu existujú alternatívy pre prípravu učiteľov týchto predmetov avšak u učiteľov viacerých profesijných predmetov nie a zablokovalo by to prípravu pre špecifické odbory!

Apr 25

Vasil

 • 25. 04. 2017
 • Vasil

je v rozpore s koncepciou v 2-05.03 nie je predstaviteľné, aby sa učiteľská príprava redukovala na jeden stupeň štúdia. Ak je to ale tak, potom zlúčenie Bc. a Mgr. v bode 2-05.03 nemá zmysel.

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

Je to model, ktorý už dlhodobo uplatňuje PF UPJŠ a FF UPJŠ, ale čiastočne je to v rozpore s 2-05.03.

Apr 27

Tatiana

 • 27. 04. 2017
 • Tatiana

Nesúhlas s formulovaným opatrením.
S uvedeným opatrením - s náhradou súčasného doplňujúceho pedagogického štúdia v podobe, ako je tu uvedené - je potrebné dôrazne nesúhlasiť.
Odôvodnenie: Týmto sa výrazne zníži celková doba prípravy budúceho učiteľa odborných predmetov na stredných školách v prípade, že prebehne uvádzaným spôsobom: po bakalárskom neučiteľskom štúdiu nastúpi študent na magisterské učiteľské štúdium – celková doba prípravy takéhoto učiteľa odborných predmetov sa zníži zo 7 na 5 rokov. Navrhované opatrenie v tomto prípade tiež priamo popiera opatrenie 2-05.03.
Uvedený spôsob prípravy považujem za nevhodný. Jedná sa prevažne o učiteľov odborných predmetov technického zamerania (oblasť elektrotechniky, strojníctva, stavebníctva, atď.) ale tiež informatiky. V takýchto oblastiach je dynamika rozvoja odboru omnoho vyššia ako v prípade humanitných alebo reálnych predmetov a učiteľ musí vstupovať do vyučovacieho procesu s ucelenými a systematickými informáciami zo svojej oblasti, a tiež musí vedieť udržať trend vývoja vo svojom odbore. Zároveň nie je zanedbateľná aj skutočnosť, že sa jedná o učiteľa pre stredoškolské štúdium, kde absolvent už často odchádza priamo do praxe, čomu zodpovedá aj obsahová náročnosť odborných vyučovacích predmetov.
Aby bol učiteľ odborných predmetov na strednej škole dostatočne odborne pripravený a schopný zosobniť uvedené požiadavky, potrebuje na svoju odbornú prípravu absolvovať vysokoškolské štúdium prvého a druhého stupňa v odbore (prevažne inžinierske) a následne si doplniť svoje kompetencie z oblasti psychológie a pedagogických vied. Túto požiadavku plne pokrýva aktuálne nastavené DPŠ realizované na univerzitách nepedagogického zamerania a nie je potrebné to meniť.
Zavedením tohto opatrenia by sa príprava budúcich učiteľov z tak potrebných a vyžadovaných technických oblastí degradovala oproti súčasnému stavu, na čo nie je z prostredia či už školskej alebo pracovnej praxe žiaden signál, že by to bolo vhodné alebo potrebné – práve naopak. Reálna školská prax na stredných odborných školách si žiada odborníkov vo svojej oblasti, ktorí dokážu pružne reagovať na vývoj v technike a technológiách, čím sa splní aspoň jeden z predpokladov pre zvyšovanie kvality vzdelávania.
V súvislosti s časovým znevýhodnením učiteľov odborných predmetov z hľadiska vyžadovanej väčšej dĺžky štúdia je riešenie naznačené v pripomienke ku opatreniu 2-06.03.

Apr 01

Martin

 • 01. 04. 2017
 • Martin

Vzhľadom na dlhodobo klesajúci záujem uchádzačov o učiteľské študijné programy (a klesajúcu atraktívnosť učiteľského povolania) nie je jasné, či má toto opatrenie reálne potenciál prilákať záujem absolventov iných (ktorých? nie je z formulácie jasné) študijných programov, ktorým by sa tak štúdium predĺžilo o ďalšie 2-3 roky.

Apr 18

Peter

 • 18. 04. 2017
 • Peter

Návrh je v rozpore s bodom 2-05.03, kde je zámerom vytvoriť spojený magisterský program. Má potom zmysel vytvárať následné magisterské štúdium? Chýba logika v uvedených dvoch návrhoch, keďže v súčasnosti existuje DPŠ, ktoré adekvátnym spôsobom dopĺňa pedagogickú spôsobilosť pre absolventov neučiteľských programov rovnako aj pre študentov a zbytočne im nepredlžuje dĺžku štúdia.
Zmysel následného magisterského štúdia je iba v prípade učiteľstva akademických (všeobecno-vzdelávacích) predmetov, nie v prípade prípravy učiteľov odborných profesijných predmetov.

Apr 19

Marcel

 • 19. 04. 2017
 • Marcel

Ponechať pri univerzitách DPŠ (doplnkové pedagogické štúdiá), lebo iba tieto univerzity zabezpečia prípravu nielen kvalitných učiteľov, ale aj odborníkov z praxe. Pedagogické fakulty nezabezpečia v dostatočnej miere a nepripravia kvalitných učiteľov odborných predmetov (technických, poľnohospodárskych, veterinárnych a i.). Ak inžinier z praxe bude chcieť učiť a nebude jeho bakalársky stupeň nadväzovať na magisterský, ktorý bude chcieť študovať tak potom si bude robiť zase aj bakalára aj magistra? Takto skutočných odborníkov z praxe veľmi veľmi demotivujete. Taktiež treba vyriešiť problém s absolventmi Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorí si v súčasnosti nemajú kde vykonať DPŠ.

Apr 28

Mária

 • 28. 04. 2017
 • Mária

Uvedený návrh predstavuje viaceré riziká ohrozujúce jednak prípravu kvalifikovaných učiteľov profesijných (odborných - technických, ekonomických, stavebných, strojníckych, umeleckých, poľnohospodársko-potravinárskych a ďalších) predmetov, ale aj celkovú kvalitu odborného vzdelávania.
Ak by aj prevzali prípravu učiteľov profesijných / odborných predmetov vysoké školy, ktoré majú učiteľské študijné programy:
a/ Otázne je, ako sa im podarí zabezpečiť pedagogicko-didaktické špecifiká práve výučby profesijných (odborných - technických, ekonomických, atď.) predmetov? Problematické by mohlo byť zabezpečenie učiteľov pre také množstvo rozmanitých profesijných (odborných) predmetov.
b/ Možno pochybovať o počte záujemcov o štúdium učiteľstva profesijných (odborných) predmetov. Koľko študentov by išlo študovať napr. učiteľstvo informatických predmetov namiesto informatiky?

Apr 30

Miroslav

 • 30. 04. 2017
 • Miroslav

Príkladom kedy zmena nemusí znamenať zmenu k lepšiemu je aj pripravovaná snaha presunúť doplňujúce pedagogické štúdium zo škôl, ktoré pripravujú absolventov neučiteľských odborov na pedagogické fakulty. To čo sa rokmi preverilo ako efektívne ( príprava učiteľov odborných predmetov prostredníctvom špecializovaných pedagogických pracovísk na vlastných alma mater v tesnom prepojení na príslušné odbory a v koordinácii zo sieťou stredných odborných škôl ) a atraktívne (učiteľskú spôsobilosť je možné získať súbežne s inžinierskym stupňom vzdelania) sa znovu stane neefektívne (slabé prepojenie teórie s praxou) a neatraktívne (zvýši sa dĺžka štúdia).