Skip to content

Kategória 2-05.01 Sprísniť výber uchádzačov o učiteľské štúdium Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Opatrenie uviesť do praxe až po úspešnom zavedení cieľov z 2-02.01 až 2-02.05. Súčasťou prijímacieho konania by mal byť aj test osobnostných predpokladov.
Opatrenie má zmysel v podmienkach, keď existuje vyšší záujem o štúdium, v súčasnosti sa na väčšine fakúlt pre nezáujem nerealizujú ani prijímacie konania. Predchádzať mu musí zatraktívnenie profesie.

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

K sprísneniu výberu uchádzačov o učiteľské štúdium je potrebné orientovať už ich stredoškolské štúdiu (aby sa vytvoril vedomostný a kompetenčný funkčný základ/predpoklad)!!!

Apr 21

Ivana

 • 21. 04. 2017
 • Ivana

Keďže v systéme VIMS PPI bude pracovať aj psychológ/školský psychológ, žiadame do tejto kategórie zaradiť aj sprísnenie kritérií na výber uchádzačov o psychológiu, keďže vieme, že v súčasnosti je možné dostať sa na psychológiu bez prijímacích pohovorov, bez preukázania vhodnosti na toto povolanie.

Mar 26

Ján

 • 26. 03. 2017
 • Ján

Ako sprísnime výber uchádzačov o štúdium niečoho, čo nikto nechce študovať? (Myslím učiteľstvo informatiky, matematiky, fyziky a chémie.) Čo im zato ponúkneme?
(Aby som nebol len negatívny: za posledné tri roky máme na našej katedre neuveriteľný záujem o učiteľstvo chémie. Prijímačky síce nerobíme, ale môžeme aspoň byť na prijatých prísnejší.)

Apr 21

Mária

 • 21. 04. 2017
 • Mária

Nepodceňovať správnu výslovnosť pri výbere uchádzačov o učiteľské štúdium. Rečovú chybu učiteľa (hlavne v predprimárnom a primárnom vzdelávaní) deti často kopírujú a takúto výslovnosť považujú za správnu.

Apr 23

Daniel

 • 23. 04. 2017
 • Daniel

Sprísniť výber uchádzačov o akékoľvek (nie iba učiteľské) štúdium sa stretáva so zásadným problémom Výber sa dá robiť jedine a jedine vtedy, ak sa na určitý počet miest hlási niekoľkonásobne viac uchádzačov. Vtedy sa robí výber a nie nábor. A vtedy by si príslušné VŠ výber urobili aj bez zásahu štátu. Problém však je, že počet VŠ študentov nie je nijakým spôsobom regulovaný (ani kvótami ani spoplatnením) a zároveň sú ešte aj VŠ financované od počtu prijatých študentov. V dôsledku toho sa na VŠ štúdium dnes dostane akýkoľvek maturant, štvorkár, a to dokonca bez prijímacích skúšok, bez ohľadu na výsledky maturitnej skúšky a aj doštuduje. Na učiteľské smery sa hlásia už iba tí najslabší z najslabších a teda učiteľom matematiky sa dnes môže stať aj študent, ktorý mal na SŠ z matematiky štvorku a maturitný test napísal na 40 %. Takže pravda je taká, že ak štát výrazne nezredukuje počty denných študentov VŠ v bezplatnej forme vzdelávania, tak nemá nijakú možnosť zvýšiť kvalitu budúcich učiteľov žiadnym sprísňovaním výberu. Akékoľvek akože prijímačky a pohovory budú len formalitou, lebo keď sa na štúdium hlási 50 uchádzačov a VŠ má 80 voľných miest tak je to aj tak bezpredmetné. A nedá sa regulovať iba štúdium učiteľstva. Keď sa totiž na právo, ekonomiku, jazyky, techniku aj informatiku podostáva nekonečné množstvo študentov, tak pre tie učiteľské smery jednoducho už žiadni iní nezostanú.

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

Vo všeobecnosti evidujeme veľmi malý záujem o učiteľské štúdium na tradičných školách pripravujúcich učiteľov. Ak by sa však tento cieľ dôsledne aplikoval na školách, ktoré nemajú patričné zázemie na prípravu učiteľov a súčasne by sa zvýšila atraktivita učiteľského povolania, tak tento cieľ môže byť prospešný.

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

- v súčasnosti je málo absolventov (a študentov) pedagogického vysokoškolského štúdia, ktorí chcú pokračovať v učiteľskej profesii. Sprísnením kritérií môže nastať ešte väčší pokles záujemcov o pedagogické štúdium. Najprv treba učiteľské povolanie zatraktívniť a potom, keď bude záujem o štúdium vyšší, treba sprísniť výber uchádzačov.

Apr 29

Ján

 • 29. 04. 2017
 • Ján

Zredukovať učiteľské fakulty. Nie je možné, aby aj ony prijímali kvantitatívne študentov. Navrátiť prijímačky.

Mar 16

roman

 • 16. 03. 2017
 • roman

Pedagogické nadanie – TALENT
- Vie odovzdať skúsenosti
- Ústne skúšky
- Prítomní pedagógovia vedia oceniť a vyhodnotiť absolventa / aj tu prítomnosť bývalých učiteľov - tradícia/

Mar 26

Ľuba

 • 26. 03. 2017
 • Ľuba

Uzákoniť povinné psychotesty, zamerané na zisťovanie skutočnej motivácie uchádzačov o učiteľské štúdium a ich charakterových vlastností pre výkon učiteľského povolania. Vytvoriť tak predpoklady, aby sa minimalizovali zbytočné (aj) štátne výdavky na vzdelávanie takých uchádzačov, ktorí by boli prijatí, ale nemajú skutočný záujem uplatniť sa v školstve alebo nemajú osobnostné predpoklady byť slušným, objektívnym, nepomstychtivým, sebakritickým, nad iných sa nepovyšujúcim... učiteľom.

Apr 12

Juraj

 • 12. 04. 2017
 • Juraj

Je nevyhnutné uzákoniť povinné psychotesty pre zistenie duševného stavu uchádzačov o zamestnanie v škole. Patrím k mladším ročníkom a už aj pred 10 rokmi, keď som chodil ešte na základnú školu, tak bolo poznať na mladých učiteľkách nielen pokrivkávajúce vedomosti. Už vtedy som bol presvedčený o "slabšom" psychickom zdraví VIACERÝCH z nich. Nie je žiadna výhra, keď si na vás lieči svoje komplexy menejcennosti vyučujúca. Toto určite nemá pozitívny vplyv na výchovu mládeže.
Tiež je žiaduce zaviesť povinné IQ testy pre lepšiu separáciu tých, ktorí dostali diplomy "omylom" nášho benevolentného školstva. A nebudeme si klamať - je ich viac než dosť.

Apr 22

Michaela

 • 22. 04. 2017
 • Michaela

Jednoznačne súhlasím, spolu s týmto opatrením musí ísť aj opatrenie, aby si škola mohla "dovoliť" vylúčiť študentov ak nespĺňajú sprísnené kritériá, čo je v súčasnosti kvôli nastaveniu financovania veľmi deformované a bohužial nie študenti, ale školy robia všetko preto, aby boli študenti úspešní.

Apr 25

Vasil

 • 25. 04. 2017
 • Vasil

samotné sprísnenie výberu uchádzačov o učiteľské štúdium je namieste. Konštatovať, že existujú zručnosti či kompetencie, ktoré nemožno zabezpečiť vysokoškolskou prípravou a potom "prítomnosť" vymenovaných (osobnosť, mentálne nastavenie...) na prijímacej/talentovej skúške overovať; navyše posudzovať vedomostnú úroveň v oblastiach, ktoré majú neskôr vyučovať bude veľmi problematické. Vyžadujeme niečo, čo nevieme odovzdať, naučiť (skills), pýtame sa na vedomosti (ktoré sa majú naučiť od nás).