Skip to content

Kategória 2-04.07 Zabezpečiť, aby sa aj nová rola učiteľa premietla do parametrov nového motivačného systému odmeňovania učiteľov (pozri opatrenie 2-02.03) Všetky podnety

Mar 22

Lucia

  • 22. 03. 2017
  • Lucia

Nezabúdať aj na iné kategórie pedagogických zamestnancov neučiteľského smeru a vytvoriť im motivačný systém vzhľadom na ich pedagogické zameranie. Ako príklad uvediem vychovávateľa v ŠKD. Je potrebné, aby ministerstvo bralo úlohu vychovávateľa ako dôležitú prácu pri výchove detí a pri ich ovplyvňovaní voľného času. Je potrebné zohľadniť odborné znalosti vychovávateľov pri ich odmeňovaní. Priznať im štatút triedneho vychovávateľa tak ako učiteľovi na prvom stupni a tým mu uznať príplatok za triednictvo. Vychovávateľ si sám vedie svoje oddelenie, komunikuje s rodičmi a aj s inými pedagógmi, poskytuje poradenstvo pre rodičov, tvorí si výchovné plány, utvára podmienky pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, dáva návrh na hodnotenie správania (polrok a rok), je zodpovedný za triednu knihu a inú dokumentáciu v školskom klube.