Skip to content

Kategória 2-04.05 Vytvoriť etický kódex učiteľa a právne ho ukotviť Všetky podnety

Apr 04

Ľuba

 • 04. 04. 2017
 • Ľuba

Navrhujem UZÁKONIŤ porušenie etického kódexu ako vážny dôvod pre zamestnávateľa na okamžité skončenie pracovného pomeru s učiteľom, ktorý etický kódex ako súčasť pracovnej disciplíny porušil (prípadne uzákoniť lehotu v mesiacoch, dokedy tak môže zamestnávateľ urobiť, pri zohľadnení potreby zabezpečenia vzdelávania v príslušnom školskom roku).
Učitelia, ktorí sami v sebe nemajú prirodzenú úctu a pochopenie voči iným a nadraďujú svoju dôležitosť nad dôležitosť iných, nemôžu spĺňať jeden zo základných atribútov poslania učiteľa v procese vzdelávania (ktoré autori materiálu popísali v opatrení 2-04.01), a to rozvíjať úctu žiakov voči všetkým a všetkému. Takí učitelia nemôžu byť pre deti dobrým príkladom. Ak zostanú naďalej učiť súčasní učitelia alebo budú učiť aj noví učiť učitelia, ktorých neetické správanie sa prejavuje neúctou voči žiakom a ich podceňovaním, pomstychtivosťou voči žiakom, nadradenosťou voči rodičom, "škatuľkovaním" žiakov podľa neetických kritérií..., vzájomný rešpekt a úcta vo vzťahoch medzi dospelými a deťmi (ako o tom majú predstavu autori materiálu v opatrení 2-04.01) sa nedosiahnu. Malo by sa preto prijať také opatrenie, ktoré by zabránilo neeticky sa správajúcim učiteľom "zapúšťať korene" vo vzdelávacom systéme a nie aby bol tento negatívny jav dokonca nepriamo "podporovaný" formou celoplošného zvyšovania platov a pridávaním ďalších nadštandardných benefitov aj celospoločensky neželaným neetickým učiteľom.

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Opatrenie patrí k dlhodobej agende SKU a sme pripravení predložiť náš návrh etického kodexu. Navrhujeme zaradiť etické zásady výkonu profesie do zákona a zriadiť štatút komory učiteľov ako profesijnej organizácie v zákone.

Apr 23

Alžbeta

 • 23. 04. 2017
 • Alžbeta

Učiteľ je definovaný ako ten, kto preberá spoločensky významnú úlohu vzdelávať a vychovávať generácie – ale požiadavky na jeho výkon a spoločenské zaradenie sú v ostrom rozpore s jeho finančným ohodnotením.

Apr 26

Karin

 • 26. 04. 2017
 • Karin

Nesúhlasíme s Etickým kódexom právne ukotveným – takto chcete zatraktívniť učiteľské povolanie? Za malý plat ešte hrozba zákonom, keď náhodou vaša reakcia nebude zodpovedať kódexu – vytvára sa priestor pre tlak zo strany rodičov – napr. žiak nebude spokojný s učiteľom, tak sa dohodne s rodičom, aby ho prišiel „vytočiť“ a potom ho môžu vyhodiť z práce. Aj v iných povolaniach predsa treba, aby bol človek morálne na výške – ale nie je to právne podchytené – lekári, ... a tak isto na tlak zo strany vedenia – zbaviť sa učiteľa (akože neriadi sa kódexom).

Apr 13

Marcela

 • 13. 04. 2017
 • Marcela

Učiteľ je definovaný ako ten, kto preberá spoločensky významnú úlohu vzdelávať a vychovávať generácie – ale požiadavky na jeho výkon a spoločenské zaradenie sú v ostrom rozpore s jeho finančným ohodnotením.

Apr 13

Roman

 • 13. 04. 2017
 • Roman

Učiteľ je definovaný ako ten, kto preberá spoločensky významnú úlohu vzdelávať a vychovávať generácie – ale požiadavky na jeho výkon a spoločenské zaradenie sú v ostrom rozpore s jeho finančným ohodnotením.

Apr 14

Martin

 • 14. 04. 2017
 • Martin

Učiteľ je definovaný ako ten, kto preberá spoločensky významnú úlohu vzdelávať a vychovávať generácie – ale požiadavky na jeho výkon a spoločenské zaradenie sú v ostrom rozpore s jeho finančným ohodnotením.

Apr 25

Alžbeta

 • 25. 04. 2017
 • Alžbeta

Učiteľ je definovaný ako ten, kto preberá spoločensky významnú úlohu vzdelávať a vychovávať generácie – ale požiadavky na jeho výkon a spoločenské zaradenie sú v ostrom rozpore s jeho finančným ohodnotením.

Apr 25

Ľudmila

 • 25. 04. 2017
 • Ľudmila

Učiteľ je definovaný ako ten, kto preberá spoločensky významnú úlohu vzdelávať a vychovávať generácie – ale požiadavky na jeho výkon a spoločenské zaradenie sú v ostrom rozpore s jeho finančným ohodnotením.

Apr 25

Ľudmila

 • 25. 04. 2017
 • Ľudmila

Učiteľ je definovaný ako ten, kto preberá spoločensky významnú úlohu vzdelávať a vychovávať generácie – ale požiadavky na jeho výkon a spoločenské zaradenie sú v ostrom rozpore s jeho finančným ohodnotením.