Skip to content

Kategória 1-02.06 Podporovať organizácie pracujúce s nadanými žiakmi Všetky podnety

Apr 26

Marek

 • 26. 04. 2017
 • Marek

Navrhovaný text: Ako súčasť komplexnej starostlivosti o nadaných žiakov sa bude poskytovať v rámci osobitnej grantovej schémy finančná podpora CPPPaP a organizáciám, ktoré sa dlhodobo aktívne a úspešne venujú rozvíjaniu rôznych foriem nadania u detí a mladých ľudí. VÚDPaP a CPPPaP budú garantovať odbornú činnosť príslušných organizácií.

Pripomienka: CPPPaP majú vo svojej odbornej starostlivosti aj nadané deti a žiakov, po personálnom posilnení dokážu poskytovať svoje služby s odbornou garanciou VUDPaPu

Apr 17

Gabriela

 • 17. 04. 2017
 • Gabriela

Podpora nadaných detí je zásadná. Myslíme si, že v tomto smere by mala byť intenzívnejšia činnosť CPPPaP a v súčinnosti so školami realizovať vzdelávacie aktivity pre pedagógov, pomáhať im budovať systém práce s nadanými žiakmi a zároveň organizovať aktivity pre nadaných žiakov. Nenechávať túto úlohu len na školy. Školy potrebujú byť odborné vedené v práci s nadanými deťmi, je to komplexná záležitosť a veľmi zodpovedná. Príkladom pre nás je napríklad CPPPaP v Prešove, ktoré intenzívne pracuje s nadanými žiakmi v Prešove, organizuje pre nich mimoškolské aktivity aj počas víkendov, pre školy z celého Slovenska Logickú olympiádu, letné tábory, pre pedagógov vzdelávacie podujatia. Ďalej je potrebné podporovať organizácie ako napríklad Mensa a iné. Podpora centier pedagogicko - psychologického poradenstva po personálnej, materiálnej stránke je zásadná. Ďalej je dôležité podporovať koordinátorov práce s nadanými deťmi na školách.

Apr 19

Elena

 • 19. 04. 2017
 • Elena

Výrazne podporiť školy a organizácie, ktoré pracujú s nadanými žiakmi.
Napr. financovanie odborných exkurzií,výmenných pobytov v zahraničí, vybavenosť učební, knižníc, atď.

Apr 10

Jana

 • 10. 04. 2017
 • Jana

Vytvoriť miestnu organizáciu napr. na úrovni mesta, kde by sa mohli mimoškolsky vzdelávať takéto deti, lebo každá škola ich má zopár, aby mohli byť napr. kvázi denné stacionáre (pri zrušení pov. šk. doch.) ako podpora individuálneho vzdelávania, napr. aj CVČ...socializácia aj so zdravotne postihnutými deťmi rovnakého veku. Individuálne blokové vyučovanie s nadanými deťmi by mohlo byť veľkým prínosom aj pre ZTP deti. Tu je ale potrebná diagnostika na úrovni jednotnej inštitúcie napr. CVI, aby sa vytipovali potreby detí s možnosťou vzájomnej interakcie.

Apr 17

Gabriela

 • 17. 04. 2017
 • Gabriela

V systéme posudzovania nadania by sme ako školy privítali zo strany CPPPaP mať vypracovnú banku testov na posudzovanie iných foriem nadania ako je len všeobecné intelektové nadanie. Ak chceme vyšpecifikovať potenciál každého žiaka, napríklad žiakov športovo nadaných, nadaných na matematiku, výtvarné nadanie a pod, potrebujeme lepšiu súčinnosť poradenských zariadení. Schopnosť posudzovania nadania zo strany CPPPaP musí byť flexibilnejšia. Poradenské zariadenia by sa mali viac otvárať potrebám škôl, byť viac súčasťou škôl, realizovať konzultačné hodiny, byť súčasťou vyučovacieho procesu.

Apr 02

Viera

 • 02. 04. 2017
 • Viera

Organizáciám, ktoré sa pravidelne a úspešne venujú nadaným žiakom poskytnúť finančnú aj materiálnu pomoc. Presne špecifikovať podmienky, za akých by organizácie pomoc dostali.

Apr 17

Gabriela

 • 17. 04. 2017
 • Gabriela

Je veľmi dôležité podporiť spoluprácu už základných škôl s firmami, strednými a vysokými školami, štátnymi inštitúciami v oblasti podpory nadaných žiakov. Ako riaditeľka školy som cielene chcela podporiť žiaka, ktorý je výnimočný v oblasti robotroniky, programovania a vzdeláva sa v tejto oblasti v zahraničí. V tomto smere je potrebné zintenzívniť možnosti spolupráce práve cez štipendiá a granty už pre žiakov na základných školách, výmenné pobyty, intenzívne hospitácie nadaných žiakov v týchto firmách alebo školách. Veľmi oceňujem pomoc CVTI, ktoré nám poskytlo vynikajúce kontakty a celkovo bol prístup profesionálny a taktiež niektorých vysokých škôl, ktoré ponúkli pomoc. Práve tieto organizácie a školy treba podporovať, je ale dôležité, aby podpora vychádzala napríklad aj zo stredných škôl regionálneho charakteru, ktoré majú vynikajúcu úroveň výučby.

Apr 28

Danica

 • 28. 04. 2017
 • Danica

Je potrebné doriešiť financovanie súťaží žiakov a študentov. Teraz je väčšina nákladov na pleciach školy. Cestovné na súťaž - okresné a krajské kolá hradí škola. Je to paradox - tie školy, ktoré sa súťaží nezúčastňujú, ušetria. V Prešovskom kraji to dokonca pred pár rokmi došlo až tak ďaleko, že víťaz okresného kola vo volejbale odmietol ísť na krajské, pretože za dopravu by musel zaplatiť 500 €. Tento kraj je veľmi rozľahlý, ale pri financovaní škôl to zohľadnené nie je.

Podobné to je pri postupových súťažiach vo vedomostných olympiádach. V okresných kolách cestovné nie je také vysoké, ale ak treba spod Tatier cestovať do Prešova, resp. ešte ďalej - do Stropkova, Sniny, Humenného...je to už vyššia čiastka.

A trest namiesto odmeny majú i víťazi krajských kôl. Tam náklady na účasť žiaka v celoslovenskom kole síce hradí Iuventa, ale - iba žiakovi. 13- 14- ročný žiak však nemôže cestovať sám. Učiteľovi by musela náklady preplácať škola (ďalší trest), podobne i zastupovanie. Kolegovia by tak boli potrestaní zastupovaním, ktoré opäť financované nie je. A tak to školy často riešia tak, že so žiakom cestuje na celoslovenské kolo rodič na vlastné náklady. Pre učiteľa, ktorý žiaka pripravuje celý rok (alebo i dlhšie, čo je napr. pri biologickej olympiáde nutnosť) by účasť na celoslovenskom kole mala byť odmenou - keď má štát peniaze na rôzne iné účely, mal by nájsť aj pre učiteľov úspešných žiakov + aj na zastupovanie za učiteľa chýbajúceho z tohoto dôvodu.

Školy za 1.-3. miesto v celoslovenskom kole dostávajú financie navyše (či sa však dostanú k učiteľovi, ktorý pripravoval žiaka - to už je o inom, často sa tým plátajú diery inde), avšak i ostatní účastníci celoslovenských kôl sa museli pripravovať - to však nikde zohľadnené nie je. A čo súťaže, ktoré končia okresným, resp. krajským kolom? Za popredné umiestnenia škola nedostane nič.

Spravodlivosť (resp. nespravodlivosť) pre vedomostných súťažiach je téma na samostatnú diskusiu - po reforme školstva majú žiaci rôznych škôl rôzny počet hodín jednotlivých predmetov. Žiak za to nemôže, že jeho škola má iba jednohodinovku do týždňa, kým iné školy dvojhodinovku - títo žiaci však súťažia spolu...Je to spravodlivé?

Témou na diskusiu je i nadpriemerná príprava žiakov na základnej škole. Žiak to využije na strednej, môže sa zúčastniť medzinárodných olympiád - za úspechy je však ocenená iba stredná škola. Na ZŠ, resp. učiteľa, ktorý žiaka vypiplal si nikto nespomenie. Pri športe je to už čiastočne vyriešené - oceňovaný je i prvý tréner športovca, ktorý je úspešný v budúcnosti.

Vychádza mi to tak, že pokiaľ učitelia, resp. školy namiesto ocenenia budú potrestané, v lepšom prípade bojom s veternými mlynmi, po čase sa sťaží zúčastňovať nebudú a talent žiakov sa rozvíjať nebude.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Chýba akým organizáciám, aké podmienky, ako sa bude kontrolovať využívanie a pod.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Zadefinovať, ktoré organizácie to budú, či mimoškolské, neziskové alebo organizácie poskytujúce neformálne vzdelávanie.