Skip to content

Kategória 2-04.02 Vytvoriť záväzné profesijné štandardy definujúce požiadavky na učiteľa, najmä so zameraním na nešpecifické požiadavky súvisiace s poslaním učiteľa (ako je definované v opatrení 2-04.01) Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Navrhujeme priorizovať tento cieľ v akčnom pláne 2018/19 a štandardy zverejniť v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z.

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

V minulom období sme zaznamenali veľmi nepriaznivé trendy, ktoré sa snažili nahradiť odbornú prípravu učiteľov rôznymi pedagogicko-psychologickými predmetmi. Tento cieľ vytvára predpoklady pre podobné trendy. Je potrebné sledovať kvalitnú odbornú prípravu v predmetovej špecializácii, didaktickú a sociálno-osobnostnú kompetenciu učiteľa. Preceňovanie Pg-Ps prípravy učiteľov na úkor odbornej prípravy učiteľov je ohrozením kvality.

Apr 01

Eduard

 • 01. 04. 2017
 • Eduard

Definovať čo najrozsiahlejší, podrobný, konkrétny kompetenčný profil pedagóga. Profil nech je jeden - jednotný pre typ školy a stupeň vzdelania (prípadne špecifikovaný pre každú jeho vzdelávaciu oblasť resp. aj predmet).

Profil musí nutne zahŕňať vysoké nároky na odborné (vedné) znalosti, takisto kompetencie didaktické, ktoré si vyžaduje vízia vzdelávania popísaná v kapitole 1 dokumentu Učiace sa Slovensko, hodnotové, morálne, vôľové a pod. črty osobnosti pedagóga.

Daný profil bude smerodajný (záväzný) pre tvorbu predmetov a ich obsahu v študijných odboroch učiteľstva na vysokých školách; osobnostné predpoklady a motivácia spĺňať daný profil, nech je nutným kritériom pre výber uchádzačov o štúdium učiteľstva na vysokých školách.

Apr 18

Jana

 • 18. 04. 2017
 • Jana

Prehodnotiť štandardy z pohľadu etického kódexu – potreby žiakov – ponuky na trhu práce – dostupnosti kvality vzdelania pre všetkých, no nezabúdať na potreby supervízie (predchádzať syndrómu vyhorenia učiteľov).

Navrhujeme vytvoriť štandardy podľa typu škôl, zamerania študentov v danej škole od čoho sa potom bude odvíjať obsah učiva a tvorba predmetov pre študijný odbor Učiteľ na vysokých školách (2-05.05)

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

Prehodnotiť štandardy z pohľadu etického kódexu – potreby žiakov –
ponuky na trhu práce – dostupnosti kvality vzdelania pre všetkých, no
nezabúdať na potreby supervízie (predchádzať syndrómu vyhorenia
učiteľov).
Navrhujeme vytvoriť štandardy podľa typu škôl, zamerania študentov
v danej škole od čoho sa potom bude odvíjať obsah učiva a tvorba
predmetov pre študijný odbor Učiteľ na vysokých školách (2-05.05)

Apr 19

Martina

 • 19. 04. 2017
 • Martina

Prehodnotiť štandardy z pohľadu etického kódexu – potreby žiakov – ponuky na trhu práce – dostupnosti kvality vzdelania pre všetkých, no nezabúdať na potreby supervízie (predchádzať syndrómu vyhorenia učiteľov).

Navrhujeme vytvoriť štandardy podľa typu škôl, zamerania študentov v danej škole od čoho sa potom bude odvíjať obsah učiva a tvorba predmetov pre študijný odbor Učiteľ na vysokých školách (2-05.05)

Apr 23

Silvia

 • 23. 04. 2017
 • Silvia

Prehodnotiť štandardy z pohľadu etického kódexu – potreby žiakov – ponuky na trhu práce – dostupnosti kvality vzdelania pre všetkých, no nezabúdať na potreby supervízie (predchádzať syndrómu vyhorenia učiteľov).

Navrhujeme vytvoriť štandardy podľa typu škôl, zamerania študentov v danej škole od čoho sa potom bude odvíjať obsah učiva a tvorba predmetov pre študijný odbor Učiteľ na vysokých školách (2-05.05)

May 15

Miloš

 • 15. 05. 2017
 • Miloš

– je v rozpore s bodom 2-04.05. 2-04.01 je hodnotové paradigmatické konštatovanie. Záväzné profesijné štandardy nemôžu zabezpečiť „vymáhateľnosť“ hodnôt školy – pozri bod 2-04.03. Navyše, škola je miesto, kde sa kvalita výchovy a vzdelávania rodí.