Skip to content

Kategória 2-04.01 Zadefinovať poslanie učiteľa ako sprievodcu žiaka v procese učenia sa Všetky podnety

Apr 26

Marek

 • 26. 04. 2017
 • Marek

vynechať, predefinovať

Pripomienka: Už zo samotnej podstaty názvu profesie učiteľ v prvom rade učí, t.z. nemôže byť definovaný obsah jeho činnosti ako sprievodca žiaka.

Apr 01

Mariana

 • 01. 04. 2017
 • Mariana

Nesúhlasím so všeobecným konštatovaním, že „Učiteľ je sprievodcom žiakov v procese učenia sa, nie sprostredkovateľom poznatkov.“ Podľa môjho názoru je potrebné takúto tézu chápať podľa stupňa a typu školy. Učiteľ musí byť aj sprostredkovateľom poznatkov a aj sprievodcom žiakov v procese učenia sa. Iný prístup je potrebný na 1. stupni ZŠ, iný na 2. a 3. stupni škôl a iný na vysokých školách. Pekne to vyjadril významný slovenský jazykovedec prof. Jozef Mistrík v televíznom profile z roku 1993, ktorý vysielala STV2 dňa 21.02.2017 o 13:05 – 13:45 hod. Na 1.-3. stupni škôl by sa mali žiaci učiť (aj naučiť sa učiť), na vysokých školách majú študovať. Aj prístup učiteľov je primerane rozdielny.
V tejto a v ďalších častiach sa používa termín „ukotviť“. Je to gramaticky nesprávny termín, navrhujem ho nahradiť správnym slovom „zakotviť“.

Apr 24

Marta

 • 24. 04. 2017
 • Marta

Inkluzínej škole by mal byť učiteľ zadefinovaný ako tímový spolupracovník a sprievodca žiaka v procese učenia a rastu. Lebo nikto nemôže vedieť všetko a byť za všetko zodpovedný.

Apr 24

Monika

 • 24. 04. 2017
 • Monika

Je nereálne očakávať, že každý učiteľ v inkluzívnej škole bude primerane „vyškolený“ na rôzne druhy ZZ / vrátane zriedkavých ochorení/ tak, aby bol vhodným partnerom, sprievodcom a podporou pre takýchto žiakov.

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

Funkciu učiteľa ako sprievodcu (facilitátora) zakomponovať oveľa výraznejšie do obsahu pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov!!!

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

Funkciu učiteľa ako sprievodcu (facilitátora) zakomponovať oveľa výraznejšie do obsahu pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov!!!

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Zadefinovanie poslania učiteľa ako sprievodcu žiaka v procese učenia nezvýši spoločenský status učiteľa a učiteľského povolania.