Skip to content

Kategória 2-04.00 Nové pojatie profesie učiteľa a funkcie školy Všetky podnety

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

Nepovažujeme za potrebný vznik ďalších nadrezortných orgánov.
Pokladáme za potrebné riešiť mobbing, bossing a šikanovanie na pracovisku.

Mar 20

Martin

 • 20. 03. 2017
 • Martin

Veľmi m iv tejto časti chýba otvorenie priestoru pre ľudí bez učiteľského vzdelania, a zároveň aspoň s bakalárskym stupňom vzdelania. Títo by mali mať možnosť v školách učiť. Odbornosť by bola garantovaná tým, že pre skupinu predmetov by v škole musel byť garant s patričnou kvalifikáciou (môže byť požadovaný vyšší kariérny stupeň alebo vyššia odbornosť), ktorý by zodpovedal za kvalitu výučby všetkých učiteľov vo svojej skupine predmetov.
Takisto navrhujem zaviesť isté modifikácie zákonníka práce pre profesiu učiteľa, ktoré by umožnili pri strate kvality práce rozviazať s učiteľom pracovný pomer.

Apr 05

Pavol

 • 05. 04. 2017
 • Pavol

Vy tu z učiteľa chcete urobiť takú postavu, akou je Igor Hnízdo v Obecnej škole.

Apr 26

Juraj

 • 26. 04. 2017
 • Juraj

a) Nová rola nie je len sprievodca v procese učenia sa, musí byť zadefinovaná ako rola sprievodcu v procese prípravy na život a povolanie - to znamená, že do celého obsahu a procesu vzdelávania je potrebné zohľadniť spoločenské a ekonomické potreby našej spoločnosti;
a) Potrebné zakomponovať rolu učiteľa – prebratie zodpovednosti za naučenie a nie za učenie. Zamedziť prenosu zodpovednosti za vedomosti, zručnosti a schopnosti na rodičov prostredníctvom domácich úloh;
b) Zapracovať do profesie učiteľa aj problematiku doučovania žiakov ako samostatný bod. Ak žiak potrebuje doučovanie, tak na to má učiteľ využívať svoj pracovný fond (čo nie je len priama činnosť);
c) V úvode hovorí materiál o vzdelávaní a aj učiteľ by mal byť sprievodcom v procese vzdelávania nie učenia sa, preto je potrebné definovať a rozvinúť nové kompetencie pedagogického zamestnanca súvisiace so sprevádzaním žiakov, ako a kto bude vyhodnocovať profesijné štandardy na nové poňatie učiteľa – sprievodcu;
d) Kľúčové v systéme bude zadefinovať pozíciu riaditeľa školy ako zodpovedného vrcholového manažéra školy, jeho kompetencie, právomoci a zodpovednosti. V nadväznosti na to následne zaviesť systém objektívneho výberu kandidátov na túto pozíciu a hodnotenie ich výsledkov.

Apr 28

Milan

 • 28. 04. 2017
 • Milan

a) Nová rola nie je len sprievodca v procese učenia sa, musí byť zadefinovaná ako rola sprievodcu v procese prípravy na život a povolanie - to znamená, že do celého obsahu a procesu vzdelávania je potrebné zohľadniť spoločenské a ekonomické potreby našej spoločnosti;
b) Potrebné zakomponovať rolu učiteľa – prebratie zodpovednosti za naučenie a nie za učenie. Zamedziť prenosu zodpovednosti za vedomosti, zručnosti a schopnosti na rodičov prostredníctvom domácich úloh;
c) Zapracovať do profesie učiteľa aj problematiku doučovania žiakov ako samostatný bod. Ak žiak potrebuje doučovanie, tak na to má učiteľ využívať svoj pracovný fond (čo nie je len priama činnosť);
d) V úvode hovorí materiál o vzdelávaní a aj učiteľ by mal byť sprievodcom v procese vzdelávania nie učenia sa, preto je potrebné definovať a rozvinúť nové kompetencie pedagogického zamestnanca súvisiace so sprevádzaním žiakov, ako a kto bude vyhodnocovať profesijné štandardy na nové poňatie učiteľa – sprievodcu;
e) Kľúčové v systéme bude zadefinovať pozíciu riaditeľa školy ako zodpovedného vrcholového manažéra školy, jeho kompetencie, právomoci a zodpovednosti. V nadväznosti na to následne zaviesť systém objektívneho výberu kandidátov na túto pozíciu a hodnotenie ich výsledkov.

Apr 28

Miro

 • 28. 04. 2017
 • Miro

iteľov a vedenie škôl je potrebné zmapovanie všetkých činností, ktoré učiteľ robí počas pracovného dňa aj v závislosti od jeho ďalších funkcií. Ukážu sa pri tom rôzne role, do ktorých učiteľ musí vstupovať. Od profesionality ich zvládnutia sa môže odvíjať napr. aj jeho osobné platové ohodnotenie.
Zmapovanie činností, procesov, ako aj kvantifikáciu jednotlivých pracovných úloh si musí urobiť každý učiteľský zbor aj v súvislosti s cieľmi školy a následne ich musí pravidelne merať a vyhodnocovať. Na ich základe je následne potrebné prijímať opatrenia v pravidelnom a transparentnom procese.

Apr 29

Peter

 • 29. 04. 2017
 • Peter

a) Nová rola nie je len sprievodca v procese učenia sa, musí byť zadefinovaná ako rola sprievodcu v procese prípravy na život a povolanie- to znamená, že do celého obsahu a procesu vzdelávania je potrebné zohľadniť spoločenské a ekonomické potreby našej spoločnosti;
b) Potrebné zakomponovať rolu učiteľa – prebratie zodpovednosti za naučenie a nie za učenie. Zamedziť prenosu zodpovednosti za vedomosti, zručnosti a schopnosti na rodičov prostredníctvom domácich úloh;
c) Zapracovať do profesie učiteľa aj problematiku doučovania žiakov ako samostatný bod. Ak žiak potrebuje doučovanie, tak na to má učiteľ využívať svoj pracovný fond (čo nie je len priama činnosť);
d) V úvode hovorí materiál o vzdelávaní a aj učiteľ by mal byť sprievodcom v procese vzdelávania nie učenia sa, preto je potrebné definovať a rozvinúť nové kompetencie pedagogického zamestnanca súvisiace so sprevádzaním žiakov, ako a kto bude vyhodnocovať profesijné štandardy na nové poňatie učiteľa – sprievodcu;
e) Kľúčové v systéme bude zadefinovať pozíciu riaditeľa školy ako zodpovedného vrcholového manažéra školy, jeho kompetencie, právomoci a zodpovednosti. V nadväznosti na to následne zaviesť systém objektívneho výberu kandidátov na túto pozíciu a hodnotenie ich výsledkov.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Zadefinovanie poslania učiteľa ako sprievodcu žiaka v procese učenia nezvýši spoločenský status učiteľa a učiteľského povolania.

May 15

Miloš

 • 15. 05. 2017
 • Miloš

2-04.04 – skôr by som to videl v časti 1-16, je to o hodnotách.
2-04.05 – skôr by som to videl v časti 1-16, je to o hodnotách.

May 15

Danka

 • 15. 05. 2017
 • Danka

Ucitel s urcitou praxou plne kvalifikovany ma posobit samostatne a musi byt respektovaný aj vedením skoly, ked sa rozhodne pre svoje ucebne zdroje metody a formy bez vonkajsich zasahov zo strany kolegov a vedenia. Vo vedeni momentalne nie je elita, ale prisposobiví a poddajní.