Skip to content

Kategória 2-03.03 Znížiť byrokraciu na všetkých druhoch škôl Všetky podnety

Mar 22

Lucia

 • 22. 03. 2017
 • Lucia

Prosím doplniť do nadpisu - Znížiť byrokraciu na všetkých druhoch škôl a školských zariadení. Nezabúdať, že v systéme školstva nemáme len školy, ale aj školské zariadenia.

Mar 19

RNDr. Viktor

 • 19. 03. 2017
 • RNDr. Viktor

2-03.03 Znížiť byrokraciu na všetkých druhoch škôl.
Všetky používané postupy vedenia dokumentácie, vykazovania a reportovania budú podrobené auditu
a zredukované na nevyhnutné minimum. Pedagogická dokumentácia bude v maximálnej mož-
nej miere vedená v elektronickej podobe. Podstatnú časť agendy vedenej školami dnes tvorí agenda
vyžadovaná inými orgánmi štátnej správy (Inšpektorát práce, Úrad na ochranu osobných údajov,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo financií atď.), ktorú je tiež potrebné zredukovať
na nevyhnutné minimum. Aj v rezorte školstva musí platiť zásada „jedenkrát a dosť“ – ak
už učiteľ alebo škola poskytli niektorému úradu isté údaje, tie majú byť v systéme k dispozícii aj pre
ostatné inštitúcie.

K tejto téme vážnu pripomienku:

Dôležitá pripomienka k používaniu iZUŠ
Považujem si za povinnosť dôrazne upozorniť na skryté riziká tzv. elektronického systému iZUŠ:
- Možná šikana – iZUŠ je ideálny a ľahký nástroj zisťovania nedostatkov u zamestnancov zo strany vedenia s jeho možným a neočakávaným zneužitím.
- Znepríjemňovanie života a práce nepohodlným a nesympatickým osobám zo strany vedenia škôl.
- Reálne možná a účelová (overená) prepisovateľnosť údajov vedením a aj kolegami a taktiež prevádzkovateľom systému Ing. Valúchom (osobná skúsenosť) – Navrhujem aby sa zaviedol systém zálohovania údajov zamestnancov, čo si nahadzujú údaje do iZUŠ-u, aby si nahodené údaje sami zálohovali na svojom CD-čku alebo v súkromnom PC z dôvodu zadováženia si a uschovania dôkazov, čo si predtým uložili v služobnom PC pre prípady riešenia pracovnoprávnych sporov.
- Zatiaľ len triedna kniha ako pedagogická dokumentácia sa môže viesť v zmysle zákona aj v elektronickej forme, iné veci nie - § 11 ods. 3 a 4 zákona č. 245/2008 Z. z.
- Navrhujem schváliť v každom Pracovnom poriadku každej školy cez odborovú organizáciu zavedenie iZUŠu len s pripomienkami zamestnancov, aby nedochádzalo k jeho zneužívaniu vedením školy na účelový postup voči zamestnancom. Pripomínam to preto, lebo každá škola si berie tento výhradne licenčný a sublicenčný výhradne súkromný produkt do štátneho systému škôl len na základe svojho uváženia a dobrovoľne a preto by ste ho nemali ako taký nechať implementovať do svojej školy bez právneho podkladu (napr. overenie cez MŠVVaŠ), nakoľko iZUŠ nemá priamo oporu v zákone – je tam len zmienka o tom, že triedna kniha sa môže viesť aj v elektronickej forme – nič iné.
- Za služby iZUŠ sa tvrdo platí a ide to aj daní učiteľov. Ide to síce z rozpočtu školy, ale keď sa to zoberie za celé Slovensko a ZUŠ-ky, tak je to pekná hŕbka peňazí a bez právnej zodpovednosti.


RNDr. Viktor Sidor v. r.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Je veľká byrokracia. Školy sú ako podniky, robia rovnakú agendu. Len nemajú taký aparát manažmentu. Kým v podnikoch má každý jednu, nanajvýš dve oblasti, v školách to robí riaditeľ sám, pritom učí a nie je adekvátne ohodnotený. Často má menší plat ako jeho učitelia, čo je demotivujúce.

Apr 05

Pavol

 • 05. 04. 2017
 • Pavol

Každé zníženie byrokracie doteraz priviedlo jej zvýšenie.

Mar 21

Andrea

 • 21. 03. 2017
 • Andrea

Pedagogická dokumentácia vedená v elektronickej podobe ešte neodbúrava byrokraciu. Naopak, v mnohých prípadoch prácu učiteľa skomplikuje. Dnes si zoberie učiteľ triednu knihu a za 10 sekúnd napíše učivo a chýbajúcich žiakov. V elektronickej forme mu to zaberie nepomerne viac času, opäť na úkor jeho času, al vyučovacej hodiny. Nehovoriac o dostupnosti techniky..atď. Na konci školského roka sa elektronická triedna kniha musí aj tak archivovať v tlačenej podobe. Ďalšie náklady...Rozmýšľa tu niekto???

Apr 05

Viera

 • 05. 04. 2017
 • Viera

Odstránenie prebytočnej byrokracie, ktorá zaťažuje zbytočne učiteľov a nemôžu sa dostatočne venovať svojej hlavnej činnosti
Pedagogická dokumentácia vedená v elektronickej podobe ešte neodbúrava byrokraciu. Naopak, v mnohých prípadoch prácu učiteľa skomplikuje. Dnes si zoberie učiteľ triednu knihu a za 10 sekúnd napíše učivo a chýbajúcich žiakov. V elektronickej forme mu to zaberie nepomerne viac času, opäť na úkor jeho času, aj vyučovacej hodiny. Nehovoriac o dostupnosti techniky..atď. Na konci školského roka sa elektronická triedna kniha musí aj tak archivovať v tlačenej podobe. Ďalšie náklady...

Apr 11

Pavol

 • 11. 04. 2017
 • Pavol

Každé zníženie byrokracie doteraz priviedlo jej zvýšenie.

May 13

Danka

 • 13. 05. 2017
 • Danka

V elektronickej podobe už nebude zaťažujúca? V čom je rozdiel? Nebude zbytočne zaťažujúce práve slovné hodnotenie žiakov? Veď kaťdý stupeň kvalifikácie pre každý predmet je už aj v súčasnosti slovne dostatočne popísaný v príslušných ŠkVP, ktoré sú verejne dostupné.

May 14

Jitka

 • 14. 05. 2017
 • Jitka

Byrokracia na školách - vrátane vysokých škôl a univerzít - sa v posledných rokoch výrazne zvýšila. Niekoľkonásobné vypĺňanie najrôznejších tabuliek uberá pedagógom z času, ktorý by mohli venovať študentom, príprave na výučbu a vlastnému osobnostnému a profesionálnemu rozvoju. Zavedením Akademického informačného systému a ďalších technických noviniek sa úroveň byrokracie neznížila, ale paradoxne zvýšila.

May 15

Anna

 • 15. 05. 2017
 • Anna

Elektronizácia dokumentácie aj v oblasti archivníctva. Prepojenie dokumentov - Učebné osnovy ŠVP, ŠkVP, Triedna kniha - elektronicky.

May 15

Anna

 • 15. 05. 2017
 • Anna

Elektronizácia dokumentácie aj v oblasti archivníctva. Prepojenie dokumentov - Učebné osnovy ŠVP, ŠkVP, Triedna kniha - elektronicky.