Skip to content

Kategória 2-03.00 Pracovné podmienky učiteľov Všetky podnety

Apr 24

Anna

 • 24. 04. 2017
 • Anna

Znížiť vek odchodu učiteľov do dôchodku aspoň na vek 57 rokov. Pri súčasnom spôsobe psychického zaťaženia je učiteľ maximálne opotrebovaný.

Mar 27

Eva

 • 27. 03. 2017
 • Eva

Zvážiť možnosť dôchodku pre učiteľov po odpracovaní 30 rokov v školstve, podobne ako policajti, vojaci

Apr 05

Alena

 • 05. 04. 2017
 • Alena

Po odpracovaní 30 rokoch buď výsluhový dôchodok respektíve v 55 r. ( čo je asi fikcia) alebo znížovať postupne úväzok pri zachovaní platu.

Apr 16

jozo

 • 16. 04. 2017
 • jozo

Som za skorší odchod do dôchodku nakoľko je práca pedagóga psychicky vyčerpávajúca. Teraz už len rokovať v akom veku.

Mar 17

roman

 • 17. 03. 2017
 • roman

° odchod učiteľa do dôchodku v 55 rokoch / predčasný tak, ako u policajtov, vojakov/
° použiť týchto následne na metodiku, na rôzne krúžky v školách – mimoškolskú činnosť
° boli dobrí, treba využiť ich potenciál, nie odhodiť. Úcta k starším!!

Mar 19

Oľga

 • 19. 03. 2017
 • Oľga

Dobrý deň,
môj návrh spočíva v prehodnotení nižšieho úväzku pre učiteľa z 22 na 19-20 hodín vzhľadom k zaťaženosti - byrokratické výkony, organizovanie a individuálna príprava žiakov na súťaže.
Ďalší návrh spočíva v benefitoch pre učiteľa: po odučení piatich rokov v škole nárok na 2-týždňovú dovolenku platenú zo školstva, ozdravné pobyty (napr. v kúpeľoch ) každý druhý rok, respektíve preplácanie lekárskych vyšetrení, ktoré súvisia s poškodením zdravia v službe školstvu (zrak, pohybové ústrojenstvo, chemikom kožné vyšetrenia,...)

V neposlednom rade sa treba zamyslieť nad opotrebovanosťou učiteľa po 25-rokoch v školstve a zvážiť odchod do dôchodku podobne ako je to u iných povolaní.

Ďakujem.
S pozdravom
Ing. Sajková

Apr 19

Marcel

 • 19. 04. 2017
 • Marcel

Vážení stále sa tu rozpráva o právach žiakov aké práva a možnosti máme my učitelia? Učitelia sú sústavne šikonovaní rodičmi, inšpekciami a všetkým možným. Kedy už zvýšite práva učiteľov???????? Učiteľ v dnešnej dobe nemôže nič!!!§ Tak láskavo popracujte našich právach!!!!!!!

Apr 24

Elena

 • 24. 04. 2017
 • Elena

Všeobecne slovenský učiteľ je čoraz viac uštvaný učiteľ. Za štvrťstoročie sa úväzok zvýšil na o 5 hodín. Rast miezd opozdene kopíruje infláciu, nie je to zvyšovanie platov. Výhody mizivé. Orgamizácia práce na školách chaotická, málo koncepčná. Tlak verejnosti veľký. Metodická a odborná pomoc nedostatočná.
Záujem o učiteľovanie nízky až na pár výnimiek a zabehnutých učiteľov - rotrvačníkov.
Učitelia by privítali svoj vlastný školský PC, dostatočný priestor a pokoj na prácu a uloženie pomôcok, menej suplovania a dozorovania a vypisovania napr. známok.
Pravidelné kontinuálne bezplatné vzdelávanie organizované certifikovanými školskými inštitúciami. Pracovné úľavy - menej vučovacej povinnosti pri vykonávaní školských funkciíí - napr. vedúci predmetovej komisie, triedny učiteľ, koordinátor projektu a iné, a zároveň finančný príplatok za túto činnosť. Osobné hodnotenie je niečo iné, tu je tiež priestor na zadefinovanie.
Vydrží učiteľ plnohodnotne pracovať od skončenia školy až do dôchodku do plánovaných 65 rokov, bez ujmy na zdraví? Aké benefity počas jednotlivých dekád bude mať štátom garantované?
Kedy budú potenciálni -budúci učitelia mať garantovanú dostatočne dlhú prax na zvládnutie učiteľovania? Bude to aspoň jeden semester? Budú môcť praxovať aj na zahraničných školách ak im to aprobácia a systém vzdelávania umožní?

Apr 26

Lucia

 • 26. 04. 2017
 • Lucia

Znížiť byrokraciu, aby učiteľ mal dostatok času venovať sa žiakom a po pracovnej dobe aj svojej rodine.

Apr 04

Peter

 • 04. 04. 2017
 • Peter

Je potrebné vyvinúť nástroje na odhalovanie mobbingu a bossingu, zabrániť zneužívaniu asistentov a učiteľov s nižšími úväzkami na prácu nesúvisiacu s ich zameraním.
dramaticky znížiť úväzok učiteľom aby mohli komunikovať s rodičmi a efektívne pomáhať aj pri poobednej príprave dieťaťa na vyučovanie.
Odbremeniť učiteľov od činností ako dozor na chodbe, sprevádzanie do jedálne - nemajú si ani kedy vypiť kávu, alebo sa sami naobedovať.
Zrušiť nič neriešiace štvrťročné porady kde sa len čítajú štatistika o dochádzke študentov a žiadny problém žiaka sa tam nikdy nevyriešil.

May 14

Jana

 • 14. 05. 2017
 • Jana

Navrhujem, aby učiteľ odchádzal do dôchodku v nižšom veku. Pracujem na ZŠ a neviem si predstaviť, ako vo veku 63 rokov idem napríklad na 5-hodinové branné cvičenie (OČaP), exkurziu spojenú s výstupom na hrad, turistický chodník a pod.... Nehovoriac o tom, že pracovať so žiakmi v puberte na II. stupni ZŠ je stále viac psychicky a fyzicky náročné, mnohé deti v tomto veku nerešpektujú vlastných aj nevlastných rodičov, - vôbec dospelých,( prirodzená revolta).

Mar 20

Mário

 • 20. 03. 2017
 • Mário

Po 4.rokoch práce v škole dať učiteľovi 1 rok plateného voľna (60% z platu) aby sa mohol zapojiť aj do výroby, čím by sa predišlo syndrómu vyhorenia

Apr 04

Richard

 • 04. 04. 2017
 • Richard

Je dôležité sa zamyslieť ako odbúrať psychickú záťaž na prácu učiteľa (rôzne formy konfliktných situácií, stretnutí, záznamov, telefonátov, posudkov, rokovaní atď.). Možno, aby riešenie problémových situácii so žiakmi neriešil triedny učiteľ či vyučujúci pedagóg, ale špeciálne vyškolený pedagóg – či výchovný poradca, ktorý sa bude starať iba o túto činnosť na škole (alebo mať skrátený úväzok ako zástupca či riaditeľ), ich počet, aby bol stanovený podľa počtu detí s poruchami správania. On bude mať na starosti komunikáciu s rodičmi či ďalšími inštitúciami, ktoré spomínate v Národnom programe, takýto pedagóg by mal mať i vyššiu platovú triedu pre náročnosť takéhoto poslania. Možnosťou by možno mohol byť i špeciálny príplatok pre učiteľa, ktorý vyučuje v triede so žiakmi s poruchami správania. Samozrejme, vyriešená by mala byť i ochrana pedagóga pred psychickým či fyzickým nátlakom zo strany žiaka či rodiča, ktorá nesmie absentovať.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Rozšíriť možnosť čerpania plateného obdobia na osobný a profesijný rast aj na učiteľov MŠ a ZUŠ. Zaviesť „tvorivé voľno“ v trvaní od 3 do 6 mesiacov (60 % mzdy) po odpracovaní určitého počtu rokov. Učitelia nepretržite pracujú s deťmi bez prestávky 3,5 – 6 hodín denne a riziko syndrómu vyhorenia je o to väčšie.
Vyplatiť sabatikal všetkým súčasným učiteľom pred dôchodkom, ktorým bol „upretý“ – nemohli si ho čerpať alebo umožniť skorší odchod do dôchodku, avšak za podmienky nezníženia výšky starobného dôchodku.

Apr 09

Richard

 • 09. 04. 2017
 • Richard

Je dôležité sa zamyslieť ako odbúrať psychickú záťaž na prácu učiteľa (rôzne formy konfliktných situácií, stretnutí, záznamov, telefonátov, posudkov, rokovaní atď.). Možno, aby riešenie problémových situácii so žiakmi neriešil triedny učiteľ či vyučujúci pedagóg, ale špeciálne vyškolený pedagóg – či výchovný poradca, ktorý sa bude starať iba o túto činnosť na škole (alebo mať skrátený úväzok ako zástupca či riaditeľ), ich počet, aby bol stanovený podľa počtu detí s poruchami správania. On bude mať na starosti komunikáciu s rodičmi či ďalšími inštitúciami, ktoré spomínate v Národnom programe, takýto pedagóg by mal mať i vyššiu platovú triedu pre náročnosť takéhoto poslania. Možnosťou by možno mohol byť i špeciálny príplatok pre učiteľa, ktorý vyučuje v triede so žiakmi s poruchami správania. Samozrejme, vyriešená by mala byť i ochrana pedagóga pred psychickým či fyzickým nátlakom zo strany žiaka či rodiča, ktorá nesmie absentovať.

May 14

Darina

 • 14. 05. 2017
 • Darina

Podmienky učiteľov sú v mnohých školách katastrofálne. Bojujú s nedostatkom učebníc, musia si sami vytvárať podklady a materiály na učenie. Je bežnou praxou, že vo voľnom čase a z vlastných prostriedkov improvizujú a vytvárajú si potrebné názorné pomôcky, prípadne kúpia z vlastných prostriedkov materiál na ukážku na vyučovaciu hodinu.
Každá žiadosť učiteľa získať financie z prostriedkov školy je zamietnutá, pretože škola nemá ani len na zaplatenie bežnej prevádzky.
Učiteľ si donesie vlastný papier, vlastný počítač, tlačiareň a sám si kúpi aj náplň. Zrejme neexistuje veľa profesií, kde by si pracovník všetko nosil z domu a uberal tak vlastnej rodine.

Apr 02

Ružena

 • 02. 04. 2017
 • Ružena

Vytvoriť funkciu asistent učiteľa z dôvodu skvalitnenia práce v VV procese.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 v nadväznosti na predchádzajúce pripomienky vidí priestor na zlepšovanie pracovných podmienok pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov realizovaním reformy štruktúry škôl, zriadením strediskových škôl s jasne definovaným materiálnym (a priestorovým) vybavením. Klub 500 zároveň poukazuje na obdobné a štandardné pracovné podmienky v súkromnej sfére, kedy zamestnanci sú povinní komunikovať s veľkým počtom osôb, sú na nich kladené požiadavky na jednanie s profesionálnym nadhľadom, využívajú IKT vo veľkom rozsahu, pričom s obsluhou a prevádzkou sa musia oboznámiť, nakoľko to vyplýva z požiadaviek na pracovné miesto. Toto všetko musia absolvovať v rámci štandardného pracovného týždenného úväzku.
Klub 500 navrhuje vypustenie opatrenia 2-03.04 (Zaviesť istú formu sabatikalu ako obdobia plateného voľna alebo zníženého úväzku učiteľa určeného na odborný rast.), nakoľko považuje týždenný pracovný úväzok za dostatočný na to, aby bol využitý aj na odborný rast.
Celkovo v kapitole 2 nie je uvedené sledovanie kvality pedagogických pracovníkov v priebehu výkonu povolania. Sú síce doplnené v cieli 2-05 výrazne prísnejšie kritériá pre výber na učiteľské štúdium a sledovanie počas štúdia, ale nie je toto udržané po skončení školy, kedy s odstupom viac alebo menej rokov dochádza u niektorých učiteľov k deformácii prístupu k výkonu povolania, sú psychicky a emocionálne nevyrovnaný, čím spôsobujú svojmu, aj pracovnému, okoliu stres, správajú sa neprimerane a nie sú vhodným charakterovým príkladom pre žiakov. Súčasne ich príprava na vyučovanie a samotné vedenie vyučovania býva potom povrchné, čo však má dopad na žiakov, ich úroveň vedomostí aj znížený záujem o daný odbor.

Apr 21

Ivana

 • 21. 04. 2017
 • Ivana

Podporujeme význam debyrokratizačnej komisie, avšak navrhujeme aby táto komisia mala za člena aj odborného zamestnanca, ktorý posúdi dokumenty v poradenských zariadeniach (CPPPaP, CŠPP), činnosť tejto komisie by mala byť efektívnejšia ako doteraz.

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

S daným je možné súhlasiť, sú školské systémy, kde sa tento prostriedok na psychohygienu, regeneráciu a osobný rozvoj veľmi osvedčil.

Apr 02

Marek

 • 02. 04. 2017
 • Marek

Som učiteľom verejnej VŠ. je viac ako potrebné dať viac finančných prostriedkov do vybavenia VŠ - priestorov, kancelárií. Pedagógovia verejných vysokých škôl pôsobia v nevzhľadných priestoroch, nemôžu využívať finančné prostriedky z VEGA, KEGA, APVV projektov na revitalizáciu budov, okná, kancelárii (nábytok, stoličky, podlahy), predovšetkým by bolo potrebné zlepšiť aj tieto pracovné podmienky. V iných krajoch je možné požiadať aj o fin. výpomoc, grant z EU, avšak BA - je "bohaté mesto" tak to nie je možné, ale na verejné vysoké školy sa zabudlo, a tie sa nemajú ako dostať k finančným prostriedkom na zlepšenie týchto pracovných podmienok.

Mar 17

Drahomíra

 • 17. 03. 2017
 • Drahomíra

Mala by som pripomienku k časti 2-03 Pracovné podmienky učiteľov.
Pracujem v MŠ 26 rokov. Absolvovala som množstvo vzdelávaní, mám magisterské vzdelanie, 1. atestáciu, dostatok kreditov a napriek tomu mám záujem o inovatívne vzdelávania.
Naposledy som sa zúčastnila školenia venovanému uplatneniu metódy prof. Hejného v MŠ. Neuvažujete nad tým, že by aj učitelia MŠ mali nárok na čerpanie platového obdobia zameraného na odborný a profesijný rast. Ak sa tento dokument plánuje ako vízia na nasledujúce roky, bolo by vhodné myslieť v širších súvislostiach. Predškolská edukácia realizovaná s kvalitnými pedagógmi je pre dieťa v predškolskom veku výhrou.
Ďakujem za možnosť pripomienkovania.

Apr 03

Elena

 • 03. 04. 2017
 • Elena

Dať učiteľom možnosľ predčasne odísť do dôchodku, prípadne im znížiť úväzok. Učitelia MAT by mali mať nižší úväzok, pretože sú vo väčšej miere zaťažení opravami písomností, alebo by si aspoň mohli sami zvoliť, či budú písomnosti opravovať v škole alebo doma po určitom čase na oddych. V škole sú na to zlé podmienky

May 14

Dušan

 • 14. 05. 2017
 • Dušan

Odstránenie bossingu, ochrana učiteľov pred vedúcimi zamestnancami, ktorí zneužívajú svoje politické funkcie a ktorých kumulácia funkcií znemožňuje prítomnosť na pracovisku a objektívny pohľad na hodnotenie zamestnanca.