Skip to content

Kategória 1-02.05 Poskytovať nadaným žiakom osobitné štipendiá Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

podnet SKU:
Navrhujeme bližšie špecifikovať, približne akému percentu populačného ročníka bude štipendium poskytované a nastaviť kritéria výberu. Navrhujeme doplniť o predplatné digitálnych vzdelávacích zdrojov.

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

Vzhľadom na to, že v posledných rokoch došlo k výraznému zníženiu vážnosti vzdelania je podpora pre nadaných žiakov pri zámere SR smerovať k trhovej ekonomike veľmi žiadúca. Prioritne by sa mala uplatňovať pre oblasti konzistentné so smerovaním SR definovaným v RIS3.

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

Aby starostlivosť o nadaných nespočívala (na bežných školách) dominantne v súťažení - príprave a účasti na súťažiach.
Pre nadaných vytvoriť akési neviditeľné odborné kollégiá a posilniť tutorálnu starostlivosť.

Mar 30

Viera

 • 30. 03. 2017
 • Viera

Dať financie na osobitné štipendiá pre mimoriadne nadaných študentov. Samozrejme účelovo ich viazať na akékoľvek činnosti spojené s ich prípravou na súťaže, či nákup potrebných pomôcok.

Apr 10

Jana

 • 10. 04. 2017
 • Jana

Som zato, aby sa jednotil systém posudzovania kompenzácií, aby sa to robilo cím skôr, aj hneď po narodení (CVI). Aby sa vytypovali potreby tak ako je u ZTP. Napriek tomu, že deti intelektovo nadané sú strategickým bohatstvom štátu neexistuje pre ne, napriek tomu, že sú nadnormné, majú špecifické potreby...žiadna pomoc, okrem asistenta učiteľa. Do systému posudzovania by som zahrnula dnes známu kompenzáciu z.447/2008 osobná asistencia, upraviť zákon, aby mohol vykonávať aj rodič, prípadne osoba, ktorú by mal možnosť vybrať zákonný zástupca. Tiež príspevok na auto aj benzín.

May 04

Zdenko

 • 04. 05. 2017
 • Zdenko

Podpora. Toto, je cesta pre talentované deti, aby sa profilovali už od základnej školy a rozvíjali. Zastávame názor, že by bolo vhodné podmieniť vyplácanie štipendií tak ako to dokument pomenoval, teda nie „cash“.

Mar 17

Michaela

 • 17. 03. 2017
 • Michaela

Pisete: 'pre mimoriadne nadaných žiakov základných a najmä stredných škôl', moja otazka je ako budu tito ziaci definovani? Ako odbornik v oblasti vzdelavania nadanych si trufam povedat, ze to prinasa niekolko problemov.

1. ak zvolite znamky, budete diskriminovat socialne znevyhodnenych - ti dosahuju apriori horsie vysledky
2. IQ test - dieta moze byt identifikovane ako intelektovo nadane jednym testom, inym nie. Tiez tu budu znevyhodnene socialne slabsie deti, deti s problemami ucenia, deti ktore 'underachievuju' - ich IQ je o dost nizsie, ako by mohlo byt

Na Slovensku skoly, ktore pracuju s nadanymi, maju intelektovo nadane deti - cize deti su vyberane na zaklade IQ testov. Nie su tam zahrnute vysoko kreativne deti, alebo tie ktore maju potencial v sulade s novsim vnimanim nadania.

Mar 20

Ľuba

 • 20. 03. 2017
 • Ľuba

Vedela by som si také štipendiá predstaviť, ak by sa nadanie preukazovalo úspechom dosiahnutým napríklad v celoštátnych a v medzinárodných predmetových a odborných olympiádach a súťažiach. Žiak by mal nadanie preukázať dosiahnutím určitého úspechu a nie aby hodnotenie nadania žiaka bolo v právomoci jedného učiteľa alebo jednej školy. Stupeň úspešnosti (či len víťaz, alebo aj druhé miesto, tretie miesto...) a výška štipendia by mohli byť rozdielne v závislosti od odborného zamerania olympiády/súťaže, od šírky základne "potencionálnych súperov" na Slovensku, od finančnej náročnosti na rozvíjanie nadania, od potrieb a budúceho možného prínosu pre našu spoločnosť... Keď som si pozrela, na čo by malo byť štipendium vynaložené do budúcna, osobne by som nevidela problém ani v tom, aby časť zo štipendia poskytnutého do budúcna mohla byť použitá aj do minulosti, t. j. na refundáciu prípadných nákladov spojených s bezprostredne predchádzajúcou úspešnou účasťou na olympiáde-súťaži, ak to hradili rodičia a s dosiahnutým úspechom neprišla aj nejaká odmena napríklad finančná od organizátora olympiády/súťaže. V záujme zachovania kontinuity v rozvíjaní nadania by som do diskusie nadhodila aj možnosť "prenesenia" nároku na štipendium zo ZŠ do 1. ročníka na SŠ a zo SŠ do 1.ročníka na VŠ, ak by žiak-študent na škole vyššieho stupňa pokračoval v štúdiu v odbore, v ktorom úspešne preukázal nadanie v poslednom ročníku ZŠ-SŠ.

Mar 28

Miriam

 • 28. 03. 2017
 • Miriam

Jasne definovať pravidlá. Z textu nie je zrejmé, či štipendiá sa budú poskytovať pre všetky nadané deti. V „bežnej“ škole v každom ročníku je vytvorená aj trieda pre VIN. Je možné, aby na jednej škole sa poskytli štipendiá cca pre 128 žiakov?
1-03.03Pri vzdelávaní žiakov zo SZP sa zamerať nielen na realizáciu, častokrát len jednorázovej, daného projektu pre vybranú skupinu, ale v súčinnosti so zainteresovanými zložkami v oblasti výchovy a vzdelávania s príslušnými úradmi prepracovať celoživotný systém vzdelávania práve pre túto „rizikovú „skupinu.
1-07.04 Presne špecifikovať, za akých okolností vzdelávať deti v prípravnom ročníku MŠ v domácom prostredí. Vzdelávať 5-ročné deti v domácom prostredí nerieši situáciu, najmä pre deti zo ZSP a z MRK. Práve naopak. Zmena prostredia a rovesníckeho kolektívu im umožní rýchlejšiu adaptáciu včlenenia sa do školského kolektívu, získania zručností a úlohy vyplývajúceho z povinného vzdelávania.
Pre obce v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve presne definovať pravidlá – vedenie evidencie detí a žiakov vo veku povinného vzdelávania. Taktiež túto oznamovaciu povinnosť stanoviť aj pre stredné školy, pretože súčasná platná legislatíva im to neprikazuje.
1-08.04Prechod žiakov zo základných škôl do bilingválnych gymnázií by bol vhodnejší až po ukončení 9. ročníka. Často sa v školách pri súčasnej legislatíve stáva, že naraz ubudne vysoký počet žiakov z 8. ročníka a následne v ďalšom 9. ročníku sú nútené školy zlučovať triedy.
1-13.04 Neopakovanie ročníka v prípade, že má nedostatočný prospech z viacerých predmetov – nebude demotivujúce pre žiakov z „rizikových“ skupín? Budú si vedomí, že nemusia sa učiť a postúpia do vyššieho ročníka. Hovoríme potom o kvalite vzdelávania?
1-18.04 ZUŠ, CVČ venovať veľkú odbornú i metodickú pozornosť, pretože v súčasnosti nie je dostatok vzdelávacím seminárov, určeným práve pre tieto cieľové skupiny.
4-02.13 Na základe východísk z praxe riaditeľ školy musí ovládať aj ostatnú legislatívu okrem školskej. Preto by bolo naozaj správne, keby riaditeľ školy nemal pedagogické vzdelanie, čím by sa vyňala zo zákona jeho vyučovacia povinnosť. S tým súvisí aj jeho funkčné obdobie. Vychádzajúc z praktických skúseností riaditeľ školy by zákonom mať stanovenú lehotu – najviac dve funkčné obdobia. Alebo vzdelávacou inštitúciou zabezpečiť kvalitné manažérske vzdelávanie pre riaditeľa školy a po uplynutí jedného funkčného obdobia by rotoval po ostatných základných školách ako je podobný systém v európskych krajinách.
4-04.08 Sprísniť kritéria pre zariadenia do siete pre neštátne školy a neštátne školské zariadenia na základe výsledkov z praxe. Častokrát ide len o „podnikanie“ vo výchove a vzdelávaní, ale kvalita je pod úrovňou štátnych škôl.
4-04.09 Štátne školy sú kontrolované rôznymi inštitúciami a do daného termínu musia odstrániť zistenia z vykonaných kontrol. Ale platí to aj u neštátnych zariadeniach? V súčasnosti sa stretávame , že aj pri vykonaní rôznych kontrol a s porušením závažných nedostatkov ŠŠI nedala podnet na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení. Jasne definovať pravidlá a povinnosti pre neštátneho zriaďovateľa, kritéria nesplnenia a následné vyradenie zo siete škôl a školských zariadení. Často u neštátnych zriaďovateľov absentuje kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu.

Apr 11

Zuzana

 • 11. 04. 2017
 • Zuzana

S týmto bodom súhlasíme, avšak takými istými podmienkami by sme sa mali riadiť pri vyplácaní štipendií pre všetkých žiakov a študentov na všetkých typoch škôl.

Apr 20

Daniela

 • 20. 04. 2017
 • Daniela

Nadaným žiakom vyplácanie štipendií nie len na krúžky, ale aj na pomôcky, ktoré na danú činnosť potrebujú, ale aj napr. na cestovné (ak žiak za krúžkami dochádza do iného mesta)

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

Nepoužívať pri vytváraní metodiky a štruktúry „zaškatuľkovanie“ žiakov
a detí podľa diagnóz, ako je to v súčasnosti (deti s autizmom, NKS, nadané
a podobne), ale podľa reálnych potrieb.
Prihliadať na stav dieťaťa, jeho individualitu a potreby, ktoré sa vplyvom
jeho vývoja ako aj zmien okolia môžu meniť a preto je potrebné kontrolné
vyhodnocovanie potrieb pod vedením predošlého diagnostickoporadenského, prípadne terapeutického zariadenia.
Podľa odporúčania OSN (kapitola G Vzdelávanie, voľný čas a kultúrne
aktivity č. 47, b) podporovať metodické inovácie, ktoré by pomohli
učiteľom na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému reagovať na
individuálne potreby žiakov a rozvíjať zručnosti potrebné v ich osobnom
a profesijnom živote (nie podľa diagnózy / diagnóz).