Skip to content

Kategória 2-02.03 Pripraviť a zaviesť nový motivačný systém odmeňovania učiteľov Všetky podnety

Mar 17

Dagmar

 • 17. 03. 2017
 • Dagmar

- Zachovať platnosť kreditov pre učiteľa, ktoré získal absolvovaním kvalitných vzdelávaní cca pred 3 až 7 rokmi. Keď som ich raz získala, prečo mám o ne prísť? V súčasnosti nie je žiadna vhodná, kvalitná ponuka. Z kreditového vzdelávania sa stal biznis súkromných osôb, či pofiderných firiem, čo ako učiteľka s 29 ročnou praxou považujem za nemorálne a demotivujúce pre učiteľa.

Apr 03

Ľuboš

 • 03. 04. 2017
 • Ľuboš

Nerušiť kredity, ale predĺžiť ich platnosť.
Metodické centrá by mali už konečne začať plniť svoju funkciu a poskytovať metodiku k jednotlivým vyučovacím predmetom a organizovať školenia k daným predmetom počas celého školského roku a umožniť tak vyučujúcim vymieňať si svoje skúsenosti z vyučovania. Bolo by vhodné aj poskytnúť nejaké videá ako sa dá vyučovať a tak motivovať aj ostatných učiteľov. V terajšej podobe sú nám metodické centrá nanič - už neposkytujú ani školenia a metodiku k jednotlivým predmetov vôbec. Ak by mali ostať v tejto podobe tak ich treba zrušiť a vybudovať nejaké centrálne ale naozaj kvalitné metodické centrum.

Mar 29

Mária

 • 29. 03. 2017
 • Mária

Nespochybňovať získané atestácie. Ani jeden učiteľ ju nezískal zadarmo. Nerušiť kredity, ale predĺžiť ich platnosť. Alebo finančnú stratu niekto učiteľom vyrovná?

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Navrhujeme najprv vyňať PZ a OZ zo zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní vo verejnom záujme a riešiť ich odmeňovanie v zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch č. 317/2009 Z. z. a dosiahnuť v platovej oblasti európsky štandard, až potom postupne uvádzať nový model hodnotenia do praxe. Vytvoriť modely hodnotenia pre rôzne typy škôl, ktoré by boli orientačné a poskytli by riaditeľom základný návod, ako zohľadniť čo najlepšie všetky kritéria kvality učiteľa. Dôležité je, aby školy mali vytvorený čo najviac transparentný model nadtarifného odmeňovania, aby viedol riaditeľov k čo najspravodlivejšiemu hodnoteniu zamestnancov bez ohľadu na osobné väzby a vzťahy k zamestnancom.

Apr 13

Anna

 • 13. 04. 2017
 • Anna

1. Hodnotenie práce učiteľa i podľa toho, AKÉ NÁROKY SÚ KLADENÉ NA PREDMET, KTORÝ UČÍ, KOĽKO ČASU MUSÍ VENOVAŤ OPRAVE PÍSOMNÝCH PRÁC A PRÍPRAVE NA VYUČOVANIE.
Sú predmety, kde vedomosti žiaka nikto nepreveruje – nie sú monitorované ich vedomosti (telesná výchova, etika, náboženstvo, náuka o spoločnosti, výtvarná výchova, hudobná výchova a iné), učiteľ opraví práce na hodine; sú predmety, kde je štátom predpísané učivo, ktoré je monitorované, žiaci z daného predmetu povinne maturujú (jazyky); a sú predmety, kde žiak sám volí, či chce byť monitorovaný - chce maturovať (zväčša prírodovedné, ale i iné). Táto náročnosť by mala byť zakomponovaná do úväzku učiteľa. Rozumné by bolo 1/3 úväzku počítať na prípravu učiteľa jazykára; 1/6 úväzku na prípravu učiteľa, ktorého predmet si žiaci zvolia na monitorovanie - sem by patrili i odborní učitelia na odborných školách, a ostatné úväzky nemeniť. Tzn. pri úväzku 21 hodín by jazykári mali plný úväzok 14 hodín a učitelia maturitných odborov 18 hodín – sem by mali byť zaradení všetci učitelia, ktorí pripravujú žiakov na prijímacie pohovory či monitor. Tento princíp by mal byť uplatňovaný tak pri základných ako i pri stredných školách.
2. V tabuľkovom plate zaviesť rovnoprávnosť, nie pridávať niektorým 1%, ďalším 0,5% a najstarším 0%. Všetkým pridať 1%
3. Zachovať kreditový príplatok - nie iba 7 ročná platnosť. Ak som sa raz naučila na vzdelávaní MVP pracovať s Wordom, Excelom a Powerpointom na vyššej úrovni, používať Movie Maker, prácu s obrázkom, Hot potatoes, Google – disc, formulár, tabuľky, mapy, google+, blogger, polleverywhere, url shortener, hangouts a pod. a viem využívať nové metódy práce – projekt, videokonferenciu, webquest, blogg, youtube, rôzne interaktívne hry, zážitkové učenie.... Pri aktívnom využívaní si inovácie automaticky osvojujem.
4.Pripraviť vzdelávania pre odborných učiteľov. Vyjadrenia, že vzdelávania sú nekvalitné a nepotrebné, prichádzajú najmä od učiteľov, ktorí akékoľvek vzdelávanie odmietajú s vyjadrením, že im nemá čo ponúknuť. Nie je pravda, že by vzdelávania boli nekvalitné, každé z 23 vzdelávaní, ktoré som absolvovala ma niečo naučilo i keď niekedy to boli iba skúsenosti dobrej praxe iných učiteľov.
5. Vytvoriť presný manuál prideľovania osobného ohodnotenia alebo udeľovania odmien pre riaditeľov škôl a tento zverejniť - ( okrem iného to uľahčí prácu riaditeľov),
6. Zamestnancov odborov školstva, metodických centier, ministerských úradníkov zaradiť k nepedagogickým pracovníkom, keďže priamu pedagogickú činnosť nevykonávajú.

Apr 24

Jana

 • 24. 04. 2017
 • Jana

Pri kriteriach na hodnotenie vykonu ucitela je potrebne, aby sme sa vyhli hodnoteniu ucitela na zaklade vysledkov testov ziakov. Taketo kriterium by v praxi znamenalo vacsii tlak na vyucovanie „pre testy“ a nie pre prax.

Apr 26

Martin

 • 26. 04. 2017
 • Martin

Benefit vo forme vlaku zadarmo je ekonomicky nezmyselný a nespravodlivý - ak vlaky, potom aj autobusy, MHD, príspevok na vlastný automobil alebo bycikel alebo korčule atď.

Apr 27

Tatiana

 • 27. 04. 2017
 • Tatiana

Nesúhlas s formulovaným opatrením.
Odôvodnenie: V „novom motivačnom systéme odmeňovania“ učiteľov sa posilňuje vplyv riaditeľa školy na odmeňovanie učiteľov v prislúchajúcej škole prostredníctvom ovplyvňovania „nastavení kritérií v rámci nadtarifných zložiek“, pričom po uplynutí určitej dĺžky pôsobenia učiteľa v školstve „bude vyšší dôraz kladený na nadtarifné zložky“. Nadtarifná zložka bude „previazaná na výkon práce učiteľa na základe kritérií, ako sú napr. hodnotenie profesijných zručností učiteľa“ – to je veľmi subjektívna záležitosť, „dosahované výsledky“ – nie je priamo uvedené, výsledky v čom. Je otázkou, či sa bude riaditeľ školy orientovať na výnimočné výsledky žiakov, ktorých vedie príslušný učiteľ, čo môže byť požiadavkou riaditeľa školy preto, aby sa škola zviditeľnila a mala dostatok žiakov. Alebo sa bude orientovať na zvýšenie vedomostí a zručností žiakov a študentov v bežnom vyučovacom procese (v odporúčaní 2-04.01 sú to označovaní ako tzv. bežní žiaci), čo môže byť považované pre školu v prvoplánovom prístupe ako menej zviditeľňujúce, preto aj menej pravdepodobné, že by bolo nadtarifne ohodnotené. Avšak posúdenie dosahovania týchto výsledkov je rovnako príliš subjektívne.
Nie je teda možné súhlasiť s tým, aby odmeňovanie (plat) učiteľov s dlhšou praxou bolo do výraznej miery postavené na subjektívnom pohľade jedného človeka, aj keď je to riaditeľ školy. Tomu tarifný spôsob odmeňovania do vyššej miery bráni, preto je objektívnejší.

Apr 26

Karin

 • 26. 04. 2017
 • Karin

Pokým bude mať riaditeľ hlavné slovo v odmeńovaní – vždy bude priestor na bossing – nech je možné zverejniť výšku osobného príplatku aj odmien (prípadne aj s komentárom za čo)

Apr 25

Ľudmila

 • 25. 04. 2017
 • Ľudmila

Zachovať automatický nárast tarifných platov v závislosti od dĺžky pôsobenia v školstve po celú dobu pôsobenia, neskracovať túto dĺžku a nedávať dôraz na nadtarifné zložky, ktoré finančnú situáciu učiteľa neriešia systémovo.

Apr 09

Danka

 • 09. 04. 2017
 • Danka

Je veľmi ťažké určiť kritéria hodnotenia kvality práce učiteľa. Výsledky žiakov ovplyvňuje veľa faktorov a samozrejme závisia aj od toho o aký náročný predmet sa jedná.
Riaditelia sú tiež len ľudia a podliehajú subjektívnemu hodnoteniu svojich podriadených. Prikláňam sa k modelu, že TARIFNÝ TABUĽKOVÝ PLAT by mal byť minimálny, nárokovateľný a k nemu by mal mať riaditeľ možnosť dať + max.50% naviac podľa vopred známych kritérií pre danú školu.
Tabuľky by mali mať rast základu +1% za každý rok po dobu 40 rokov ( dnes diskriminuje 1-15.rok+1%, 16-32 +0,5%...potom 0 ! )

Mar 22

Lucia

 • 22. 03. 2017
 • Lucia

Je potrebné vypracovať aj princíp odmeňovania pre pedagógov voľného času (vychovávatelia v ŠKD, CVČ, internáty). Táto pedagogická profesia má svoje špecifiká a preto by na kritériách o systéme odmeňovania mali pracovať hlavne vychovávatelia z praxe. Je potrebné zriadiť sekcie vychovávateľov na ministerstve školstva s vychovávateľmi z praxe.

Apr 13

Viera

 • 13. 04. 2017
 • Viera

- automatický nárast tarifných platov iba po určitú dobu považujeme za diskriminačný pre učiteľov s dlhoročnou praxou! Zvyšovanie platov iba prostredníctvom nenárokových nadtarifných zložiek (odmeny podľa kritérií) môže znamenať aj žiadne nenavyšovanie platu. Tarifný plat učiteľov by mal automaticky stúpať počas určenej dĺžky pôsobenia v školstve až po odchod do starobného dôchodku!

Odôvodnenie:
Ďalšie zvyšovanie miezd iba prostredníctvom nadtarifných zložiek previazané na výkon práce učiteľa na základe kritérií a skúseností, ktoré má v rukách škola (riaditeľ) či zriaďovateľ bude s veľkou pravdepodobnosťou problematické a spôsobí v odmeňovaní konflikty. Kto nastaví kritériá? Rozhodne o nich každá škola, resp. riaditeľ? Čo ak škola nedostane od zriaďovateľa finančné prostriedky?
U originálnych kompetencií sa mnohí pedagógovia k osobnému príplatku nedostanú, lebo zriaďovateľ nemá na to peniaze. Keďže osobný príplatok nie je garantovaný zákonom a rozhodovať o ňom bude ľudský faktor (zriaďovateľ, riaditeľ), v praxi to neprinesie motiváciu ku kvalitnejšej práci, ale skôr nezdravú atmosféru v pedagogickom zbore.

Apr 24

Jana

 • 24. 04. 2017
 • Jana

Nadtarifne zlozky (vo forme osobneho ohodnotenia) su v systeme zavedene dlhodobo, problemom vsak je, ze kvoli nedostatku financii je riaditel nuteny dat nulove osobne ohodnotenie aj tym ucitelom, ktorych by rad ocenil. Navrhujeme, aby nadtarifne zlozky boli v rozpocte uvedene zvlast a aby tieto financne prostriedky boli garantovane vyhradne na tento ucel.

Apr 25

Ľudmila

 • 25. 04. 2017
 • Ľudmila

Zachovať automatický nárast tarifných platov v závislosti od dĺžky pôsobenia v školstve po celú dobu pôsobenia, neskracovať túto dĺžku a nedávať dôraz na nadtarifné zložky, ktoré finančnú situáciu učiteľa neriešia systémovo.

Apr 13

Marcela

 • 13. 04. 2017
 • Marcela

Zachovať automatický nárast tarifných platov v závislosti od dĺžky pôsobenia v školstve po celú dobu pôsobenia, neskracovať túto dĺžku a nedávať dôraz na nadtarifné zložky, ktoré finančnú situáciu učiteľa neriešia systémovo.

Apr 14

Martin

 • 14. 04. 2017
 • Martin

Zachovať automatický nárast tarifných platov v závislosti od dĺžky pôsobenia v školstve po celú dobu pôsobenia, neskracovať túto dĺžku a nedávať dôraz na nadtarifné zložky, ktoré finančnú situáciu učiteľa neriešia systémovo.

Apr 02

Andrea

 • 02. 04. 2017
 • Andrea

Pokiaľ máme hovoriť o motivačnom systéme odmeňovania, tak by podľa mňa mali byť jednotliví učitelia hodnotení podľa výkonov, ktoré v rámci školy vykonávajú. Myslím si, že by bolo na mieste, keby boli tabuľky pre učiteľov zostavené nielen všeobecne pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ale konkrétnejšie v závislosti od toho, či ide o učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov, odborných predmetov, či sa jedná o predmety, ktoré sú súčasťou maturitnej skúšky, alebo nie. Pokiaľ v školách neexistuje osobné ohodnotenie pre učiteľa z dôvodu nedostatku financií a sú teda všetci platení podľa danej tarify, nemôžeme hovoriť o spravodlivom a motivačnom systéme odmeňovanie učiteľov, lebo podľa takto nastaveného systému môžu i učitelia takých predmetov, ktoré len okrajovo súvisia s daným odborom v škole dostávať dokonca i vyššie finančné ohodnotenie ( v prípade viacročnej praxe ) ako učitelia profilových predmetov ( každoročne sa zúčastňujúci maturitných skúšok ) s nižším počtom odučených rokov. Pokiaľ nie je možné zvyšovanie platov z dôvodu nedostatku financií, je podľa mňa potrebné premyslieť nový systém nastavenia základného týždenného úväzku v závislosti od náročnosti a profilovosti predmetu. Určite si všetci uvedomujú, že existujú učitelia, ktorí svojich 22 hodín odučia v pohode a pritom im ostane ešte aj veľa zvyšnej energie na popoludňajšie zamestnanie, kým iným môže tých 22 hodín maturitného predmetu dať zabrať tak, že si nevedia okrem tejto pracovnej povinnosti predstaviť ešte niečo navyše. Pokiaľ teda nebudú nadtarifné zložky správne zadefinované, existujúci systém bude vždy absolútne nespravodlivý.

Apr 23

Alžbeta

 • 23. 04. 2017
 • Alžbeta

Zachovať automatický nárast tarifných platov v závislosti od dĺžky pôsobenia v školstve po celú dobu pôsobenia, neskracovať túto dĺžku a nedávať dôraz na nadtarifné zložky, ktoré finančnú situáciu učiteľa neriešia systémovo.

Apr 25

Alžbeta

 • 25. 04. 2017
 • Alžbeta

Zachovať automatický nárast tarifných platov v závislosti od dĺžky pôsobenia v školstve po celú dobu pôsobenia, neskracovať túto dĺžku a nedávať dôraz na nadtarifné zložky, ktoré finančnú situáciu učiteľa neriešia systémovo.

Apr 25

Ľudmila

 • 25. 04. 2017
 • Ľudmila

Zachovať automatický nárast tarifných platov v závislosti od dĺžky pôsobenia v školstve po celú dobu pôsobenia, neskracovať túto dĺžku a nedávať dôraz na nadtarifné zložky, ktoré finančnú situáciu učiteľa neriešia systémovo.

Apr 13

Roman

 • 13. 04. 2017
 • Roman

Zachovať automatický nárast tarifných platov v závislosti od dĺžky pôsobenia v školstve po celú dobu pôsobenia, neskracovať túto dĺžku a nedávať dôraz na nadtarifné zložky, ktoré finančnú situáciu učiteľa neriešia systémovo.

Apr 20

Zuzana

 • 20. 04. 2017
 • Zuzana

Zachovať automatický nárast tarifných platov v závislosti od dĺžky pôsobenia v školstve po celú dobu pôsobenia, neskracovať túto dĺžku a nedávať dôraz na nadtarifné zložky, ktoré finančnú situáciu učiteľa neriešia systémovo.

Apr 23

Juraj

 • 23. 04. 2017
 • Juraj

Suhlasim. Navrhujem zrušiť mzdové tabuľky a zmeniť systém hodnotenia a odmeňovania učiteľov – od odmeňovania podľa platových tabuliek a kariérnych stupňov prejsť k odmeňovaniu založenému na hodnotení pedagogickej činnosti učiteľa. Navrhujm zaviesť jednotný základ platu garantovaný štátom pre všetkých učiteľov bez rozdielu veku a dĺžky praxe. Základný plat bude doplnený o vysokú pohyblivú čiastku, ktorú bude určovať vedenie školy na základe objektívneho, transparentného a vopred známeho systému hodnotenia a odmeňovania. V tejto časti bude zohľadnený objem vyučovacej činnosti, ďalšie pedagogické aktivity, dopĺňanie vzdelania ako aj riadiace a funkčné pozície učiteľa v škole. Kľúčom k zvyšovaniu platov učiteľov by potom neboli formálne kritériá stanovené štátom, ale uplatňovanie vlastných kritérií kvality vypracovaných alebo akceptovaných vedením školy.

Mar 19

Andrea

 • 19. 03. 2017
 • Andrea

Z vlastnej praxe, takmer 20 rokov pôsobenia v 1. a 2. ročníku ZŠ, badám znevýhodnenie zaradenia učiteľov primárneho vzdelávania v 1. a 2. ročníku. Na základe rozhodnutia riaditeľov základných škôl je možné zaradiť pedagógov na vyučovanie v 1. a 2. ročníku a pedagógov vyučujúcich v 3. a 4. ročníku. Štúdium učiteľstva pre primárne vzdelávanie pritom nešpecifikuje tieto ročníky samostatne. Vyučovanie v 1. ročníku je v rámci primárneho vzdelávania najnáročnejšie a úplne nedocenené. Navrhujem preto zákonom presne určiť povinnosť dodržiavať zaradenie pedagógov v primárnom vzdelávaní od 1. až po 4. ročník. Prípadne špecifikovať pôsobenie pedagógov v 1. ročníku ZŠ s náležitým ohodnotením, prihliadajúc na náročnosť výkonu pedagóga v tomto ročníku.

Apr 05

Bohdan

 • 05. 04. 2017
 • Bohdan

Zachovať automatický nárast tarifných platov v závislosti od dĺžky pôsobenia v školstve po celú dobu pôsobenia,
neskracovať túto dĺžku a nedávať dôraz na nadtarifné zložky, ktoré finančnú situáciu učiteľa neriešia systémovo.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Automatický nárast tarifných platov iba po určitú dobu považujeme za diskriminačný pre učiteľov s dlhoročnou praxou. Nesúhlasíme so zvyšovaním platov iba prostredníctvom nenárokových nadtarifných zložiek (odmeny podľa kritérií). Vzhľadom na postupné zvyšovanie fyzického veku odchodu na starobný dôchodok trváme na úprave platovej tabuľky tak, aby zohľadňovala prax aj nad 32 rokov a zároveň nediskriminovala nad 16 rokov praxe iným koeficientom prepočtu.
Ďalšie zvyšovanie miezd iba prostredníctvom nadtarifných zložiek previazané na výkon práce učiteľa na základe kritérií a skúseností, ktoré má v rukách škola (riaditeľ) či zriaďovateľ bude s veľkou pravdepodobnosťou problematické a spôsobí v odmeňovaní konflikty. Kto nastaví kritériá? Rozhodne o nich každá škola, resp. riaditeľ? Čo ak škola nedostane od zriaďovateľa finančné prostriedky?
Mnohí pedagógovia sa k osobnému príplatku nedostanú, lebo zriaďovateľ nemá na to peniaze. Keďže osobný príplatok nie je garantovaný zákonom a rozhodovať o ňom bude ľudský faktor (zriaďovateľ, riaditeľ), v praxi to neprinesie motiváciu ku kvalitnejšej práci, ale skôr nezdravú atmosféru v pedagogickom zbore.
Doplniť 13. a 14. plat ako nárokovateľnú zložku platu.