Skip to content

Kategória 2-02.00 Finančné ohodnotenie učiteľov a odborných zamestnancov Všetky podnety

Mar 24

Vladimír

 • 24. 03. 2017
 • Vladimír

Je svetovým paradoxom a diskrimináciou (Ústava SR nepripúšťa diskrimináciu z titulu veku) , že učitelia v SR sú do 16 rokov praxe odmeňovaní za odučené roky nárastom mzdy o 1%, a potom o 0,5%. Prečo tento spôsob odmeňovania nepraktikujeme aj u štátnych zamestnancov na ministerstvách, úradoch, právnikov, lekárov a ostatných vysokoškolsky vzdelaných ľudí? Tak isto cieľ , dosiahnuť 80% výšky platu ostatných vysokoškolsky vzdelaných, je prinajmenšom výsmech statusu učiteľa a moc mu na postavení v spoločnosti nepridáva a ani na profesnej autorite. Po 32 odpracovaných rokoch stop v odmeňovaní, je tak isto na zamyslenie. Buď ponúknime učiteľom po 32 ročnej praxi a dosiahnutí 60 rokov veku výsluhový dôchodok, zaslúžili by si ho,alebo robme niečo s odmeňovaním, veď pracuje ďalej. Výsluhový dôchodok by umožnil príchod novej učiteľskej sile, umožnil by mladým pedagógom zamestnať sa v odbore, ktorý vyštudovali a bolo by možné aj navýšiť mzdy začínajúcim učiteľom.
Samozrejme najjednoduchšie je neurobiť nič, odsúvať problém, a tešiť sa z neúspechu protestných akcií učiteľov, a nečinnosti odborov.

Apr 23

Martina

 • 23. 04. 2017
 • Martina

Predĺžiť dobu nárastu tarifných platov až do dôchodkového veku.

Apr 24

Priska

 • 24. 04. 2017
 • Priska

Aj po 32 rokoch pedagogickej praxe pokračovať so zvyšovaním tarifného platu, alebo aspoň nezrušiť po 7 rokoch kreditné príplatky. Od 58 rokov navrhujem postupne znižovať základný úväzok za základný plat. Prípadne zvážiť zníženie veku odchodu do dôchodku. V školstve mám poctivou prácou odpracovaných 35 rokov a pár rokov pred dôchodkom sami ešte má zníži plat o kreditné príplatky? Je moja práca odrazu menej hodnotná? Je to veľmi demotivujúce!!!!

Apr 26

Lucia

 • 26. 04. 2017
 • Lucia

Finančné ohodnotenie učiteľov by malo dosahovať 100% priemeru platov vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov v NH, učitelia majú v rukách celú mladú generáciu, a teda aj budúcnosť národa. Čoraz viac pri výchove suplujú rodinu, ktorá na mnohých úrovniach zlyháva.

Mar 16

Ľuboš

 • 16. 03. 2017
 • Ľuboš

Upraviť platovú tabuľku učiteľov a odborných zamestnancov tak aby nekončila po 32 rokoch započítanej pedagogickej praxe ako je to bohužiaľ teraz.
Kedysi už boli pani učiteľky na dôchodku a preto tabuľka nemusela pokračovať ďalej, ale po nežnej revolúcii sa odchod do dôchodku neustále predlžuje no tabuľka končí stále pri 32 rokoch pedagogickej praxe a ďalej už nepokračuje. Ctím si každého učiteľa, ale učiteľ čo má dlhšiu pedagogickú prax má v globálnom merítku určite aj viac pedagogických skúseností a mal by byť aj podľa toho ocenený a motivovaný. Zadelenie platov učiteľov podľa tabuľky odpracovaných rokov je v poriadku a nevylučuje odmenou k platu oceniť ľubovolného učiteľa podľa úspechov ktoré dosiahol v práci so žiakmi ...
Ďalej na školách by mohlo byť na začiatku roka stanovené-zverejnené na čo sa bude v danom roku prihliadať pri prípadných odmenách a presne stanoviť ako postupovať pri platení nadčasov či poskytnutie pracovného voľna za nadčasy. Na niektorých školách platia za všetky nadčasy či poskytnú náhradné voľno na iných povedia nie sú peniaze a neplatí sa s komentárom a buďte radi že máme aspoň na výplaty.
Financovanie škôl len podľa kritéria počtu žiakov je podľa môjho názoru v dnešnej dobe choré a zastaralé a má na svedomí aj znižovanie úrovne školstva.
Aby si škola udržala svoju existenciu akceptuje prehrešky žiakov tak v správaní ako aj vo vedomostiach žiakov a na úkor toho tak znižuje aj autoritu učiteľa v spoločnosti.
Kritérium financovania podľa počtu žiakov by nemalo byť hlavné kritérium - malo by sa zrušiť, alebo byť len pomocným nie hlavným kritériom prideľovania financií danej škole.
A na koniec:
1. Bez pridania peňazí do školstva si tu môžeme plánovať hocičo, ale realizovať to nedokážeme.
2. Ak budeme neustále vymýšľať nové reformy tak školstvo ešte viac zdeformuje ako je dnes - možno by stačilo len pozorne počúvať a potom realizovať názory ľudí z praxe - radových učiteľov a riaditeľov škôl.
Ľuboš Michalík - učiteľ ZŠ

Apr 23

Danka

 • 23. 04. 2017
 • Danka

Plat učiteľa by mal byť 100 % priemerného platu vysokoškolsky vzdelaného človeka.

Mar 29

Mária

 • 29. 03. 2017
 • Mária

To, že učiteľ po 32 rokoch pedagogickej praxe nemá zaručené ani 0,5%-né !!!!! (almužna) zvýšenie platu je diskriminačné!!!

Apr 27

Blanka

 • 27. 04. 2017
 • Blanka

definovať všetky špecifické pozície v škole, ich náplne, náročnosť a finančné ohodnotenie, zostaviť katalóg takýchto činností
po odpracovaní istého počtu rokov (predmet diskusie) ročné platené voľno pedagóga s nastavením jeho podmienok, obsahu, zámeru, výstupu

Apr 05

Ľuboš

 • 05. 04. 2017
 • Ľuboš

Prečo nepokračuje platová tabuľka u učiteľov a ostala stáť na 32 rokoch pedagogickej praxe a potom sa nezvyšuje ani o jeden cent za každý ďaľši odpracovaný rok v školstve???
Vláda a nielen táto neposkytuje učiteľom ani adekvátne finančné ohodnotenie ani potrebné materiálne zabezpečenie vyučovacieho procesu ani personálne zabezpečenie -napr. asistentov učiteľa k integrovaným žiakom. Všetko vždy skončí len na papieri, nerealizovaných plánoch a konštatovaním veď učiteľ si nejako poradí.

Apr 16

jozo

 • 16. 04. 2017
 • jozo

Dobrý deň.
Nedá mi nepripojiť sa k možnosti zmeniť alebo aspoň navrhnúť zmeny Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“. Aj keď predkladatelia návrhu definujú učiteľa „ Ak hovoríme o učiteľovi, máme na mysli všetkých pedagogických a odborných zamestnancov školstva, tak ako o nich hovorí samostatný zákon.“ (pod čiarou strana 85) tak mi nedá sa vyjadriť že všetky príspevky smerujú k profesii učiteľ ako takej a nie ako pedagogický pracovník. Preto tu nájdeme všetky pripomienky k učiteľom ohľadne zníženia úväzku učiteľom!! A čo takto znížiť úväzok majstrom OV ktorý ho majú neprimeraný k počtu a náročnosti vyžadujúcich požiadaviek dnešného trhu práce. Učiteľ učí TEÓRIU 45min. Majster musí prepojiť teóriu s praxou 60min čo je oveľa náročnejšie psychicky aj fyzicky. Kto si mysli že trepem nech si to vyskúša!! Najviac ma pobavia vtedy keď hovoria ako je to strašne vyčerpávajúce pre učiteľov nemajú si kedy ani čas vypiť kávu prečo majú dozor a podobne bludy. Čo potom ma povedať majster OV keď má úväzok 6hod x 60min denne a nie 4hod x 45min. Či mýlim sa? Ty učitelia učia iných žiakov študentov ako majster keď sú tak strašne zaťažený? http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-422 Toto je podstatná časť čo trápi všetkých majstrov OV. Teoretického učiteľa môže isť robiť hocikto kto ma teoretické vzdelanie niečo si naštuduje v rámci prípravy na hodinu a v praxi ani neviem ako vyzerá a robí sa určitá vec o ktorej učí. Keby sme postavili majstra ktorý to tiež ovláda prakticky len teoreticky tak sa žiaci nič nenaučia. Preto je dôležité mať schopného a kvalitného majstra OV. Ďalej by som chcel poukázať aj na ocenenie. Terajšie zákony umožňujú riaditeľom uznať majstrovi najvyššie dosiahnuté vzdelanie Bc. štúdium. Potom sa na ministerstve čudujú že nemajú dostatok kvalifikovaných učiteľov ( majstrov) a to sa potom odráža aj vo výrobnej sfére keďže je veľká nezamestnanosť a ľudia nemajú pracovné návyky. Nevadí hlavne nech sa naučia teóriu. Takže návrh je absolútne jednoduchý zrovnoceniť učiteľov a majstrov OV úväzkovo aj platovo.

Apr 20

Alena

 • 20. 04. 2017
 • Alena

Vykonať legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa do plat. a prac. tried zvyšovala s počtom odpracovaných rokov
/ nakoľko sa vek do dôchodku stále zvyšuje/ v mojom prípade už žiaden platový postup - tabuľka skončila ????

Apr 05

Alena

 • 05. 04. 2017
 • Alena

V každom prípade nerušiť platnosť kreditov. Je na riaditeľovi školy ( a má oporu v súčasnej legislatíve) aby realizoval plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov v súlade s potrebami školy. Predovštkým učitelia SOŠ sa musia neustále vzdelávať. Keby odovzdávali žiakom poznatky, ktoré boli aktuálne pred x rokmi škola by už dávno nemohla fungovať na slušnej úrovni. Učitelia na SOŠ musia sledovať nové technológie, materiály, vývoj a pod. Skôr by bolo rozumnejšie dať učiteľom priestor na vzdelávanie vo forme plateného voľna ktoré musel preukázať nejakou skúškou akebo prácou a tým by si platnosť kreditou predĺžil. Ako problém však vidím zameranie a obsah vzdelávacích programov hlavne pre učiteľov odborných predmetov. Metodické centrá sa zameriavajú len na všeobecno vzdelávacie predmety a pre učiteľov odborných predmetov je ponuka vzdelávania minimálna.

Apr 30

ZŠ Trenčín

 • 30. 04. 2017
 • ZŠ Trenčín

• Administratívna záťaž učiteľov je neprimeraná a stále sa to zhoršuje, platy po 32 odpracovaných rokoch stagnujú aj napriek tomu, že vek odchodu do dôchodku sa stále zvyšuje, v tabuľkách sa to neodzrkadlilo, sú nastavené ešte podľa starého systému

Apr 26

Karin

 • 26. 04. 2017
 • Karin

Ak učiteľ odučí hodinu mimo svojho úväzku – ktorá sa počíta ako nadčasová, nepreplatí sa mu ako robotníkovi v závode tak, že aj „reálne“ dostane za takto odrobenú hodinu o 30 percent viac ako obyčajne. Učiteľovi sa to prepočíta na týždenný pracovný čas teda vynásobí koeficientom 22/37,5 a potom zvýši o 30 percent, čiže reálne dostane skoro o 30 percent menej ako obyčajne. Učiteľ, ktorý má takto v úväzku hodiny nadčas celoročne alebo dlhodobo zastupuje iného kolegu, kde okrem prípravy aj pripravuje a opravuje písomky, testy, uzatvára známky sa takáto hodina zaplatí menej.
Výlety – učiteľ ide na vlastné riziko a nepreplatia sa mu nadčasové hodiny.
Zahraničné exkurzie – nepreplatia sa diéty ako v zahraničí – škola nemá peniaze – buď dostane stravné ako na domácej pracovnej ceste alebo ho vôbec na exkurziu nepustia. Tak sa obmedzia aj jednodňové exkurzie do Česka, Rakúska, Maďarska ...

Apr 26

Lucia

 • 26. 04. 2017
 • Lucia

Súhlasíme s motiváciou začínajúcich učiteľov vzhľadom na malú atraktívnosť tohto povolania, ale nesmie sa zabúdať ani na učiteľov, ktorí sa tejto profesii venujú viac ako 32 rokov, čo nie je zohľadnené v tabuľkách. Dôchodkový vek sa posúva smerom nahor a učiteľ dosiahne strop finančného ohodnotenia vo veku približne 53 rokov. Ďalších 10 rokov pracuje za rovnakú sumu a bez akejkoľvek finančnej motivácie.

Doriešiť financovanie učiteľov, ktorí vyštudovali aj špeciálnu pedagogiku a vyučujú v bežnej triede, kde sú žiaci so ŠVVP a zo SZP, aby im bola uznaná kvalifikácia a naďalej zostali v 2. platovej triede.

V prípade zavádzania reformy do škôl štát je povinný garantovať dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie všetkých požiadaviek kladených na školy (špecializované tímy, zníženie počtu žiakov v triedach a vytváranie nultých ročníkov).

Mar 16

Juraj

 • 16. 03. 2017
 • Juraj

Som jednoznačne za to, aby sa pri tzv. EDUZBERE vykazovalo nielen kvalifikačná úroveň PZ a OZ (napríklad platová trieda) a kreditový príplatok , ale aj odpracované roky (resp. započítaná pedagogická prax). Je potom samozrejmé, že školy, ktoré majú napríklad veľa PZ v 12 PT a majú 12 % kreditový príplatok nemajú ani na mzdy PZ, pretože sa ich pedagogická prax nezohľadňuje ...To je diskriminačné a pre školy sú potom najefektívnejší učitelia, ktorí sú v najnižšej možnej PT a nemajú kreditový príplatok, čo je z hľadiska kvality výchovno-vzdelávacieho procesu absolútne neprijateľné (predsa len je predpoklad, že PZ vo vyššej PT by mal mať viac skúseností a kompetencií vieš pedagogický proces lepšie ako začínajúci, resp. učiteľ s malou praxou ...

Mar 16

Helena

 • 16. 03. 2017
 • Helena

Žiadam,

aby sa zohľadnili a zarátavali roky praxe pedagogických aj odborných zamestnancov v školstve odo dňa ich skutočného nástupu do zamestnania, a nie paušalizovane k 1.1. kalendárneho roka.
Aktuálne platný stav pokladám za diskriminačný voči tým, ktorí nastúpili pracovať do školstva napríklad vo februári, marci, apríli, ale zápočet rokov praxe (na ktorý sa viaže následne i zvyšovanie platu v závislosti od rokov praxe) je realizovaný až k 1.1. kalendárneho roka.

Mar 26

Ján

 • 26. 03. 2017
 • Ján

Ak chceme zachovať na školách aj informatiku, matematiku a prírodovedné a technické predmety, bude treba vymyslieť nejakú "pozitívnu diskrimináciu" záujemcov o učiteľstvo týchto predmetov (a aj učiteľov), ktorú by boli ochotní akceptovať učitelia spoločenskovedných predmetov. Inak budú o pár rokov slovenčinári a dejepisári učiť aj informatiku a fyziku. (Je zrejmé, že vyšší plat by im nedopriali.)

Apr 18

Alena

 • 18. 04. 2017
 • Alena

Navrhujem zaoberať sa aj majstrami odbornej výchovy na SOŠ, ako pedagogickými zamestnancami a tak ich aj odmeňovať. Majster na SOŠ je pilierom profesie, na ktorú žiaka pripravuje a preto nevidím dôvod v rozdielnom odmeňovaní. Je predsa pochopiteľné, že jeho vzdelanie je iné ako u učiteľov, ale váha povolania je na rovnakej úrovni.

Mar 20

Eva

 • 20. 03. 2017
 • Eva

Ako pozitívum na tejto reforme vnímam návrh zvýšiť rozpočet na financovanie školstva, ak sa podarí túto kapitolu naplniť.
1. Ak bude v školách viac peňazí, riaditelia nebudú nútení prijímať deti nad kapacitu tried, tak pri menšom počte žiakov v triede môže učiteľ využívať individualizáciu, čo ovplyvní kvalitu vyučovacích výsledkov, ale aj kvalitu vyučovacieho procesu (menej žiakov má väčšiu možnosť sa viac pýtať, tvoriť, odpovedať....), A teda lepšie výsledky v medzinárodných meraniach.
2. Ak bude viac peňazí, lepšie materiálne zabezpečenie a podmienky, viac možností pre neformálne učenie, učitelia nebudú musieť vyrábať všetko vlastnoručne na kolene, ale sa budú môcť venovať žiakom s problémami, s nadaním... Záujem o osobnosť žiaka a pomoc.
Kreatívni a tvorivo učiaci pedagógovia, ktorých práca je aj poslaním, budú lepšie finančne ohodnotení, a teda nebudú nútení odchádzať zo školstva (väčšina).
Iných učiteľov lepšie finančné ohodnotenie bude motivovať k lepším výkonom, aby sa udržali v práci, čo prirodzene ovplyvní kvalitu vyučovacieho procesu.
Bez navýšenia financovania školstva nemá táto reforma žiadnu perspektívu.

May 14

Jitka

 • 14. 05. 2017
 • Jitka

Finančné ohodnotenie učiteľov aj nepedagogických pracovníkov je už dlhodobo veľkým problémom. Osobne pracujem ako odborný asistent, absolvovala som doktorandské štúdium aj rigorózne štúdium, mám desaťročnú prax a môj čistý zárobok je okolo 650,- €. A tak si aj ja - rovnako ako mnohí moji kolegovia - musím hľadať aj iné formy zárobku. Je smutné, že mnohí vysokoškolskí pedagógovia pracujú cez víkendy na stavbách, po večeroch upratujú alebo vykladajú tovar v obchodoch. Požiadavky na prácu pedagógov sa neustále zvyšujú, ale platy zostávajú rovnaké, resp. sa zvyšujú len minimálne (a ak sa zvýši plat, zníži sa osobné ohodnotenie, takže zamestnanec nič nezíska, ale často stratí). A plat nepedagogických pracovníkov (upratovačky, referentky, zamestnankyne školských jedální) je pod hranicou životného minima.

Mar 17

Juraj

 • 17. 03. 2017
 • Juraj

Nepoužívať kritérium 80% z platu vysokoškolsky vzdelaných ale kritérium x percent z priemerného platu v NH ( Kritérium pre určenie výšky dôchodku ).
Kritérium by bolo vhodné len pre porovnanie s inými - vyspelými štátmi a to len v súvislosti s percentom takto vzdelaných ľudí.

Mar 31

Ľuba

 • 31. 03. 2017
 • Ľuba

Podľa dostupných údajov na internete (zo štatistiky odbor. zväzu prac. školstva a vedy na jeho web-stránke) pri porovnaní údajov za roky 2016/2015 objem MP v regionálnom školstve na tarifné platy napríklad v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC vzrástol len o 3,32%, ale v cirkevných org. o 8,53% a v súkromných org. až o 14,03%. Obdobný trend bol aj pri úhrnných objemoch MP. Aj keď spriemerujeme všetky org. v pôsobnosti VÚC+OÚ+obce (zohľadníme fakt, že za číslami cirkevných a súkromných org. sa môžu skrývať napr. aj MŠ), vyjde nám rovnako značné podhodnotenie štátnych org.. Nevidím dôvod, aby sa počty zamestnancov znižovali len v štátnych org., kým v súkromných a cirkevných org. sa za štedrej štátnej podpory môžu zvyšovať. Tiež nesúhlasím, aby v niektorých neštátnych org. boli vďaka štátnym dotáciám vyššie priemerné platy, ako z hľadiska typu poskytovania vzdelania v porovnateľných štátnych org. (čo tiež štatistický zdroj zo stránky uvedeného odbor. zväzu naznačuje). Štát by mal zmeniť systém dotácií do nákladného cirkevného a súkromného školstva a mal by prestať podporovať ďalší „úspešný“ rozvoj tohto negatívneho javu. Na to KRITICKY poukázala aj OECD v správe o slovenskom školstve vo februári 2016 a náš systém štátnych dotácií pre neštátne školy na úkor štátnych škôl označila za nespravodlivý.
Navrhujem preto zmeniť príslušnú ZÁKONNÚ legislatívu tak, (I.) aby zabránila lepšiemu mzdovému ohodnoteniu v neštátnych org. vďaka štátnym dotáciám v neprospech štátnych org. a (II.) aby zabránila zvyšovaniu štátnych dotácií pre neštátne org. z dôvodu vzniku nových neštátnych org. a zvyšovania počtu zamestnancov v týchto org. na úkor a v neprospech štátnych org..

Mar 20

Juraj

 • 20. 03. 2017
 • Juraj

Je potrebné za základ pre výpočet mzdy vziať priemernú mzdu v NH od ktorého sa odráža aj výpočet dôchodku a určite aj iné .... Porovnávanie s inými štátmi , kde je iná skladba VŠ nie je podľa mňa vhodná.

Je potrebné ( pri úvahách o ohodnotení začínajúceho či učiteľa vôbec ) vziať do úvahy , že v 25- tich rokoch nie je učiteľ/ka v súčastnosti a aj po navrhovaných opatreniach schopná založiť si rodinu ( na čo už má vek aj ... ) a teda vo väčšíne prípadov nedostane ani len "slušnú" hypotéku a nemá žiadne volné finančné prostriedky.Bývať niekde v podnájme to nemyslím,že je riešenie.
Pozn.: Len podotýkam, že tí čo už 7 - 8 rokov pracujú niekde na linke s platom 1000 a viac EUR to majú jednoduchšie ( a bez vzdelania tobôž VŠ ). Je to dosť frustrujúce.....
Náhradné riešenia ako sú napr.: učiteľské byty sú len tzv.bijúce do očí.

Treba sa spýtať učiteľov a/alebo v bankách .

Apr 24

Edita

 • 24. 04. 2017
 • Edita

Súčasťou Národného programu je financovanie štátnych, cirkevných a súkromných škôl, ktoré by mali mať, podľa mňa, rovnaké financovanie a podmienky, pretože zabezpečujú rovnakú edukáciu v súlade so Školským zákonom. Podľa vyjadrenia diskutujúcej z 31.3. neštátne školy žijú na úkor štátnych škôl a môžu vďaka „štedrej štátnej dotácie“ mať vyššie platy. Som riaditeľkou cirkevnej školy a roky sa snažím o to, aby cirkevné školy a školské zariadenia mali „rovnaké“ podmienky a financovanie ako štátne školy „nie štedré“. V priemere cirkevné školy dosahujú porovnateľné výsledky ako štátne a v mnohých prípadoch lepšie ako v štátnych - takže zabezpečujú kvalitné alternatívne vzdelávanie (výchova k hodnotám je v súčasnej spoločnosti nedocenená!). Rodičia našich žiakov platia „rovnaké dane“ ako rodičia žiakov štátnych škôl a cirkevným školským zariadeniam štát garantuje poskytnutie 88% z dotácií pre štátne školy – pre štát sú žiaci v cirkevných školských zariadeniach druhoradé – šetrí na nich, takže štátu zostáva viacej peňazí v štátnom rozpočte. ZŠ dostávajú rovnaké normatívne financovanie ako štátne a to, že viacej peňazí dali na mzdy asi znamená, že lepšie hospodárili, štát im „nedal viac“. V roku 2016 naša škola nedostala žiadne financie v dohodovacom konaní, ani na kredity, hoci zo zákona je to nárokovateľné. Pre niektoré projekty žiadateľmi nemôžu byť cirk. školy, alebo je väčšia finančná spoluúčasť, alebo sa môžu zapojiť v obmedzenom množstve (štát opäť šetrí na žiakoch cirk. škôl), pri znížení počtu tried cirk. školy rovnako prepúšťajú zam., máme 4 žiakov s odporúčaním na asistentov – štát nám neschválil žiadneho (opäť šetrí – v rámci Slovenska bolo schválených 45%, ale našej školy sa tento priemer netýka). Neexistuje žiadna legislatívna norma (takže ju netreba rušiť), ktorá zabezpečuje lepšie mzdové ohodnotenie učiteľov neštátnych škôl! Žiadne peniaze naviac štát neštátnym školám nedáva, skôr naopak – opakujem bojujem za to, aby podmienky boli „rovnaké“, lebo štátne majú viac. Nerozumiem na čí úkor to žijeme - toto vyjadrenie považujem za scestné, keďže štát poskytuje na cirk. školské zariadenia menej peňazí – ja z toho môžem tiež vydedukovať, že ušetrené peniaze na našich deťoch idú do štátnych škôl. Môj postoj k tomu všetkému je ale taký, že finančné zabezpečenie pre všetky typy škôl je dlhodobo podhodnotené a mali by sme sa spojiť v boji za lepšie podmienky – veď všetci cítime potrebu skvalitnenia vzdelávania - a nie sa obviňovať. Za to, že sme menej financovaní, nikdy nebudem obviňovať štátne školy.

Apr 05

Viera

 • 05. 04. 2017
 • Viera

Štát by mal zmeniť systém dotácií do cirkevného a súkromného školstva , je nespravodlivý náš systém štátnych dotácií pre neštátne školy na úkor štátnych škôl .
Kritérium financovania podľa počtu žiakov by nemalo byť hlavné kritérium - malo by sa zrušiť, alebo byť len pomocným nie hlavným kritériom prideľovania financií danej škole.

May 10

Dana

 • 10. 05. 2017
 • Dana

1. Znížíť úväzok vychovávateliek na 25 hodín týždenne.
2. Určiť maximálny počet detí v oddelení. ( 25 žiakov).

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 súhlasí s cieľom zlepšovania odmeňovania pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Klub 500 však nesúhlasí s plošným systémom zvyšovania platov bez toho, aby toto bolo previazané s hodnotením kvality, optimalizáciou počtu pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ako aj optimalizáciou štruktúry škôl a školských zamestnancov, ktorá bude zohľadňovať demografický vývoj. Klub 500 poukazuje na skutočnosť, že napríklad stav učiteľov v roku 1989 pri počte žiakov takmer 750 tis. bol 36.000 a v roku 2015 pri počte žiakov 457 tis. bol 35.000. Z toho jednoznačne vyplýva že bez prijatia základných systémových opatrení vo vzťahu k štruktúre škôl a počtu pedagogických a nepedagogických zamestnancov nebude vytvorený priestor na zvyšovanie platov.
Je zlé ak sa naďalej uvažuje automatickým navyšovaním platov za odpracované roky bez hodnotenia a zásluhovosti – v tomto nevidíme rozdiel oproti iným povolaniam ako výhodu ale skôr naopak – rutina a prax je dobrá pri remesle ale zlá pri učiteľoch – akékoľvek nárokovanie bez zásluhy je kontraproduktívne!
V rámci systému hodnotenia Klub 500 odporúča aj zavedenie hodnotenia učiteľov žiakmi, ako prvok významnej spätnej väzby pre vedenie školy.
Klub 500 zároveň navrhuje zlúčenie súvisiacich opatrení.
Súčasťou úspešne fungujúceho vzdelávacieho procesu sú veľakrát aj asistenti učiteľov a hlavné žiakov, ktorých príjem je dlhodobo podhodnotení aj napriek náročnosti aj ich práce, ale nie sú zahrnutí ani do tohto programu. A to aj napriek tomu, že v úvode programu je popísaný záujem o inkluzívne vzdelávanie, pri ktorom je ich účasť priam nevyhnutná.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Je potrebné konkretizovať čísla, o ktoré sa budú platy zvyšovať. V prípade, že nárast v rámci OECD bude vyšší ako je plán nášho ministerstva, čiže vznikne predpoklad, že sa cieľ do roku 2027 nepodarí naplniť, dorovnať zvýšenie platov o príslušnú sumu v danom roku a netlačiť narastajúce rozdiely medzi našimi mzdami a platmi OECD pred sebou.
V návrhu sa spomína iba zvyšovanie platov pedagógov s vysokoškolským vzdelaním. Autori zabúdajú na pedagógov v materských školách, kde v súčasnosti v prevažnej miere pracujú učiteľky so stredoškolským vzdelaním.

Apr 26

Juraj

 • 26. 04. 2017
 • Juraj

Výkon učiteľa má byť vyhodnocovaný na základe plnenia merateľných pracovných a osobných rozvojových cieľov (zavedenie systému riadenia výkonov) - počet odpracovaných rokov nie je zárukou kvality, v školstve práve naopak, návyky a naučené spôsoby výučby sú dnes najväčšou prekážkou zavádzania zmien v školstve.

May 15

Marta

 • 15. 05. 2017
 • Marta

Zásadná pripomienka: v rámci celého rozsahu Cieľa 2-02 navrhujeme doplniť Pedagogické povolanie (všetky kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní) je spoločensky rešpektované a primerane odmeňované.

Odôvodnenie: na výchove a vzdelávaní sa na Slovensku podieľajú všetky kategórie pedagogických zamestnancov (učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, zahraničný lektor, tréner športovej školy a korepetítor), nie iba učitelia a odborní zamestnanci.

Mar 17

Tibor

 • 17. 03. 2017
 • Tibor

Čo sa týka samotných učiteľov, tak za seba môžem povedať, že keď ma na základnej škole učilo 20 učiteľov, tak len 2 z nich ma vedeli svojim predmetom, ktorý učili nadchnúť, a mal som predmet naozaj rád. Na strednej škole to boli asi 3 učitelia a na vysokej škole asi 4 učitelia z 20! Učiteľ, ktorý memoruje texty, nie je predsa učiteľom, ale je len drahou a štátom platenou “čítačkou kníh“ , takých učiteľov nám naozaj netreba, a je to plytvanie našimi daniami. Učiteľ, ktorý „nehorí“ za predmet, ten „nezapáli“ za predmet ani študentov, a môže mať aj plat 3000 € mesačne. Tu vidím veľké rezervy. Bez kvalitných učiteľov, niet kvalitného školstva. Kvalitný učiteľ však neučí len pre peniaze, ale aj pre svoje poslanie. Preto platy učiteľov treba nielen zvyšovať, ale aj diferencovať podľa kvality výučby, a preto len plošné zvyšovanie platov k tomu určite nevedie. Platiť rovnako rôzne kvalitných učiteľov je nemorálne a nespravodlivé. Len najkvalitnejší učitelia majú mať aj najlepšie platy. Školský systému musí byť nastavený tak, aby filozofiou každého učiteľa bolo zistiť, čo žiak vie, načo má žiak talent a vtom má žiaka podporovať. Dnes sa skôr žiakom dokazuje to, čo nevedia a podľa toho sú potom aj žiaci hodnotení. Školský systém musí byť postavený na zásadách Komenského, a na zásade, že niet zlých žiakov, je len zle nastavený školský systém.

Apr 29

Peter

 • 29. 04. 2017
 • Peter

a) Výkon učiteľa má byť vyhodnocovaný na základe plnenia merateľných pracovných a osobných rozvojových cieľov (zavedenie systému riadenia výkonov) - počet odpracovaných rokov nie je zárukou kvality, v školstve práve naopak, návyky a naučené spôsoby výučby sú dnes najväčšou prekážkou zavádzania zmien v školstve.

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

Súhlasíme, avšak sú potrebné financie.

Apr 28

Milan

 • 28. 04. 2017
 • Milan

a) Výkon učiteľa má byť vyhodnocovaný na základe plnenia merateľných pracovných a osobných rozvojových cieľov (zavedenie systému riadenia výkonov) - počet odpracovaných rokov nie je zárukou kvality, v školstve práve naopak, návyky a naučené spôsoby výučby sú dnes najväčšou prekážkou zavádzania zmien v školstve.

May 15

Richard

 • 15. 05. 2017
 • Richard

Stav: absentujúci systém vzdelávania a ohodnotenia učiteľov a lektorov v environmentálnej výchove, vzdelávaní a osvete
Neexistuje systémové ďalšie vzdelávanie pedagógov v problematike environmentálnej výchovy a systémová podpora, prinášajúca na školy aj do osvetovej praxe relevantné pomôcky, aktuálne publikácie, metodické a informačné materiály.

Potreba: environmentálne vzdelávanie pedagógov a zlepšenie postavenia koordinátorov EVV na školách
K zásadnej zmene účinnosti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety je potrebné aj
- vytvorenie koncepčného systému vzdelávania všetkých budúcich pedagógov (environmentálne minimum),
- vytvorenie kontinuálneho, koncepčného a motivačného systému ďalšieho vzdelávania pedagógov v oblasti EVV,
- vytvorenie systémovej podpory koordinátorov EVV na školách.