Skip to content

Kategória 2-01.01 Identifikovať príčiny nízkej atraktívnosti učiteľského povolania pre mladých ľudí a postupne ich oslabovať či celkom odstraňovať Všetky podnety

May 03

Vladimír

 • 03. 05. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: V snahe odstrániť príčiny nízkej atraktívnosti učiteľského povolania požadujeme jednotné ročné zvýšenie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov o 2 % po prvom roku praxe až do veku odchodu do dôchodku. Minimálny ročný tarifný plat plne kvalifikovaného učiteľa na plný úväzok (začínajúci učiteľ) je na Slovensku 0,51, v Poľsku 0,56 a v Maďarsku 0,62 HDP na obyvateľa. Maximálny ročný tarifný plat plne kvalifikovaného učiteľa na plný úväzok (pred odchodom do dôchodku) dosahuje na Slovensku 0,69, v Poľsku 0,94 a v Maďarsku až 1,56 násobku HDP na obyvateľa.# Z porovnania týchto troch susedných postkomunistických krajín vyplýva, že perspektíva kariérneho postupu motivujúca zamestnať sa v školstve na Slovensku chýba.
#Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2015/16, str. 15.
Figure 3: Minimum and maximum annual basic gross statutory salaries for full-time teachers in public schools compared to per capita GDP at current prices (ISCED 1, 2 and 3), in EUR, 2015/16 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/2/22/Teacher_salaries.pdf

Apr 09

katarína

 • 09. 04. 2017
 • katarína

Po 32 odpracovaných rokoch pokračovať vo zvyšovaní tarifného platu - pre starších učiteľov je to demotivujúce a diskriminačné. Pokiaľ pedagóg stojí za katedrou viac ako 35 rokov, umožniť skorší (výsluhový) odchod do dôchodku. Je to duševne veľmi náročné a tlak zo strany spoločnosti je z roka na rok väčší.

Mar 21

Ivan

 • 21. 03. 2017
 • Ivan

Prečo je v školách málo mladých učiteľov? Za posledných desať rokov výrazne klesol počet žiakov, počet tried a teda aj učiteľov. Zároveň sa u žien významne predĺžil dôchodkový vek. Ženy - učiteľky musia ostať učiť až do dosiahnutia cca 60 rokov veku a nie ako pred pár rokmi, menej ako 55 ročné.

Navrhujem učiteľkám a učiteľom znížiť dôchodkový vek, resp. znížiť povinný úväzok po dosiahnutí 55 rokov. Dôvodom je najmä dlhotrvajúca záťaž vyplývajúca zo stresového pracovného prostredia. Tým by sa prirodzene uvoľnilo miesto pre prijímanie mladých učiteľov do školstva. Prijímanie mladých učiteľov bolo zabrzdené počas posledných rokov jednak úbytkom žiakov a taktiež zvýšením veku odchodu žien - učiteliek do dôchodku.

Apr 13

Viera

 • 13. 04. 2017
 • Viera

- autorský tím sa zameriava iba na nástupný plat učiteľa. Pozabudlo sa však na to, že sa starnutie pedagógov bude zvyšovať v závislosti od posunu dôchodkového veku. Nedostatočné je aj tabuľkové ohodnotenie učiteľov v závislosti na praxi, v ktorom stúpanie mzdy je minimálne, t.j. v súčasnosti po 16.roku praxe stúpa iba o 0,5 % a končí po 32 rokoch. Avšak v pracovnom procese je aj 43 rokov a postupne sa táto doba pred dôchodkom stále zvyšuje. Takže skúsenosti pedagógov získané dlhoročnou praxou štát náležite neoceňuje. Kariérový rast i zamestnanecké benefity sú málo motivujúce vzhľadom na nároky kladené na pedagóga.

Apr 27

Blanka

 • 27. 04. 2017
 • Blanka

finančné podmienky je jednoznačný problém, problém vidím aj v nesúlade povinností učiteľa, súvisiacich činností, náročnosti práce a finančným ohodnotením, ale aj v iluzórnom pracovnom čase a identických úväzkoch - ak má učiteľ skutočne dôsledne, kvalitne a efektívne plniť všetky svoje povinnosti, rozvíjať potenciál žiaka, učiť a vychovávať tak, aby plnil nastavené ciele, je nevyhnutné jasne a konkrétne definovať úväzky podľa predmetov, definovať rozsah a obsah pracovných činností s časovými podmienkami tak, aby boli skutočne realizovateľné

Apr 14

Martin

 • 14. 04. 2017
 • Martin

Namiesto nefinančných benefitov, ktoré situáciu učiteľa neriešia (naopak zhoršujú jeho spoločenský status a vnímame ich ako chabý pokus zakrývať skutočný stav), navrhujeme adekvátne zvýšiť tarifný plat ako aj právomoci učiteľa vo vzťahu k žiakom. Súčasné výchovné opatrenia sú väčšine študentov na smiech. Nie je sa prečo čudovať, prečo vážnosť učiteľského povolania klesá.

Apr 20

Zuzana

 • 20. 04. 2017
 • Zuzana

Namiesto nefinančných benefitov, ktoré situáciu učiteľa neriešia (naopak zhoršujú jeho spoločenský status a vnímame ich ako chabý pokus zakrývať skutočný stav), navrhujeme adekvátne zvýšiť tarifný plat.

Apr 25

Daniela

 • 25. 04. 2017
 • Daniela

Máloktorý mladý učiteľ dostane čo hneď po roku zmluvu na dobu neurčitú! Istota zamestnania. Všetko záleží od počtu žiakov... Hoci práca učiteľky je pre mňa poslaním a splnením sna, strašne to demotivuje...
Taktiež si myslím, že učitelia by mali ísť na dôchodok min. vo veku 60 rokov, prípadne po odpracovaní určitého počtu rokov v školstve, nakoľko je toto povolanie psychicky náročné.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Pre udržanie priaznivej vekovej štruktúry je potrebné zmeniť systém odchodu do dôchodku. Dnes dôchodca poberá aj dôchodok, aj plat a nemusí odísť do dôchodku. Treba tento systém zmeniť. Ak chce poberať dôchodok, musí ukončiť pracovný pomer a potom sa môže zamestnať. Pre školy by to bolo pružnejšie riešenie v tom, že by mohli dôchodcov zamestnať na kratší pracovný pomer, na určité obdobie, flexibilne tak, ako potrebujú.

Apr 18

Adriana

 • 18. 04. 2017
 • Adriana

Tieto príčiny sú už zrejmé niekoľko rokov, ak nie desaťročí.... napriek sľubom sa v ich odstraňovaní neurobil minimálny pokrok. Sú krajiny, kde je učiteľské povolanie jedným z najatraktívnejších (napr. Fínsko), do značnej miery to však súvisí práve s tým, že školstvo pritiahlo najschopnejších ľudí, ktorí zarábajú nie cca 60% platov VŠ vzdelaných ľudí, ale násobne viac.
Hovoriť len o zvýšení nástupných platov učiteľov je kontraproduktívne, cestou je zvýšenie platov učiteľov paušálne, čím sa zamedzí tomu, aby šikovní a schopní učitelia s praxou (povedzme 10 -15 rokov) odchádzali so svojimi skúsenosťami mimo školstva.

Apr 30

Veronika

 • 30. 04. 2017
 • Veronika

Mladý človek si nástupom do zamestnania začína budovať zázemie - v prvom rade je to bývanie. Súčasná výška platu neumožňuje učiteľovi, a nielen začínajúcemu, získať hypotéku. Treba nastaviť platy učiteľov tak, aby sa nemuseli naháňať za naplnením základných potrieb. Keď si musí učiteľ/ka zháňať po práci doučovania, upratovania, nemá kedy tvorivo pracovať. Zároveň fyzické a duševné preťaženie negatívne poznačí jeho/jej zdravie. Únava sa podpíše aj pod nevhodné reakcie v komunikácii so žiakmi. Nech dajú učiteľom taký plat, aby mohli splácať vlastné bývanie, pokojne v ňom tvorivo pracovať, poriadne platiť za energie, cestovanie, primerané ošatenie a stravu. Dovoliť si doplnkové vzdelávanie, napríklad jazykový kurz. Na to 600.- € nestačí.

Mar 26

Ivan

 • 26. 03. 2017
 • Ivan

Kvalitný (veľmi kvalitný) učiteľ dokáže dosahovať veľmi dobrých pedagogických výsledkov a motivovať žiakov aj pri deficite infraštruktúry, učebníc aj osnov. Naopak to ale neplatí. Ani pri sebe lepšej infraštruktúre nie je možné dosahovať úspech s pod/priemernými kádrami. Kvalitných ľudí nie je možné prilákať na štúdium a stabilizovať v školstve priemernými platmi. Pokiaľ im neponúkneme ohodnotenie, ktoré sa približuje k ohodnoteniu v IT sektore atď., nebude možné takých ľudí získať. Tu je potrebná zmena paradigmy. Šesťpercentné niekoľkoročné navyšovanie platov žiaľ nebude stačiť.

Apr 13

Marcela

 • 13. 04. 2017
 • Marcela

Namiesto nefinančných benefitov, ktoré situáciu učiteľa neriešia (naopak zhoršujú jeho spoločenský status a vnímame ich ako chabý pokus zakrývať skutočný stav), navrhujeme adekvátne zvýšiť tarifný plat.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Nemôžu existovať regionálne rozdiely pri nástupných platoch učiteľov ani v odmeňovaní podľa regiónov, je to diskriminácia. Budú rozdielne tabuľky pre učiteľov napr. v Bratislave, iné v Žiline, iné v Kecerovciach? Jednotlivé špecifiká regiónov zohľadňovať vo forme vyšpecifikovaných príplatkov.
Autorský tím sa zameriava iba na nástupný plat učiteľa. Pozabudlo sa však na to, že sa starnutie pedagógov bude zvyšovať v závislosti od posunu dôchodkového veku. Nedostatočné je aj tabuľkové ohodnotenie učiteľov v závislosti na praxi, v ktorom stúpanie mzdy je minimálne, t.j. v súčasnosti po 16. roku praxe stúpa iba o 0,5 % a končí po 32 rokoch. Takže skúsenosti pedagógov získané dlhoročnou praxou štát náležite neoceňuje. Kariérový rast i zamestnanecké benefity sú málo motivujúce vzhľadom na nároky kladené na pedagóga.

Apr 25

Alžbeta

 • 25. 04. 2017
 • Alžbeta

Namiesto nefinančných benefitov, ktoré situáciu učiteľa neriešia (naopak zhoršujú jeho spoločenský status a vnímame ich ako chabý pokus zakrývať skutočný stav), navrhujeme adekvátne zvýšiť tarifný plat.

Apr 28

Peter

 • 28. 04. 2017
 • Peter

Žiaľ ide len o peniaze a všetko ostatné je zbytočné komentovať.
Ak by učitelia zarábali toľko, že by dokázali byť aj živiteľmi rodiny na úrovni – išli by do učenia aj ľudia, ktorí dnes robia v iných sférach, bol by o túto prácu záujem a išli by do toho rovnako muži ako ženy. Ide len a len o peniaze.

Apr 05

Bohdan

 • 05. 04. 2017
 • Bohdan

Namiesto nefinančných benefitov, ktoré situáciu učiteľa NERIEŠIA (naopak zhoršujú spoločenský status a v podstate je to chabý pokus zakrývať skutočný stav), navrhujeme adekvátne zvýšiť tarifný plat.

Apr 25

Ľudmila

 • 25. 04. 2017
 • Ľudmila

Namiesto nefinančných benefitov, ktoré situáciu učiteľa neriešia (naopak zhoršujú jeho spoločenský status a vnímame ich ako chabý pokus zakrývať skutočný stav), navrhujeme adekvátne zvýšiť tarifný plat.

Apr 23

Alžbeta

 • 23. 04. 2017
 • Alžbeta

Namiesto nefinančných benefitov, ktoré situáciu učiteľa neriešia (naopak zhoršujú jeho spoločenský status a vnímame ich ako chabý pokus zakrývať skutočný stav), navrhujeme adekvátne zvýšiť tarifný plat.

May 13

Danka

 • 13. 05. 2017
 • Danka

Regionálne rozdiely v platoch učiteľov, ktoré nepriamo pripustil aj MŠ je rozhodne zlá cesta, ktorá by bola diskriminačná pre väčšinu učiteľov a určite by sa stretla s búrlivým nesúhlasom. Cestou by bola " definitíva " pre učiteľov tak, ako je to napr. v Nemecku. Takto garantovaná istota by rozhodne bola silnou motiváciou aj pre mladých ľudí.

May 13

Dušan

 • 13. 05. 2017
 • Dušan

Obmedziť politizáciu, teda aj potrebu straníckej príslušnosti pri získaní zamestnania.