Skip to content

Kategória 1-02.04 Zadefinovať úlohy špecializovaných vzdelávacích zariadení pre deti (ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy, školy pre nadané deti) v kontexte rozvoja inkluzívneho vzdelávania Všetky podnety

Apr 23

Združenie zamestnancov CPPPaP

 • 23. 04. 2017
 • Združenie zamestnancov CPPPaP

Vyjadrenie – „V opodstatnených prípadoch uplatňovať aj oddelené vzdelávanie „ evokuje akúsi kontrolu ...Kto rozhodne o opodstatnenosti oddeleného vzdelávania?
Už dnes existujú trieda a školy pre deti so všeobecným nadaním, so športovým nadaním, pre deti s ADHD, majú opodstatnenie a sú zriadené v súlade s legislatívou. Ani v budúcnosti by sme nemali brániť ich vzniku a skrývať sa za opodstatnenosť oddeleného vzdelávania. ( Nie všetko sa dá inkludovať, deti napr. hlucho-slepé, existuje aj oslobodenie od vzdelávania....a iné špecifiká, mentálny postih s pridruženými ďalšími vývinovými poruchami, integrácia ktorých je pre ne samotné nevhodná, a v niektorých prípadoch môže obmedzovať ostatných v triede vo VVP a aj to môže byť opodstatnenie oddeleného vzdelávania).

Apr 26

Marek

 • 26. 04. 2017
 • Marek

Pôvodný text: Zadefinovať úlohy špecializovaných vzdelávacích zariadení pre deti (ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy, školy pre nadané deti) v kontexte rozvoja inkluzívneho vzdelávania

Navrhovaný text: Zadefinovať úlohy špecializovaných vzdelávacích zariadení pre deti (ako sú špeciálne školy, špeciálne triedy, školy pre nadané deti) v kontexte rozvoja inkluzívneho vzdelávania -> ....sa bude môcť v opodstatnených prípadoch uplatňovať aj oddelené vzdelávanie.

Pripomienka: kto bude rozhodovať o opodstatnení oddeleného vzdelávania ? Komisie ? Už dnes existujú školy pre deti so všeobecným nadaním, so športovým nadaním, pre deti s ADHD, majú opodstatnenie a sú zriadené v súlade s legislatívou. Ani v budúcnosti by sme nemali brániť ich vzniku a skrývať sa za opodstatnenosť oddeleného vzdelávania; rodič má právo si vybrať druh a typ vzdelávania pre svoje dieťa- či 8- ročné gymnázium, či školu štátnu, súkromnú, bilingválnu a pod.

Apr 04

Liečebno výchovné sanatórium

 • 04. 04. 2017
 • Liečebno výchovné sanatórium

V rámci navrhovaných opatrení sa v dokumente v bode 1 cieľ 1-04.01 hovorí aj o LVS a ďalších špecializovaných zariadeniach ako “o centrách odbornosti ”. LVS Poľný Kesov v je jediné odborné zariadenie so špecializovaným zameraním na deti s mentálnym postihnutím v kombinácii s poruchami psychického vývinu, poruchami správania a emočnými poruchami so zvyčajným začiatkom v detstve alebo počas dospievania. Máme za to , že existencia nášho zariadenia vo viacerých bodoch napĺňa víziu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko. Práca v našom zariadení je postavená na individuálnom prístupe k dieťaťu. Každý liečebno-výchovný plán je postavený na odbornej diagnostike (pedagogickej, výchovnej, psychologickej, zdravotnej), na základe ktorej sa vypracováva individuálny liečebno-výchovný plán pre konkrétne dieťa. Deťom je poskytované individualizované vzdelávanie a počet vyučovacích hodín sa im nekráti. V budove sa nachádza MŠ aj ZŠ 1.- 4. ročník. Všetky deti sa stretávajú, spoločne na školskom dvore, pedagógovia spoločne realizujú inkluzívne vyučovacie hodiny v rámci VYV, HUV, TEV a SJL. To znamená, že už niekoľko rokov čiastočne vykonávame predpokladaný model plánovaného inkluzívneho vzdelávania a sme pripravení tento spôsob vzdelávania v našich podmienkach rozšíriť a priblížiť sa k plánovanému cieľu programu 1-02. Odborná pomoc vrátane vzdelávania je v LVS Poľný Kesov poskytovaná všetkým deťom, vrátane národnostných menšín, sociálne znevýhodnených, či sociálne vylúčených. Deti, ktoré prichádzajú do nášho zariadenia, už čiastočne absolvovali body podľa predloženého programu -úrovne činnosti VIMS PPI U1 – U2. Napriek tomu, všetky deti v našom zariadení prejdú úrovňami U1 – U3 opätovne vzhľadom na nutnú adaptáciu na nové prostredie a z dôvodu vypracovania intervencií, vzdelávacích a výchovných plánov. Činnosť úrovne U4 – U5 je v našom zariadení vykonávaná už desať rokov. V odstraňovaní nežiadúcich špecifických prejavov mentálne postihnutých detí, vzniknutých na základe vonkajších, ale aj vnútorných príčin máme už bohaté skúsenosti. Naše zariadenie má v súčasnosti vybudovaný stabilný a fungujúci multidisciplinárny tím s aktívnou spoluprácou a komunikáciou s externými odborníkmi a špecialistami, ako i pozitívne skúsenosti s nadrezortnou spoluprácou pri riešení individuálnej situácie u konkrétnych detí (ÚPSVaR, sociálna kuratela, polícia). Svoju pozíciu v zariadení má okrem špeciálnych pedagógov a vychovávateľov aj školský psychológ, logopéd, zdravotná sestra, kariérový poradca. Zdravotný stav detí pravidelne konzultujeme s pediatrom a pedopsychiater pravidelne naše zariadenie navštevuje. Spolupracujeme so sociálnymi pracovníkmi, psychológmi, vychovávateľmi z DeD. Komunikujeme podľa individuálnych potrieb detí s ďalšími subjektami, ako sú CŠPP, kmeňové ŠZŠ, OU, Praktické školy. Aktuálnu situáciu vo vývine správania dieťaťa a jeho zdravotný stav pravidelne konzultujeme predovšetkým so zákonnými zástupcami detí (rodičia, adoptívny rodičia, pestúni, profesionálny rodičia, DeD, RC). Naše skúsenosti sú postačujúce na to, aby sme sa vedeli pozrieť na našu prácu aj sebakriticky, ale predovšetkým aj navrhnúť riešenia lepšej súčinnosti zainteresovaných. Myslíme si preto, že úrovne činnosti VIMS PP a to predovšetkým U4 – U5 dávno napĺňame. Možno trochu v inej podobe, ale napĺňame. Je preto paradoxom, že OÚ v Nitre, odbor školstva poslal na MŠVVaŠ SR žiadosť, na vyradenie nášho zariadenia zo siete. Myslíme si, že je to popretie koncepcie pripravovanej reformy. BOŽE, ODPUSŤ IM, NEVEDIA, ČO ČINIA.

Apr 27

Marcela

 • 27. 04. 2017
 • Marcela

Na Slovensku máme v súčasnosti veľmi dobre prepracovaný systém špeciálneho školstva. Bolo by na škodu nevyužívať ho ďalej v doterajšej forme. Je výhodné predovšetkým pre deti a žiakov s mentálnym postihnutím od najľahšieho po najťažší stupeň. Je veľmi dobré, ak deti začnú navštevovať špeciálnu ZŠ čo najskôr. Vtedy sa skutočno rozvíjajú v rámci ich možností a schopností. Naopak - nie je pravdou, že deti po ukončení ŠZŠ nemajú dostatočné vedomosti, zručnosti a návyky. Deti, ktoré sú integrované v podmienkach bežnej ZŠ aj napriek pomoci asistentov nikdy nedosiahnu úroveň žiakov vzdelávaných v ŠZŠ. Na časti Slovenska sa nikto nepozastavuje nad tým, že dieťa je vzdelávané v ŠZŠ. Viem, že problém sa týka predovšetkým východnej časti Slovenska. Netreba rušiť špeciálne školy, ale zamerať sa na plnenie si povinnej školskej dochádzky určitej skupiny obyvateľstva a prijať účinnejšie opatrenia na jej zabezpečenie. Len vtedy bude vzdelanostná úroveň slovenského národa vyššia.

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

podnet SKU:
Nerušiť prepracovaný systém špeciálnych škôl v prípade ťažších postihnutí, naďalej ponechať alternatívu. Deťom sa v špeciálnych školách poskytuje výrazná pomoc. Je nutné zamerať sa v nich na profesijnú orientáciu, zriaďovanie chránených dielní a chránených pracovísk.

Apr 19

Beáta

 • 19. 04. 2017
 • Beáta

Uvedomujeme si kvalitu práce špeciálnych pedagógov a pracovníkov špeciálnych škôl a budeme od nich očakávať, že na počkanie odovzdajú svoje Know-how pedagógom na bežnej ZŠ, ktorý nikdy nepracovali so žiakmi so ŠVVP. Táto vízia je nereálna, pretože v bežnej ZŠ sa týmto žiakom nikdy nebude venovať toľko pozornosti a odbornej starostlivosti na požadovanej úrovni ako v špeciálnej škole, kde sa učiteľ venuje len týmto žiakom a má ich v triede 8 až 12 (v bežnej triede ich bude 25-30). Kde má žiak so ŠVVP reálnejšiu šancu na rozvoj a pokrok v oblasti vzdelávania?

Apr 27

Valéria

 • 27. 04. 2017
 • Valéria

Navrhujem zachovanie špeciálnych škôl, špeciálnych tried na školách kde v mieste bydliska, nie je špeciálna škola, nakoľko z mojej praxe viem, že postihnuté dieťa je omnoho lepšie vzdelávané , práve na tomto type škôl.

Apr 24

Monika

 • 24. 04. 2017
 • Monika

Navrhujem zachovať špeciálne základné školy v takej podobe v akej momentálne existujú, nakoľko v nich majú deti so ZZ, vrátane zriedkavých ochorení, zabezpečenú komplexnú starostlivosť a odborný prístup (pedagógovia+ zamestnanci CŠPP).

Treba brať do úvahy, že integrácia detí napr. s niektorými poruchami autistického spektra je teoreticky reálna, ale len spôsobom starostlivosti, akej sa týmto deťom dostáva v existujúcich špeciálnych školách /napr. počet žiakov v triede max.5/ a s asistentom. Nie len kvôli ostatným žiakom v triede, ale najmä pre spokojnosť a napĺňanie potenciálu týchto detí, ktoré sú okrem iného citlivé na rôzne okolité podnety.
Tieto a aj iné deti so ZZ integráciu môžu aj nemusia zvládnuť /veľa detí v triede, rýchle tempo, ktorého budú súčasťou, neúspech v učení, neprijatie kolektívom, pokles sebadôvery.../, v takýchto prípadoch sú špeciálne školy nenahraditeľné.

Považujem za mimoriadne dôležité ponechať rodičovi právo rozhodnúť sa, ktoré vzdelávacie zariadenie bude jeho dieťa so ZZ navštevovať.

Pri príprave a implementácii dokumentu brať do úvahy pozitívne aj negatívne skúsenosti z iných krajín /napr. Česká republika, Rakúsko../.
Nemeniť od základu to dobré, čo v systéme vzdelávania existuje. Stabilizovať súčasný stav školstva /personálne, materiálne, finančne../ a až následne, a najmä postupne, implementovať opatrenia dokumentu.

Apr 25

 • 25. 04. 2017

V prípade žiakov so stredne ťažkým a ťažkým postihnutím je lepším riešením ponechanie vzdelávania v špeciálnych školách. Nie je ale zrejmé aký mechanizmus umožní ponechať právo zákonného zástupcu na výber školy a zároveň bude rešpektovať najlepšiu formu vzdelávania dieťaťa navrhovanú odborníkmi.

Apr 28

Gabriela

 • 28. 04. 2017
 • Gabriela

Rušenie špeciálnych základných škôl je veľkou chybou a myslím si, že je to nepremyslený krok a krok späť. Mentálne postihnutí žiaci dostávajú v týchto školách všetky potrebné vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré budú potrebovať v praktickom živote. Je im venovaný individuálny prístup, ktorý v základne škole nebude možný, vzhľadom k počtu žiakov v triede. Naši žiaci nikdy nedosiahnu úroveň žiakov základnej školy. S akými učebnicami budú pracovať, podľa akých učebných osnov? Treba sa pozrieť aj do susedných krajín, mám na mysli Českú republiku, kde samotní rodičia mentálne postihnutých detí sú proti integrácii, pretože deti tam trpia, nestíhajú pracovať tempom, ktorým sa v základných školách pracuje. Kde v tomto národnom programe sa nachádza učiteľ mentálne postihnutých žiakov? Aká bude náplň jeho činnosti? Budeme iba „priateľom na telefóne?“ Ak bude treba poradiť, pomôcť, tak nás zavolajú? Desiatky rokov sa budovalo špeciálne školstvo práve preto, aby sa mentálne postihnutým žiakom poskytlo adekvátne vzdelanie, aby sa ľahšie uplatnili v bežnom živote. Zvyšovali a zvyšujeme si kvalifikáciu, chodíme na školenia a vzdelávania, aby sme mohli s deťmi ešte lepšie a odbornejšie pracovať. V akom vzťahu bude učiteľ špeciálnej školy k učiteľovi základnej školy? Bude v pozícii asistenta? A v neposlednom rade, aké bude finančné ohodnotenie?

Apr 19

Šarlota

 • 19. 04. 2017
 • Šarlota

Dnešná prax: Špeciálne školy špecializované na istý druh postihnutia (konkrétne ja pracujem v základnej škole pre žiakov so zrakovým postihnutím) majú odborníkov s presným profesným zameraním, napr. učiteľ chémie na 2. stupni ZŠ. Keď je nevidiace dieťa integrované v bežnej škole, učiteľ chémie ho nevie naučiť zápis chemických reakcií v bodovom písme. Obráti sa na CŠPP , kde pracujú odborníci - tyflopédi. No ani oni nie sú schopní obsiahnuť všetky vyučovacie predmety a ich osobitosti. Preto jediný, kto vie poradiť, je v tomto prípade učiteľ chémie z našej školy. Keď sa zrušia špeciálne školy, zaniknú tieto profesie a takíto odborníci. To, čo sa roky budovalo ako úzke špecializácie, nie je k tomu žiadna odborná literatúra, zanikne. Žiaci budú oslobodzovaní od rôznych školských povinností, lebo im nik nebude vedieť povedať, ako sa daná činnosť má robiť. Vy tvrdíte, že žiaci v špeciálnych školách sú separovaní a odtrhnutí od života. Príďte sa pozrieť k nám - chodíme do divadiel, múzeí, na výlety a exkurzie, žiaci majú rôzne krúžky, vedieme ich k športu, kultúre a umeniu. Učia sa špeciálnym zručnostiam - písať v bodovom písme, samostatne sa pohybovať, hrať na hudobný nástroj, používať počítač a pod. Po ukončení základnej školy sú takmer všetci pripravení na inkluzívne vzdelávanie v strednej škole. Žiaci začlenení do bežných škôl sú oslobodzovaní od mnohých predmetov, nepoznajú čo je to šport, ak rodičia trvajú na tom, aby chodili na hud.nástroj, učia sa len z odposluchu, nepoznajú noty. Nevedia nakresliť obrázok, nevedia sa podpísať perom, všade ich vodí asistent. Sú totálne nesamostatní, odkázaní na pomoc iných.
Navrhujem: Zachovať špeciálne školy, do ktorých budú zapísaní žiaci chodiť pravidelne a pridať špeciálnym školám ďalšiu právomoc - uskutočňovať špeciálne kurzy pre žiakov a metodické stretnutia pre učiteľov, ktorých by sa zúčastňovali žiaci s daným postihnutím, ktorí sa vzdelávajú inkluzívne a učitelia týchto žiakov.
Tento systém som videla v USA, kde s ním majú už mnohoročné skúsenosti.

Apr 29

Gabriela

 • 29. 04. 2017
 • Gabriela

Rušenie špeciálnych základných škôl je veľkou chybou a myslím si, že je to nepremyslený krok a krok späť. Mentálne postihnutí žiaci dostávajú v týchto školách všetky potrebné vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré budú potrebovať v praktickom živote. Je im venovaný individuálny prístup, ktorý v základne škole nebude možný, vzhľadom k počtu žiakov v triede. Naši žiaci nikdy nedosiahnu úroveň žiakov základnej školy. S akými učebnicami budú pracovať, podľa akých učebných osnov? Treba sa pozrieť aj do susedných krajín, mám na mysli Českú republiku, kde samotní rodičia mentálne postihnutých detí sú proti integrácii, pretože deti tam trpia, nestíhajú pracovať tempom, ktorým sa v základných školách pracuje. Kde v tomto národnom programe sa nachádza učiteľ mentálne postihnutých žiakov? Aká bude náplň jeho činnosti? Budeme iba „priateľom na telefóne?“ Ak bude treba poradiť, pomôcť, tak nás zavolajú? Desiatky rokov sa budovalo špeciálne školstvo práve preto, aby sa mentálne postihnutým žiakom poskytlo adekvátne vzdelanie, aby sa ľahšie uplatnili v bežnom živote. Zvyšovali a zvyšujeme si kvalifikáciu, chodíme na školenia a vzdelávania, aby sme mohli s deťmi ešte lepšie a odbornejšie pracovať. V akom vzťahu bude učiteľ špeciálnej školy k učiteľovi základnej školy? Bude v pozícii asistenta? A v neposlednom rade, aké bude finančné ohodnotenie?

Apr 20

Rastislav

 • 20. 04. 2017
 • Rastislav

Nebolo by lepšie budovať na dobrých základoch v špeciálnych školách výchovu a vzdelávanie znevýhodnených detí a žiakov a práve k ním integrovať intaktných žiakov? Určite by sme v takomto type "obrátenej integrácie" našli aj mnoho výhod. Tou najväčšou je tím odborníkov, ktorých netreba vzdelávať v oblasti špeciálnej pedagogiky, už ju totiž absolvovali počas vysokoškolského štúdia. Zrušiť dobrú vec je veľmi ľahké, ale vrátiť čas naspäť je nemožné. Preto skôr ako niečo rázne odmietneme, zamyslime sa a urobme všetko pre podporu a rozvoj celého nášho školstva!

May 10

Lýdia

 • 10. 05. 2017
 • Lýdia

Zrušenie špeciálnych základných škôl nie je vôbec správne riešenie. Kto je do tejto problematiky zainteresovaný a pozná situáciu na základných školách a na špeciálnych ZŠ, nemôže k takémuto kroku pristúpiť. Učila som niekoľko rokov na základnej škole, momentálne učím už 14. rok v Špeciálnej škole. Neviem si predstaviť integrovanie našich žiakov na základnú školu- či je to A variant, B variant alebo autistickí žiaci. V súčasnosti pribúda na základných školách stále viac žiakov s rôznym znevýhodnením. Už aj práca s takýmito žiakmi vyžaduje väčšiu starostlivosť a individuálny prístup učiteľa. Nehovoriac o tom že ostatní žiaci sú tiež znevýhodnení, pretože potrebujú napredovať a učiteľ sa im nemôže dostatočne venovať na úkor žiakov s rôznym zdravotným znevýhodnením. Neviem si predstaviť, že v triedach pribudnú žiaci s mentálnym postihnutím. Určite sa nebudú môcť učiť z učebníc pre intaktných žiakov, to znamená že budú potrebovať špeciálny individuálny prístup, prípadne v triede musí pribudnúť ďalší pedagóg, čo je podľa môjho názoru bezpredmetné. Ďalšia otázka sa týka sebavedomia mentálne postihnutých detí. V špeciálnych základných školách sa porovnávajú ich vedomosti, schopnosti a zručnosti s ďalšími mentálne postihnutými žiakmi, kdežto na základných školách budú mentálne postihnutí žiaci porovnávaní (a hlavne sa budú sami porovnávať) s intaktnými žiakmi, čo môže značne narušiť ich sebadôveru a sebavedomie. Ešte mi nie je úplne jasné akú funkciu by mali vykonávať špeciálni pedagógovia- odborníci vo svojej profesii. Zatiaľ nikto konkrétne nešpecifikoval úlohy a činnosti, ktoré by mali vykonávať. V konečnom dôsledku si myslím, že integrácia mentálne postihnutých žiakov do základných škôl nie je do dôsledkov premyslená.

Apr 19

Martina

 • 19. 04. 2017
 • Martina

Zrušiť nálepkovanie zdravotne znevýhodnených detí a vyčleňovanie detí s nadaním, ktoré tak môžu strácať kontakt s inkluzívnou spoločnosťou (pozor na odmietanie slabších).

Zadefinovať akú úlohu budú mať špeciálne školy, špeciálne triedy, školy pre nadané deti v kontexte rozvoja inkluzívneho vzdelávania (jasne špecifikovať v rámci reformy, ukotviť aj legislatívne).

Ponechať špeciálne školy ako jednu z alternatív vzdelávania detí so zdravotným postihnutím do času, kým bude inklúzia každého dieťaťa v bežných školách zabezpečená personálne, materiálne, metodicky a systémovo v potrebnej miere.


Vytvoriť konkrétnu definíciu nových špecializovaných vzdelávacích zariadení vo vzťahu k súčasným špeciálnym školám a bežným školám, ako aj začlenenie detí so ZZ.

Apr 13

Andrea

 • 13. 04. 2017
 • Andrea

Výrazne treba podporiť školy a triedy pre intelektovo nadané deti (VIN triedy), ktoré majú tak špecifické potreby pre vzdelávanie, že jedine takýmto spôsobom je možné rozvíjať ich intelekt. Učím už 14 rokov v takejto triede. Niekoľkokrát som zažila prechod integrovaného nadaného dieťaťa v bežnej triede do triedy VIN. V bežnej triede mu ani zďaleka nebolo poskytnuté sľubované vzdelanie adekvátne jeho intelektu, preto vykazovalo známky neposlušnosti, búrenia sa a problematického správania sa v triede a samozrejme, jeho nadanie nebolo rozvíjané. Po prechode do triedy VIN sa dieťa ukľudnilo, zaradilo a plynule zapadlo do kolektívu jeho rovesníkov. Aj v takýchto triedach sa vyskytujú výchovné problémy, keďže mnohým intelektovo nadaným deťom zaostáva EQ za IQ, ale s odbornou pomocou špeciálneho pedagóga a psychológa v škole, ktorí by mali byť samozrejmosťou, by tieto problémy boli uspokojivo riešené.

May 09

RASTISLAV

 • 09. 05. 2017
 • RASTISLAV

Umožniť všetkým deťom s mentálnym postihnutím vzdelávať sa v špeciálnej škole od 1. ročníka! Oneskorenou diagnostikou a zdĺhavým začleňovaním detí do špeciálnych škôl trpia samotné deti, nerozvíjajú sa, postupujú len veľmi pomaly. Pre mentálne postihnuté deti existujú špeciálne školy, ktoré sú na vzdelávanie týchto detí pripravené a ktoré to vedia najlepšie. Nemožnosť prijať dieťa s MP do 1. ročníka ublíži nielen samotnému dieťaťu, ale aj ostatným jeho spolužiakom v triede bežnej ZŠ.

Apr 25

Gabriela

 • 25. 04. 2017
 • Gabriela

NPRVV kritizuje segregáciu detí zo ZZ, a pritom ju dáva do popredia pri deťoch a žiakoch s nadaním?

Vytvoriť konkrétnu definíciu nových špecializovaných vzdelávacích zariadení vo vzťahu k súčasným špeciálnym školám a bežným školám, ako aj začleňovaniu detí a žiakov so ZZ.

Apr 02

Dušan

 • 02. 04. 2017
 • Dušan

V rámci tohto cieľa, resp. cieľov 1-02-05_06 zakotviť aj podporu tvorby študijnej literatúry pre talenty.

Apr 23

Silvia

 • 23. 04. 2017
 • Silvia

Zrušiť nálepkovanie zdravotne znevýhodnených detí a vyčleňovanie detí s nadaním, ktoré tak môžu strácať kontakt s inkluzívnou spoločnosťou (pozor na odmietanie slabších).

Zadefinovať akú úlohu budú mať špeciálne školy, špeciálne triedy, školy pre nadané deti v kontexte rozvoja inkluzívneho vzdelávania (jasne špecifikovať v rámci reformy, ukotviť aj legislatívne).

Ponechať špeciálne školy ako jednu z alternatív vzdelávania detí so zdravotným postihnutím do času, kým bude inklúzia každého dieťaťa v bežných školách zabezpečená personálne, materiálne, metodicky a systémovo v potrebnej miere.

Vytvoriť konkrétnu definíciu nových špecializovaných vzdelávacích zariadení vo vzťahu k súčasným špeciálnym školám a bežným školám, ako aj začlenenie detí so ZZ.

Apr 07

Juraj

 • 07. 04. 2017
 • Juraj

V rámci navrhovaných opatrení sa v dokumente v bode 1 cieľ 1-04.01 hovorí aj o LVS a ďalších špecializovaných zariadeniach ako “o centrách odbornosti ”. LVS Poľný Kesov v je jediné odborné zariadenie so špecializovaným zameraním na deti s mentálnym postihnutím v kombinácii s poruchami psychického vývinu, poruchami správania a emočnými poruchami so zvyčajným začiatkom v detstve alebo počas dospievania. Myslíme si , že existencia nášho zariadenia vo viacerých bodoch napĺňa víziu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko. Práca v našom zariadení je postavená na individuálnom prístupe k dieťaťu. Každý liečebno-výchovný plán je postavený na odbornej diagnostike (pedagogickej, výchovnej, psychologickej, zdravotnej), na základe ktorej sa vypracováva individuálny liečebno-výchovný plán pre konkrétne dieťa. Deťom je poskytované individualizované vzdelávanie a počet vyučovacích hodín sa im nekráti. V budove sa nachádza MŠ aj ZŠ 1.- 4. ročník. Všetky deti sa stretávajú, spoločne na školskom dvore, pedagógovia spoločne realizujú inkluzívne vyučovacie hodiny v rámci VYV, HUV, TEV a SJL. To znamená, že už niekoľko rokov čiastočne vykonávame predpokladaný model plánovaného inkluzívneho vzdelávania a sme pripravení tento spôsob vzdelávania v našich podmienkach rozšíriť a priblížiť sa k plánovanému cieľu programu 1-02. Odborná pomoc vrátane vzdelávania je v LVS Poľný Kesov poskytovaná všetkým deťom, vrátane národnostných menšín, sociálne znevýhodnených, či sociálne vylúčených. Deti, ktoré prichádzajú do nášho zariadenia, už čiastočne absolvovali body podľa predloženého programu -úrovne činnosti VIMS PPI U1 – U2. Napriek tomu, všetky deti v našom zariadení prejdú úrovňami U1 – U3 opätovne vzhľadom na nutnú adaptáciu na nové prostredie a z dôvodu vypracovania intervencií, vzdelávacích a výchovných plánov. Činnosť úrovne U4 – U5 je v našom zariadení vykonávaná už desať rokov. V odstraňovaní nežiadúcich špecifických prejavov mentálne postihnutých detí, vzniknutých na základe vonkajších, ale aj vnútorných príčin máme už bohaté skúsenosti. Naše zariadenie má v súčasnosti vybudovaný stabilný a fungujúci multidisciplinárny tím s aktívnou spoluprácou a komunikáciou s externými odborníkmi a špecialistami, ako i pozitívne skúsenosti s nadrezortnou spoluprácou pri riešení individuálnej situácie u konkrétnych detí (ÚPSVaR, sociálna kuratela, polícia). Svoju pozíciu v zariadení má okrem špeciálnych pedagógov a vychovávateľov aj školský psychológ, logopéd, zdravotná sestra, kariérový poradca. Zdravotný stav detí pravidelne konzultujeme s pediatrom a pedopsychiater pravidelne naše zariadenie navštevuje. Spolupracujeme so sociálnymi pracovníkmi, psychológmi, vychovávateľmi z DeD. Komunikujeme podľa individuálnych potrieb detí s ďalšími subjektami, ako sú CŠPP, kmeňové ŠZŠ, OU, Praktické školy. Aktuálnu situáciu vo vývine správania dieťaťa a jeho zdravotný stav pravidelne konzultujeme predovšetkým so zákonnými zástupcami detí (rodičia, adoptívny rodičia, pestúni, profesionálny rodičia, DeD, RC). Naše skúsenosti sú postačujúce na to, aby sme sa vedeli pozrieť na našu prácu aj sebakriticky, ale predovšetkým aj navrhnúť riešenia lepšej súčinnosti zainteresovaných. Myslíme si preto, že úrovne činnosti VIMS PP a to predovšetkým U4 – U5 dávno napĺňame. Možno trochu v inej podobe, ale napĺňame. Je preto paradoxom, že OÚ v Nitre, odbor školstva poslal na MŠVVaŠ SR žiadosť, na vyradenie nášho zariadenia zo siete. Myslíme si, že je to popretie koncepcie pripravovanej reformy. BOŽE, ODPUSŤ IM, NEVEDIA, ČO ČINIA.

Apr 27

Mária

 • 27. 04. 2017
 • Mária

Nejasné vymedzenie postavenia a ďalšej existencie špeciálnych škôl v kontexte rozvoja inkluzívneho vzdelávania môže napľňať učiteľov v špeciálnych školách obavami a neistotou. Je potrebné bližšie špecifikovať presnú náplň ich činnosti, lebo už teraz je jasné, že špeciálne školy budú znižovaním počtu žiakov odsúdené na zánik preto, že nebudú mať koho učiť. Je správne, aby učitelia, ktorí sa roky venovali vzdelávaniu mentálne a viacnásobne postihnutých detí, zvyšovali si kvalifikáciu a absolvovali množstvo kontinuálnych vzdelávaní teraz boli súčasťou špecializovaných zariadení , kde sa stanú nositeľmi expertnosti využiteľnej v inkluzívnych školách? Budú svojimi cennými radami a dlhoročnými skúsenosťami pomáhať učiteľom na základných školách, miesto toho, aby tieto deti kvalifikovane vzdelávali aj naďalej.

Apr 18

Jana

 • 18. 04. 2017
 • Jana

Zrušiť nálepkovanie zdravotne znevýhodnených detí a vyčleňovanie detí s nadaním, ktoré tak môžu strácať kontakt s inkluzívnou spoločnosťou (pozor na odmietanie slabších).

Zadefinovať akú úlohu budú mať špeciálne školy, špeciálne triedy, školy pre nadané deti v kontexte rozvoja inkluzívneho vzdelávania (jasne špecifikovať v rámci reformy, ukotviť aj legislatívne).

Ponechať špeciálne školy ako jednu z alternatív vzdelávania detí so zdravotným postihnutím do času, kým bude inklúzia každého dieťaťa v bežných školách zabezpečená personálne, materiálne, metodicky a systémovo v potrebnej miere.

Vytvoriť konkrétnu definíciu nových špecializovaných vzdelávacích zariadení vo vzťahu k súčasným špeciálnym školám a bežným školám, ako aj začlenenie detí so ZZ.

May 14

Anna

 • 14. 05. 2017
 • Anna

Ak je dobré mať spolu žiakov s rovnakým talentom (futbalová trieda, konzervatórium...), logicky je dobré mať spolu aj žiakov s hendikepom. Odborné učilištia pre žiakov s mentálnym postihnutím sú u nás na vysokej úrovni. Sú dobre vybavené materiálne i personálne. Nerušme niečo, čo dobre funguje. Špeciálne školstvo sme budovali dlhé desaťročia, ak sa tento zabehnutý a dobre fungujúci systém zlikviduje, už nikdy sa nevráti do pôvodného stavu. Trpieť budú žiaci i učitelia na špeciálnych i na bežných školách.

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

Zrušiť nálepkovanie zdravotne znevýhodnených detí a vyčleňovanie detí s
nadaním, ktoré tak môžu strácať kontakt s inkluzívnou spoločnosťou
(pozor na odmietanie slabších).
Zadefinovať akú úlohu budú mať špeciálne školy, špeciálne triedy, školy
pre nadané deti v kontexte rozvoja inkluzívneho vzdelávania (jasne
špecifikovať v rámci reformy, ukotviť aj legislatívne).
Vytvoriť konkrétnu definíciu nových špecializovaných vzdelávacích
zariadení vo vzťahu k súčasným špeciálnym školám a bežným školám, ako
aj začlenenie detí so ZZ.

Apr 26

Emilia

 • 26. 04. 2017
 • Emilia

K navrhovaným opatreniam:
• Malo by jasne zaznieť, že žiak sa musí naučiť dôkladne slovenský jazyk. Je to v jeho vlastný prospech, aby si našiel uplatnenie v živote.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

V oblasti jazykovej, umeleckej a pohybovej poskytujú plnohodnotné vzdelávanie jazykové školy, ZUŠ, CVČ – vidíme to ako reálne ohrozenie existencie týchto škôl a školských zariadení.