Skip to content

Kategória 2-01.00 Demografické charakteristiky učiteľského stavu Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Navrhujeme urýchliť výskumy v rámci existujúcich kapacít výskumných ústavov ministerstva (výsledky sa nebudú diametrálne odlišovať od predpokladov, ktoré už sú z väčšej časti v tomto dokumente opísané). Treba urýchlene navrhnúť do akčných plánov a realizovať opatrenia na zatraktívnenie učiteľského povolania.

Mar 26

Ján

 • 26. 03. 2017
 • Ján

Vyhodnocovanie "demografických charakteristík učiteľského stavu" bez vyhodnocovania stavu v jednotlivých predmetoch nemá v podstate žiadnu výpovednú hodnotu. Vyhodnoťte to pre informatiku, fyziku a chémiu a vymyslite, ako presvedčíte niekoho aby išiel napr. učiť informatiku za tretinový plat informatika.

Apr 12

Ľudovít

 • 12. 04. 2017
 • Ľudovít

Sledujúc posun v zhoršení správania sa žiakov v súčasnosti ako aj prudké zmeny v školstve a spoločnosti veľmi sa mi pozdáva zavedenie výsluhového dôchodku pre pedagógov od 60 rokov. Pojem reforma sa mi spája s pojmami ako energia, flexibilita, tvorivosť a kreativita ... a učitelia u nás v spomínanom veku sa mi zdajú byť až príliš opotrebovaní , aby mohli byť v tomto smere ešte v reforme prínosom. Zároveň im však musíme poďakovať za to , že naše školstvo je napriek ,,kvaltovaniu - pozri výrok J.A. Komenského " na relatívne slušnej úrovni.
Pýtam sa však tvorcov reformy, či ju vážne chcú robiť s ľuďmi vo veku 60+ ? S ľuďmi, ktorí už často riešia cukrovku, vysoký tlak , dýchacie cesty ...proste choroby ? A verte mi, viem o čom hovorím. Podľa štatistiky starecká chorobnosť začína na Slovensku od 55 rokov. ( zdroj internet ). Ja si uvedomujem, že aj ten výsluhový dôchodok je o peniazoch...ale myslíme to s tou reformou vážne? Potom to, čo navrhujem, by nebol zlý krok. Inač tejto reforme dosť verím a držím jej palce.

Mar 21

Ivan

 • 21. 03. 2017
 • Ivan

K problematike demografického stavu učiteľov na Slovensku mám dve poznámky a niekoľko návrhov.
V posledných rokoch nastali v prirodzenej demografickej výmene učiteľov v regionálnom školstve dve významné zmeny: predĺženie odchodu učiteliek do dôchodku (nárazovým zvýšením dôchodkového veku žien o cca 5 rokov) a zníženie počtu žiakov v regionálnom školstve (o cca 40 percent za posledných desať rokov). Tieto dva faktory spôsobili, že do školstva neprichádzajú mladí ľudia, absolventi vysokých pedagogických škôl a tiež, že sa zmenila demografická štruktúra pedagogických zborov - neodchádzaním učiteliek vo veku cca 58 rokov, ale až 60 a viac, neprichádzaním mladých, 25 ročných učiteliek.
Nárazové zvýšenie vekového priemeru učiteľov v regionálnom školstve nebolo nijak riešené, ani v normatívoch, ani v metodikách a analýzach vplyvov na kvalitu výchovy a vzdelávania.
Navrhujem: znížiť opätovne vek odchodu učiteľov a najmä učiteliek do dôchodku, v platových tabuľkách nediskriminovať učiteľov s praxou väčšou ako 16 (dochádza k poklesu nárastu platov) a ako 32 rokov (zastavuje sa nárast platov), navrhujem znižovanie úväzkov učiteľov nad 55 rokov.

Mar 22

Lucia

 • 22. 03. 2017
 • Lucia

Dokument hovorí o všetkých pedagogických a odborných zamestnancoch ako o učiteľoch tak ako o nich hovorí samostatný zákon. Ale pri čítaní dokumentu, je jasné, že autori nemajú jasno, aké pedagogické kategórie zamestnancov pracujú v systéme školstva. Je potrebné písať o celej škále pedagogických zamestnancov a o ich problémoch, pretože každá skupina pedagógov sa zaoberá inými problémami. Autori zabúdajú, že v školstve nie sú len učitelia, ale rôzny vychovávatelia, asistenti, poradcovia, pedagógovia a atď. Autori by mali ovládať delenie pedagógov, alebo pracovať s ľuďmi, ktorí poznajú problematiku jednotlivých pedagogických odvetí. Taktiež by mali do dokumentu zakomponovať percentuálne zastúpenie žien a mužov v ŠKD, ZUŠ, CVČ, v internátoch, v poradenských centrách, sociálnych pedagógov, pedagogických asistentov a podobne. Takto, ako je to uvedené, považujem za diskriminujúce pretože sa zabúda aj na ostatných pedagogických pracovníkov, ktorí sú v školstve nezastupiteľní. Žiadam doplniť štúdiu aj o týchto pedagógov, ktorí majú svoje dlhodobé zastúpenie v systéme školstva a taktiež autorov aby spolupracovali nie len s učiteľmi, ale aj s ďalšími pedagógmi pracujúcich v školstve.

Apr 05

Pavol

 • 05. 04. 2017
 • Pavol

Mojim názorom je, že vysoká feminizácia v školstve je spôsobená slabším odmeňovaním, kde muž ako živiteľ rodiny je kladený na vedľajšiu koľaj a prítomnosť mužov vo vyučovacom procese má určité poslanie otca v rodine a to hlavne v oblasti výchovy. Kde podľa mňa je výchova prednejšia ako vzdelanie. Čo sa týka starších učiteľov, z tejto štúdie mám pocit, že starší učitelia sú v systéme na príťaž. Preto by som navrhol, aby týmto učiteľom dali možnosť odísť do výsluhového dôchodku, čím sa podarí zatraktívniť povolanie učiteľa a zároveň dôjde k omladeniu učiteľského zboru.

Mar 19

Juraj B.

 • 19. 03. 2017
 • Juraj B.

predložený materiál veľmi málo uvažuje s trendom v oblasti základnej pracovnej sily na Slovensku v blízkej budúcnosti, ktorú budú vysokým percentom predstavovať naši rómovia

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

Súhlasíme.

May 04

Zdenko

 • 04. 05. 2017
 • Zdenko

Súhlasíme so zvyšovaním platov v celej verejnej správe nielen učiteľov (kvalitu musíme zaplatiť a schopných ľudí motivovať na prácu v školstve), ale plošne, teda aj u nepedagogických pracovníkov, pričom musia byť zohľadnené pripomienky ZMOS (toto sa v rámci doterajšieho legislatívneho procesu dostatočne pripomienkovalo) a najmä celý proces musí byť koncepčný a motivačný, čo znamená podporu rastu motivačných zložiek platu a nie platových taríf.
Navrhovanú formu voľna na kariérny rast síce principiálne neodmietame, ale musí byť skutočne precízne legislatívne podchytená, aby sa zabránilo jeho zneužitiu. Sme presvedčení, že navrhnuté opatrenia pomôžu navrátiť učiteľovi rešpekt, ktorý mu nielen logicky parí, ale najmä ktorý potrebuje na dosiahnutie výsledkov. Pokiaľ sa ustúpi v nárokoch na akreditáciu kontinuálneho vzdelávania, bude to viesť k zníženiu jeho kvality, pričom avizovaná zmena financovania sú len a len ďalšie otvorené dvere k preliatiu zdrojov do súkromného sektora.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 navrhuje vypustenie opatrení ako duplicitných z hľadiska opatrení nasledujúcich cieľov. zlúčenie opatrení do jedného, vyhnúť sa opatreniam typu zmeny názvu, ktorú pokladá za formálne opatrenie. Klub 500 v súlade s predchádzajúcimi pripomienkami neodporúča vytváranie rôznych centrálnych paralelných informačných kanálov, ale jedného centrálneho v rámci rezortu školstva, ktorý by pokrýval celé spektrum aktivít.
Klub 500 navrhuje vypustenie deklaratórnych patrení typu, podporovať sieť zariadení, mapovať siete, finančne podporovať, poskytovať morálnu podporu, a pod. ako opatrenia deklaratórne, bez zjavnej obsahovej náplne.

Apr 13

Viera

 • 13. 04. 2017
 • Viera

v prieskume demografickej charakteristiky učiteľského stavu chýba podiel mužov a žien pôsobiacich v materských školách...

Odôvodnenie:
- domnievame sa, že práve v materskej škole je dôležité zastúpenie oboch rodov, mužov i žien, nakoľko mnoho detí žije v neúplných rodinách, teda prevažne s matkou. Deti by mali mať v ranom veku aj mužský vzor...

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

Stanovisko ŽSK ku Kapitole 2:

a) V navrhovaných opatreniach je potrebné zadefinovať, dokedy sa musí učiteľ vzdelávať a preukazovať dosiahnuté vzdelanie;
b) Navrhujeme aby sa atestácie pedagogických zamestnancov vykonávali iba u jedného subjektu, ktorý bude objektívny a bude garantom pre celé Slovensko.

Apr 24

Marta

 • 24. 04. 2017
 • Marta

Chýbajú mi demografické charakteristiky odborných pedagogických zamestnancov. Pokiaľ viem , tí ktorí v školstve z odborných zamestnancov pracujú, sú veľmi vyťažení. U nás chýbajú štúdie , koľko detí vlastne ich pomoc potrebuje. Pravdepodobne je to najmenej jedna tretina (nemyslím len deti s tzv. špeciálnymi potrebami, ale aj s poruchami správania, deti závislých, psychicky chorých rodičov, zneužívané a týrané deti, deti v kríze, so psychiatrickými diagnózami, drogovými skúsenosťami a pod.)

Učiteľom by sa značne uľavilo, keby sa títo odborníci mohli venovať každému dieťaťu, čo sa práve z nejakého dôvodu nedokáže učiť a prispôsobiť požiadavkám v triede.
A v ďalšom texte chýba toto počítanie s odborným pracovníkom.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) V navrhovaných opatreniach v celej kapitole 2 je potrebné zadefinovať, dokedy sa musí učiteľ vzdelávať a preukazovať dosiahnuté vzdelanie;
b) Navrhujeme aby sa atestácie pedagogických zamestnancov vykonávali iba u jedného subjektu, ktorý bude objektívny a bude garantom pre celé Slovensko.

Apr 11

Iveta

 • 11. 04. 2017
 • Iveta

Mojím názorom je, že vysoká feminizácia v školstve je spôsobená slabším odmeňovaním, kde muž ako živiteľ rodiny je kladený na vedľajšiu koľaj a prítomnosť mužov vo vyučovacom procese má určité poslanie otca v rodine a to hlavne v oblasti výchovy. Kde podľa mňa je výchova prednejšia ako vzdelanie. Čo sa týka starších učiteľov, mám taký pocit z tejto štúdie, že tí starší učitelia sú na príťaž v systéme. Preto ja by som navrhol, aby týmto učiteľom dali možnosť odísť do výsluhového dôchodku a keď sa podarí zatraktívniť povolanie učiteľ, tak hneď dôjde k omladeniu učiteľského zboru.

Apr 05

Alena

 • 05. 04. 2017
 • Alena

Predlžuje sa vek odchodu do dôchodku čím sa zvyšuje počet odpracovaných rokov a táto skutočnosť nie je zohľadnená v tarifných tabuľkách!!

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

V prieskume demografickej charakteristiky učiteľského stavu chýba podiel mužov a žien pôsobiacich v materských školách... Domnievame sa, že práve v materskej škole je dôležité zastúpenie oboch rodov, mužov i žien, nakoľko mnoho detí žije v neúplných rodinách, teda prevažne s matkou. Deti by mali mať v ranom veku aj mužský vzor...
V celom texte je nutné zjednotiť terminológiu v súlade so zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch.