Skip to content

Kategória 1-18.09 Zintenzívniť spoluprácu medzi školou a mimoškolskými vzdelávaním Všetky podnety

Apr 27

Anna

  • 27. 04. 2017
  • Anna

Využiť ponuku štátneho podniku LESY Slovenskej republiky na školy v prírode, exkurzie a výlety s odborníkmi v oblasti lesníctva a zároveň certifikovanými lesnými pedagógmi (k dispozícii je 233 certifikovaných lesných pedagógov LESOV SR, š.p.), hodinové i celodňové programy edukačného charakteru s vopred dohodnutým zameraním formou zážitkového učenia sa, využívať vybudované zariadenia lesnej pedagogiky nazývané LESOUČEBNE, Lesnícke náučné chodníky, Významné lesnícke miesta...

Apr 24

Lucia

  • 24. 04. 2017
  • Lucia

V mene Medzirezortnej pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR, pre tvorbu štátnej politiky mládeže, oblasť Vzdelávanie, Dobrovoľníctvo a Zdravie a zdravý životný štýl:
Navrhujeme:
Vytvorenie pracovného miesta pre kvalifikovanú osobu, ktorá by tieto informácie hľadala a posúvala ich ďalej:
Navrhujeme zriadiť jedno legislatívne podporené miesto Koordinátora práce s mládežou, ktorý by zároveň pôsobil ako sprostredkovateľ informácií a aktivít medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním a súčasne samosprávou. V súčasnosti existuje táto pozícia v niekoľkých samosprávach a je potrebné ju zaradiť aj do Národnej sústavy povolaní (kompetencie k nej a náplň práce sú už vytvorené a overené v praxi)

Navrhujeme legislatívne vyčísliť rozsah hodín, ktorý môže študent využívať pre účasť na neformálnom vzdelávaní v rámci vyučovacích hodín v škole – formálneho vzdelávania (preformulovať to z učebných osnov). Napríklad využiť tzv. „hluchý čas“ (obdobie na začiatku, konca školského roka, obdobie maturít a pod.)
legislatívne vytvoriť priestor počas hluchých dní na NFV - napr. Dni NFV (tiež určiť minimálny počet dní na tieto "dni") - mohli by sa konať v škole, žiak má možnosť zúčastniť sa na aktivitách (prednášky, workshopy, tématické hodiny, propagácia aktivít neziskových org., občianskych združení atď.

Príklad: žiak/študent bude mať k dispozícii 30 vyučovacích hodín, ktoré môže/nemusí využiť v prospech neformálneho vzdelávania - mimo školy. Môže si ich ľubovoľne rozdeliť na rôzne aktivity a vedenie školy bude, s prihliadnutím na okolnosti, ako sú dôležité písomné práce, prípadne dochádzka žiaka, povinné mu to umožniť.
narážame na súčasný problém s uvoľňovaním žiakov na aktivity neformálneho vzdelávania mimo školy.

Na formulovaní návrhov sa podieľali: Združenie Informačných a poradenských centier mladých, Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania, SAPIO, Asociácia centier voľného času, Asociácia krajských rád mládeže, Informačné centrum mladých v Topoľčanoch, Trenčianske centrum mládeže, Športový a herný outdoorový klub - Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad Bánovce nad Bebravou - Koordinátor práce s mládežou, Re:Colo, o.z. Nitra, Ministerstvo kultúry SR, Národné osvetové centrum, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Informačné centrum mladých v Partizánskom, Životológia, Protectwork Malacky, Slovak Youth for Travelling and Education, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Apr 24

Lucia

  • 24. 04. 2017
  • Lucia

V mene Medzirezortnej pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR, pre tvorbu štátnej politiky mládeže, oblasť Vzdelávanie, Dobrovoľníctvo a Zdravie a zdravý životný štýl:
Vytvorenie pracovného miesta pre kvalifikovanú osobu, ktorá by tieto informácie hľadala a posúvala ich ďalej:
Navrhujeme zriadiť jedno legislatívne podporené miesto Koordinátora práce s mládežou, ktorý by zároveň pôsobil ako sprostredkovateľ informácií medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním. V súčasnosti existuje táto pozícia v niekoľkých samosprávach a je potrebné ju zaradiť aj do Národnej sústavy povolaní (kompetencie k nej a náplň práce sú už vytvorené a overené v praxi)

Navrhujeme legislatívne vyčísliť rozsah hodín, ktorý môže študent využívať pre účasť na neformálnom vzdelávaní v rámci vyučovacích hodín v škole – formálneho vzdelávania (preformulovať to z učebných osnov). Napríklad využiť tzv. „hluchý čas“ (obdobie na začiatku, konca školského roka, obdobie maturít a pod.)
legislatívne vytvoriť priestor počas hluchých dní na NFV - napr. Dni NFV (tiež určiť minimálny počet dní na tieto "dni") - mohli by sa konať v škole, žiak má možnosť zúčastniť sa na aktivitách (prednášky, workshopy, tématické hodiny, propagácia aktivít neziskových org., občianskych združení atď.

Príklad: žiak/študent bude mať k dispozícii 30 vyučovacích hodín, ktoré môže/nemusí využiť v prospech neformálneho vzdelávania - mimo školy. Môže si ich ľubovoľne rozdeliť na rôzne aktivity a vedenie školy bude, s prihliadnutím na okolnosti, ako sú dôležité písomné práce, prípadne dochádzka žiaka, povinné mu to umožniť.
narážame na súčasný problém s uvoľňovaním žiakov na aktivity neformálneho vzdelávania mimo školy.

Na formulovaní návrhov sa podieľali: Združenie Informačných a poradenských centier mladých, Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania, SAPIO, Asociácia centier voľného času, Asociácia krajských rád mládeže, Informačné centrum mladých v Topoľčanoch, Trenčianske centrum mládeže, Športový a herný outdoorový klub - Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad Bánovce nad Bebravou - Koordinátor práce s mládežou, Re:Colo, o.z. Nitra, Ministerstvo kultúry SR, Národné osvetové centrum, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Informačné centrum mladých v Partizánskom, Životológia, Protectwork Malacky, Slovak Youth for Travelling and Education, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR