Skip to content

Kategória 1-18.07 Legislatívne podporovať neformálne vzdelávanie Všetky podnety

Mar 16

Lukáš

  • 16. 03. 2017
  • Lukáš

Dobrý deň,

k tomuto bodu píšete: "Štát bude v čo najširšej miere uznávať kompetencie a zručnosti získané mimo školy (či už formálnou, neformálnou alebo informálnou cestou) pri zachovaní nárokov na ich rozsah a kvalitu. Príkladom takéhoto postupu bolo uznávanie štátnej záverečnej skúšky z cudzieho jazyka ako rovnocennej náhrady maturitnej skúšky z daného jazyka, ktoré už raz bolo zavedené, po istom čase však bolo zasa zrušené."

Existuje európsky nástroj Youthpass (bližie info https://www.youthpass.eu/en/), ktorý je nielen certifikátom na uznávanie neformálneho vzdelávania, ale aj nástrojom pre učiacich sa ako si uvedomiť to čo sa naučili. Cielene podporuje učenie a uvedomenie si vzdelávacieho rozmeru aktivity. Momentálne je využívaný iba programom Erasmus+ pre oblasť mládeže. Ročne ho na Slovensku získa niekoľko tisíc mladých ľudí a stovka pracovníkov s mládežou, chýba mu však kampaň, ktorá by podporila uznávanie neformálneho vzdelávania zo strany zamestnávateľov. Jednu aktivitu smerujúcu k tomuto zorganizovala Iuventa v roku 2013, bližšie tu https://www.iuventa.sk/files/documents/4%20iuventa/publikacie/ilf_krok_za_krokom/___krok_za_krokom_web.pdf
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií sa snaží o zavedenie podobného nástroja na národnej úrovni, nazýva sa D-kompetencie (info tu http://dobrovolnickecentra.sk/dzrucnosti). Primárne je určený dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili nejakej dobrovoľníckej aktivity aby si uvedomili čo sa naučili a pomohlo im to v získaní zamestnanie v danej oblasti.
Prostredníctvom tohto podnetu teda chcem upozorniť, že existujú nástroje na uznávanie NFV, len ich je nutné viac podporiť.

Uvedený príklad je veľmi nešťastný, pretože vôbec nesúvisí s neformálnym vzdelávaním alebo informálnym učením sa.

V prípade otázok, ma prosím kontaktujte.

S pozdravom
Lukáš Michal

Apr 12

Javer

  • 12. 04. 2017
  • Javer

Pripomienka - zásadná

Žiadame predkladateľa, aby v bode „1-18.07“ nahradil pôvodný text novým textom, ktorý znie „Štát bude legislatívne podporovať oblasť neformálneho vzdelávania predovšetkým aktualizáciou zákona o č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou s dôrazom na súčasné potreby a výzvy tohto sektora. Táto aktualizácia by mala pokrývať aj oblasti obsahového prepojenia formálnej a neformálnej výchovy a vzdelávania detí a mládeže, nastavenia systému uznávania výsledkov pedagogických a andragogických kompetencií pre kvalifikácie získaných prostredníctvom neformálneho vzdelávania zameraných na výchovu a vzdelávanie detí a mládeže a to formou akreditácie vzdelávacích programov. Taktiež by mala zahŕňať iniciovanie vzniku národnej platformy pre spoluprácu a partnerstvo vo vzdelávaní a vymedzenie jej poslania, postavenia a nástrojov činnosti. Je potrebné taktiež zadefinovať profesiu „Pracovník s mládežou“ a začleniť ju do legislatívy vzťahujúcej sa k subjektom vykonávajúcim túto prácu.“
Odôvodnenie:
Aktuálny stav legislatívy v oblasti neformálneho vzdelávania neodráža zmeny a výzvy tejto oblasti a z tohto dôvodu si vyžaduje novelizáciu, ktorá by rešpektovala potreby dnešnej spoločnosti. Táto potreba bola premietnutá aj do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 v Časti Školská politika v bode Ďalšie vzdelávanie (vláda podporí prostredie pre uznávanie výstupov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa prostredníctvom Národnej sústavy kvalifikácií vrátane úprav príslušnej legislatívy) a v bode Šport a mládež(vláda predloží nové znenie Zákona o podpore práce s mládežou, ktoré zosúladí ciele, legislatívne podmienky a pravidlá financovania výchovno-vzdelávacích aktivít v čase mimo vyučovania s potrebami mladých ľudí a spoločnosti).

Apr 24

Lucia

  • 24. 04. 2017
  • Lucia

V mene Medzirezortnej pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR, pre tvorbu štátnej politiky mládeže, oblasť Vzdelávanie a Dobrovoľníctvo:

Doplniť a naplniť: Štát v záujme dosiahnutia cieľa legislatívne upraví neformálne vzdelávanie.
V súčasnosti existuje legislatívna úprava len pre oblasť podpory práce s mládežou, absentuje komplexná legislatívna úprava neformálneho vzdelávania pre všetky vekové skupiny.

Na formulovaní návrhov sa podieľali: Združenie Informačných a poradenských centier mladých, Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania, SAPIO, Asociácia centier voľného času, Asociácia krajských rád mládeže, Informačné centrum mladých v Topoľčanoch, Trenčianske centrum mládeže, Športový a herný outdoorový klub - Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad Bánovce nad Bebravou - Koordinátor práce s mládežou, Re:Colo, o.z. Nitra, Ministerstvo kultúry SR, Národné osvetové centrum, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Informačné centrum mladých v Partizánskom, Životológia, Protectwork Malacky, Slovak Youth for Travelling and Education, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Apr 27

Anatolij

  • 27. 04. 2017
  • Anatolij

1- 18. 07. Podporovať legislatívne neformálne vzdelávanie - ako príklad sa v programe uvádza náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.

Návrh: Navrhujeme vrátiť náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka (ďalej NMS z CJ).

Jazykové certifikáty spĺňajú podmienku náročnosti stanovenú Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky ako NMS z CJ. Autorom jazykových skúšok / certifikátov sú najlepšie univerzity a inštitúcie sveta, ktoré ich vyvíjajú desaťročia (napr. University of Cambridge, Goetheho inštitút a pod.) Tým je zabezpečená štandardizácia, validita a reliabilita skúšok. Uznávané jazykové skúšky musia spĺňať min. 17 štandardov na zabezpečenie kvality podľa medzinárodnej asociácie ALTE (Association of Language Testers Code of Practice Working Group).

Medzičasom bola NMS z CJ prijatá aj v ČR.

Dôvody, ktoré viedli pred pár rokmi k zrušeniu uznávania jazykových certifikátov, boli byrokratické, resp. ojedinelé. Už vtedy sme navrhovali riešenia, aby sa dalo predísť niektorým negatívnym javom z praxe, ktoré mohli vzbudzovať averziu škôl. Avšak táto motivácia "zrušiť certifikáty" bola nadradená nad celospoločenský význam a prínos tejto možnosti a nestretla sa s ochotou riešiť a odstrániť nedostatky.

Navrhujeme aj odstránenie admin. záťaže riaditeľov škôl. V minulosti sa sťažovali na neprehľadnosť v počte skúšobných a licenčných centier, ktoré poskytovali jazykové certifikáty. Ako jednoduché a efektívne riešenie navrhujem, aby MŠVVaŠ SR uverejňovalo na svojej internetovej stránke zoznam licenčných skúškových centier a pravidelne informácie aktualizovalo. Išlo by presne o identický postup, ako sú na stránke ministerstva uverejnené jazykové školy s oprávnením.

Význam NMS z CJ:

1. Medzinárodná validita jazykových certifikátov umožňuje žiakom, ktorí získajú medzinárodne akceptovaný jazykový certifikát, splniť podmienky mnohých zahraničných univerzít pri prijímaní na vysokoškolské štúdium. Je to relevantný doklad o jazykových zručnostiach. (Príklady vieme doložiť.)

2. Trh práce. S jazykovým certifikátom si žiaci zlepšujú svoje šance na európskom trhu práce, pretože mnohí zamestnávatelia a inštitúcie požadujú predloženie medzinárodných jazykových certifikátov. (Príklady vieme doložiť.)

Záver: Náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka treba vnímať ako užitočnú alternatívu k maturitnej skúške, a nie ako spôsob "zarábania" súkromného vzdelávacieho zariadenia. Ide o možnosť voľby pre žiaka.

Pretože sa dlhodobo zameriavame na oblasť jazykových skúšok, sme ochotní pomôcť v tejto problematike.