Skip to content

Kategória 1-18.06 Finančne podporovať neformálne vzdelávanie Všetky podnety

Apr 24

Lucia

 • 24. 04. 2017
 • Lucia

V mene Medzirezortnej pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR, pre tvorbu štátnej politiky mládeže, oblasť Vzdelávanie a Dobrovoľníctvo:
Navrhujeme vyčleniť účelovo viazané prostriedky pre samosprávy, ktoré by boli použité na podporu subjektov venujúcich sa neformálnemu vzdelávaniu na regionálnej úrovni.
Zároveň navrhujeme doplniť finančnú podporu aktivít neformálneho vzdelávania v zmysle zákona 282/2008 Z.z. O podpore práce s mládežou a jeho doplnení a Zákona o dobrovoľníctve č. 406/2011 Z.z..

K tvorbe opatrení v oblasti neformálneho vzdelávania a dobrovoľníctva (ktoré je aj jeho súčasťou), navrhujeme a nutne odporúčame prizvať si odborníkov z týchto oblastí.

Neformálne vzdelávanie v súčasnosti supluje mnoho aktivít, ktoré by mali vykonávať školy alebo verejná, či štátna správa. Nie je tomu tak a robia to organizácie tretieho sektora. Tretí sektor prograduje efektívnejšie a rýchlejšie ako štátna a verejná správa a odborníci z týchto organizácii robia stále kvalitnejšie výskumy a vzdelávania. Tento stav ale nie je udržateľný, pokiaľ nebude práca týchto ľudí (samozrejme, na základe konkrétnych kritérií) systematicky finančne podporená, aby sa zabránilo fluktuácii a vyhoreniu kvalitných pracovníkov s mládežou. Preto potrebujeme systém - od určenie akreditačných komisií, štandardov kvality cez možnosť inštitucionálnej podpory - ukotviť legislatívne a v kľúčových dokumentoch.

Na formulovaní návrhov sa podieľali: Združenie Informačných a poradenských centier mladých, Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania, SAPIO, Asociácia centier voľného času, Asociácia krajských rád mládeže, Informačné centrum mladých v Topoľčanoch, Trenčianske centrum mládeže, Športový a herný outdoorový klub - Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad Bánovce nad Bebravou - Koordinátor práce s mládežou, Re:Colo, o.z. Nitra, Ministerstvo kultúry SR, Národné osvetové centrum, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Informačné centrum mladých v Partizánskom, Životológia, Protectwork Malacky, Slovak Youth for Travelling and Education, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Apr 26

Tomáš

 • 26. 04. 2017
 • Tomáš

Neformálne vzdelávanie má omnoho rozmanitejšie podoby, než tvorba hesiel, titulkov či online kurzov. A mnohé z nich majú významnejší dopad na účastníkov než pozeranie edukatívnych videí a využívajú omnoho širšiu škálu metód a techník. Takto uvedené príklady by mohli v budúcnosti zavádzať, ak by prišlo k realizácii navrhovaného bodu. Preto odporúčam príklady buď úplne vynechať, alebo rozšíriť aj o napríklad dlhodobé či krátkodobé rezidenčné kurzy rozvíjajúce konkrétne kompetencie.
Zároveň do oblasti neformálneho vzdelávania patrí aj práca s mládežou, ktorá je dlhodobo podfinancovaná (jediný zdroj MŠVVaŠ SR, kde objem prostriedkov postupne rokmi klesá a je v prudkom nepomere s inými zdrojmi smerujúcimi napríklad do školských klubov detí). Zároveň navyšovanie prostriedkov do tejto oblasti je v programovom vyhlásení vlády 2016 „v rámci možností zvýši objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rozšírenie ponuky a zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania“ v časti šport a mládež školskej politiky. Preto je potrebné ju rovnako uviesť ako súčasť neformálneho vzdelávania, ktorú treba finančne viacej podporovať.

May 16

Milan

 • 16. 05. 2017
 • Milan

Dokument Učiace sa Slovensko sa nevenuje problematike využívania voľného času, neformálnemu vzdelávaniu po stránke metodickej, štandardov atď a ani Centrám voľného času, napriek tomu, že stále sú to ešte školské zariadenia. Svoj návrh preto smerujem k téme financovania neformálneho vzdelávania.
Návrh : Vrátiť prenesené kompetencie CVČ na MŠ a financovanie neformálneho vzdelávania riešiť každoročne na základe poskytovaných výkonov, tak ako je to v ČR. Realizáciu neformálneho vzdelávania netlačiť do ZŠ cez vzdelávacie poukazy ako ďalší finančný zdroj, často fiktívnej záujmovej činnosti. Primárnou úlohou ZŠ je zvládnutie formálneho vzdelávania.
Odôvodnenie :
1. Financovanie neformálneho vzdelávania, na základe počtu detí v obci bolo nastavené bez akýchkoľvek podmienok, kritérií a nemotivuje samosprávy, aby ich smerovali do neformálneho vzdelávania. Presun finančných prostriedkov z obcí, ktorých detí navštevujú CVČ v inom meste je momentálne nevymožiteľný.
2.Do zmlúv o poskytovaní dotácií si mestá a obce dávajú klauzulu, že v prípade zlého vývoja hospodárenia mesta a obce nemusí byť CVČ dotácia poskytnutá. V takomto finančne neistom prostredí je uzatváranie pracovných zmlúv, dohôd o vykonaní práce a nájomných a dodávateľských zmlúv pre CVČ veľmi riskantné.
3. Vo VZN tých miest a obcí, ktoré poskytujú dotácie je táto dotácia zameraná len na financovanie pravidelnej záujmovej činnosti. Nepravidelná záujmová činnosť, príležitostné podujatia, tábory a pod. nie je zo strany miest a obcí financovaná a je odsúdená na podporou sponzorov a rodičov.
4.Spoluúčasť na financovaní projektov nie je možná z PDFO, nakoľko tie je možné použiť len na mzdy a prevádzku. CVČ si na spolufinancovanie projektov musia hľadať sponzorov alebo Výzvy ignorovať.
5.Do VZN na financovanie škôl a školských zariadení sú vťahované občianske združenia rôzneho zamerania, ktoré pracujú s deťmi a sú financované takým istým spôsobom ako CVČ. napr. mesto Detva. Tým dochádza k tomu, že odporúčané 40% financovanie škôl a školských zariadení z podielových daní nie je dodržiavané nakoľko je v nich započítané aj financovanie občianskych združení. Tieto združenia nemajú, obligatórne náklady na činnosť, tak ako CVČ ale CVČ s nimi „súťažia o detí“.
6. Mestá a obce, kde sú zriadené elokované pracoviská CVČ a majú aj vlastné mestské CVČ, nezaraďujú tieto elokované pracoviská do VZN o financovaní škôl a školských zariadení ale do VZN o podpore mládeže, aby nemuseli dodržiavať klauzulu zákona poskytovať 88% výšky príspevku z príspevku, ktorý poskytujú vlastnému CVČ.
7. Rôzne obce a mestá poskytnú rôznu výšku FP z vlastných príjmov a potom aj výška mesačného príspevku od rodiča nemusí byť rovnaká, ale záleží od toho, z akej obce dieťa do CVČ prišlo. V prípade že rodič odmietne doplatiť rozdiel, právne nie je možné tento rozdiel vymáhať ani dieťa odmietnuť.
8. Mestá a obce majú povinnosť vykonávať kontrolu poskytnutých dotácií. V praxi to znamená, že pokiaľ dostanete dotáciu napr. z 20 obcí a miest, musí CVČ v rôznych časových úsekoch ( štvrťročne, polročne, ročne) predkložiť 20 vyučtovaní poskytnutej dotácie a strpieť kontroly 20 obecných a mestkých kontrolórov.
8.Spôsob financovania neformálneho vzdelávania na žiaka, núti zriaďovateľov CVČ tlačiť na riaditeľov CVČ, aby mali čo najviac detí a čo najvyššiu zapojenosť do krúžkov. Riaditelia nemajú dostatok času na iné činnosti, ako napr. hospitačnú činnosť. Kvalita práce s deťmi a mládežou sa nemeria.

Apr 12

Javer

 • 12. 04. 2017
 • Javer

Pripomienka – zásadná

Žiadame predkladateľa, aby v bode „1-18.06“ v druhej vete za slovami „Za týmto účelom“ slová „zriadi grantový fond...o finančnú podporu“ nahradil slovami „bude naďalej podporovať a rozširovať grantový program „Programy pre mládež na roky 2014 - 2020“, ktorý administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."
Odôvodnenie:
Ministerstvo už k dnešnému dňu disponuje grantovým programom pod názvom "Programy pre mládež na roky 2014 - 2020", ktorý je určený práve na podporu týchto aktivít. Program je administrovaný Iuventou - Slovenským inštitútom mládeže a riadený Odborom mládeže MŠVVaŠ SR. Je potrebné zabezpečiť viac financií pre podporu a rozvoj tohto programu.

Apr 12

Javer

 • 12. 04. 2017
 • Javer

Pripomienka – zásadná

Žiadame predkladateľa, aby na konci bodu „1-18.06“ doplnil nasledujúce slová „Ministerstvo v spolupráci s centrálnym koordinačným orgánom a ďalšími zúčastnenými stranami bude podporovať financovanie neformálneho vzdelávania aj z prostriedkov medzinárodných spoločenstiev a organizácii (napr. z prostriedkov EÚ – Erasmus+, Nórskych a EEA grantov, Vyšehradský fond a pod.).“
Odôvodnenie:
Prostriedky z fondov medzinárodných spoločenstiev a organizácii tvoria ďalší možný nezanedbateľný spôsob financovania projektov a aktivít v oblasti neformálneho vzdelávania. Je žiadúce, aby materiál identifikoval aj tieto možnosti a aby sa ministerstvo snažilo v spolupráci s ďalšími zúčastnenými stranami vytvárať podmienky na efektívne využívanie aj týchto možností.

Apr 21

Skarlet

 • 21. 04. 2017
 • Skarlet

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti víta aj toto opatrenie, ktoré je tiež v súlade s úlohou č. 29 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017 – 2019 (uznesenie vlády SR č. 104/2017). Podporiť preklad už existujúcich kvalitných vzdelávacích zdrojov z renomovaných zahraničných univerzít a iných inštitúcií a vytvoriť podmienky na tvorbu vlastných vzdelávacích zdrojov je veľmi dobrá a rýchla cesta, ako v krátkom čase a pri malých finančných nákladoch zabezpečiť kvalitu a dostupnosť vzdelávacích zdrojov.

May 14

Mária

 • 14. 05. 2017
 • Mária

Do textu v tejto časti odporúčame doplniť
...vrátane podpory projektov neformálnej environmentálnej výchovy a osvety, realizovaných pre školy aj pre širšiu verejnosť prostredníctvom mimovládnych organizácií či iných odborných neziskových aj ziskových, štátnych aj neštátnych inštitúcií.