Skip to content

Kategória 1-18.05 Iniciovať projekty neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa na celoštátnej úrovni Všetky podnety

Mar 16

Lukáš

  • 16. 03. 2017
  • Lukáš

V príkladoch projektov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa menujete: "vysielanie špeciálnych vzdelávacích programov pre školy, prednášok, náučných dokumentárnych filmov, magazínu o vzdelávaní alebo vysielanie zahraničných filmov s titulkami (namiesto dabovania), prípadne publikovanie záznamov rôznych prednášok či webinárov na internete (YouTube, Vimeo...)."

Všetky tieto príklady sú príkladmi na informálne učenie sa, ale nie na neformálne, ktoré je vo vzdelávacom procese dôležitejšie ako informálne, ktoré nie je cielené. Pod neformálnym vzdelávaním by sme si mali predstaviť aktivity, ktoré smerujú k získaniu vedomostí, zručností alebo zmene postojov u mladých ľudí. Pozeraním filmov, dokumentov, prednášok a vyššie menovaných metód nedôjde k získaniu zručností alebo zmene postojov, ale možno iba k získaniu vedomostí na úrovni porozumenia. Zážitkovými aktivitami, diskusiami, rolovými hrami, skupinovou prácou a pod. môže prísť k získaniu zručností a zmene postojov, ktoré sú rovnako dôležité ak nie aj dôležitejšie, napr. v téme antidiskriminácie, vzrastajúcej radikalizácii a pod.

Apr 12

Javer

  • 12. 04. 2017
  • Javer

Pripomienka – zásadná

Žiadame predkladateľa, aby v bode „1-18.05“ doplnil za prvou vetou novú vetu, ktorá znie „Túto iniciatívu a koordináciu bude zabezpečovať IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“
Odôvodnenie:
Zo zriaďovacej listiny a štatútu priamo riadenej organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyplýva jej celoštátna pôsobnosť v oblasti podpory práce s mládežou a neformálneho vzdelávania a preto je žiadúce, aby táto jej úloha bola zakotvená aj v tomto materiáli.

Apr 12

Javer

  • 12. 04. 2017
  • Javer

Pripomienka – zásadná

Žiadame predkladateľa, aby bod „1-18.05“ doplnil na konci textom „Ministerstvo by malo podporovať na štátnej úrovni Národné projekty, ktoré prispejú k výchove (nie len ku vzdelávaniu) mladých ľudí, k aktívnemu občianstvu, rozvoju kritického myslenia, mediálnej gramotnosti, k ľudským právam, boju proti radikalizácii a extrémizmu. V oblasti neformálneho vzdelávania má IUVENTA bohaté skúsenosti získané aj realizáciou rozsiahlych národných projektov KomPrax-kompetencie pre prax a PRAKTIK-Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou (výsledkom bolo takmer 12000 mladých ľudí vzdelaných v projektovom manažmente)“.
Odôvodnenie:
Doplnenie úlohy ministerstva a jeho rolu pri podpore iniciácie a realizácie národných projektov prispievajúcich k aktívnemu občianstvu a prevencii radikalizácie vedúcej k násilnému extrémizmu považujeme v tomto ohľade za kľúčovú.

Apr 25

Tomáš

  • 25. 04. 2017
  • Tomáš

V minulosti sa na celoštátnej úrovni uskutočnili 2 projekty Európskeho sociálneho fondu zamerané práve na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a to konkrétne Národný projekt KomPrax a národný projekt PRAKTIK, ktoré realizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Keďže z týchto projektov je možné sa v mnohom pozitívne inšpirovať, odporúčam ich uvádzať medzi príkladmi v tomto bode.