Skip to content

Kategória 1-18.04 Budovať a podporovať sieť zariadení pre vzdelávanie mimo školy Všetky podnety

Mar 22

Lucia

 • 22. 03. 2017
 • Lucia

Do siete, ktorá je zameraná na vzdelávanie mimo školy, patria aj školské kluby detí na základnej škole. Sídlia síce v škole, ale zaoberajú sa výchovou mimo vyučovania. Preto nie je dôvod nespomínať ich funkčnosť a prínos pre školský systém. Očakávala by som lepšie zamerania sa na problematiku vychovávateľov v ŠKD, ktorí pracujú s deťmi, hlavne na prvom stupni. Netreba zabudnúť, že ponúkame široké spektrum aktivít, ktoré deťom napĺňajú ich voľný čas po vyučovaní, pomáhame im oddýchnuť si po náročnom dni a nenásilnou formou si s nimi opakujeme naučené vedomosti.

Apr 11

Zuzana Vojáčková

 • 11. 04. 2017
 • Zuzana Vojáčková

Doplniť ŠKD ako zariadenie, zamerané na vzdelávanie mimo školy.

Apr 12

Javer

 • 12. 04. 2017
 • Javer

Pripomienka – zásadná

Žiadame predkladateľa, aby v bode „1-18.04“ za slovami „sieť zariadení“ doplnil slová „, mimovládnych organizácii a fyzických osôb, zameraných na...“ a aby v závere prvej vety doplnil slová „a mimovládnych organizácií vykonávajúcich činnosť v oblasti vzdelávania“.
Odôvodnenie:
Doplnenie ďalších subjektov pôsobiacich v danej oblasti je žiadúce, nakoľko v sektore mládeže a neformálneho vzdelávania okrem zariadení pôsobia aj ďalšie subjekty (občianske združenia, školitelia a ďalší) a v rámci ich podpory je nevyhnutné ich v materiáli v tejto časti uvádzať.

Apr 24

Lucia

 • 24. 04. 2017
 • Lucia

Znenie opatrenia zmeniť nasledovne, s dôrazom na "mimovládne organizácie":
Aktívne budovať a podporovať sieť zariadení, mimovládnych organizácií a fyzických osôb zameraných na vzdelávanie mimo školy.

Pôvodný text:
Jedným z nesporných pozitív slovenského vzdelávacieho systému je pomerne bohatá sieť zariadení zameraných na vzdelávanie mimo školy (základné umelecké školy, jazykové školy, centrá voľného času atď.),
doplniť: "a mimovládnych organizácií vykonávajúcich činnosť v oblasti vzdelávania".
Je potrebné sieť týchto zariadení zachovať, či dokonca ďalej rozšíriť, v rámci možností postupne zvyšovať ich finančnú podporu a poskytovať im náležitú odbornú a metodickú podporu, aby činnosť týchto inštitúcií bola po všetkých stránkach čo najkvalitnejšia.

Na formulovaní návrhov sa podieľali: Združenie Informačných a poradenských centier mladých, Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania, SAPIO, Asociácia centier voľného času, Asociácia krajských rád mládeže, Informačné centrum mladých v Topoľčanoch, Trenčianske centrum mládeže, Športový a herný outdoorový klub - Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad Bánovce nad Bebravou - Koordinátor práce s mládežou, Re:Colo, o.z. Nitra, Ministerstvo kultúry SR, Národné osvetové centrum, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Informačné centrum mladých v Partizánskom, Životológia, Protectwork Malacky, Slovak Youth for Travelling and Education, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Apr 25

Tomáš

 • 25. 04. 2017
 • Tomáš

Do siete organizácií zameraných na výchovu a vzdelávanie mimo školu patria aj mládežnícke organizácie a organizácie venujúce sa práci s mládežou (podľa Zákona 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou) a napriek tomu, že ich nezriaďuje štát, rovnako potrebujú finančnú i odbornú a metodickú podporu. Preto ich treba k tomuto bodu priradiť.

Apr 26

Matej

 • 26. 04. 2017
 • Matej

Jednou zo zásadných chýb predkladaného dokumentu je fakt, že nikde nespomína mládežnícke organizácie ako jeden z dôležitých prvkov celkového vzdelávanieho systému.

Preto navrhujeme nový cieľ, ktorý by mohol byť situovaný za cieľ 1-18.04): Podporiť činnosť mládežníckych organizácií

Mládežnícke organizácie vykonávajú dôležité a spoločensky prospešné činnosti – vychovávajú mladých ľudí k zodpovednosti za seba a svoje okolie, dávajú im zručnosti potrebné pre ich úspešné začlenenie do spoločnosti a umožňujú im zmysluplne vypĺňať voľný čas. Prítomnosť mládežníckych organizácií zároveň predstavuje pre zapojených mladých ľudí možnosť podieľať sa v úlohe dobrovoľníka na samotnej tvorbe a organizácii aktivít, čo predstavuje ďalšiu dôležitú dimenziu vzdelávania. Štát preto vytvorí priaznivé podmienky tým, že:
1) Poskytne mládežníckym organizáciám dostatok zdrojov na rozvoj, metodickú prípravu svojich aktivít, neustále skvalitňovanie svojej činnosti, koordináciu dobrovoľníkov a vzdelávanie;
2) Nastaví kritériá podpory mládežníckych organizácií tak, aby boli transparentné, rešpektovali partnerský prístup a zohľadňovali ich charakter, kvalitu ich práce a aktuálny vývoj v mládežníckom sektore;
3) Umožní, aby prostriedky na neformálne vzdelávanie na miestnej a regionálnej úrovni boli vynaložené efektívne a adresne, riešili reálne problémy mladých ľudí a nezáviseli od externých faktorov ako je napr. typ zariadenia;
4) Podporí činnosť mládežníckych organizácií tak, aby bola ich ponuka dostupná vo všetkých oblastiach Slovenska, aby všetci žiaci a študenti mali možnosť podieľať sa na aktivitách mládežníckych organizácií.

Apr 12

Javer

 • 12. 04. 2017
 • Javer

Pripomienka – zásadná

Žiadame predkladateľa, aby v bode „1-18.04“ v druhej vete za slovami „či dokonca ďalej rozšíriť“ doplnil slová „o moderné centrá mládeže“.
Odôvodnenie:
Moderné centrá mládeže by mali mať charakter otvorených klubov pre mladých a vytvárať im podmienky pre ich sebarealizáciu a rozvoj ich osobnosti.

Apr 24

Monika

 • 24. 04. 2017
 • Monika

Tieto zariadenia budú mať tiež inkluzívny charakter?

Apr 26

Matej

 • 26. 04. 2017
 • Matej

Vzdelávanie mimo školy je rozsiahla a pestrá kategória. Predstava, že jediným jej vykonávateľom sú "zariadenia" - tak, ako sú definované v zákone - je mylná. Mládežnícke a mimovládne organizácie (napríklad) poskytujú mimoriadne hodnotné vzdelávacie služby bez toho, aby boli "zriadeniami".
Zároveň existuje obrovská diskrepancia medzi jednotlivými typmi poskytovateľov (CVČ, ZUŠ, mládežnícke organizácie), kde často veľmi podobný typ aktivít býva úplne rozdielne financovaný, monitorovaný, akreditovaný a podobne. Preto zastávame názor, že systém mimoškolských aktivít by bolo dobré aspoň rámcovo zjednotiť.

Preto navrhujeme novú formuláciu cieľa:

Jedným z nesporných pozitív slovenského vzdelávacieho systému je pomerne bohatá sieť možností vzdelávať sa mimo školy (základné umelecké školy, jazykové školy, centrá voľného času, mládežnícke organizácie atď.). Je potrebné tieto možnosti zachovať, či dokonca ďalej rozšíriť, v rámci možností postupne zvyšovať ich finančnú podporu a poskytovať im náležitú odbornú a metodickú podporu, aby vzdelávanie mimo školy bolo po všetkých stránkach čo najkvalitnejšie.
Systém vzdelávania mimo školy je však rozdrobený, keď podobné činnosti sú často financované výrazne odlišne a v inej výške v závislosti na forme (CVČ, ZUŠ, mládežnícke organizácie) a zriaďovateľovi. Ministerstvo školstva preto preskúma možnosť zjednotiť systém financovania aktivít mimo vyučovania tak, aby závisel nie na administratívnej forme poskytovateľa, ale na type a kvalite ponúkaných aktivít. Ministerstvo tiež prehodnotí systém fungovania a administratívnu záťaž zariadení ponúkajúcich aktivity mimo vyučovania.

Apr 27

Anna

 • 27. 04. 2017
 • Anna

V tejto oblasti buduje a aj naďalej má v pláne štátny podnik LESY Slovenskej republiky vybudovať sieť LESOUČEBNÍ (rovnomerne po celom Slovensku), ktoré budú poskytovať priestor pre nadobúdanie vedomostí, ale aj zručností v oblastí prírodných vied, lesníctva a podporovať aj ďalšie medzipredmetové vzťahy formou zážitkového a projektového vyučovania pod vedením certifikovaných lesných pedagógov.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Doplniť ŠKD ako zariadenie, zamerané na vzdelávanie mimo školu.
Znamená to, že ZUŠ nebudú zaradené do sústavy škôl?

May 14

Mária

 • 14. 05. 2017
 • Mária

Do textu v tejto časti odporúčame doplniť odporúčanie uvedené vyššie v bode 1-17-08 týkajúce sa úloh ako dobudovať infraštruktúry environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety a vytvoriť sieť štátnych aj neštátnych stredísk environmentálnej výchovy (s cieľovým stavom porovnateľným so štandardom európskych krajín).

May 15

Marta

 • 15. 05. 2017
 • Marta

Pripomienka ACVCSR: Súhlasíme so širokspektrálnou podporou rôznych mimoškolských zariadení vrátane mimovládných organizácii, avšak považujeme za potrebné zdôrazniť dôležitosť v systéme neformálneho vzdelávania zadefinovať úlohy jednotlivých zariadení. S čím súvisí aj systém kontroly, zadavánia plnenia cieľov štátnej politiky, odbornosti zamestnancov jednotlivých zariadení a mimovládnych organizácií.