Skip to content

Kategória 1-18.03 Skvalitňovať formálne vzdelávanie na základe inšpirácie pozitívnymi skúsenosťami a trendmi z oblasti neformálneho vzdelávania Všetky podnety

Mar 20

Marta

  • 20. 03. 2017
  • Marta

Učitelia cítia nedostatok kvalitného vzdelávania učiteľov v oblasti neformálneho vzdelávania. Hlavne na tieto inovatívne metódy by sa mali sústrediť metodické centrá a iné školiace strediská.

Apr 12

Javer

  • 12. 04. 2017
  • Javer

Pripomienka – zásadná

Žiadame predkladateľa doplniť bod „1-18.03“ na konci o vetu „Rovnako je potrebné zabezpečiť synergiu medzi sektorom formálneho a neformálneho vzdelávania.“
Odôvodnenie:
Zabezpečenie synergie medzi sektorom formálneho a neformálneho vzdelávania vyplýva z bodu 5.1 Vzdelávanie Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020 a v stratégii určeného strategického cieľa 1 Priechodnosť systémov vzdelávania.

Apr 25

Tomáš

  • 25. 04. 2017
  • Tomáš

Rovnakú podporu v rámci výchovy a vzdelávania si zaslúži aj práca s mládežou upravovaná na základe Zákona 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Práca s mládežou sa zameriava na rozvoj mladých ľudí a neformálne vzdelávanie je jej dôležitou súčasťou. Preto je pre mňa prekvapivé, že sa nikde v dokumente nespomína.