Skip to content

Kategória 1-18.02 Mapovať široké spektrum vzdelávacích kanálov Všetky podnety

Apr 25

Tomáš

  • 25. 04. 2017
  • Tomáš

K zoznamu projektov a organizácií informačného portálu zameraných na neformálne vzdelávanie je potrebné na začiatok zoznamu priradiť aj mládežnícke organizácie a organizácie venujúce sa práci s mládežou, keďže významnou súčasťou ich aktivít sú práve aktivity neformálneho vzdelávania.

Apr 24

Lucia

  • 24. 04. 2017
  • Lucia

V mene Medzirezortnej pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR, pre tvorbu štátnej politiky mládeže, oblasť Vzdelávanie a Dobrovoľníctvo:
doplniť na konci textu:
Zároveň bude obsahovať dôležité dáta z oblasti práce s mládežou a oblasti mládeže celkovo, legislatívne dokumenty súvisiace s podporou práce s mládežou, ktoré môžu slúžiť ako podklad pre nastavenie ďalších aktivít - bude teda využiteľný ako pre samotných mladých ľudí, tak aj odborníkov z oblasti práce s mládežou.

Doplniť nové opatrenie, súvisiace s mapovaním reálnych potrieb mladých ľudí, ako základného kroku k nastaveniu neformálneho (ale i formálneho) vzdelávania a výchovy v SR:
Mapovať reálne potreby mladých ľudí v oblasti vzdelávania. Je potrebné kvantitatívnymi aj kvalitatívnymi metódami zisťovať, ktoré kompetencie mladí ľudia reálne potrebujú získať, ktoré sú pre nich potrebné k efektívnejšiemu uplatneniu sa na trhu práce, ako aj k ďalšiemu osobnému rastu. Na základe výstupov je možné efektívne nastaviť vzdelávanie mladých ľudí práve v týchto oblastiach a to naprieč SR, prostredníctvom mimovládnych mládežníckych organizácií s akreditovanými vzdelávacími programami. Tieto budú na základe celoštátnej požiadavky náležite finančne podporené z verejných zdrojov, z prostriedkov vyčlenených na neformálne vzdelávanie prostredníctvom tretieho sektora.

Na formulovaní návrhov sa podieľali: Združenie Informačných a poradenských centier mladých, SAPIO, Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania, Asociácia centier voľného času, Asociácia krajských rád mládeže, Informačné centrum mladých v Topoľčanoch, Re:colo, o.z., Nitra, Trenčianske centrum mládeže, Športový a herný outdoorový klub - Bánovce nad Bebravou, mestský úrad Bánovce nad Bebravou - Koordinátor práce s mládežou, Ministerstvo kultúry SR, Národné osvetové centrum, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Informačné centrum mladých v Partizánskom, Životológia, Protectwork Malacky, Slovak Youth for Travelling and Education, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Apr 12

Javer

  • 12. 04. 2017
  • Javer

Pripomienka – zásadná

Žiadame predkladateľa, aby v bode „1-18.02 Mapovať široké spektrum vzdelávacích kanálov“ nahradil vetu druhú znením „V rámci tejto svojej kompetencie ministerstvo prostredníctvom svojej priamo riadenej organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, bude prevádzkovať centrálny informačný portál neformálneho vzdelávania, na ktorom záujemcovia budú môcť získavať aktuálne informácie o možnostiach neformálneho vzdelávania na celom území Slovenska a v EÚ (EURODESK, SALTO-YOUTH).“
Odôvodnenie:
Vzhľadom na účel a ciele priamo riadenej organizácie MŠVVaŠ SR IUVETNA– Slovenský inštitút mládeže, ktoré vyplývajú zo zriaďovacej listiny a štatútu a zároveň z analogického riešenia v oblasti správy športu (informačný systém pre šport spravuje pre MŠVVaŠ SR jeho priamo riadená organizácia Národné športové centrum) je vhodné a žiadúce využiť pre správu predmetného portálu práve IUVENTU – Slovenský inštitút mládeže.