Skip to content

Kategória 1-02.03 Vytvoriť a ponúkať vzdelávacie programy so špeciálnym zameraním Všetky podnety

Mar 30

Viera

 • 30. 03. 2017
 • Viera

Vrátiť sa k vytváraniu špeciálne zameraných vzdelávacích programov, lebo slúžia na rozvoj individuálnych dispozícií študenta.

Apr 18

Jana

 • 18. 04. 2017
 • Jana

V rámci vytvárania vzdelávacích programov nezabúdať ani na špeciálne vzdelávacie programy pre deti so ZZ, na rozvoj ich individuálnych zručností, potenciálu cez vhodné podporné programy (napr. podporné opatrenia zamerané na rozvoj komunikácie – potreba školských logopédov a podobne).

Prehodnotiť ponúkanie vzdelávacích programov na 8-ročných gymnáziách, výrazne narúšajú „ekosystém“ triedy a školy. Podobne ako keď z lesa odstránite zopár silných stromov, zdanlivo sa nič nestane, ale po pár rokoch to môže mať nedozierne následky. Aj na tzv. nadané deti, aj na ostatnú triedu. Hazardujeme s prirodzenými vzťahmi a podmienkami, ktoré sa vytvárali niekoľko rokov. Už v 5. ročníku pri zmene stupňa sa klíma zhoršuje a rodičia často riešia svoje primárne obavy presúvaním detí zo školy do školy.

Apr 28

Darina

 • 28. 04. 2017
 • Darina

1. Zaviesť do formálneho vzdelávania na všetkých stupňoch a druhoch základných a stredných škôl výchovu o umení, umením, k umeniu.
Zaviesť rámci riadnych osnov 2 vyučovacie hodiny týždenne, ktoré budú slúžiť v piatich oblastiach umenia (divadlo, výtvarné umenie, hudba, literatúra, film a nové médiá) na:
a/ informáciu o dejinách a najvýznamnejších dielach príslušného druhu umenia – O UMENÍ
b/ spoznávanie súčasných umeleckých diel formou skupinovej návštevy v rámci školského vyučovania (divadelné predstavenia, koncerty, filmové projekcie), spojenú so vzdelávacím programom, ktorý ponúknu príslušné kultúrne inštitúcie – UMENÍM
c/ rozvoj tvorivosti prostredníctvom dielní a prípravu vlastných umeleckých prezentácií – K UMENIU.

2. Zaviesť študijný odbor kultúrny pedagóg na príslušných vysokých školách

ZDôVODNENIE:

Umenie a kultúra sa na Slovensku chápu ako nadstavba (rezíduum z obdobia socializmu) alebo ako voľnočasová aktivita, kam sa často zaraďujú aj v rámci štatistického zisťovania.
Pritom ide o integrálnu súčasť života človeka a spoločnosti, ba priam jeho genetickú výbavu – od detstva cez dospievanie až do staroby.
Kultúra a umenie:
• rozširuje osobnosť človeka o dimenziu tvorivosti a ľudskosti
• rozvíja jeho predstavivosť, prehlbuje emocionalitu, buduje charakter
• v koncentrovanej podobe poskytuje poznanie o osudoch a konaní iných ľudí, a to aj ďaleko do minulosti
• učí kráse, harmónii, proporciám a systému
• vedie nás k empatii a tolerancii, poskytuje nám pôžitok i útechu
• je prejavom i tvorcom identity, nástrojom sociálnej prevencie, významným indikátorom kvality života
• je ukazovateľom vyspelosti spoločenstva a národa
• zohráva dôležitú úlohu v diplomacii a v medzinárodných vzťahoch.

Participácia na kultúre a umení nie je dôležitá iba sama osebe, ale má
dôležitý vplyv aj na emocionálne a fyzické zdravie, sociálny kapitál, ako aj na súdržnosť
miestnych komunít.

EU politici chápu oblasť kultúry ako zdroj nádeje, nápadov a nového ekonomického rastu v súčasnej kríze a umenie ako spôsob myslenia a inovatívnej práce s realitou.

Na Slovensku nemajú umenie a kultúra zodpovedajúce postavenie. Svedčí o tom niekoľko faktorov: nedostatočná podpora kultúry (najmenej percent HDP spomedzi krajín V4), neuspokojivá spotreba kultúry a nekoncepčné vzdelávanie ku kultúre a k umeniu.
Hrozba extrémizmu s desivým pozadím neonacizmu nás teraz prinútila rozmýšľať nad nástrojmi a prevenciou negatívnych spoločenských javov. Jedným z týchto nástrojov je lepší vzťah k umeniu a kultúre.
Keďže sme mnohé zameškali, musíme teraz urobiť v krátkom čase a súbežne mnoho dôležitých krokov na rôznych úrovniach.
Školstvo musí zaviesť povinné formálne vzdelávanie k umeniu a ku kultúre na všetkých úrovniach škôl s pravidelnou návštevou kultúrnych podujatí v čase vyučovania a taktiež príslušné vzdelávanie pedagógov. Samozrejme, treba doriešiť otázky počtu hodín, druhu špecializácie učiteľov i financovania návštevy kultúrnych aktivít.
Kultúra musí v každej organizácii podporovanej z verejných zdrojov zaviesť vlastný program neformálneho vzdelávania ako povinnú súčasť svojej činnosti – tak to praktizujú napríklad v Nemecku. Pracovníci kultúrnych inštitúcií – manažéri, obchodné oddelenia a umelci musia plniť tento program a byť k dispozícii školám pre ich aktivity vzdelávania.
Školy a kultúrne organizácie musia zároveň nadštandardne spolupracovať. Taktiež nadštandardne sa musia zapojiť verejnoprávne médiá. Potvrdzuje to aj súčasný trend v krajinách Západnej Európy, ako aj priority Európskej únie.

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

programy by si vyžadovali i úpravu Rámcových učebných plánov a navýšenie počtu hodín (voliteľných/disponibilných), ktoré by mali byť financované zriaďovateľom školy, resp. MŠVVaŠ SR

May 13

Dušan

 • 13. 05. 2017
 • Dušan

Zaviesť zdravotnú výchovu.

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

Pojem rómske deti môže mať náznak diskriminácie, pojem by sme navrhli zadefinovať, pretože sú deti, ktoré sa hlásia k rómskej národnostnej menšine a deti, ktoré pochádzajú z rómskych komunít (ale s dobrými životnými podmienkami), a deti, ktoré pochádzajú z rómskych sociálne znevýhodňujúcich podmienok komunít (životné podmienky detí sú katastrofálne).
Navrhujeme doplniť vyučovací jazyk - rómsky jazyk.
Nie je systémovo riešená udržateľnosť škôl, ktoré v rámci školského vzdelávacieho programu učia rómsky jazyk (ide predovšetkým o súkromné školy).

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

Pojem rómske deti môže mať náznak diskriminácie, pojem by sme navrhli zadefinovať, pretože sú deti, ktoré sa hlásia k rómskej národnostnej menšine a deti, ktoré pochádzajú z rómskych komunít (ale s dobrými životnými podmienkami), a deti, ktoré pochádzajú z rómskych sociálne znevyhodňujúcich podmienok komunít (životné podmienky detí sú katastrofálne).
Navrhujeme doplniť vyučovací jazyk - rómsky jazyk.
Nie je systémovo riešená udržateľnosť škôl, ktoré v rámci školského vzdelávacieho programu učia rómsky jazyk (ide predovšetkým o súkromné školy).

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

V rámci vytvárania vzdelávacích programov nezabúdať ani na špeciálne
vzdelávacie programy pre deti so ZZ, na rozvoj ich individuálnych
zručností, potenciálu cez vhodné podporné programy (napr. podporné
opatrenia zamerané na rozvoj komunikácie – potreba školských logopédov
a podobne).
Prehodnotiť ponúkanie vzdelávacích programov na 8-ročných gymnáziách,
výrazne narúšajú „ekosystém“ triedy a školy. Podobne ako keď z lesa
odstránite zopár silných stromov, zdanlivo sa nič nestane, ale po pár rokoch
to môže mať nedozierne následky. Aj na tzv. nadané deti, aj na ostatnú
triedu. Hazardujeme s prirodzenými vzťahmi a podmienkami, ktoré sa
vytvárali niekoľko rokov. Už v 5. ročníku pri zmene stupňa sa klíma
zhoršuje a rodičia často riešia svoje primárne obavy presúvaním detí zo
školy do školy.

Apr 27

Anna

 • 27. 04. 2017
 • Anna

Využiť ponuky mimoškolských organizácií (napríklad lesníckych inštitúcií), ktoré dlhodobo poskytujú školám spoluprácu v oblasti lesnej pedagogiky – zážitkového a projektového vyučovania, náučných chodníkov, vzdelávacích priestorov – Lesoučební, prípadne Účelového zariadenie lesnej pedagogiky Antonstál.

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

V rámci vytvárania vzdelávacích programov nezabúdať ani na špeciálne
vzdelávacie programy pre deti so ZZ, na rozvoj ich individuálnych
zručností, potenciálu cez vhodné podporné programy (napr. podporné
opatrenia zamerané na rozvoj komunikácie – potreba školských logopédov
a podobne).
Prehodnotiť ponúkanie vzdelávacích programov na 8-ročných gymnáziách,
výrazne narúšajú „ekosystém“ triedy a školy. Podobne ako keď z lesa
odstránite zopár silných stromov, zdanlivo sa nič nestane, ale po pár rokoch
to môže mať nedozierne následky. Aj na tzv. nadané deti, aj na ostatnú
triedu. Hazardujeme s prirodzenými vzťahmi a podmienkami, ktoré sa
vytvárali niekoľko rokov. Už v 5. ročníku pri zmene stupňa sa klíma
zhoršuje a rodičia často riešia svoje primárne obavy presúvaním detí zo
školy do školy.

Apr 27

Darina

 • 27. 04. 2017
 • Darina

Špeciálne zamerania na gymnáziách sa v súčasnosti realizujú cez systém voliteľných predmetov a individuálneho zamerania študentov. Podporujeme však možnosť tvorby špeciálneho zamerania ako špecifickej formy, nie všeobecnej normy.

Apr 25

Jozef

 • 25. 04. 2017
 • Jozef

V celom dokumente je cítiť, že málo vníma možnosti regiónov. Je perspektívnejší pre veľké sídla. Vytvoriť a ponúkať vzdelávacie programy so špeciálnym zameraním, je možné len v školách kde je v spádovej oblasti dostatok žiakov s takýmto záujmom. V opačnom prípade to buď nejde, alebo sa budú musieť deti vzdelávať v programoch ktoré im nevyhovujú.. Východisko vidíme vo väčšej variabilnosti vzdelávacích programov. Gymnáziá majú tento problém vyriešený cez systém voliteľných predmetov a preto nepodporujú vzdelávacie programy so zameraním ako plošné riešenie i keď ako elitné vzdelávanie ho uznávajú.

Apr 25

Gabriela

 • 25. 04. 2017
 • Gabriela

V rámci vytvárania vzdelávacích programov nezabúdať ani na špeciálne vzdelávacie programy pre deti so ZZ, na rozvoj ich individuálnych zručností, potenciálu cez vhodné podporné programy.
Ranná starostlivosť.

Apr 23

Silvia

 • 23. 04. 2017
 • Silvia

V rámci vytvárania vzdelávacích programov nezabúdať ani na špeciálne vzdelávacie programy pre deti so ZZ, na rozvoj ich individuálnych zručností, potenciálu cez vhodné podporné programy (napr. podporné opatrenia zamerané na rozvoj komunikácie – potreba školských logopédov a podobne).

Prehodnotiť ponúkanie vzdelávacích programov na 8-ročných gymnáziách, výrazne narúšajú „ekosystém“ triedy a školy. Podobne ako keď z lesa odstránite zopár silných stromov, zdanlivo sa nič nestane, ale po pár rokoch to môže mať nedozierne následky. Aj na tzv. nadané deti, aj na ostatnú triedu. Hazardujeme s prirodzenými vzťahmi a podmienkami, ktoré sa vytvárali niekoľko rokov. Už v 5. ročníku pri zmene stupňa sa klíma zhoršuje a rodičia často riešia svoje primárne obavy presúvaním detí zo školy do školy.

Apr 20

Daniela

 • 20. 04. 2017
 • Daniela

Je potrebné upresniť formu, akou budú žiakom poskytované špeciálne vzdelávacie programy. Pretože je to len použitý iný pojem, názov pre doteraz bežiacu krúžkovú činnosť.

Apr 19

Martina

 • 19. 04. 2017
 • Martina

V rámci vytvárania vzdelávacích programov nezabúdať ani na špeciálne vzdelávacie programy pre deti so ZZ, na rozvoj ich individuálnych zručností, potenciálu cez vhodné podporné programy (napr. podporné opatrenia zamerané na rozvoj komunikácie – potreba školských logopédov a podobne).
Prehodnotiť ponúkanie vzdelávacích programov na 8-ročných gymnáziách, výrazne narúšajú „ekosystém“ triedy a školy. Podobne ako keď z lesa odstránite zopár silných stromov, zdanlivo sa nič nestane, ale po pár rokoch to môže mať nedozierne následky. Aj na tzv. nadané deti, aj na ostatnú triedu. Hazardujeme s prirodzenými vzťahmi a podmienkami, ktoré sa vytvárali niekoľko rokov. Už v 5. ročníku pri zmene stupňa sa klíma zhoršuje a rodičia často riešia svoje primárne obavy presúvaním detí zo školy do školy.

May 14

Ján

 • 14. 05. 2017
 • Ján

Predstavme si, že by v obci fungovalo centrum malých služieb ako sú informácie, inzercia, drobné nákupy, úschovňa a podobne.
/ Niečo podobné som navrhoval už ..násťročný špeciálne pre Rašov. Na webstránke obce je písané, že u nás sa predáva rozum a vedia to aj krížovkári /
Keď dospelí nevieme využiť atraktivitu symbolov na prínos do obce, aj to je daným spôsobom vzdelávanie so zameraním, ako sa všeličo nedá.

Moja predstava je nasledovná: - Otvorená konzerva vyrobená zo sklolaminátu a otočená hore dnom, aby do nej nenapršalo. Musí byť primerane veľká,
aby v nej človek, pracovník resp. dobrovoľník mohol pohodlne fungovať, postaviť sa ak nie aj rozpažiť. "ROZUM a riešenia" môže byť názov, pre všetky
samosprávy.
Ja mám výšku 192 cm, som dlhodobo nezamestnaný a vidím v tom ideálny začiatok svojej budúcej úspešnej kariery ! Prosím Vás, dajte o tom vedieť aj
monistrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jánovi Richterovi. Aj takýmto spôsobom sa dajú atraktívne zamestnať tisíce zdanlivo nezamestnateľných ľudí.
Zrátajte všetky obce a sídliská na Slovensku = cca toľko krát aspoň dvaja ľudia. Prácu zvládne aj telesne postihnutý, aj ten, ktorému chýba viac tried ZDŠ
a môže každý dôstojne žiť ! Budeme sa navzájom inšpirovať. Mňa v súčasnosti inšporuje realita. Napr.:
- Ľudia vyhadzujú do odpadu veci, ktoré by iní ešte vedeli použiť. Inzercia nám pomôže navzájom ...
- Pre rôzne povinnosti ľudia nestíhajú rôzne potreby, nestihnú kúpiť výborné mlieko, zmeškajú dôležitý oznam a podobne.
- Miestne zastupiteľstvá obsahujú väčšinou ľudia z veľkých rodín a podobne sú volení akoukoľvek väčšinou, čím nastáva podobnosť nedomyslenia
so stavbármi, ktorí majú postaviť bezbarierovú budovu, ale nezavolajú si postihnutého asistenta. Ľudia žijúci vo veľkých rodinách si často neuvedomujú
do dôsledkov, ako musí fungovať človek, keď žije sám a je - a. iný, b. starý, c. nepochopený ... Vznikajú tak výborné hádanky aj pre pedagógov ...
- Navrhujem vytvoriť miestnu radu žiakov, ktorá bude prideľovať svojím učiteľom zozbierané hádanky z obce. Odpovede následne dajú kolovať
v pedagogickom zbore na spôsob odpovedí už len áno alebo nie. Pedagóg získa body, zbor percentá. Podobne budú hodnotení aj žiaci. Žiaci za pamäť,
postreh, odhad, nápad a podobne. Napr. zozbieram jednotlivo prinesené fotografie zalepené v obálkach so zoznamom žiakov, ktorí fotené dôverne poznajú.
Všetky zapečatím do jedného balíka a po niekom pošlem do ZDŠ. Tam učitelia fotografie roztriedia podľa zoznamu a vymyslia pre žiakov otázky:
- Ráno, keď si odchádzal z domu do školy, naproti na ceste stálo auto. Na ktorom kolese malo defekt ?
- Tvoj ocko Ťa dnes doviezol na autobusovú zastávku. Akéj farby mal oblečenú košeľu ?
- Dnes ráno mal Váš vodič autobusu v Rašove poruchu. Ako dlho telefonoval ? Na ktorom prste rukavíc mal dieru ? ... a podobne.
Aspoň jeden súboj v týždni najmä po víkendoch môže vhodne naštartovať zmysly, užšiu spoluprácu so samosprávou pri vzájomnom vzdelávaní sa
a o. i. aj realizáciu požiadavky 1-16.02, čo mne veľmi chýbalo ! Mojou hrou bolo vynaliezať a niektorí iní sa dokázali hrať tak, keď spôsobovali iným bolesť
a usmievali sa ako bábätká. Neskúsené učiteľky leteli na úsmevy a vážne tváre im boli ukradnuté. K tomu doba prudérie: - "Je nemysliteľné, aby 10-ročný
čítal zdravovedu !" - hovorili. Ešte na vojne v roku 1980 mi náčelník kasáreň zobral knihu "Anatómia pre výtvarníkov", lebo vraj s ňou kazím vojakov.
Ale pokrokový nadriadený videl, čo tvorím, tak mu rozkázal, aby mi ju okamžite vrátil...