Skip to content

Kategória 1-18.01 Upraviť názov a rozšíriť pôsobnosť ministerstva Všetky podnety

Mar 22

Lucia

 • 22. 03. 2017
 • Lucia

Ako vychovávateľka ŠKD, žiadam zriadiť odbornú sekciu školských klubov detí, ktorá bude vedená profesionálmi z praxe. Doteraz na ministerstve školstva chýba niekto, kto sa vyzná do problematiky ŠKD. Očakávala by som od tejto sekcie odborné vedenie smerovania školských klubov, vydávanie metodík a odborné odpovedanie na otázky od vychovávateľov. Doteraz majú školské kluby chaoz aj v metodikách pretože neexistuje jednotné usmernenie ako robiť výchovné plány, viesť pedagogickú dokumentáciu alebo vypĺňať triednu knihu. Tomuto chaozu treba zabrániť a to len tým, že sa ministerstvo školstva začne odborne zaujímať aj o problémy pedagogiky voľného času.

Apr 05

Ľuboš

 • 05. 04. 2017
 • Ľuboš

Všetky školy a školské organizácie pod Ministerstvo školstva.
Odobrať Ministerstvu školstva šport ako aj výstavbu štadiónov.

Apr 25

Monika

 • 25. 04. 2017
 • Monika

Odlúčiť šport od ministerstva školstva.

Apr 12

Javer

 • 12. 04. 2017
 • Javer

Pripomienka – zásadná

Žiadame predkladateľa, aby v bode „1-18.01 Upraviť názov a rozšíriť pôsobnosť ministerstva“ vypustil druhú vetu a nahradiť ju slovami „Zároveň ministerstvo v rámci svojej pôsobnosti v oblasti mládeže, neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa bude podporovať rozvoj príspevkovej organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, ktorá plní úlohu národného metodického centra pre neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou a vznik jej regionálnych zastúpení v rámci zefektívnenia implementácie politiky mládeže na regionálnej úrovni“.
Odôvodnenie:
Podľa uvedeného cieľa by sa mal zriadiť útvar, ktorý sa bude systematicky venovať problematike neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Túto úlohu plní príspevková organizácia MŠVVaŠ SR IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Je potrebné rozšíriť pôsobnosť IUVENTY na celé územie Slovenska doplnením regionálnych pracovísk tejto inštitúcie.

Apr 26

Matej

 • 26. 04. 2017
 • Matej

Keďže "škola stratila vzdelávací monopol" (ako sa píše inde v dokumente), je nutné, aby sa toto poznanie odrazilo aj v tom, ako svoju úlohu vníma ministerstvo školstva.

Toto navrhujeme spraviť tým spôsobom, že za zmenu definície úlohy ministerstva sa pridá ďalší cieľ.

Náš návrh:


I. Nový cieľ (navrhujeme zaradiť za cieľ 1-18.01): Podporiť rozvoj neformálneho vzdelávania

Ministerstvo školstva bude vo väčšej miere než doteraz systematicky podporovať (legislatívne, finančne, inštitucionálne) diverzitu vzdelávacieho prostredia a rôznorodé cesty, ktoré prispievajú k nárastu vzdelanosti detí, mládeže a dospelých. Ministerstvo tým pomôže získavaniu kompetencií a zručností inými cestami, než len pomocou formálneho navštevovania školských zariadení.

V praxi to znamená, že štát podporí účasť rôznorodých aktérov na procese vzdelávania. Sú to napríklad mimovládne organizácie, občianske iniciatívy a neformálne zoskupenia žiakov a študentov. Títo aktéri (po dohode s relevantnými inštitúciami) budú mať možnosť pôsobiť aj v školskom prostredí a dopĺňať ho. Školy by budú otvorené snahe vlastných študentov združovať sa a vyvíjať aktivity, ktoré považujú za zmysluplné – a budú tieto aktivity budú podporovať. Cieľom je vytvoriť pestrú a zaujímavú vzdelávaciu ponuku, ktorá môže pružne reagovať na potreby a preferencie žiakov a študentov.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Zmena názvu ministerstva, prípadne jeho rozdelenie nepomôže.

May 14

Mária

 • 14. 05. 2017
 • Mária

Do textu v tejto časti odporúčame doplniť opatrenie uvedené nižšie:
Je potrebné prepojiť činnosť tohto nového odboru aj na príslušné odbory Ministerstvo životného prostredia SR, jeho odborné organizácie a ďalšie subjekty, ktoré zabezpečujú neformálnu environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu.
S-O-S (Slovenský ochranársky snem)