Skip to content

Kategória 1-18.00 Vzdelávanie mimo školy a informálne učenie sa Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Súhlasíme so všeobecnejším pohľadom na vzdelávanie aj s podporou neformálneho vzdelávania, avšak považujeme za potrebné v prvých ačných plánoch sústrediť sa na formálne vzdelávanie a tradičné mimoškolské vzdelávanie ako CVČ, ZUŠ, jazykové školy. Navrhujeme, vzhľadom na rozsah kompetencií ministerstva, vypustiť z oblastí pôsobenia oblasť športu. Šport v pôsobnosti min. školstva zostal ako komunistický relikt, túto oblasť nemá v gescii žiadne nám známe ministerstvo školstva v iných krajinách.

Mar 21

Erika

 • 21. 03. 2017
 • Erika

Autori dokumentu nesprávne stotožňujú pojem neformálne vzdelávanie s pojmom mimoškolské vzdelávanie (uvádzajú to v zátvorke). Nie sú to pojmy synonymické. Ďalším postrehom je, že pri pojme neformálne vzdelávanie vypadol pojem výchova, rovnako pri mimoškolskom vzdelávaní. V prvom rade ide o neformálnu výchovu a až potom o vzdelávanie. Rovnako by sme nemali zabúdať i na pôvodnosť terminológie, ktorá sa spája najprv s mimoškolskou výchovou a až následne so vzdelávaním. Pojem výchova je širší a zahŕňa v sebe vzdelávanie. Korektná terminológia by mala byť: neformálna výchova a vzdelávanie.
Pojem mimoškolská výchova je prekonaný, aktuálne sa tento pojem nahrádza slovným spojením "výchova mimo vyučovania" a "výchova vo voľnom čase". Výchova mimo vyučovania je stotožňovaná skôr s činnosťou školských klubov detí. Výchova vo voľnom čase je kompatibilná vo vzťahu k činnosti centier voľného času. Obidva tieto kontexty spadajú pod oblasť neformálnej výchovy a vzdelávania, čo deklaruje i prof. Kratochvílová (2010).

Apr 12

Javer

 • 12. 04. 2017
 • Javer

Pripomienka – zásadná

Žiadame predkladateľa doplniť nový bod 1-18.10 ktorý znie:
„1-18.10 Vytvárať vhodnejšie podmienky a zväčšovať podporu zapájania sa žiakov, učiteľov a škôl do predmetových olympiád, postupových súťaží, korešpondenčných seminárov, súťaží zručnosti či odbornej a umeleckej tvorivosti, ktoré tvoria prechod medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním.
Zintenzívniť vyhľadávanie a podporu talentovaných žiakov v jednotlivých oblastiach, podporovať ich ďalšie rozvíjanie nadania a talentu a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti. Vytvárať a organizovať podporné a školiace aktivity, podujatia a fóra pre učiteľov, ktorí pripravujú žiakov na súťaže s dôrazom na začínajúcich učiteľov, umožniť komunikáciu týchto učiteľov s autormi úloh a vytvoriť jednotný registračný systém a databázu talentovaných žiakov a aktívnych škôl (IUVENTA, ŠIOV). Vytvoriť systém podpory a oceňovania učiteľov pracujúcich s talentovanou mládežou. Zvyšovať finančnú podporu prípravy žiakov na medzinárodné súťaže s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti Slovenskej republiky. Využiť úroveň úspešnosti súťažiacich na predmetových olympiádach pre nastavenie potrebnej hodinovej dotácie odborných predmetov v učebných osnovách s prihliadnutím na aktuálne potreby praxe. Vytvárať podmienky pre účasť žiakov s rôznym typom znevýhodnenia (napr. zdravotné, ekonomické) na predmetových olympiádach, postupových a iných súťažiach.“
Odôvodnenie:
Je nevyhnutné systematicky podporovať nadanie mladých ľudí v oblasti STEME (veda, technika, matematika, IKT a inžinierstvo), v oblasti humanitných vied, umenia a rozvoja jazykových kompetencií. Táto úloha vyplýva aj zo Záverov Rady EÚ prijatých počas SK PRES.

Apr 24

Lucia

 • 24. 04. 2017
 • Lucia

V mene Medzirezortnej pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR, pre tvorbu štátnej politiky mládeže, oblasť Vzdelávanie:
Doplniť definíciu pojmov – vypracovať terminologický slovník z oblasti vzdelávania
Odporúčame venovať viac pozornosti a zviditeľniť sféru „výchovy“. - oba návrhy platia pre celý dokument

Doplniť v definícii tohto cieľa minimálne v poznámke pod čiarou "Deklaráciu o uznávaní neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na Slovensku" a to nasledovne:
...formy neformálneho (mimoškolského) vzdelávania (sem doplniť prepojenie na "Deklaráciu") a informálneho učenia sa....

V niektorých prípadoch sú pojmy informálne učenie a neformálne vzdelávanie používané takmer ako synonymá, pričom sa zabúda na to, že pre morálnu, legislatívnu aj finančnú podporu zo strany ministerstva je nevyhnutné využiť iné nástroje a metódy a tým. Rozdiel medzi NFV a IFU si vyžaduje podľa nášho názoru stanoviť rozličné priority a ciele a to v dokumente vôbec nie je vidieť. (Ide prevažne o Cieľ 1-18 Vzdelávanie mimo školy a informálne učenie sa a navrhované opatrenia v tejto oblasti).

Súčasný stav a jeho problémy
Škola mala po stáročia vzdelávací monopol a táto skutočnosť výrazným spôsobom ovplyvnila jej podobu. Situácia sa však v posledných desaťročiach mení a škola o svoje výsadné postavenie v oblasti vzdelávania postupne prichádza. Objavilo sa množstvo alternatívnych vzdelávacích kanálov, vzniklo široké spektrum možností neformálneho vzdelávania a dnešné deti a mladí ľudia majú aj mimo školy množstvo príležitostí na informálne učenie sa.
Žiadame doplniť: "Samostatnú prácu s mládežou vykonávajú mnohé mimovládne organizácie./ Je potrebné doplniť aj problematiku práce s mládežou, ktorá je legislatívne upravená v zákone č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou"

Bolo by preto chybou aj naďalej sústreďovať všetku pozornosť na školský systém, v ktorom sa odohráva iba jeden (hoci veľmi dôležitý) výsek vzdelávacích aktivít. Štát by mal poznať, rešpektovať a aktívne (legislatívne, finančne, morálne) podporovať pluralitu ,
Doplniť: "vzájomnú prepojenosť" vzdelávacích prostredí a vzdelávacích ciest, ktoré prispievajú k nárastu vzdelanosti detí, mládeže a dospelých. Cieľom modernej spoločnosti by malo byť, aby sa čo najviac detí - zmeniť na: "ľudí" chcelo a doplniť: "malo možnosť" učiť sa a vzdelávať, či už v školách alebo mimo nich.

Doplniť: Nakoľko významnými poskytovateľmi neformálneho vzdelávania sú mládežnícke organizácie a študenti majú k NFV veľmi pozitívny vzťah, zriaďovatelia škôl umožňujú svojim študentom využiť vopred dohodnutý počet hodín vo vybraných obdobiach práve na účasť na neformálnom vzdelávaní mimo školy.

Na formulovaní návrhov sa podieľali: Združenie Informačných a poradenských centier mladých, Asociácia centier voľného času, Asociácia krajských rád mládeže, Informačné centrum mladých v Topoľčanoch, Trenčianske centrum mládeže, Športový a herný outdoorový klub - Bánovce nad Bebravou, mestský úrad Bánovce nad Bebravou - Koordinátor práce s mládežou, Ministerstvo kultúry SR, Národné osvetové centrum, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Informačné centrum mladých v Partizánskom, Životológia, Protectwork Malacky, Slovak Youth for Travelling and Education, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Apr 12

Javer

 • 12. 04. 2017
 • Javer

Pripomienka – zásadná

Žiadame predkladateľa doplniť nový bod 1-18.12 ktorý znie:
„1-18.12 podporiť systematické poradenstvo mladých ľudí ktorí sú ohrození nezamestnanosťou a nedostatočným vzdelaním, ktoré by im umožnilo v budúcnosti uplatniť sa na trhu práce.
Podporovať komplexnú starostlivosť v kariérnom poradenstve, vrátane školení neformálneho vzdelávania pre mladých ľudí, ktoré by ich podporilo pri uplatniteľnosti sa na trhu práce. Do procesu zapojiť okrem pedagógov aj výchovných poradcov, pracovníkov s mládežníkov, psychológov a terénnych sociálnych pracovníkov.
Vytvárať programy, ktoré by pracovali so skupinami nezamestnaných mladých ľudí spôsobom, ktorý by zohľadňoval ich potreby a životnú situáciu (napríklad formou rôznych národných dobrovoľníckych služieb) alebo ešte študujúcimi mladými ľuďmi, aby sa predchádzalo ich nezamestnanosti.
Podporovať mladých ľudí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít, detských domovov, mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením aby sa dokázali uplatniť na trhu práce (Iuventa v synergii s Úradom práce, Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva).
Odôvodnenie:
Je potrebné redukovať nezamestnanosť mladých ľudí, ktorí nemajú štatút študenta a sú nezamestnaní (NEET).

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

V celom materiály absentuje výchovná zložka a chýba zmienka o školských internátoch ako výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Taktiež sa nespomína kategória vychovávateľov! Je potrebné doplniť ako samostatný bod časť o školských zariadeniach (ŠI, ŠKD, CVČ, ZUŠ). Je potrebné uviesť zámer o financovaní tohto typu výchovno-vzdelávacích zariadení.

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

Súhlasíme, avšak sú potrebné financie.

Apr 26

Juraj

 • 26. 04. 2017
 • Juraj

Primárnym cieľom by malo byť komplexné nastavenie a sfunkčnenie systému uznávania kvalifikácií a výsledkov ďalšieho vzdelávania aj mimo systému formálneho (školského) vzdelávania pre všetkých občanov SR a to prostredníctvom inštitúcií certifikovaných k overovaniu a uznávaniu kvalifikácií.

Apr 25

Tomáš

 • 25. 04. 2017
 • Tomáš

Zásadná pripomienka

Súčasťou systému výchovy a vzdelávania mimo školy je práca s mládežou. Práca s mládežou je upravená Zákonom č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V jednom zo strategických dokumentov schválených vládou "Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 - 2020" je definovaná ako "cieľavedomá činnosť, ktorá reaguje na potreby mladých ľudí a vedie k pozitívnemu rozvoju ich osobnosti. Je založená na princípe dobrovoľnej účasti mládeže, partnerského prístupu a vzájomného rešpektu. Jej úlohou je prispievať k zrelosti, nachádzaniu životného smerovania a sebapoznania jednotlivca aj skupiny. Realizujú ju pracovníci odborne pripravovaní na túto činnosť." Na jej rozvoj bola vládou v roku 2016 prijatá "Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 - 2020", Táto koncepcia bola vytvorená participatívne, so zapojením mladých ľudí i organizácií aktívnych v práci s mládežou. Zároveň je kvalifikácia pracovník s mládežou súčasťou národnej sústavy kvalifikácií.

Preto je nevyhnutné, ak sa v dokumente uvádza vzdelávanie mimo školy a priestor na informálne učenie pridal samostatný bod (s číslom 1-18.10) , ktorý by sa týkal rozvoja a podpory práce s mládežou ako jednej z foriem neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa mladých ľudí. Respektíve sa explicitne uvádzala aj práca s mládežou v bodoch 1-18.01 - 1-18.09).

Apr 24

Lucia

 • 24. 04. 2017
 • Lucia

V mene Medzirezortnej pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR, pre tvorbu štátnej politiky mládeže, prac. skupina pre oblasť Vzdelávanie:
Doplniť definíciu pojmov – vypracovať terminologický slovník z oblasti vzdelávania
Odporúčame venovať viac pozornosti a zviditeľniť sféru „výchovy“. - oba návrhy platia pre celý dokument

Doplniť v definícii tohto cieľa minimálne v poznámke pod čiarou "Deklaráciu o uznávaní neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na Slovensku" a to nasledovne:
...formy neformálneho (mimoškolského) vzdelávania (sem doplniť prepojenie na "Deklaráciu") a informálneho učenia sa....

V niektorých prípadoch sú pojmy informálne učenie a neformálne vzdelávanie používané takmer ako synonymá, pričom sa zabúda na to, že pre morálnu, legislatívnu aj finančnú podporu zo strany ministerstva je nevyhnutné využiť iné nástroje a metódy a tým. Rozdiel medzi NFV a IFU si vyžaduje podľa nášho názoru stanoviť rozličné priority a ciele a to v dokumente vôbec nie je vidieť. (Ide prevažne o Cieľ 1-18 Vzdelávanie mimo školy a informálne učenie sa a navrhované opatrenia v tejto oblasti).

Súčasný stav a jeho problémy
Škola mala po stáročia vzdelávací monopol a táto skutočnosť výrazným spôsobom ovplyvnila jej podobu. Situácia sa však v posledných desaťročiach mení a škola o svoje výsadné postavenie v oblasti vzdelávania postupne prichádza. Objavilo sa množstvo alternatívnych vzdelávacích kanálov, vzniklo široké spektrum možností neformálneho vzdelávania a dnešné deti a mladí ľudia majú aj mimo školy množstvo príležitostí na informálne učenie sa.
Žiadame doplniť: "Samostatnú prácu s mládežou vykonávajú mnohé mimovládne organizácie./ Je potrebné doplniť aj problematiku práce s mládežou, ktorá je legislatívne upravená v zákone č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou"

Bolo by preto chybou aj naďalej sústreďovať všetku pozornosť na školský systém, v ktorom sa odohráva iba jeden (hoci veľmi dôležitý) výsek vzdelávacích aktivít. Štát by mal poznať, rešpektovať a aktívne (legislatívne, finančne, morálne) podporovať pluralitu ,
Doplniť: "vzájomnú prepojenosť" vzdelávacích prostredí a vzdelávacích ciest, ktoré prispievajú k nárastu vzdelanosti detí, mládeže a dospelých. Cieľom modernej spoločnosti by malo byť, aby sa čo najviac detí - zmeniť na: "ľudí" chcelo a doplniť: "malo možnosť" učiť sa a vzdelávať, či už v školách alebo mimo nich.

Doplniť: Nakoľko významnými poskytovateľmi neformálneho vzdelávania sú mládežnícke organizácie a študenti majú k NFV veľmi pozitívny vzťah, zriaďovatelia škôl umožňujú svojim študentom využiť vopred dohodnutý počet hodín vo vybraných obdobiach práve na účasť na neformálnom vzdelávaní mimo školy.

Na formulovaní návrhov sa podieľali: Združenie Informačných a poradenských centier mladých, Asociácia centier voľného času, Asociácia krajských rád mládeže, Informačné centrum mladých v Topoľčanoch, Trenčianske centrum mládeže, Športový a herný outdoorový klub - Bánovce nad Bebravou, mestský úrad Bánovce nad Bebravou - Koordinátor práce s mládežou, Ministerstvo kultúry SR, Národné osvetové centrum, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Informačné centrum mladých v Partizánskom, Životológia, Protectwork Malacky, Slovak Youth for Travelling and Education, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, študenti slovenských univerzít, aktívni v oblasti neformálneho vzdelávania

Apr 27

Anna

 • 27. 04. 2017
 • Anna

Viac zamerať exkurzie a výlety žiakov na náučné chodníky, ktoré majú nielen informatívny, ale aj edukačný charakter – učenie sa priamo v prírode, pričom je možné využiť pri takejto forme výučby spoluprácu s certifikovanými lesnými pedagógmi (certifikácia podlieha Ministerstvu školstva). Štátny podnik LESY Slovenskej republiky vybudoval po Slovensku sieť viac ako 30 Lesníckych náučných chodníkov rôzneho zamerania s náučnými tabuľami a exponátmi.

Apr 12

Javer

 • 12. 04. 2017
 • Javer

Pripomienka – zásadná

Žiadame predkladateľa doplniť nový bod 1-18.11 ktorý znie:
„1-18.11 Posilniť zber empirických údajov a nastaviť opatrenia na základe zistených dát.
Ministerstvo prostredníctvom svojej priamo riadenej organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, bude na národnej , regionálnej a miestnej úrovni kontinuálne skúmať, mapovať a vyhodnocovať potreby mladých ľudí ako východisko pre prácu s mládežou. Na základe zisteného nastaví školiace aktivity a aktivity umožňujúce sebarealizáciu a rozvoj mládeže v rámci neformálneho a informálneho vzdelávania. Taktiež bude na všetkých úrovniach kontinuálne skúmať, mapovať a vyhodnocovať hodnotové zameranie mládeže voči iným národom, kultúram, znevýhodneným a marginalizovaným skupinám. Na základe zisteného nastaví tréningové, školiace aktivity, informačné semináre pre mládež a metodiky a vzdelávacie materiály pre pracovníkov s mládežou, ktoré by eliminovali radikalizáciu mládeže a tendencie k násilnému extrémizmu. Rovnako bude na všetkých úrovniach kontinuálne skúmať, mapovať a vyhodnocovať trendy, faktory, podoby a dôsledky sociálneho vylúčenia mládeže a komplexne mapovať potreby mladých ľudí zasiahnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením. Na základe zistení nastaví opatrenia, nástroje a služby zamerané na odstránenie a predchádzanie vzniku sociálneho vylúčenia mládeže.“
Odôvodnenie:
Je potrebné nastavovať opatrenia v oblasti neformálneho vzdelávania na základe kvalitatívnych a kvantitatívnych empiricky získaných dát a dôkazov.

Apr 12

Javer

 • 12. 04. 2017
 • Javer

Pripomienka – zásadná

Žiadame predkladateľa, aby v bode „Cieľ 1-18 Vzdelávanie mimo školy a informálne učenie sa“ návrhu doplnil za slovami „...ako školským vzdelávaním.“ Slová „V prípade uznávania vedomostí a zručností nadobudnutých iným spôsobom ako školským vzdelávaním je však potrebné validovať výsledky takéhoto vzdelávania prostredníctvom uznávania neformálneho vzdelávania (prostredníctvom akreditácie vzdelávacích programov).“
Odôvodnenie:
Je potrebné klásť dôraz na kvalitu a obsah získavaných vedomostí, ktoré sa získavajú pri neformálnom a informálnom vzdelávaní mimo školy.

Apr 08

Martin

 • 08. 04. 2017
 • Martin

Súhlas s návrhmi, ak budú dodané financie.

Apr 27

Anna

 • 27. 04. 2017
 • Anna

Viac zamerať exkurzie a výlety žiakov na náučné chodníky, ktoré majú nielen informatívny, ale aj edukačný charakter – učenie sa priamo v prírode, pričom je možné využiť pri takejto forme výučby spoluprácu s certifikovanými lesnými pedagógmi (certifikácia podlieha Ministerstvu školstva). Štátny podnik LESY Slovenskej republiky vybudoval po Slovensku sieť viac ako 30 Lesníckych náučných chodníkov rôzneho zamerania s náučnými tabuľami a exponátmi.

Apr 28

Milan

 • 28. 04. 2017
 • Milan

a) Primárnym cieľom by malo byť komplexné nastavenie a sfunkčnenie systému uznávania kvalifikácií a výsledkov ďalšieho vzdelávania aj mimo systému formálneho (školského) vzdelávania pre všetkých občanov SR a to prostredníctvom inštitúcií certifikovaných k overovaniu a uznávaniu kvalifikácií.

Apr 12

Javer

 • 12. 04. 2017
 • Javer

Pripomienka – zásadná

Žiadame predkladateľa, aby v časti „Súčasný stav a jeho problémy“ na konci piatej vety za slovami „...k nárastu vzdelanosti detí, mládeže a dospelých“ doplnil slová „predovšetkým prostredníctvom IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže a mnohých mimovládnych organizácií“.
Odôvodnenie:
Táto funkcia IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže vyplýva inštitúcii z jej zriaďovacej listiny, ako aj z jej Štatútu. Je taktiež žiadúce pripojiť aj prínos iných mimovládnych organizácií, ktoré na Slovensku pôsobia v oblasti neformálneho vzdelávania detí a mládeže.

Apr 29

Peter

 • 29. 04. 2017
 • Peter

a) Primárnym cieľom by malo byť komplexné nastavenie a sfunkčnenie systému uznávania kvalifikácií a výsledkov ďalšieho vzdelávania aj mimo systému formálneho (školského) vzdelávania pre všetkých občanov SR a to prostredníctvom inštitúcií certifikovaných k overovaniu a uznávaniu kvalifikácií.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Vzdelávanie mimo školy a informálne vzdelávanie je dôležité, ale nie prvoradé. Treba mu vytvoriť podmienky. Avšak chýbajú nám financie na základné vzdelávanie, čo je prvoradé. Treba si stanoviť priority.

May 15

Marta

 • 15. 05. 2017
 • Marta

Pripomienka ACVCSR: štát preniesol zodpovednosť na mestá a obce, čím výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase nepodporil, ale naopak, v mnohých mestách a obciach nepriamo zrušil. Preto navrhujeme celoplošnú analýza spôsobu pôsobenia a financovania školských zariadení zriadených na základe školského zákona a následné v prvých akčných plánoch sa sústrediť na nastavenie moderného systému mimoškolského vzdelávania.