Skip to content

Kategória 1-17.09 Pri výstavbe a rekonštrukciách škôl spolupracovať s kvalitnými architektmi a dizajnérmi Všetky podnety

Apr 04

Viera

  • 04. 04. 2017
  • Viera

Ako to chce ministerstvo financovať? Návrh je v poriadku, len jeho finančná stránka je v našich podmienkach podľa mňa nerealizovateľná.

Apr 30

Miroslav

  • 30. 04. 2017
  • Miroslav

Navrhujem experimentálne postaviť "novú školu", s novým školským priestorom, podporujúcim aktivitu, komunikáciu, tvorivosť žiakov. Príkladom v EÚ je dosť.

May 04

Zdenko

  • 04. 05. 2017
  • Zdenko

Kapitola 1-17.09 je podľa našich skúseností nereálna, pri pomyslení, že nová výstavba je prevažne modulová. Mnohé dobré riešenia architektov, ako navrhujú autori sa dokonca pre nastavenia výziev nedajú financovať z eurofondov, preto ani len neuzrú svetlo sveta.

May 15

Viera

  • 15. 05. 2017
  • Viera

Predložený materiál dobre upozorňuje na fakt starnúcej školskej infraštruktúry a potrebuje jej adaptácie pre súčasné chápanie procesu vyučovania. Z tohto dôvodu je nevyhnutné otvoriť samostatnú odbornú diskusiu o budúcej (ideálnej) podobe škôl po formálnej a obsahovej stránke, ich samotnej architektúry a nadviazať tak na tradíciu tohto diškurzu v období socializmu, kedy podpora experimentálnych, inovatívnych a typových objektov pre vzdelávanie, tvorila veľkú oblasť architektonickej tvorby, čoho výsledkom je dodnes funkčný súbor školskej infraštruktúry. Ako najlepší nástroj pre naplnenie tohto cieľa v súčasnosti navrhuje Slovenská komora architektov vyhlasovanie architektonických súťaží návrhov so zadaniami na nové školské budovy a ich súčasti (športoviská, verejné priestranstvá, knižnice, centrá voľného času apod.), Tieto súťaže by mali byť vyhlasované pre konkrétne školy samotnými zriaďovateľmi škôl. Je však potrebné, aby diskusiu touto cestou iniciovalo predovšetkým samotné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a to napríklad súťažami na nové typové zariadenia pre vzdelávanie od predškolských zariadení po univerzitné. Je však rovnako nevyhnutné výsledky takejto diskusie aj realizovať, ako v experimentálnej, tak aj následne v celoplošnej rovine. Severské krajiny nám môžu byť v tejto oblasti veľkým vzorom.