Skip to content

Kategória 1-17.08 Zvýšiť otvorenosť škôl voči lokálnym komunitám Všetky podnety

Apr 24

Marta

  • 24. 04. 2017
  • Marta

Myslím, že toto funguje aj dnes. Formulácia Zvýšiť otvorenosť.... nevyjadruje dobre potenciál inkluzívnej školy, ktorá je komunitným centrom a spolupracuje s inými organizáciami nielen na zabezpečení voľnočasových aktivít a kultúry. Má ísť o podporu "komunitného prostredia" , kde je dôležitý každý človek a jeho prípadné problémy sa riešia "komunitne" , využívajú sa dostupné zdroje zvládania a pomoci.

May 14

Mária

  • 14. 05. 2017
  • Mária

Do textu v tejto časti odporúčame doplniť nasledujúci text:
V súčasnosti chýba systém štátnej podpory environmentálnej výchovy a osvety, realizovanej pre školy aj pre širšiu verejnosť prostredníctvom mimovládnych organizácií či iných odborných neziskových aj ziskových, štátnych aj neštátnych inštitúcií.
Odporúčame nasledujúce požiadavky na riešenie:
a. Vytvoriť stabilný finančný nástroj, dobudovať infraštruktúry environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety a vytvoriť sieť štátnych aj neštátnych stredísk environmentálnej výchovy (s cieľovým stavom porovnateľným so štandardom európskych krajín: 1 celoštátne/národné stredisko environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (napríklad v nevyužitých priestoroch Iuventy v Bratislave, ktoré maj slúžiť deťom a mládeži Slovenska), 1 terénne pobytové stredisko v každom kraji + 1 denné ekocentrum v každom okrese). Tieto centrá by slúžili aj pre potreby miestnej komunity.
b. Vytvoriť systémový a stabilný finančný nástroj na úrovni štátu aj na úrovni krajských samospráv na plnenie úloh Štátneho programu (koncepcie) environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (vrátane financovania prevádzky štátnych aj neštátnych stredísk environmentálnej výchovy a ekocentier), ktorý by bol založený na princípoch spravodlivej, otvorenej a transparentnej verejnej súťaže.