Skip to content

Kategória 1-17.05 Koncipovať interiéry a exteriéry škôl tak, aby podporovali široké spektrum modalít učenia Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

  • 28. 04. 2017
  • Vladimír

Pripomienka SKU: Doplniť uspôsobenie priestoru aj na koberec a možné sedenie v kruhu pre účely reflexie a spätnej väzby.
Vo viacerých školách hlavne na prvom stupni sa stále viac využíva sedenie s deťmi v kruhu. Takéto sedenie je potrebné využívať vo všetkých stupňoch, aby žiaci a učiteľ mohli spoločne vyhodnocovať, plánovať, reflektovať.

Mar 22

Lucia

  • 22. 03. 2017
  • Lucia

Štát musí myslieť aj na to, že na základných školách sa neodohráva len vyučovanie, ale aj výchova. Interiéry a exteriéry základných škôl sa musia pripraviť nie len na vyučovanie ale aj výchovu. Nie je na mieste zabúdať na vybavenie miestností, ktoré patria školským klubom detí - herne. Pokiaľ vychovávatelia ŠKD nemajú vlastné herne, je potrebné upraviť priestory, kde deti počas školského klubu trávia svoj voľný čas.
Ak školský klub nemá vlastné priestory činnosti sa odohrávajú v klasických triedach. Tieto triedy nie sú prispôsobené potrebám pedagogiky voľného času, nie sú vytvorené kútiky a v triede, z priestorových rozmerov, je ťažké skladovať pomôcky a materiál na činnosť. Nehovoriac o tom, že sa učiteľ a vychovávateľ delí o jednu miestnosť, ktorá na to nebola určená. Vychovávateľ má veľmi sťažené podmienky, pretože priorita pre školy je vybavenie tried na vyučovanie a nie na výchovu. Na takéto dvojaké využitie tried by sa malo prihliadať a hľadať spoločné riešenie pri zariaďovaní tried na prvom stupni, aby bola pripravená nie len na vyučovanie, ale aj na pedagogiku voľného času. Pokiaľ si ministerstvo dostatočne váži pedagógov voľného času, toto by bol signál, že má záujem riešiť pracovné podmienky vychovávateľov a aj priestor, kde trávia deti voľný čas.

Apr 27

Anna

  • 27. 04. 2017
  • Anna

Využiť spoluprácu mimoškolských inštitúcií, ktoré majú už viac rokov rozbehnuté rôzne projekty edukačného charakteru ako je napríklad projekt STROMY POZNANIA (štátneho podniku LESY Slovenskej republiky), ktorý je zameraný na budovanie miniarborét v areáloch základných a materských škôl s cieľom vytvárať reálne edukačné prostredie a pomôcky.

May 14

Mária

  • 14. 05. 2017
  • Mária

Do textu v tejto časti odporúčame využiť text uvedený uvedený už v bode 1-16.00:
Je potrebné pripraviť systémové opatrenia, ktoré by podporili, aby sa školy všetkých stupňov (vrátane vysokých škôl) usilovali stať sa „udržateľnými školami“ a tým poskytovali pozitívny vzor a praktické skúsenosti so zavádzaním princípov udržateľného rozvoja a environmentálneho správania do svojho manažmentu. Žiaci a študenti by mali mať možnosť priamo sledovať environmentálne správanie sa svojej školy a tiež prakticky vstúpiť svojimi námetmi do zlepšenia súčasného stavu a riešenia udržateľného využívania zdrojov. V tejto súvislosti preto treba vysoko pozitívne hodnotiť zapájanie základných a stredných škôl do programu Zelená škola a tiež program Mladí reportéri pre životné prostredie.
(viac pozri aj v bode 1-11.07 vyššie)