Skip to content

Kategória 1-02.02 Jasne vymedziť charakteristiky inkluzívnej školy Všetky podnety

Apr 12

Tatiana

 • 12. 04. 2017
 • Tatiana

Inkluzívne vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím/MP/ má mnohé úskalia. Doposiaľ neboli publikované odborníkmi z pedagogickej praxe žiadne štatistiky o úspešnosti a prospešnosti inkluzívneho vzdelávania žiakov s MP. Väčšinou sa k danej problematike vyjadruje laická verejnosť bez praktických a odborných skúsenosti. Zaraďovanie žiakov s MP do bežných ZŠ znižuje vedomostnú úroveň bežnej populácie a zároveň deti s MP majú neprimerané psychické zaťaženie voči svojím schopnostiam . Žiaci s MP majú nárok na upravené redukované učebné osnovy, ktoré nekorešpondujú s osnovami bežnej populácie vo všetkých predmetoch a majú nárok na špeciálnych pedagógov vo všetkých predmetoch tak, ako žiaci v pásme normy majú nárok na učiteľa príslušného zamerania. To znamená, že počas jednej vyučovacej hodiny by mali súbežne vysvetľovať 2 rôzne učiva dvaja pedagógovia/1 pre bežnú populáciu a 1 pre žiakov s MP - NIE však asistent učiteľa /. Vyučovanie v bežnej triede žiaka so ŠVVP ako je napr. sluchovo, zrakovo postihnuté dieťa je za pomoci asistenta učiteľa ťažké, ale zvládnuteľné ak má všetky potrebné kompenzačné pomôcky. Ale vzdelávať žiaka s MP s IQ do 69 s bežnou populáciou je pre tohto žiaka psychické náročné a pre neho nezvládnuteľné. Pre týchto žiakov existujú v súčasnej dobe školy - špeciálne školy, kde výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú špeciálni pedagógovia. V celom programe nie je ani zmienka o tomto type škôl.

Apr 26

Daniela

 • 26. 04. 2017
 • Daniela

V ústave SR je zakotvené právo na vzdelanie detí podľa ich schopnosti.
V súčasnosti majú mentálne postihnuté deti možnosť, aby im takéto vzdelanie bolo poskytnuté v primeraných podmienkach špeciálnych škôl a v odborných učilištiach pod kvalitným vedením špeciálnych pedagógov a nie asistentov.
Nadaným deťom sa poskytuje vzdelanie primerané intelektu pre nadané deti.
Telesne zdatné deti si rozvíjajú talent v športových triedach.
Prečo chceme , aby mentálne postihnuté deti zvládli vzdelávanie s bežnou populáciou, keď ich intelekt je obmedzený?
Pod vedením špeciálnych pedagógov majú dostatočný priestor na to, aby rozvinuli svoje schopnosti, ktoré môžu rozvinúť, s ktorých sa tešia a nie ich dať tam, kde chudáci sú terčom posmechu. Načo ich trápiť fyzikou, chémiou, jazykom v ZŠ, keď môžu byť šikovní murári, kuchári.
V odborných učilištiach majú MP žiaci priestor na rozvoj individualít a sú podporovaní v oblasti, v ktorej sú dobrí a úspešní . Môžu sa v živote uživiť a nie byť odkázaní na sociálne dávky. Môžu vykonávať jednoduché manuálne činnosti, ktorých je na trhu nedostatok a nevypĺňať dieru na trhu práce dovozom cudzincov.
Bez tak v rámci svetového rebríčka klesáme vo vedomostnej úrovni. Ako sa môže venovať učiteľ na hodine 25 žiakom a k tomu má v triede aj postihnutých. Zastúpi ich vzdelávanie asistent, s akým vzdelaním? Veď už v súčasnosti ich je nedostatok a asistent nie je rovnocenný učiteľovi.

Apr 07

Veronika

 • 07. 04. 2017
 • Veronika

Podľa nášho názoru: Učiteľ, ktorý má v triede intaktných žiakov a žiakov s mentálnym postihnutím sa nemôže dostatočne venovať všetkým žiakom aj napriek svojím kompetenciám a zručnostiam. Učiteľ sa venuje buď intaktným žiakom a žiaci s mentálnym postihnutím sa dostávajú do úzadia, alebo je situácia opačná. V špeciálnej základnej škole sú vhodne nastavené podmienky pre výchovno-vzdelávací proces žiakov s mentálnym postihnutím.

Apr 15

Lucia

 • 15. 04. 2017
 • Lucia

Inkluzia - v krajine ako Nemecko ju začínajú považovať za diskriminačnú pre "normálne" deti (na všetkých sa zameriavame, iba na tych bez diagnóz a problémov nám neostáva čas, energia, priestor), ale my na Slovensku ju hromadne ideme zavádzať do škôl. Čo keby sme sa raz poučili z chýb iných a neprešli si všetkým ako ovce... lebo tí to tak mali, tak musíme aj my.

May 02

Alena

 • 02. 05. 2017
 • Alena

K téme sa chcem vyjadriť ako matka syna navštevujúceho 1. stupeň ZŠ. Už len z pohľadu detí nepovažujem integráciu žiakov s mentálnym postihnutím do bežných tried za vhodné riešenie. V synovej triede sa spolu s intaktnými žiakmi vzdeláva i zaostávajúci žiak s mentálnym postihnutím, ktorý sa v triede necíti dobre, nestíha s učivom, čo sa u neho prejavuje zlými známkami, vzdorovitosťou, poruchami správania. Odmieta chodiť k špeciálnej pedagogičke, ktorá deti s mentálny postihnutím vyberá z tried počas predmetov: výtvarná výchova, telesná výchova.., cíti sa vyčlenený z kolektívu. Na druhej strane, keďže sama vyše 20 rokov vyučujem v špeciálnej škole, si dovolím vysloviť názor, že žiaci s mentálnym postihnutím môžu dobre napredovať individuálnym prístupom špeciálnych pedagógov v prostredí špeciálnej školy s menším počtom žiakov v triedach. Môžu získať výučný list, zvýšiť svoje šance zamestnať sa a tým sa integrovať do bežného života.

Apr 07

Veronika

 • 07. 04. 2017
 • Veronika

Podľa nášho názoru: Učiteľ, ktorý má v triede intaktných žiakov a žiakov s mentálnym postihnutím sa nemôže dostatočne venovať všetkým žiakom aj napriek svojím kompetenciám a zručnostiam. Učiteľ sa venuje buď intaktným žiakom a žiaci s mentálnym postihnutím sa dostávajú do úzadia, alebo je situácia opačná. V špeciálnej základnej škole sú vhodne nastavené podmienky pre výchovno-vzdelávací proces žiakov s mentálnym postihnutím.

Apr 30

Daniela

 • 30. 04. 2017
 • Daniela

So všetkou úctou - je to o peniazoch... Jednoducho klesá populácia a tak nám vzniká jasná rovnica:
Škola za integrovaných žiakov dostáva iné financie ako za intaktných. Ako sa aj v dokumente a týchto diskusiách píše, chcú sa integrovať/inkludovať najmä žiaci zo SZP. Kto sú väčšinou žiaci zo SZP? No predsa rómovia. Jednoduché... Málo intaktných, veľa integrovaných rómov, tak ich dajme do bežných škôl, že sa nezrušia a školy budú za nich dostávať viacej peniažkov a samozrejme nejak to s nimi už "vydržia".
Kašlať na dobre nastavený systém v špeciálnych ZŠ, nízky počet žiakov v nich, individuálnu prácu s nimi, špeciálne metódy, tempo práce, spokojnosť žiakov atď. Všetko to je jedno...

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

podnet SKU:
Charakteristika inkluzívnej školy je už vypracovaná v projekte PRINED, je "len" nutné ju uviesť do praxe. Každá škola má byť inkluzívna, pričom vychádza z princípu inkluzívnej spoločnosti.
Metodiky je potrebné vnášať do praxe prostredníctvom účinnej supervízie, na základe príkladov dobrej praxe. Je potrebné využívať kvalitné existujúce programy. Napr. v minulých rokoch boli vypracované materiály pre projekt PRINED, uverejnené na stránke MPC, ďalej ucelené metodické materiály pre intervenciu u detí predškolského veku zo SZP (MPC), existujei program fonematického uvedomovania podľa Eľkonina (spoločnosť Dialóg), splývavé čítanie SFUMATO, Liga pre duševné zdravie sprostredkuváva prosociálny program Zippyho kamaráti, ďalej existuje program pre prevenciu šikanovania Srdce na dlani - celosvetovo známy ako SECOND STEP.

Apr 27

Katarína

 • 27. 04. 2017
 • Katarína

Obce v našom regióne bojujú s problémom, že v základných školách sa vzdelávajú poväčšine rómski žiaci, teda žiaci zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Nerómski rodičia vozia svoje deti i do vzdialenejších škôl , teda inklúzia sa minie účinkom. Alebo sa budú včleňovať žiaci zo znevyhodneného sociálneho prostredia zo špeciálnych škôl medzi žiakov zo znevýhodneného sociálneho prostredia základných škôl? Tiež to bude mrhanie verejných financií na všetkých odborníkov, ktorí budú musieť pracovať s týmito žiakmi a takáto inklúzia je nepochopiteľná a nerozumná. Nebudú to opäť vyhodené financie, ako to bolo s mnohými projektmi na riešenie rómskej problematiky? Sociálny systém je nastavený tak, že sa niektorým občanom neoplatí pracovať, to je jedno akú školu skončili. Je potrebné ponúknuť primeranú prácu a vytvoriť pracovné miesta za mzdu, ktorá je motivačná. Vyškoliť odborníkov, ktorí sa budú takýmto ľuďom venovať už priamo v pracovnom procese. ( napr. ľudia, ktorí budú primerane dozerať na týchto pracujúcich občanov, budú ochotní ich doškoľovať priamo pri práci, atď.) Tam je potrebné nasmerovať financie.

Apr 25

Daniela

 • 25. 04. 2017
 • Daniela

Dovolím si pridať príspevok napísaný možno neodborne, ale zato získaný z praktických skúseností.
Pokiaľ sa jedná o inklúziu žiakov s MP zo SZP, ide o viac než zložitý proces. Tieto deti nemajú doma takmer žiadnu podporu na učenie, vzdelanie pre drvivú väčšinu populácie, o ktorú tomuto "národnému programu" ide (rómovia) nič neznamená. To, že CPPPaP a CŠPP dostanú pokyny ako týchto žiakov testovať neznamená, že im prilejú rozum, alebo zmenia postoj rodičov týchto žiakov k vzdelaniu. Práve naopak - bude to pre nich len ďalší ústupok.
Ďalej, koľko takých špeciálnych pedagógov na školu by prislúchalo? Vzhľadom na ekonomiku v štáte bude určite "postačovať" jeden... Z vlastnej praxe viem, že sa ide proti kvalite, hlavne že je splnená kvantita. Nevadí, že si špeciálny pedagóg zoberie takého žiaka raz za mesiac, hlavné je, že si ho na reedukácie zoberie...
Hovoríme o asistentoch - vykonávajú naozaj výbornú prácu. No kto v konečnom dôsledku bude hodnotiť týchto žiakov - učiteľ, či asistent? Kto ich pozná lepšie?
Jednoznačne sa pôjde proti intaktným žiakom, nakoľko integrovaní/ inkludovaní žiaci potrebujú viacej starostlivosti, pozornosti, času.
Ako sa v triede cíti integrovaný/inkludovaný žiak, povedzme zo SZP? Stačí keď ma medzi spolužiakmi jedného či dvoch rozmaznaných spolužiakov podnikateľských rodičov. Spoločnosť bude rada, ak sa nakoniec nedostane k šikane, či už zo strany majoritnej, či minoritnej skupiny žiakov.
Ako môžeme zabúdať na podmienky ktoré jednoznačne ovplyvňujú a obmedzujú život žiakov zo SZP? Keď vám príde ráno žiak do triedy s nezvyčajne krásnym úsmevom a dobrou náladou a po krátkom rozhovore s ním zistíte, že je to vlastne len preto, že sa dobre vyspal, pretože spal na posteli SÁM a nie s bratom! Ako môžeme od týchto žiakov ako sa snažili šplhať na úroveň žiakov z bežnej populácie... Je prirodzené, že u nich vzniká MP (sociálne znevýhodnené). Je jednoducho prítomné! Tak, ako keď máme angínu je jedno, či sme ju dostali od niekoho, alebo zo studenej zmrzliny. Jednoducho tú chorobu mám a ovplyvňuje môj život, moje výsledky, chuť pracovať, náladu atď. A nezmenia to ani odporúčania, ktoré dostávajú poradne a podobne.
A na záver, zmiešaním žiakov s MP či už sociálne podmieneným, alebo akýmkoľvek iným, a žiakov s vývinovými poruchami učenia vznikne zmes, pri ktorej si kolegovia môžeme akurát "držať päste".

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Inkluzívne vzdelávanie kladie oveľa vyššie nároky na učiteľov, asistentov aj ostatný personál školy, ako aj ostatných žiakov a ich rodičov, preto by mal byť zohľadnený aj pomer takýchto detí so špecifickými požiadavkami voči ostatným deťom tak, aby neprišlo k preťaženiu pedagógov, ich vyhoreniu, zhoršeniu vzťahov medzi žiakmi, príp. rodičmi a školou, čo by malo za následok zníženie kvality výuky na danej škole, alebo triede a naopak zvýšenie rizika odchodu žiakov s vyšším potenciálom do iných škôl.

Mar 20

P

 • 20. 03. 2017
 • P

Prosím Vás, čo všetci vymýšľate? Pozrime sa pár rokov dozadu. Veď naše školstvo a zdravotníctvo bolo na svetovej úrovni.
Od kedy začalo všetko upadať. Keď nám prišla "demokracia". Všetko - aj to čo bolo za bývalého režimu dobré - treba zničiť bez ohľadu na to, či to bolo dobré alebo . A tu je výsledok - našich múdrych hláv. každá ryba smrdí od hlavy. Ja nie som lekár, tak sa nebudem starať do ich povolania. V školstve je to podobné. Stretol som sa už s toľkými návrhmi a nápadmi, čo treba zmeniť a pritom sa zadávatelia nápadov a návrhov tvária akoby objavili "ameriku" a pritom navrhujú lento čo fungovalo, keď som bol ja na stredne škole - 80-e roky.
Okrem toho tí čo podávajú super nápady a návrhy - nič nové nevymyslia- buď sú to len ďalšie nezmysli a hlúposti, lebo keby žili v realite - teda v praxi a nie na "marse" tak by také hlúposti nenavrhovali. Ale mne je jasné, že hlúpemu národu sa lepšie vládne a toto všetko našim - tam hore vyhovuje. Prepáčte, ale čo sa zasa ide vymýšľať, aké hlúposti. Treba najprv zlepšiť morálku a výchovu a potom sa bude dať aj pohnúť s kvalitou v školstve. Najhoršie je na tom to, že ľudia, ktorý sa boria s denno-dennými problémami a vedia ich pomenovať a majú aj návrhy ako to zlepšiť - nie sú vypočutý - lebo však ten úradník, ktorý hovno vie o praxi je predsa múdrejší.

Apr 07

Martin

 • 07. 04. 2017
 • Martin

Súhlas, avšak v prípade vhodných podmienok školy – podmienky školy na inkluzívne vzdelávanie je potrebné jasne zadefinovať, je nevyhnutné zabezpečiť podporný personál, podporujeme špeciálne školstvo. Pri začleňovaní žiakov treba poskytnúť učiteľom potrebnú metodickú podporu.
Chýba jasná predstava ako má fungovať celá inklúzia – nič nie je konkrétne, všetko je vo forme všeobecných návrhov – kde sú zapracované pripomienky, ktoré učitelia posielali k tézam.
Upraviť legislatívu tak, aby riaditeľ školy mohol neprijať integrovaného žiaka, ak na to nemá podmienky: špeciálneho pedagóga, asistenta..., inak je prijatie neprofesionálne a nekorektné, v skutočnosti tu nejde o intergráciu, ale len o získanie financií na dieťa.
Je potrebná väčšia zainteresovanosť rodičov – povinnosť – úzko spolupracovať so školou
a zaujímať sa o svoje dieťa. Aj rodič musí niesť zodpovednosť za spoluprácu.

Mar 20

Ľuboslava

 • 20. 03. 2017
 • Ľuboslava

V návrhu národného programu sa hovorí: „Inkluzívna škola je zamýšľaná pre všetky deti, ochotná a schopná prijať a pracovať so žiakmi na plnom rozvoji ich potenciálu. Deti so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením a inými špeciálnymi vzdelávacími potrebami alebo s mimoriadnym nadaním v určitej oblasti sa v nej zúčastňujú na vzdelávaní bez toho, aby vznikali prekážky a obmedzenia pre ne samotné alebo pre ostatné deti v skupine či triede.“
Ale tieto prekážky vznikajú a sú zakotvené v spôsobe, ako bývajú spoločne a rovnakým spôsobom testovaní žiaci v Monitore (testovanie deviatakov) a pri maturite, bez ohľadu na to, či majú, alebo nemajú zdravotné znevýhodnenie, resp. vývinové poruchy učenia. Takéto deti v skutočnosti nemajú žiadne úľavy a učitelia aj rodičia sa s nimi trápia.
Čo im pomôže, keď na vyučovaní určitých predmetov budú mať integrovaní žiaci viac času, alebo nejaké úľavy, keď musia absolvovať úplne rovnaký Monitor a úplne rovnakú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka ako majú zdraví a neznevýhodnení žiaci. V konečnom dôsledku sa žiadna pomoc, podpora nekoná.
V súčasnosti sa veľa hovorí o čitateľskej gramotnosti a potrebe rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením. Keďže je porucha čítania s porozumením špecifická a typická pre dyslexiu (poruchu čítania a porozumenia čítaného textu), testy na čítanie s porozumením a takéto úlohy, ktoré sú nosné pri mnohých skúškach (Monitor a externá časť MŠ zo slovenského jazyka) v skutočnosti testujú, či majú alebo nemajú deti dyslexiu a v akom stupni poruchy. Samozrejme, že testujú aj prácu s textom a myslenie, ale to platí len v prípade intaktných a zdravých detí. Keďže je v našich základných a stredných školách integrovaných veľa detí s vývinovými poruchami učenia a aj s dyslexiou a dysortografiou (porucha pravopisu), je jasné, že takéto deti budú v týchto testoch zlyhávať.
Domnievam sa, že ak chceme žiakom vývinovými poruchami učenia skutočne pomôcť, mali by mať právo konať maturitnú skúšku len z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra. Žiak by si mal vybrať, či bude konať MŠ zo slovenského jazyka a literatúry celú (tzn. externú časť, písomnú formu internej časti a ústnu formu internej časti), alebo bude konať len ústnu formu internej časti. Takto by to bolo spravodlivé. V opačnom prípade časť žiakov s vývinovými poruchami učenia dosiahne len základné vzdelanie (nezmaturujú) a budú tak stigmatizovaní a nenájdu si aj tak uplatnenie v živote, pričom sa ústne deklaruje, aj v tejto navrhovanej reforme, že nám „ide o každého žiaka“.
Celou reformou, ktorá expertná skupina vypracovala, sa nesie duch podpory žiaka, ktorému má byť maximálne ponúknutá pozornosť, najkvalitnejšie vzdelávanie a podpora a pedagogicko-psychologický poradenský servis pri ťažkostiach v učení žiaka. Reforma kladie dôraz na individuálny prístup k žiakovi, inklúziu nadaných aj zaostávajúcich žiakov. Navrhujem preto zvážiť, aby sa v zmysle týchto snáh zapracovala do školskej legislatívy aj možnosť, aby boli žiaci s vývinovými poruchami učenia oslobodení z externej časti MŠ v slovenskom jazyku a literatúry, tak ako už existuje úľava pre žiakov s VPU, ktorí môžu byť oslobodení z externej časti MŠ v cudzom jazyku.

Apr 25

Gabriela

 • 25. 04. 2017
 • Gabriela

Doplniť charakteristiku inkluzívneho vzdelávania detí v materskej škole

Umožniť deťom so ZZ od 3 rokov (aj pri predĺženej rodičovskej dovolenke) navštevovať materskú školu za účelom získania bezplatnej odbornej starostlivosti, ktorá by viedla k bezproblémovejšiemu začleneniu dieťaťa do školského systému.

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

Toto opatrenie navrhujem uviesť ako prvé a až za ním uviesť opatrenia teraz uvádzané ako 1-02.01.

Apr 23

Silvia

 • 23. 04. 2017
 • Silvia

Doplniť charakteristiku aj inkluzívnych MŠ, potenciál detí sa má podchytiť už tam.

Zamedziť odkladom školskej dochádzky, dovoliť len v nutných prípadoch, namiesto toho podporiť opätovné vzdelávanie detí so ZZ a sociálne znevýhodneného prostredia v MŠ viac rokov, alebo zaradenie takého dieťaťa do MŠ skôr.

Podporiť diagnostiku detí so ZZ, sociálne znevýhodneného prostredia, ako aj deti nadané, ktoré bude zohľadňovať hlavne ich potenciál a aktuálne potreby (závislé od 1-01.05).

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

Doplniť charakteristiku aj inkluzívnych MŠ, potenciál detí sa má podchytiť
už tam.
Zamedziť odkladom školskej dochádzky, dovoliť len v nutných prípadoch,
namiesto toho podporiť opätovné vzdelávanie detí so ZZ a sociálne
znevýhodneného prostredia v MŠ viac rokov, alebo zaradenie takého
dieťaťa do MŠ skôr.
Podporiť diagnostiku detí so ZZ, sociálne znevýhodneného prostredia, ako
aj deti nadané, ktoré bude zohľadňovať hlavne ich potenciál a aktuálne
potreby (závislé od 1-01.05)

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

Doplniť charakteristiku aj inkluzívnych MŠ, potenciál detí sa má podchytiť
už tam.
Zamedziť odkladom školskej dochádzky, dovoliť len v nutných prípadoch,
namiesto toho podporiť opätovné vzdelávanie detí so ZZ a sociálne
znevýhodneného prostredia v MŠ viac rokov, alebo zaradenie takého
dieťaťa do MŠ skôr.
Podporiť diagnostiku detí so ZZ, sociálne znevýhodneného prostredia, ako
aj deti nadané, ktoré bude zohľadňovať hlavne ich potenciál a aktuálne
potreby (závislé od 1-01.05)

Apr 19

Martina

 • 19. 04. 2017
 • Martina

Doplniť charakteristiku aj inkluzívnych MŠ, potenciál detí sa má podchytiť už tam.

Zamedziť odkladom školskej dochádzky, dovoliť len v nutných prípadoch, namiesto toho podporiť opätovné vzdelávanie detí so ZZ a sociálne znevýhodneného prostredia v MŠ viac rokov, alebo zaradenie takého dieťaťa do MŠ skôr.

Podporiť diagnostiku detí so ZZ, sociálne znevýhodneného prostredia, ako aj deti nadané, ktoré bude zohľadňovať hlavne ich potenciál a aktuálne potreby (závislé od 1-01.05).

Apr 18

Jana

 • 18. 04. 2017
 • Jana

Doplniť charakteristiku aj inkluzívnych MŠ, potenciál detí sa má podchytiť už tam.

Zamedziť odkladom školskej dochádzky, dovoliť len v nutných prípadoch, namiesto toho podporiť opätovné vzdelávanie detí so ZZ a sociálne znevýhodneného prostredia v MŠ viac rokov, alebo zaradenie takého dieťaťa do MŠ skôr.

Podporiť diagnostiku detí so ZZ, sociálne znevýhodneného prostredia, ako aj deti nadané, ktoré bude zohľadňovať hlavne ich potenciál a aktuálne potreby (závislé od 1-01.05).

Mar 22

Robert

 • 22. 03. 2017
 • Robert

Nevynechávať chlapcov zo vzdelávania. Zabrániť hromadnému rozdávaniu odkladov školskej dochádzky 6-ročným chlapcom pod zámienkou "slabej grafomotoriky" či "hravosti" (ako je to teraz v Bratislave údajne kvôli nedostatku miest na školách). Namiesto toho prispôsobiť školu tak, aby stavala na bežných vlastnostiach detí (chlapcov aj dievčat). Hlavne odsunúť na 2. ročník splývavé písané písmo (alebo ho úplne zrušiť) a dať deťom v škole viac pohybu a voľnosti.

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

Pod pojmom inkluzívne školy sa myslia aj bežné školy? Z textu nie je úplne jasné, či dlhodobým cieľom je, aby každá "bežná škola" sa zmenila na inkluzívnu školu. S ďalšieho textu tiež nie je jasné, ako má škola reflektovať individualizáciu pre "bežných" žiakov.

May 14

Rostislav

 • 14. 05. 2017
 • Rostislav

Deti s Aspergerovym syndromom, lahsou formou autizmu, deti s ADHD - to su vsetko deti, ktore maju intelekt v norme, casto aj nadpriemerny - napriek tomu je problem s ich umiestnenim do beznych skol (bezne skoly ich odmietaju).
Tieto deti nepatria do specialnych skol pre deti s MP.
Potrebuju vytvorene podmienky na uspesne vzdelavanie sa v beznej skole. Nezvladaju fungovat vo vacsom kolektive a hluku, preto su pre ne vhodne triedy s mensim poctom deti. Takisto potrebuju asistenta na zvladanie socialnych situacii, s ktorymi maju problem. Idealne by bolo, keby mali k dispozicii specialneho pedagoga.

Tieto deti by sa nemali vyclenovat z beznych skol, naopak, treba im pomoct fungovat v beznom skolskom prostredi.

Pre nemoznost najst akceptujucu skolu, ktora by chcela taketo dieta prijat a vytvorit mu vhodne podmienky, tieto deti casto koncia na nutenom domacom vzdelavani a ich rodicia (zvacsa matka) prichadzaju o prijem, kedze musia ostat doma s dietatom.

May 14

Jana

 • 14. 05. 2017
 • Jana

Učím na základnej škole. Myslím si, že vytvorenie navrhovaného typu je vhodné pre vyššie stupne školstva ale nie pre základné školstvo. Zameranie školy na prírodovedné, jazykové alebo športové spôsobuje nejednotnosť získaného základného vzdelania. Základné školstvo by malo mať úplne jednotný obsah vzdelávania, aby absolventi mali rovnaké základné vzdelanie. Len na skutočne pevných základoch môžete budovať nadstavbu. "Konkurencieschopnosť" v zameraní a v zmenách obsahu vzdelávania sa jednoducho pre základné školstvo nehodí. Odstráni sa tým veľa problémov. "Konkurencieschopnosť" v prístupe k žiakom, používaní metód a organizačných foriem, mimoškolským aktivitám a aktivitám celoškolským - to nech má zelenú, to má zmysel.