Skip to content

Kategória 1-17.00 Prostredie škôl (interiéry a exteriéry) Všetky podnety

Mar 16

roman

 • 16. 03. 2017
 • roman

Vybavenie triedy: min. 1. dataprojektor s interaktívnou tabuľou, tabule na fixky, wifi, príp. notebooky, tablety.

Nábytok je prispôsobený na skupinovú prácu.

Každý žiak má svoju skrinku na učebnice a pomôcky v triede – nenosia ťažké tašky domov!!!!!

Apr 23

Lucia

 • 23. 04. 2017
 • Lucia

Doplniť v cieli 1-17 do nadpisu "Prostredie škôl a školských zariadení (interiéry a exteriéry)" – v školskom systéme máme aj školské zariadenia na ktoré ministerstvo školstva nemôže zabúdať. Vo všetkých bodoch 1-17 musí byť jasné, že zmena exteriérov a interiérov sa netýka len samotných škol, ale aj školských zariadení.

Apr 24

Elena

 • 24. 04. 2017
 • Elena

Ako má vyzerať ŠTANDARDNÁ budova základnej školy v 21. storočí? Koľko má mať odborných učební pre každý predmet s plnohodnotným vybavením? Pre aký počet žiakov v triede či v skupine? Koľko telocviční, atletických ihrísk , ihrísk na kolektívne športy, bazén, dielne, pozemky na pestovanie rastlín, plôch na hranie, oddych, a pod? Má každý učiteľ svoju učebňu s príručným kabinetom, aby mohli žiaci chodiť za ním a nie on za žiakmi? Má tam aj učebnice, aby ich žiaci nemuseli vláčiť z domu? Má učiteľ svoj školský PC kompaktibilný so školskou sieťou a so svetom?
Keď som bola školopovinné dieťa - možno neuveríte, ale moja škola bola veľmi blízko. Organizácia vyučovania vyhovovala žiakom aj učiteľom. A škola žila aj popoludní, krúžky, športové kluby, miestna komunita, a bola to aj cvičná škola pre budúcich učiteľov.

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Základným východiskom pre uskutočnenie týchto opatrení je uskutočnený audit škôl z hľadiska ich vybavenia. Považujeme za potrebné doplniť túto kapitolu o materské školy. Navrhujeme doplniť o povinnosť zriadenia telocviční v materských školách, zabezpečenia moderných interiérov materských škôl (variabilný nábytok zabezpečujúci vytváranie oddelených vzdelávacích zón rešpektujúcich individualizáciu vzdelávania) a exteriérov.
V materských školách sú rôzne potreby na rozmiestnenie nábytku počas dňa (zdravotné cvičenie, skupinové činnosti versus individualizácia vzdelávania). Súčasný stav nezodpovedá všade moderným požiadavkám.

Apr 13

Viera

 • 13. 04. 2017
 • Viera

- z navrhovaných opatrení nie je jasné, kto a ako sa bude modernizovať interiér a exteriér škôl, čo nie je možné bez dostatočného finančného zabezpečenia. Zriaďovatelia realizujú len čiastočné (havarijné) opravy pre nedostatok finančných zdrojov.

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

Súhlasíme, avšak sú potrebné financie.

May 15

Viera

 • 15. 05. 2017
 • Viera

Cieľ 1-17 by mohol byť chápaný ambicióznejšie. Architektúru nepovažovať iba za prostriedok lepšieho prostredia pre vzdelávanie, ale predovšetkým ako samotný nástroj lepšieho vzdelávania. V krajinách s progresívnym vzdelávacím systémom (napr. Fínsko) je architektúra súčasťou vzdelávania. Pochopenie architektúry a základných nástrojov jej fungovania, ako priestorového usporiadania spoločnosti je považované za spoločenskú zručnosť a tak aj predpokladom pre dobre fungujúcu, otvorenú spoločnosť.
Je nevyhnutné, aby nebolo prostredie škôl po stránke architektúry chápané len ako bezpečné, bezbariérové, ústretové, príjemné a flexibilné, ale rovnako aj ako podnetné, inšpiratívne a otvorené interakcii detí - žiakov a pedagógov. Tak ako sa materiál správne odvoláva na slová Randall Fielding a Prakash Nair z amerického architektonického štúdia FNI (časť 1-17), škola je tretím učiteľom dieťaťa a preto je nevyhnutné brať prostredie vážne, aby malo dieťa možnosť si vytvoriť k miestu osobný vzťah. Je rovnako dôležité túto poučku chápať vo všetkých stupňoch vzdelávania od predškolského stupňa až po vysoké školstvo a výskumné inštitúcie, ako miesta kde sa vzdelávanie prevádza. Navrhujeme preto doplniť opatrenia 1-17.09 (viď. 1-17.09)

Apr 08

Martin

 • 08. 04. 2017
 • Martin

Súhlas s návrhmi, ak budú dodané financie.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Chýbajú financie.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 v súlade s pripomienkou k opatreniu 1-02.01 navrhuje zlúčenie opatrení do jedného, ktorá by zadefinovala základné štandardy školy. Je z pohľadu Klubu 500 neprijateľné a nesystémové, ak reformný materiál pojednáva o povinnosti dodržiavania zákonov! Žiadame vypustiť. (1-17.01 Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie základných hygienických štandardov na všetkých školách). Klub 500 zároveň navrhuje vypustenie nereformného opatrenia 1-17.09 Spolupracovať pri výstavbe a rekonštrukciách škôl s kvalitnými architektmi a dizajnérmi.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Z navrhovaných opatrení nie je jasné, kto a ako sa bude modernizovať interiér a exteriér škôl, čo nie je možné bez dostatočného finančného zabezpečenia. Zriaďovatelia realizujú len čiastočné (havarijné) opravy pre nedostatok finančných zdrojov.

May 15

m

 • 15. 05. 2017
 • m

1-17.02 – skôr by som to videl v časti 1-16, je to o hodnotách.
1-17.06 – skôr by som to videl v časti 1-16, je to o hodnotách.
1-17.08 – skôr by som to videl v časti 1-16, je to o hodnotách.