Skip to content

Kategória 1-16.08 Usilovať o ústretovú komunikáciu a spoluprácu medzi školami a rodičmi Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Vzťah rodičov a školy musí byť obojstranný, rodič pre školu v systéme bezplatného školstva nie je klient, ale partner. Tak ako škola má byť čo najviac otvorená, je potrebné žiadať aj od rodičov partnerský prístup a spoluprácu v najlepšom záujme dieťaťa.
Vo verejných školách sa stále častejšie vyskytujú situácie, že rodič nespolupracuje, nedodržuje zásady podpory svojho dieťaťa, zanedbáva jeho výchovu, vedie k segregácii a odporu k iným deťom, je agresívny a potupuje učiteľa, kritizuje a poškodzuje meno učiteľa, školy a pod. Z týchto dôvodov bude nutné uskutočniť výrazné aj medzirezortné opatrenia, zvýšiť možnosti školy obrátiť sa na účinnú pomoc iných inštitúcii, výrazne kvalitnejšia kuratela a pod.

Mar 28

Carmen

 • 28. 03. 2017
 • Carmen

Pri spolupráci rodiny a školy sú často klasické schôdzky formálne. Okrem toho pri schôdzkach musia učitelia rešpektovať právo utajenia osobných údajov - medzi ktoré patrí aj prospech samotného žiaka, čo rodičov zaujíma najviac a musí sa to riešiť dodatočným individuálnym rozhovorom. Bolo by dobré prehodnotiť klasické ZRŠ a školám nechať možnosť individuálne riešiť komunikáciu s rodičmi - foriem je veľa. Ja som v telefonickom spojení s rodičmi v priebehu celého školského roka, lebo diskutujeme vždy o každej vymeškanej hodine ich dieťaťa. Pritom vybavím aj ostatné záležitosti, ktoré súvisia s chodom triedy, či školy. Využívam mailovú komunikáciu, sms aj účasť rodičov na školskej exkurzii alebo výlete - pokiaľ majú rodičia záujem. Z tohto pohľadu mi príde pozvanie na ZRŠ ako prežitok.

Apr 05

dana

 • 05. 04. 2017
 • dana

Neprikazujme školám klasické triedne schôdzky. ktoré v novej spoločnosti strácajú svoje opodstatnenie. Možností pre stretávanie učiteľov s rodičmi je viac, dajme slobodu učiteľom.

Apr 09

katarína

 • 09. 04. 2017
 • katarína

Navrhujem zrovnoprávniť všetky formy spolupráce rodiny a školy. Možností je veľa a učiteľ by si sám mohol zvoliť ako bude s rodičmi svojich žiakov komunikovať. Nemusia to vždy byť iba triedne schôdzky, ale aj besiedky, divadelné predstavenie, informatívne formy, komunikácia cez elektronické médiá a podobne.

Apr 03

alica

 • 03. 04. 2017
 • alica

Ako rodič by som uvítala zrušenie klasických ZRŠ. Alebo sa rodič o svoje dieťa zaujíma alebo nie. Na schôdzkach sa stretávame rodičia bezproblémových detí a počúvame ponosovanie učiteľky. Mne by vyhovovali viac konzultačné hodiny jedenkrát týždenne, aby som sa mohla informovať vtedy, keď to vyhovuje mne a považujem to za potrebné.

May 15

Miloš

 • 15. 05. 2017
 • Miloš

– považujem za zbytočné – je to produkt kultúry školy.