Skip to content

Kategória 1-16.07 Pozorne monitorovať socioklímu medzi žiakmi a účinne predchádzať šikanovaniu a iným negatívnym javom Všetky podnety

Apr 23

Lucia

  • 23. 04. 2017
  • Lucia

Myslite aj na pedagógov v školských zariadeniach. Taktiež o tomto probléme potrebujú byť teoreticky dostatočne vzdelaní, aby sa oboznámili s technikami odstraňovania týchto javov, ktoré sa v praxi osvedčili, aby nastavili v školských zariadeniach mechanizmy, ako môžu obete alebo svedkovia šikanovania na tieto skutočnosti beztrestne upozorniť atď.

Apr 28

Vladimír

  • 28. 04. 2017
  • Vladimír

Pripomienka SKU: Odporúčame zvážiť externé hodnotenie aj v tejto oblasti. V každej škole a školskom zariadení má pôsobiť školský psychológ.
Tak ako NUCEM hodnotí vedomosti, bolo by dobré, ak by existovalo objektívne a univerzálne meranie klímy tried na školách s tým, že každý žiak, rodič, by pod svojím kódom mohol tieto parametre hodnotiť (napr. cez aplikáciu edupage či inak).

Apr 24

Marta

  • 24. 04. 2017
  • Marta

1-16.07 Monitorovať socioklímu medzi žiakmi a účinne predchádzať šikanovaniu a iným negatív-nym javom.

Spomínané javy nie sú spravidla problémom jednotlivca ale ochorením celej sociálnej skupiny. Preto je "monitorovanie" problematické, lebo svojim spôsobom sú tvorcami stavu všetci zúčastnení.
Skôr by tu malo byť naformulované niečo inkluzívne: Vytvárať predpoklady pre začlenenie, dosiahnutie úspechu a uplatnenie pre všetky deti. Dôsledne dbať na zaobchádzanie učiteľa s dieťaťom s problémami a jeho rodičom s úctou a ešpektom, rovnako na také správanie medzi deťmi.