Skip to content

Kategória 1-16.06 Podporovať vyučovacie štýly učiteľov, ktoré vytvárajú priaznivú klímu na hodinách a ve¬dú k dobrým vzťahom medzi učiteľmi a žiakmi Všetky podnety

Apr 23

Lucia

  • 23. 04. 2017
  • Lucia

Nezabúdať, že treba podporovať aj výchovné štýly vychovávateľov na základných školách, ktoré vytvárajú priaznivú klímu v oddelení a vedú k dobrým vzťahom medzi vychovávateľmi a deťmi.

Apr 25

  • 25. 04. 2017

Z tohto návrhu nie je zrozumiteľné, kto bude odborným garantom posudzovania efektívnosti štýlov vyučovania a akým spôsobom by sa to uskutočňovalo v praxi.

May 15

Miloš

  • 15. 05. 2017
  • Miloš

– považujem za zbytočné – je to produkt kultúry školy.