Skip to content

Kategória 1-16.03 Dbať na priaznivú organizačnú kultúru Všetky podnety

Apr 27

Ján

  • 27. 04. 2017
  • Ján

Aby riaditeľ mohol byť skutočným manažérom a slúžiacim lídrom, musí mať na to priestor - dnes ho nemá ani na najzákladnejšie princípy moderného vedenia, na elementárne prvky vedenia a formovania tímu spolupracovníkov. Prečo? A čo s tým? Zopakujeme návrh, ktorým chceme prispieť k riešeniu viacerých cieľov programu Učiace sa Slovensko:
Navrhujeme zadefinovať právnu identitu školy (školskú právnickú osobu), kde by sa v zákone popísala škola, jej práva a povinnosti, funkcie (a spôsob vykonávania niektorých z nich), vzťahy k partnerom a tretím osobám. Potom by sa zviditeľnili úlohy, ktoré škola plní voči viacerým partnerom, rovnako ako jej potreby na zabezpečenie kvalitného plnenia jej úloh v 21. storočí.
Súčasťou a prínosom tohto kľúčového kroku by bolo umožnenie definovať nevyhnutné zázemie pre štandardnú školu – pretože súčasná štruktúra zamestnancov sa nelíši od štruktúry zamestnancov školy spred 50 rokov. Takáto anomália sa nevyskytuje v žiadnej inej časti našej spoločnosti. Príkladom je nevyhnutná samostatná pozícia IT technika – na štandardnej škole je napr. takmer 100 počítačov a desiatky tabletov, interaktívne tabule, množstvo legálneho softvéru, digitálnych zariadení, povinného zabezpečenia citlivých údajov a elektronickej komunikácie so štátnymi orgánmi, inšpekciou je kontrolované využívanie IKT a výukových softvérov, školský server, web stránka, moderné technológie a aplikácie... koľko škôl na Slovensku má samostatného IT technika na plný úväzok? Akej kvality?
Navrhujeme expertízu (zo strany MŠVVaŠ) povinností vedenia školy, množstva predpisov a relevantných zákonov, všetkých povinných úkonov a úloh školy vrátane povinnej korešpondencie a administratívy – v porovnaní s normami a predpismi o úväzku a pracovnom čase, ktorý je zo zákona daný na splnenie všetkých týchto povinností. Po preskúmaní súčasného postavenia školy vo svetle aktuálnych nárokov a povinností školy v porovnaní so súčasným zázemím školy navrhujeme nanovo zabezpečiť kvalitnú činnosť škôl – preskúmať rôzne alternatívy: od vlastných zamestnancov školy, cez zdieľané služby alebo služby poskytované nanovo definovanými „školskými úradmi“ respektíve centrami poskytovateľov školských služieb.
V neposlednom rade navrhujeme zaoberať sa bezpečnosťou žiakov, vykonateľnosťou predpisov a z toho vyplývajúcej zodpovednosti a dôsledkov pre zamestnancov škôl.