Skip to content

Kategória 1-02.01 Vytvoriť stratégiu rozvoja inkluzívneho vzdelávania na Slovensku a rámcový implementačný plán. Všetky podnety

Apr 23

Združenie zamestnancov CPPPaP

 • 23. 04. 2017
 • Združenie zamestnancov CPPPaP

Pripomienka. Je dôležité BRAŤ DO ÚVAHY AJ NEGATÍVNE SKÚSENOSTI a vyvarovať sa prílišnému entuziazmu! Je dôležitá postupnosť krokov a implementácia inkluzívneho vzdelávania pripravovaná a overená na základe našich slovenských pomerov a podmienok a regionálnych špecifík !!

Apr 19

Katarína

 • 19. 04. 2017
 • Katarína

Netvorte stratégiu od stola.. Vytvorte pracovnú skupinu a prejdite sa po Slovensku - príďte aj na Východné Slovensko. Do osád, zažite vyučovanie aspoň jeden dva dni v špeciálnych školách, okúste komunikáciu s rómskymi rodičmi, pracujte v bezprostrednej blízkosti s deťmi, ktoré majú vši, v taškách šváby a žiadne hygienické návyky. Začnite v osadách! Rómske deti, keď sú v škole( sme internátna škola) umyjeme ich, osprchujeme, odvšivavíme aj krásne sa s nimi pracuje- sú tvárne. Ako náhle sa vrátia do svojho prostredie sme ZNOVA na začiatku - prídu špinavé, hladné... A po týchto výjazdoch, nazbieraných skúsenostiach, reálne zažitých situáciách môžete vyhodnocovať a tvoriť stratégie. Rómska komunita je špecifická.

Implementačný plán netvorte umelými zásahmi do už fungujúceho systému školstva.

Pre všetky deti nech platia pri vyšetrovaní v poradniach rovnaké pravidlá - ROVNAKÉ PSYCHOLOGICKÉ TESTY .

Prečo sa rómsky žiak uprednostňuje napr. aj redukovanými testami sa umelo zaradzujú medzi zdravé deti.

Apr 13

Antónia

 • 13. 04. 2017
 • Antónia

Navrhujeme umožniť legislatívne zriadiť pri odbornom učilišti „školu remesiel“ – trojročné učebné odbory určené pre žiakov, ktorí ukončili vzdelávanie v ZŠ v nižšom ako 9. ročníku a nemajú diagnostikované mentálne postihnutie. Väčšina z nich je v hraničnom pásme – v subnorme a v súčasnosti sú prijímaní na 2 - ročné učebné odbory, ktoré často neukončia vzhľadom na to, že im nie je poskytnutý špeciálno-pedagogický servis.
V odborných učilištiach majú naši žiaci zabezpečenú špecifickú podporu nad bežný rámec, a to vďaka špeciálnym pedagógom s vysokoškolským vzdelaním a s príslušnou pédiou.
Tí spolupracujú s odborníkmi z rôznych inštitúcií – polícia, kuratela, psychológovia, lekári. V centre záujmu odborných učilíšť je (v dlhodobej existencii škôl) naplnenie individuálnych vzdelávacích potrieb každého dieťaťa – žiaka bez ohľadu na to, aké je jeho rodinné a sociálne zázemie. Sleduje sa individuálny pokrok každého dieťaťa. Učitelia – špeciálni pedagógovia spätnou väzbou pružne reagujú aj na menej úspešné stránky úsilia dieťaťa.
Cieľavedomým prístupom špeciálnych pedagógov v odbornom učilišti sú deti čo najlepšie pripravené na samostatný zodpovedný život v spoločnosti, a tým na komplexnú, sociálnu a pracovnú integráciu.
Zároveň vzniká skupina mladých ľudí vyučených v remeslách chýbajúcich na trhu práce a schopných zaradiť sa do výrobného procesu.
Z našich dlhodobých skúseností so vzdelávaním učňovskej mládeže s IQ do 69 vyplývajú zistenia:
- žiaci počas štúdia vykonávajú odbornú prax priamo vo výrobe na zmluvných pracoviskách, ktoré sú väčšinou ich potencionálni zamestnávatelia, pretože povahové vlastnosti žiakov a ich manuálne zručnosti spoznali už počas štúdia,
- žiaci sú pod stálym dozorom cieľavedome vedení počas celého štúdia (3 roky) na odbornom výcviku špeciálnym pedagógom s odborným zameraním – majstrom odbornej výchovy, ktorý počas praxe získava spätnú väzbu o chybách, ktoré môže hneď korigovať, usmerňovať,
- zamestnávatelia nie sú zaťažení zaškoľovaním nevyučených neznámych zamestnancov, ktorí sú často nahradzovaní remeselníkmi zo zahraničia.
Zriadením „školy remesiel“ – 3 - ročných učebných odborov pri odborných učilištiach by sa vytvorili podmienky, nové možnosti prospešné pre ďalšie vzdelávanie mládeže, ktorá je ťažkopádnejšia, má znížený intelekt v pásme subnormy a nemá predpoklady zvládnuť obsah maturitného učiva na bežných stredných školách. V súčasnej situácii so vzdelávaním handicapovaných je toto plne zabezpečené, čím by nebolo nutné navyšovať finančné prostriedky na asistentov učiteľov a podporných špeciálnych pedagógov.

Apr 25

Gabriela

 • 25. 04. 2017
 • Gabriela

Nevytvárať nové, ale aplikovať skúsenosti z už fungujúceho inkluzívneho vzdelávania z iných krajín v našich podmienkach.

Z inkluzívneho vzdelávania nevyčleňovať materské školy

Apr 25

Jozef

 • 25. 04. 2017
 • Jozef

Stratégia inkluzívneho vzdelávania vychádza zo základnej hodnoty, že inkluzívne vzdelávanie podporuje vzdelávací potenciál všetkých žiakov. Teda inklúzia neohrozuje vzdelávanie žiakov s vyšším vzdelávacím potenciálom.

Dnešná prax totiž prináša situácie, keď integrácia jedného žiaka presúva pozornosť učiteľa na tohto žiaka a pozornosť „lepším žiakom“ venuje menej, v horšom prípade na niektorých hodinách vôbec . Podmienky inkluzívneho vzdelávania musia tomuto zabrániť.

Apr 11

Iveta

 • 11. 04. 2017
 • Iveta

Pracovná skupina pozostávajúca z odborníkov z praxe aj z akademického prostredia vrátane zahraničných odborníkov z krajín s rozvinutým inkluzívnym vzdelávaním a so skúsenosťami - nech prídu aj do osád, nech si to vyskúšajú, nie hovoriť o niečom čo nezažili a neskúsili priamo v osadách. Odporúčame zážitkové učenie.
Všetko je písané v našom ponímaní všeobecne, nie konkrétne.

Apr 25

Dagmar

 • 25. 04. 2017
 • Dagmar

Učitelia majú skúsenosti aj s neúspešnou inklúziou. Treba preto stanoviť podmienky inklúzie - pre žiaka a pre jeho rodiča. Ak podmienky neplnia, treba inklúziu ukončiť. Preto treba vypracovať aj modus vivendi odchodu z inklúzie - vrátenie žiaka späť napr. do špeciálnej školy, kde má vytvorené podmienky pre svoj rast a zažije tu úspech.

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

podnet SKU:
Do skupiny pre prípravu inklúzie prizvať aj odborníkov z oblasti zdravotníctva, sociálnych vecí a polície, v zmysle myšlienky inkluzívna spoločnosť, nielen inkluzívna škola. Je potrebné účinne prepojiť preventívne školské aj sociálne programy, ktoré sú často dobré, ale fungujú izolovane, napr. nízkoprahové programy.

Apr 18

Jana

 • 18. 04. 2017
 • Jana

Nevytvárať, ale aplikovať skúsenosti z už fungujúceho inkluzívneho vzdelávania v iných krajinách a aj u nás.

Do inkluzívneho vzdelávania zaradiť už aj MŠ. Je nutné, aby všetky formy podpory boli v plnej miere dostupné deťom aj v podmienkach materskej školy.

Základom stratégie je rotovanie tímov odborníkov z praxe, ktorí budú metodicky zavádzať inkluzívne vzdelávanie v rámci implementácie na konkrétnej škole (forma mentoringu, príklady dobrej praxe – ako napríklad systém, že kvalitná inkluzívna škola bude vzdelávať školy vo svojom regióne formou otvorených hodín, prepájaním praxe, „hospitácií“).

Apr 29

Ján

 • 29. 04. 2017
 • Ján

Inklúzia je možná, ale nesmie byť zavedená bez prostriedkov a bez zabezpečenia dostatočného množstva odborných pracovníkov. Na ZŠ i SŠ!

May 14

Ivo

 • 14. 05. 2017
 • Ivo

Ako dlhoročný špeciálny pedagóg (22 rokov), pracujúci v oblasti vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím mi chýba akákoľvek zmienka o vzdelávaní týchto detí. Ak ich budeme vzdelávať spolu s intaktnou populáciou, prídu o svoje právo na adekvátne vzdelanie, vhodné pre ich postih. Máme prepracovaný systém vzdelávania a výchovy týchto detí, máme množstvo skúsených špeciálnych pedagógov, ktorí s týmito deťmi vedia pracovať, a dosahujú s nimi vynikajúce výsledky napriek útokom od rôznych neziskových organizácií, AI, dokonca aj Úsmev ako dar, ktorá sa stará hlavne o seba a na deti s MR v detských domovoch zvysoka kašle. O dieťa v DD sa stará štát do 18 rokov veku, potom nikoho nezaujíma (okrem nás), že žiak neukončí vzdelanie na odbornom učilišti, odíde zo školy hoci aj mesiac pred záverečnou skúškou, lebo sa zrazu po 18 rokoch nájde nejaký jeho príbuzný, ktorý ho zoberie akože domov, zoberie mu príspevok od štátu a vyhodí ho na ulicu. Tých prípadov je hlavne na východnom Slovensku veľa.
v prípade inklúzie dôjde k tomu, že žiaci učivo nezvládnu, po ukončení povinnej školskej dochádzky ukončia štúdium na žiadosť zákonného zástupcu, a rozšíria rady nezamestnaných. Reči o úlohe asistentov sú scestné, pretože MR je choroba, trvalý stav, a nezmení ho ani 10 asistentov. A ako to asi bude vyzerať v triede, kde z počtu 25 žiakov bude 5 integrovaných, každý s asistentom, medzi ostatnými 20-timi bude 5 nadaných, 10 priemerných, 5 podpriemerných žiakov, V čom bude spočívať úloha učiteľa, komu sa bude prednostne venovať? Jedni sa budú chcieť učiť, druhí budú javiť nezáujem a žiaci s MR budú upútavať na seba pozornosť - čiže vystrájať. Ak neviete, čo dokáže žiak s MR v afekte, ako nabúra štruktúru hodiny, tak všetky tieto vaše teórie sú krásne nalinkované od zeleného stola a v skutočnosti absolútne neviete, o čom píšete.

Apr 23

Silvia

 • 23. 04. 2017
 • Silvia

Nevytvárať, ale aplikovať skúsenosti z už fungujúceho inkluzívneho vzdelávania v iných krajinách a aj u nás.

Do inkluzívneho vzdelávania zaradiť už aj MŠ. Je nutné, aby všetky formy podpory boli v plnej miere dostupné deťom aj v podmienkach materskej školy.

Základom stratégie je rotovanie tímov odborníkov z praxe, ktorí budú metodicky zavádzať inkluzívne vzdelávanie v rámci implementácie na konkrétnej škole (forma mentoringu, príklady dobrej praxe – ako napríklad systém, že kvalitná inkluzívna škola bude vzdelávať školy vo svojom regióne formou otvorených hodín, prepájaním praxe, „hospitácií“).

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

1-02: inkluzívna edukácia – pekný ideál, ale:
a) za 10 rokov nerealizovateľný k takému stavu, aký je opísaný v dokumente
b) je pomerne diskutabilné, či ide o „úprimnú“ snahu zlepšiť spoločnosť (zvnútra), alebo je to skôr zhora diktovaná „politická“ doktrína (The Salamanca Statement ect.)
c) zvýrazniť regionálny charakter edukácie a tzv. miestne hodnoty

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

Prvoradou úlohou pracovnej skupiny by malo byť určenie statusu žiaka považovaného za inkluzívne vzdelávaného. V súčasnosti Siedma časť školského zákona uvádza ŠKOLY PRE DETI ALEBO ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI. Jej prvý oddiel Výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením ich pomenúva inou terminológiou. Medzi nich zaraďuje aj žiakov s vývinovými poruchami učenia. Potom do štatistík inkluzívne vzdelávaných žiakov školy zahrňujú aj týchto žiakov, čím sa štatistika inkluzívne vzdelávaných žiakov „vylepšuje“. Pritom v minulosti iba veľmi malá časť týchto žiakov bola vzdelávaná v špeciálnych školách, ak poruchy učenia boli pridružené k základnej diagnóze. Ako dôkaz uvádzam údaje zo Štatistickej ročenky vydanej CENTROM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/statistiky/statisticka-rocenka-publikacia/statisticka-rocenka-specialne-skoly.html?page_id=9600:
Školská integrácia detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti a žiaci zo SZP
k 15. 9. 2016
– štátne školy: celkom 33 728, z toho vývinové poruchy učenia 18 840
– súkromné školy: celkom 1 498, z toho vývinové poruchy učenia 863
– cirkevné škol¬: celkom 2 037, z toho vývinové poruchy učenia 1 065

Apr 08

Ľudovít

 • 08. 04. 2017
 • Ľudovít

Za nevyhnutné treba považovať, aby sa na rozvoji a skvalitňovania vzdelávania začalo čo najskôr pracovať. Za týmto účelom je potrebné zriadiť predmetové komisie pre každý typ a druh školy. Tieto by mali vybrať obsah učiva pre svoj predmet, v ktorom by sa mali ponechať štandardné poznatky, ktoré žiak potrebuje k svojmu životu a všeobecnému vzdelávaniu. K ním by sa mali vybrať úplne nové poznatky, s ktorými sa škola ešte doposiaľ nestretla. Tak sa získa symbióza týchto poznatkov, ktoré bude potom v niektorých prípadoch zredukovať na daný počet vyučovacích hodín. Potrebné je počítať aj s tým, že do programu školy pribudnú nové predmety. Tak dostaneme obraz o tom, aké žiak by mal mať poznatky, ktoré by mal počas štúdia získať v škole. Tu však môžu vzniknúť problémy okolo stanovenia počtu vyučovacích hodín jednotlivých predmetov. Tie musí určiť komisia zodpovedná za učebný plán školy, teda za rámcový implementačný plán, na základe vopred daných kritérií. Členov týchto komisií malo by vymenovať Ministerstvo školstva SR. Pritom treba zobrať do úvahy tradície našej školy, spôsob výberu učiva odborníkmi, ako aj skutočnosť, že na školách budú musieť byť uskutočnené zistenia, či všetky experimentálne učebné texty budú zodpovedať veku a schopnostiam žiakov a či budú po metodickej stránke vhodne pre nich spracované. Spomínané učivo, ktoré vlastne vytvára štát, možno považovať za základné. Následne by mali predmetové komisie vybrať učivo rozširujúce, ktoré prehlbuje a rozširuje poznatkovú sféru žiaka. Tieto by mali vybrať štát spoločne so školami.

Apr 29

Ján

 • 29. 04. 2017
 • Ján

Každá škola musí mať prostriedky na psychológa, špeciálneho pedagóga na plný úväzok. Svedčí o tom čoraz viac problémovejších žiakov. A je to dôležité aj preto, že deti čoraz viac majú poruchy učenia a takéto deti nikto nechce vziať do školy, keďže nie sú prostriedky na odborných pracovníkov. A asistentučiteľa tiež musí byť povinným vybavením školy, nesmie sa oň žobroniť!

Apr 19

Martina

 • 19. 04. 2017
 • Martina

Nevytvárať, ale aplikovať skúsenosti z už fungujúceho inkluzívneho vzdelávania v iných krajinách a aj u nás.

Do inkluzívneho vzdelávania zaradiť už aj MŠ. Je nutné, aby všetky formy podpory boli v plnej miere dostupné deťom aj v podmienkach materskej školy.


Základom stratégie je rotovanie tímov odborníkov z praxe, ktorí budú metodicky zavádzať inkluzívne vzdelávanie v rámci implementácie na konkrétnej škole (forma mentoringu, príklady dobrej praxe – ako napríklad systém, že kvalitná inkluzívna škola bude vzdelávať školy vo svojom regióne formou otvorených hodín, prepájaním praxe, „hospitácií“).

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

Nevytvárať, ale aplikovať skúsenosti z už fungujúceho inkluzívneho
vzdelávania v iných krajinách a aj u nás.
Do inkluzívneho vzdelávania zaradiť už aj MŠ.
Základom stratégie je rotovanie tímov odborníkov z praxe, ktorí budú
metodicky zavádzať inkluzívne vzdelávanie v rámci implementácie na
konkrétnej škole (forma mentoringu, príklady dobrej praxe – ako napríklad
systém, že kvalitná inkluzívna škola bude vzdelávať školy vo svojom
regióne formou otvorených hodín, prepájaním praxe, „hospitácií“).

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 odporúča do tohto procesu zapojiť aj vychovávateľov, nielen učiteľov, nakoľko hlavne na nižších stupňoch výrazne vplývajú na žiakov, vstupujú do učebného procesu a rozvoja žiakov aj klubovou činnosťou popri škole (ŠKD).

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Chýbajú tu podmienky pre žiaka či triedu, ktoré musia byť splnené na úspešnú inklúziu - máme na mysli hlavne pracovitosť žiaka, spolupráca rodiča a zníženie počtu žiakov v triede, asistent ako nevyhnutnosť + dodatočné financie pre školu. Zároveň právomoc školy zrušiť inklúziu, ak podmienky budú nesplnené.
Zároveň je potrebné znížiť počet žiakov v triedach, v ktorých bude problémový žiak (z hľadiska mentálnej výbavy či poruchy správania).

May 14

Zuzana

 • 14. 05. 2017
 • Zuzana

Bolo by dobré, keby na celom Slovensku bol jednotný plán vzdelávania, aby nebol problém so zapojením sa do vyučovacieho procesu - napríklad, keď sa žiak z Košíc presťahuje do Nitry - aby mohol plynule pokračovať vo vyučovacom procese a nemal problém s tým, že na inej škole preberajú úplne iné učivo, poprípade používajú iné učebné materiály. Bolo by to fér aj pri celoslovenskom monitorovaní žiakov, prípadne pri súťažiach a predmetových olympiádach - kde by mali mať žiaci ako základ naštudované rovnaké učivo.
Rozhodne by mali byť používané na celom Slovensku rovnaké učebnice. Ak učiteľ uzná za vhodné, môže používať doplnkové učebné materiály pre rozšírenie učiva. Mal by byť schválený rámec učiva, ktorý by mali ovládať všetci žiaci na Slovensku.