Skip to content

Kategória 1-16.00 Kultúra a klíma školy Všetky podnety

Apr 23

Lucia

 • 23. 04. 2017
 • Lucia

Názov kapitoly zmeniť na „Kultúra a klíma školy a školského zariadenia“. V školskom systéme sa nenachádzajú len školy, ale aj školské zariadenia.

Apr 25

Ľudmila

 • 25. 04. 2017
 • Ľudmila

Posilniť základné matematické zručnosti u žiakov ZŠ (malá násobilka, práca s kružidlom, pravítkom, kalkulačkou). Posilniť činnosti, ktoré budú viesť k analytickému mysleniu a overeným postupom. Vrátiť sa k medzipredmetovým vzťahom (s fyzikou, chémiou, informatikou), aby mali žiaci možnosť overiť si, že vedia poznatky z matematiky využiť v konkrétnych situáciách.

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Kapitola obsahuje popis existujúceho stavu, ale len málo konkrétnych opatrení, vedúcich k náprave.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 navrhuje zrušenie všetkých opatrení a ponechanie len v rámci všeobecného popisu. Z pohľadu Klubu 500 sa nejedná o reformné opatrenia, len popis základných princípov fungovania školy.
Nápravné opatrenia nedefinujú akým spôsobom sa budú realizovať, kto bude za to zodpovedný, v niektorých bodoch je sporné aj financovanie. Napríklad 1-16.01 Venovať zvýšenú pozornosť fyzickému prostrediu škôl – Každý riaditeľ a určite aj učitelia, žiaci a rodičia túto pozornosť škole venujú, ale ku zmene alebo zlepšeniu je potrebné oveľa viac. Vyžité, zastaralé vybavenie, aj budovy veľakrát aj staršie ako 50-100 rokov, ktoré bez výraznejšej finančnej podpory štátu nemajú šancu z vlastných zdrojov zlepšiť.
Riaditelia škôl sú spravidla povýšení učitelia, ktorí skutočne väčšinou nemajú manažérske vzdelanie alebo prax, čo sa dá doplniť vzdelaním. Je však potrebné aj po zaškolení riaditeľom pomôcť a poskytovať im konzultácie a podporu pri ďalšej ich práci, aby sa z nich stali kvalitní riaditelia a tiež manažéri škôl.
Menovanie riaditeľov škôl je tiež oblasť, na ktorú by bolo potrebné sa v budúcnosti zamerať, keďže manažérske zručnosti a skúsenosti nie sú vždy požadované a až po menovaní do funkcie sa naplno prejaví táto slabina, pričom nápravné opatrenie sa spravidla alebo nerealizuje vôbec, alebo až v prípade vzniku kritickej situácie.

Apr 08

Martin

 • 08. 04. 2017
 • Martin

Súhlas s navrhovanými zmenami, ak budú dodané financie.

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

Zvýrazniť funkciu tzv. skrytého kurrikula!

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

- ako sa má do reformy zahrnúť táto kapitola? Niektoré navrhované opatrenia sú viac o pocitoch.

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

Súhlasíme, avšak sú potrebné financie.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Boli sa autori pozrieť po Slovensku ako vyzerajú naše základné školy, asi nie!
Zabudlo sa na rodičov. Školy často chcú komunikovať s rodičmi, ale rodičia nemajú čas.

May 04

Zdenko

 • 04. 05. 2017
 • Zdenko

Klíma školy 1-16. a prostredie 1-17., patrí ku kapitolám ktorá je koncepčne najmenej doriešená. Miestna územná samospráva zdedila školy s veľkým modernizačným dlhom, to je všeobecne známy fakt. Eurofondy na školskú infraštruktúru boli kapitola sama o sebe, kto ich realizoval vie svoje, ale aj vďaka nim má veľa samospráv zrekonštruovanú budovu školy. Riešime kamerové systémy, ktoré objektívne na školách (a nielen na školách) chýbajú, avšak neriešime nezmyselnú byrokraciu následných kontrol Úradu na ochranu osobných údajov, pokuty, zložité prevádzkové bezpečnostné projekty. Riešime konzultantov na klímu, nemáme však doriešených informatikov či technikov BOZP, alebo spomínaných asistentov. Chýba však model financovania navrhovaných opatrení. Otvorenosť školy je mnohokrát oklieštená neadekvátnymi byrokratickými obmedzeniami ktoré nikto nezruší.

May 10

kolektív zamestnancov Spojenej školy

 • 10. 05. 2017
 • kolektív zamestnancov Spojenej školy

Keď chceme zlepšovať kultúru a klímu školy je nutné, aby všetky štátne školy bez rozdielu zriaďovateľa mali vlastné budovy - platí najviac pre špeciálne školy. Pokiaľ je škola v dlhodobo v prenajatých priestoroch - minie sa množstvo finančných prostriedkov na nájom, škola sa musí prispôsobovať požiadavkám prenajímateľa, ktorí často robí nátlakové kroky v prospech seba, bez ohľadu na potreby inej školy. Vzťahy sa často zhoršujú.

May 14

Mária

 • 14. 05. 2017
 • Mária

V tejto kapitole (v príslušných bodoch) odporúčame doplniť nasledujúce opatrenie:
Je potrebné pripraviť systémové opatrenia, ktoré by podporili, aby sa školy všetkých stupňov (vrátane vysokých škôl) usilovali stať sa „udržateľnými školami“.
Zdôvodnenie:
Už viac ako dve desaťročia sa presadzuje, aby samotné školy, vrátane (vysokých škôl) vytvárali priaznivé prostredie pre „udržateľný rozvoj“. Školy by mali poskytovať pozitívny vzor a praktické skúsenosti so zavádzaním princípov udržateľného rozvoja a environmentálneho správania do svojho manažmentu. Žiaci a študenti by mali mať možnosť priamo sledovať environmentálne správanie sa svojej školy (napr. spotrebu energie, vody, množstvo vyprodukovaných odpadov a pod.) a tiež prakticky vstúpiť svojimi námetmi do zlepšenia súčasného stavu a riešenia udržateľného využívania zdrojov.
Pripomíname, že viaceré návrhy opatrení potrebné k výchove a vzdelávaniu k udržateľnému rozvoju (vrátane budovania „udržateľných škôl“) boli už uvedené v Akčnom pláne výchovy a vzdelávania k udržateľnému rozvoju v Slovenskej republike, ktorý bol v roku 2006 schválený Ministerstvom školstva SR (ako súčasť plnenia záväzkov Slovenska v rámci „Desaťročie vzdelávania k udržateľnému rozvoju“, 2005-2014).
Ako sme už vyššie uviedli (v bode 1-11.07) v tejto súvislosti preto treba vysoko pozitívne hodnotiť zapájanie základných a stredných škôl do programu Zelená škola. Zo skúsenosti zapojených Zelených škôl sa potvrdilo zlepšenie participatívneho prostredia v škole, zvýšenie zodpovedného pro-environmentálneho správania, ako aj informovanosti a dôvery. V Zelených školách sa cítia byť žiaci a študenti subjektívne viac informovaní o problémoch životného prostredia, vnímajú školu ako významný zdroj informácií v tejto oblasti a zároveň označujú osobu učiteľa za dôveryhodný zdroj informácií. Takýto prístup by bolo potrebné postupne aplikovať na všetkých školách.
Rovnako úspešný a inšpiratívny je sesterský program Zelenej školy pod názvom Mladí reportéri pre životné prostredie, ktorý podobne ako Zelená škola podporuje participatívne prostredie v škole, rozvíja rovesnícke vzdelávanie a najmä výrazne akcentuje výchovu k zodpovednosti, rozvíja kritické myslenie a obhajobu vlastného názoru.
(viac pozri bod 1-11.07 vyššie)

May 14

ZŠ s MŠ

 • 14. 05. 2017
 • ZŠ s MŠ

Škola by mala viesť o.i. k odovzdávaniu hodnôt slušného správania a viesť žiakov nielen k akademickej, ale aj charakterovej pripravenosti do života (napr. schopnosť prebrať zodpovednosť za seba, svoje ďalšie vzdelávanie, postarať sa neskôr o rodinu apod.). Bolo by vhodné, ak by sa vedenie škôl mohlo bližšie oboznámiť s fungujúcimi modelmi a aby malo dostatok prostriedkov k vytvoreniu fungujúcej priaznivej org. kultúry. Do organizačnej kultúry školy by sa mali vo veľkej miere premietnuť aj faktory potrieb žiakov danej školy. Napr. žiaci zo SZP, k tomu aby si mohli osvojiť spomínané "mäkké" faktory organizačnej kultúry, potrebujú mať najprv naplnené základné potreby a získať určitú hodnotovú pevnosť a istotu, ktorú často krát nezískajú z domáceho prostredia. Príkazy a zákazy v tom zohrávajú určitú úlohu a nebolo by dobré ich en bloc odstrániť.

May 15

Richard

 • 15. 05. 2017
 • Richard

Zavedenie princípov a cieľov (T)UR do riadenia a prevádzky škôl (posilnenie participácie žiakov, posilnenie praktických činností, zručností a spôsobilostí...).