Skip to content

Kategória 1-15.08 Naďalej budovať NÚCEM ako profesionálne pracovisko špecializované na pedagogické merania Všetky podnety

Apr 26

Zuzana

  • 26. 04. 2017
  • Zuzana

- NUCEM plní úlohy naozaj len „uspokojivo“ – viď takmer každoročné chyby v maturitných testoch (niekedy aj v Testovaní 9). Činnosť NUCEM je len vo vypracovaní a vyhodnotení testov raz za rok a potom vypracovaní siahodlhých správ. Naozaj je treba posilniť tento ústav?

Apr 02

Andrea

  • 02. 04. 2017
  • Andrea

Navrhujem, aby každý odpoveďový hárok testu, ktorý žiaci píšu obsahoval dve kópie namiesto jednej, ktorá ostáva pre kontrolné potreby v škole. Druhú kópiu by si mali zobrať žiaci po absolvovaní testu so sebou, aby si mohli svoje odpovede porovnať so správnymi odpoveďami a aby mali možnosť poučiť sa z vlastných chýb. Nie všetky úlohy sú jednoznačné a vo viacerých prípadoch žiaci tipujú správnu odpoveď , nakoľko nevedia naisto identifikovať tú správnu. Kým sa na internete objaví kľúč správnych odpovedí aj pri úlohách s krátkou odpoveďou, často už zabudnú, ako vlastne sami odpovedali. Pri takomto postupe sa teda nemajú možnosť poučiť a naučiť sa tú správnu odpoveď. V pokynoch pre administrátorov je uvedený pokyn, že žiaci nemôžu mať okrem pomocného papiera, ktorý po dopísaní testu musia odovzdať , žiaden iný papier, na ktorý by si mohli svoje vlastné odpovede zapísať. Na konci maturitnej skúšky z matematiky som videla študenta, ktorý si vlastné výsledky zapísal na papierovú vreckovku. Osobne si však myslím, že žiak má právno na poznačenie si vlastných odpovedí. Z uvedeného dôvodu by som navrhovala kópiu odpoveďového hárku pre každého žiaka, pretože akýkoľvek iný papier, či papierová vreckovka môže vyzerať v očiach dozor konajúceho pedagóga podozrivo.

Apr 27

Miloslav

  • 27. 04. 2017
  • Miloslav

Nepovažujeme za správne redukovať úlohu NUCEM-u len na Testovania, maturitu a medzinárodné merania, čím sa umožňuje zárobková činnosť rôznych firiem pri realizovaní rôznych testov. Kompetenciu realizovať testovanie má mať iba NÚCEM.

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Klub 500 zároveň navrhuje doplnenie úlohy o budovaní jednej národnej inštitúcie NÚCEM zodpovednej za túto oblasť a zrušenie budovania paralelných kapacít Štátnou školskou inšpekciou. („Isté vlastné testovacie kapacity (technické vybavenie + nositeľov špecifického know-how) si paralelne buduje aj Štátna školská inšpekcia.“).

May 05

Frico

  • 05. 05. 2017
  • Frico

- NUCEM neplní úlohy ani len „uspokojivo“ , a mali by mu ostať pri maturitách len povinné predmety /slovenčina a voliteľný jazyk/ - alebo zastrešiť všetky predmety, z ktorých je možné maturovať. V súčasnosti sa jedná jednoznačne o diskrimináciu napr. u tých, čo si zvolili napr. matematiku /tí majú testy z NUCEM, ale napr. Dejepis už nie/ , tým aj hodnotenie maturity nemožno nazvať regulérnym - a pochopiteľne to vytvára nezáujem o matematiku a celkove technické predmety.
Ďalšou chybou je, keď maturant, ktorý náhodou - z rôznych dôvodov- zlyhá na testovaní z matematiky v EČ MS už nemá šancu do ústnych maturít na nápravu ... a čo potom pokračovanie na VŠ ...... myslím, že sa to dá nazvať aj pochovávaním záujemcov o technické predmety resp. matematiku