Skip to content

Kategória 1-15.07 V rámci prijímacieho konania na vysoké školy rešpektovať obsah vzdelávania na stredných školách a primerane zohľadňovať obsahové zameranie budúceho štúdia na vysokej škole Všetky podnety

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

Vítame túto snahu, ktorá by mohla mať za následok overovanie všeobecných predpokladov absolventov na štúdium, odstránenie rôznych foriem doučovania a tým aj korupcie.

Apr 02

Ružena

 • 02. 04. 2017
 • Ružena

Vytvoriť curriculum požiadaviek prijímacieho konania na VŠ.

Apr 02

Dušan

 • 02. 04. 2017
 • Dušan

Ak sa zavedie povinná maturita z matematiky (náš návrh - cieľ 1-15-06), tak jej výsledok (výsledok externej časti) má byť následne vysokými školami povinne rešpektovaný ako súčasť podmienok prijatia na štúdium.

Apr 18

Daniel

 • 18. 04. 2017
 • Daniel

Nedostatočná pripravenosť na VŠ štúdium sa netýka iba matematiky. Dnes sa na VŠ hlásia a sú aj prijatí žiaci z akejkoľvek strednej školy s maturitou. Na technické či informatické smery sú bez prijímacích skúšok prijímaní žiaci, ktorí ani z matematiky nematurovali. Potom sa VŠ čudujú a sťažujú, že nič žiaci nevedia. Prečo si ich tam prijali? Lebo sú financovaní od počtu žiakov, tak zoberú každého, bez ohľadu na predpoklady (tie už ani neskúmajú). A to sa netýka len matematiky.

Návrh: každá VŠ by povinne mala dva roky dopredu na každý svoj študijný odbor vyhlásiť, z akých minimálne dvoch predmetov súvisiacich so zameraním bude vyžadovať maturitnú skúšku (dotiahnuté do dokonalosti - externý štátom garantovaný test - teda taký ako sa dnes píše z SJL, CJ a MAT by sa písal z viacerých predmetov DEJ, CHE, FYZ...). Žiak, ktorý by chcel daný odbor na VŠ študovať (vrátane žiakov SOŠ), by tak vedel, z čoho musí mať maturitu (najlepšie externú), na základe toho by si na SŠ vybral patričné voliteľné predmety (semináre), aby sa na tú maturitu mohol zodpovedne pripraviť. Takéto externé maturitné testy by potom mohli slúžiť aj ako náhrada prijímacích skúšok (absolvovanie maturity z daného predmetu by bolo minimálnou požiadavkou, aby sa žiak na daný odbor VŠ mohol vôbec prihlásiť, výsledok takéhoto externého testu by určoval aj poradie záujemcov o štúdium).

Apr 26

Emilia

 • 26. 04. 2017
 • Emilia

Odporúčame zaviesť pri prijímaní na vysokú školu povinnú skúšku na prijímacom konaní a zároveň sprísniť podmienky prijatia (vedomostná úroveň). Je to z dôvodu narastajúcej nízkej úrovne požadovaných poznatkov uchádzačov o štúdium a praxi benevolencie pri prijímacom konaní.

Apr 29

Miroslav

 • 29. 04. 2017
 • Miroslav

Úbohá úroveň mnohých VŠ sa nezmení, pokiaľ sa nebudeme vzájomne rešpektovať. ZŠ-SŠ-VŠ. Výstup nižšieho stupňa vzdelávania musí byť dôležitý pre vyšší stupeň.
Tým sa prenesie zodpovednosť a motivácia dosiahnuť dobrý výsledok zo škôl (ktoré žiaľ často podvádzajú) na žiakov.
MS musí byť kritériom pre vstup na VŠ. Ak to nedosiahneme, sú akékoľvek úvahy o kvalite školy lén mýtus. Rebríčky INEKO zoraďujú školy do poradia podľa kritérií, na ktorých záleží škole, rodičom, ale vôbec nie žiakom.
Dnes máme žiakov, ktorí nemusia robiť takmer nič a na všetky techniky sa dostanú.
A máme časť výborných žiakov, budúcich medikov, ktorí nemajú čas na MS z SJL a ANJ. Lebo sa učia a chodia na doučovania z BIO, CHE a FYZ.
Výsledok MS, vybrané maturitné predmety, by mal byť vstupenkou na VŠ , ktorá si k tomu môže stanoviť ďalšie kritériá. Je prirodzené, že techniky si stanovia podmienku maturitu z MAT. Využitie politického vplyvu na povinnú matematiku je od VŠ podlé.A aj krátkozraké.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 nesúhlasí s navrhovaným opatrením a žiada ho vypustiť. Nie je z pohľadu Klubu 500 akceptovateľná filozofia predkladaného reformného materiálu, že „všetko sa bude individualizovať“ a na druhej strane napríklad vysoké školy sa ako dôsledok tohto prístupu budú musieť prispôsobovať napríklad v otázke prijímacích skúšok. Úroveň prijímacích skúšok by mala byť jasne daná a mala by zabezpečovať prijatie tých najlepších študentov s predpokladmi na dané štúdium.