Skip to content

Kategória 1-15.05 Upraviť pravidlá prijímania na osemročné gymnáziá a na stredné školy Všetky podnety

Apr 02

Andrea

 • 02. 04. 2017
 • Andrea

Pokiaľ ostane platiť normatív na žiaka, a nebude možné prijímať žiakov na gymnázia a stredné odborné školy a učilišťa do určitých priemerov, malo by Ministerstvo školstva, alebo NÚCEM vypracovať centrálne testy ( rovnakou formou ako externé maturitné testy) na prijímacie pohovory platné pre všetky školy tak, aby si nemohli stredné školy upravovať testy podľa náročnosti v závislosti od potrebného počtu žiakov do prvých ročníkov. Nie je podľa mňa správne, aby na gymnáziách študovali žiaci, ktorí patria do študijných odborov stredných odborných škôl a v študijných odboroch žiaci, ktorí patria do učebných odborov len preto, lebo prešli prijímacím konaním. Podľa mňa prijímacie skúšky , ktoré rozhodujú o tom, aký žiak sa na ktorú školu dostane je ďaleko dôležitejšie ako externé testovanie v maturitnom ročníku. Vysoké školy si aj tak samé určujú vlastné podmienky na prijímanie študentov, alebo často berú akýchkoľvek študentov a po prvom ročníku sa vždy ukáže , či študent má predpoklady na pokračovanie vo vyššom ročníku štúdia, alebo nie.

Apr 18

Daniel

 • 18. 04. 2017
 • Daniel

Testovanie 5 a 9 by práve naopak malo slúžiť ako kritérium pre prijatie na osemročné gymnáziá a stredné školy a mala by sa posilniť jeho váha v porovnaní s dnešným stavom. V opačnom prípade sa úplne stráca jeho zmysel. Žiaci (väčšina) by neprikladali žiadny význam príprave a ani samotnému písaniu Testovania 5 a 9, ak by vedeli, že jeho výsledok neovplyvní ich budúcnosť, možnosti ich ďalšieho štúdia. Skrátka by sa na to vyflákli. Jeho výsledky by tak boli značne skreslené, neodrážali by skutočný stav vedomostí, boli by to úplne vyhodené peniaze zo strany štátu na takéto testovanie, ktorého výsledky by neboli vôbec relevantné. Ak výsledok testovania žiaka nemá slúžiť jemu samotnému (ako podmienka prijatia na ďalšie štúdium), ale štát si chce len urobiť prieskum vedomostí v populačnom ročníku, chce zistiť úroveň miery osvojenia si ŠVP, tak potom stačí raz za čas robiť výberové testovanie na niekoľkých školách (ako PISA) a nie realizovať každoročne celoplošné testovania. Ale to nerieši situáciu, že žiaci k takému prieskumnému testovaniu pristúpia laxne. Len to bude o poznanie lacnejšie pre štát.
Ak teda chce štát mať skutočnú predstavu o vedomostiach žiakov, musí ich donútiť zodpovedne sa na testovanie pripravovať a zodpovedne aj test vyplniť a to zabezpečí len tak, že výsledok testu bude mať pre žiaka samotného kľúčový význam (ako kritérium prijatia na SŠ alebo ako kritérium postupu do ďalšieho ročníka). Inak je to len mimoriadne predražený prieskum verejnej mienky, ktorý ešte aj tak neukáže skutočný stav.

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: V tomto bode SKU nemá jednoznačné stanovisko, prevláda súhlas s týmto opatrením.
Dôsledkom opatrenia môže byť strata motivácie škôl a žiakov v prístupe k T9.

Apr 05

Miroslava

 • 05. 04. 2017
 • Miroslava

S uvedeným súhlasím, avšak ak nie je dôvod mať osemročné gymnáziá, prečo by sme ich nemohli zrušiť? Keď sa experimentálne nepreukázalo, že sú výhodnejšie a lepšie, mali by sa zrušiť. Tiež ak chceme kvalitné vzdelávanie, musí sa zmeniť proces a podmienky prijímania žiakov na gymnáziá. Musí byť stanovený maximálny priemer, s kým sa žiak na gymnázium môže hlásiť. Táto podmienka mimo iné slúži ako podnet pre žiakov, aby sa systematicky pripravovali a učili. Dostať sa na gymnázium by mali naozaj len tí najlepší. Okrem toho je v dnešnej dobe príliš veľa povolených gymnázií, a keďže je financovanie od počtu žiakov, na gymnázium sa dostane pomaly ktokoľvek. Preto si osobne myslím, že aby sme posilnili úroveň stredných odborných škôl, musíme znížiť počet gymnázií. A to už nehovorím o bilingválnych gymnáziách, ktorých sa za posledných 10 rokov otvorilo požehnane, ale o kvalite radšej pomlčím. Ako môže niekto prehlásiť, že gymnázium je bilingválne ak učí len 2 či 3 predmety v cudzom jazyku a aj to sú predmety typu etika? Máme zbytočne veĺa takýchto skôl a preto odborné školy trpia nedostatkom kvalitných uchádzačov, čo sa odzrkadľuje samozrjeme aj v kvalite vzdelávania a absolventov týchto škôl. To isté plztí o vysokých školách. Pred niekoľkými rokmi sme mali možno 5 univerzít, ktoré boli kvalitné, pretože tam išli kvalitní žiaci z kvalitných gymnázií. Dnes? Na VŠ sa dostane každý, pretože ich je toľko, že nejaká VŠ každého vezme, lebo ide o peniaze za žiaka. Mali by sa redukovať všetky VŠ hlavne typu sociálna práca. Tú podstatu by mali tvoriť univerzity, ktoré majú mimo iné tradíciu, zázemie, sú štátne a pokiaľ sa na gymnáziá dostanú len tí najlepší, potom by si VŠ mali z čoho vyberať a aj úroveň absolventov by rástla. Zároveň by nebol nedostatok učiteľov a bolo by viac finančných prostriedkov na rozvoj skôl a platy. Zároveň by sme mali kvalitné odborné školy, z ktoých by uchádzači nemali problém dostať sa na príklad na ČVUT, prípadne Žilinskú univerzitu na technické odbory.

Apr 05

Bohdan

 • 05. 04. 2017
 • Bohdan

Pravidlá prijímania na osemročné gymnázia a stredné školy:
ponechať rozhodnutie na každej škole individuálne, či potrebuje robiť prijímacie skúšky, alebo ich dokáže zabezpečiť prijímacím konaním (na základe výsledkov monitora 9/5, výsledkov zo ZŠ a ďalších individuálnych žiackych úspechov a aktivít a pod.).
Jednou z funkcií monitora 9 malo byť nahradenie prijímacej skúšky... tak nech sa stane.

Apr 13

Marcela

 • 13. 04. 2017
 • Marcela

Pravidlá prijímania na osemročné gymnázia a stredné školy: ponechať rozhodnutie na každej škole individuálne, či potrebuje robiť prijímacie skúšky, alebo ich dokáže zabezpečiť prijímacím konaním (na základe výsledkov monitora 9/5, výsledkov zo ZŠ a ďalších individuálnych žiackych úspechov a aktivít a pod.). Pripomíname, že jednou z funkcií monitora 9 malo byť nahradenie prijímacej skúšky.

Apr 13

Roman

 • 13. 04. 2017
 • Roman

Pravidlá prijímania na osemročné gymnázia a stredné školy: ponechať rozhodnutie na každej škole individuálne, či potrebuje robiť prijímacie skúšky, alebo ich dokáže zabezpečiť prijímacím konaním (na základe výsledkov monitora 9/5, výsledkov zo ZŠ a ďalších individuálnych žiackych úspechov a aktivít a pod.). Pripomíname, že jednou z funkcií monitora 9 malo byť nahradenie prijímacej skúšky.

Apr 14

Martin

 • 14. 04. 2017
 • Martin

Pravidlá prijímania na osemročné gymnázia a stredné školy: ponechať rozhodnutie na každej škole individuálne, či potrebuje robiť prijímacie skúšky, alebo ich dokáže zabezpečiť prijímacím konaním (na základe výsledkov monitora 9/5, výsledkov zo ZŠ a ďalších individuálnych žiackych úspechov a aktivít a pod.). Pripomíname, že jednou z funkcií monitora 9 malo byť nahradenie prijímacej skúšky.

Apr 19

Mária

 • 19. 04. 2017
 • Mária

Odporúčam nechať Testovanie 5 a Testovanie 9 ako povinné v prijímacom konaní na stredné
školy s tým, že sa testovania nebudú konať len v SJL a MAT, ale vo viacerých (ideálne: vo všetkých všeobecnovzdelávacích) predmetoch. Optimálne by bolo testovať nie vedomosti v predmetoch, ale predpoklady dieťaťa na štúdium. Stredná škola vezme výsledky do úvahy v prijímacom konaní, ale váhu výsledkov testo-
vania si každá škola zadefinuje podľa svojich priorít a podmienok.

Apr 20

Zuzana

 • 20. 04. 2017
 • Zuzana

Pravidlá prijímania na osemročné gymnázia a stredné školy: ponechať rozhodnutie na každej škole individuálne, či potrebuje robiť prijímacie skúšky, alebo ich dokáže zabezpečiť prijímacím konaním (na základe výsledkov monitora 9/5, výsledkov zo ZŠ a ďalších individuálnych žiackych úspechov a aktivít a pod.). Pripomíname, že jednou z funkcií monitora 9 malo byť nahradenie prijímacej skúšky.

Apr 23

Alžbeta

 • 23. 04. 2017
 • Alžbeta

Pravidlá prijímania na osemročné gymnázia a stredné školy: ponechať rozhodnutie na každej škole individuálne, či potrebuje robiť prijímacie skúšky, alebo ich dokáže zabezpečiť prijímacím konaním (na základe výsledkov monitora 9/5, výsledkov zo ZŠ a ďalších individuálnych žiackych úspechov a aktivít a pod.). Pripomíname, že jednou z funkcií monitora 9 malo byť nahradenie prijímacej skúšky.

Apr 25

Alžbeta

 • 25. 04. 2017
 • Alžbeta

Pravidlá prijímania na osemročné gymnázia a stredné školy: ponechať rozhodnutie na každej škole individuálne, či potrebuje robiť prijímacie skúšky, alebo ich dokáže zabezpečiť prijímacím konaním (na základe výsledkov monitora 9/5, výsledkov zo ZŠ a ďalších individuálnych žiackych úspechov a aktivít a pod.). Pripomíname, že jednou z funkcií monitora 9 malo byť nahradenie prijímacej skúšky.

Apr 29

Miroslav

 • 29. 04. 2017
 • Miroslav

Jedným z najvážnejších problémov slovenskej školy je nízka motivácia časti žiakov pre štúdium a veľká priepustnosť systému. Testovanie T5 a T9 by malo byť povinným kritériom pre prijatie na 8-ročné gymnázium a na SŠ (asi by sa mohol určiť minimálny výsledok žiaka). Kritérium pre strednú školu by malo byť určené zvlášť pre gymnázium, zvlášť pre maturitný odbor SŠ. Pozor, bez toho sa nepohneme vpred! Choďte sa pozrieť do základných škôl! Ďalším kritériom by mal byť prospech v ZŠ. Ďalšie kritériá si SŠ môžu určiť. 2-3 kombinované kritériá sú priechodné aj na ústavnom súde.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Zásadne nesúhlasíme.

May 04

Zdenko

 • 04. 05. 2017
 • Zdenko

Obsah bodu 1-15.05 považujeme za nešťastne formulovaný vzhľadom k predchádzajúcim bodom ohľadne gymnázií. Výsledky testovania by mali byť povinne zohľadňované a navyše prijímanie na 8-ročné gymnáziá by malo podliehať naozaj prísnemu a objektívnemu prijímaciemu procesu nastavenému tak, aby sitom prešli skutočne len najtalentovanejší žiaci, ktorí do 8-ročných gymnázií logicky patria, ktorých by z pohľadu štatistiky malo byť cca najviac 5% z populačného ročníka. Je na zváženie, či by sa testovanie na konci primárneho vzdelania nemalo robiť na konci štvrtého ročníka a nie v piatom ročníku.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Nie je vhodné, ak by Testovanie 9 prestalo mať akýkoľvek vplyv na prijatie žiaka na strednú školu. Je jednoznačne potrebné, aby boli výsledky T-9 jedným z kritérií prijatia na SŠ. Zároveň je potrebné, aby sa zjednotil termín pre prijímacie pohovory všetkých stredných škôl.
Je neakceptovateľné, aby sa v slovenských školách povinne nematurovalo zo SJ. Matematiku odporúčame ako voliteľný predmet.